词汇 > 缅甸人

1 - 主要的表达方式

主要的表达方式
测验
课程
1 你好 မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
2 晚上好 မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
3 再见 သြားေတာ႔မယ္
thwa dau mai
4 回头见 ေတြ႕မယ္ေနာ္
ta wei mai nau
5 ဟုတ္ကဲ့
hoʔ kei'
6 不是 မဟုတ္ဘူး
ma hoʔ b̠ū
7 ဒီမွာရွင္
di mha shiN
8 其他表达方式 တစ္ဆိတ္ေလာက္
tit saiʔ lautʔ
9 谢谢 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
10 非常感谢! ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
kyé zū a myā gyi tin ba tai
11 谢谢您的帮助 ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ku nyi tei' a thwet kyé zū tin ba tai
12 没关系 ကိစၥမရွိပါဘူး
ké sa ma shiʔ ba b̠ū
13 其他表达方式 ရပါတယ္
ya ba tei
14 ေကာင္းပါျပီ
kaung pa bī
15 多少钱? ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ
da bai lautʔ pa lé
16 对不起! စိတ္မရွိပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ
saiɁ ma shi pa nei' kin bya
17 当说话的人是女士 စိတ္မရွိပါနဲ႕ရွင္
saiɁ ma shi pa nei' shiN
18 我不懂 နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
19 我懂了 သိျပီ
thi pyi
20 其他表达方式 နားလည္ျပီ
nā lé pa pyi
21 我不知道 မသိဘူး
ma thi bū
22 禁止 ခြင့္မျပဳ
khwoinʔ ma pyu
23 其他表达方式 မလုပ္ရ
ma loʔ ya
24 请问洗手间在哪里? အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ
aiN tha bai mha shiʔ the lei
25 新年好! မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ
miN ga la hnit thit pa
26 生日快乐! ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
maweī nei' mha pyau pa sai
27 节日快乐! မဲရီး ခရစ္စမတ္စ္ /Merry Christmas
merri christmas
28 祝贺您! ဂုဏ္ယူပါတယ္
goN yū pa tai
29 其他表达方式 ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္
goN yū wuN myauk pa tai2 - 对话

对话
测验
课程
1 你好。最近怎么样? ေနေကာင္လား
nai kaung lā
2 我很好,谢谢。 ေနေကာင္းပါတယ္
mai kaung pa tai
3 你会说缅甸语吗? ဗမာ/ျမန္မာ စကားေျပာတတ္လား
Myamar sa kā pyau tat lā
4 不,我不会说缅甸语 ဗမာ/ျမန္မာ စကားမေျပာတတ္ဘူး
Bamar sa kā me pyau tatɁ bū
5 仅仅一点点 နည္းနည္းေလး
nei nei lai
6 你来自哪个国家? ဘယ္ႏိုင္ငံကလာသလဲ
bai Naing ńgan ga la the lai
7 你持有哪国国籍? ဘာလူမ်ိဳးလဲ
ba lu myō lai
8 我是中国人 က်ေနာ္ တ႐ုပ္ လူမ်ိဳးပါ
kya nau ta yaukɁ lu myo ba
9 你住在这里吗? ဒီမွာေနတာလား
di mha nai ta lā
10 对,我住在这里 ဟုတ္တယ္၊ ဒီမွာေနပါတယ္။
hoʔ tai di mha nay pa tai
11 我叫萨拉,你呢? က်မနာမည္က ဆာရာ ရွင့္နာမည္ေရာဘယ္လိုေခၚသလဲ။
kya ma na mai ka sa ya - shinɁ namai yau bé lo kau the léi
12 我叫朱力安 ဂ်ဴလီယံပါ
ju li an ba
13 你在这里干什么? ဒီမွာဘာလာလုပ္တာလဲ
di mha ba la lōʔta lei
14 我在休假 အလည္လာတာပါ။
ah lai la ta ba
15 我们在休假 က်ေနာ္တို႕ အလည္လာတာပါ။
Kya nau to' ah lei la ta ba
16 我在出差 အလုပ္အတြက္လာတာပါ။
ah lōʔ ah taweiʔ la ta ba
17 我在这里工作 ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
di mha ba la loʔ lōʔ lei
18 我们在这里工作 က်ေနာ္တို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya nau to' di mha ah loʔ loʔ tei
19 当说话的人是女士 က်မတို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya ma to' di mha ah loʔ loʔ tei
20 哪里有比较好的餐厅? စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္းေကာင္း ဘယ္မွာရွိပါသလဲ
sa thauk ? SaiN kaung bei mha shi ' Ba the lei
21 附近有博物馆吗? ဒီနားမွာ ျပတိုက္ရွိသလား
̄di nā mha pya' thaiʔ shi' the lā
22 到哪里能上网? အင္တာနက္ဆိုင္ဘယ္မွာရွိသလဲ
iN ta neiʔ saiN bei mha shi' the lei3 - 学习

学习
测验
课程
1 你想学一点词汇吗? စကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā
2 好的! ဟုတ္ကဲ့၊ ေကာင္းပါတယ္
hokʔ ké' kaung pa tei
3 这个怎么称呼? ဒါဘယ္လိုေခၚလဲ
da bei lo kau lei
4 这是一张桌子 စားပြဲ
sa pwè
5 桌子,你懂吗? စားပြဲ၊ သိလား
sa pwè, thi lā
6 其他表达方式 နားလည္လား
na lei lā
7 我不懂 နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
8 请你重复一遍,好吗? ထပ္ေျပာျပပါဦး
pyaN pyau pa ohN
9 你能说得慢一点吗? ေျဖးေျဖးေလးေျပာျပပါ
pyei pyei pyau pa
10 你能写下来吗? ေရးျပပါ
yé pya ba
11 我懂了 သိျပီ
thi pyi4 - 颜色

颜色
测验
课程
1 我很喜欢这张桌子的颜色 ဒီစားပြဲအေရာင္ကိုၾကိဳက္တယ္
di sa pwè ah yaung kyaikʔ tei
2 这是红色的 အနီေရာင္
ah ni yaung
3 蓝色 အျပာေရာင္
ah pya yaung
4 黄色 အဝါေရာင္
ah woh yaung
5 白色 အျဖဴေရာင္
ah pyu yaung
6 黑色 အမဲရာင္
ah méi yaung
7 绿色 အစိမ္းေရာင္
ah saiN yaung
8 橙色 လိေမၼာ္ေရာင္
laiN mau yaung
9 紫色 ခရမ္းေရာင္
ka yan yaung
10 灰色 မီးခိုးေရာင္
mi go yaung5 - 数字

数字
测验
课程
1 သုည - ၀
thoN ŋya
2 တစ္ - ၁
titʔ
3 ႏွစ္ - ၂
nhit'
4 သံုး - ၃
thouN
5 ေလး - ၄
léi
6 ငါး - ၅
ŋa
7 ေျခာက္ - ၆
chaukʔ
8 ခုႏွစ္ - ၇
kouN nhit'
9 ရွစ္ - ၈
chit ?
10 ကိုး - ၉
ko
11 တစ္ဆယ္ - ၁၀
thit sai
12 十一 ဆယ့္တစ္ - ၁၁
seʔ titʔ
13 十二 ဆယ့္ႏွစ္ - ၁၂
seʔ nhit'
14 十三 ဆယ့္သံုး - ၁၃
seʔthouN
15 十四 တစ္ဆယ့္ေလး - ၁၄
seʔ léi
16 十五 တစ္ဆယ့္ငါး - ၁၅
seʔ ŋa
17 十六 တစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၁၆
seʔ chaukʔ
18 十七 တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၁၇
seʔ kouN nhit
19 十八 တစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၁၈
seʔ chitʔ
20 十九 ဆယ့္ကိုး - ၁၉
Seʔ ko
21 二十 ႏွစ္ဆယ္ - ၂၀
nhit sai
22 二十一 ႏွစ္ဆယ့္တစ္ - ၂၁
nhit seʔ titʔ
23 二十二 ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ - ၂၂
nhit seʔ nhit'
24 二十三 ႏွစ္ဆယ့္သံုး - ၂၃
nhit seʔ thouN
25 二十四 ႏွစ္ဆယ့္ေလး - ၂၄
nhit seʔ léi
26 二十五 ႏွစ္ဆယ့္ငါး - ၂၅
nhit seʔ ŋa
27 二十六 ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၂၆
nhit seʔ chauk
28 二十七 ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၂၇
nhit seʔ kouN nhit
29 二十八 ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၂၈
nhit seʔ chitʔ
30 二十九 ႏွစ္ဆယ့္ကိုး - ၂၉
nhit seʔ ko
31 三十 သံုးဆယ္ - ၃၀
thouN sai
32 三十一 သံုးဆယ့္တစ္ - ၃၁
thouN seʔ titʔ
33 三十二 သံုးဆယ့္ႏွစ္ - ၃၂
thouN seʔ nhit
34 三十三 သံုးဆယ့္သံုး - ၃၃
thouN seʔ thouN
35 三十四 သံုးဆယ့္ေလး - ၃၄
thouN seʔ léi
36 三十五 သံုးဆယ့္ငါး - ၃၅
thouN seʔ ŋa
37 三十六 သံုးဆယ့္ေျခာက္ - ၃၆
thouN seʔ chauk
38 四十 ေလးဆယ္ - ၄၀
léi sai
39 五十 ငါးဆယ္ - ၅၀
ŋa sai
40 六十 ေျခာက္ဆယ္ - ၆၀
chauk sai
41 七十 ခုႏွစ္ဆယ္ - ၇၀
kouN nhit' sai
42 八十 ရွစ္ဆယ္ - ၈၀
chit ? Sai
43 九十 ကိုးဆယ္ - ၉၀
ko sai
44 一百 တစ္ရာ - ၁၀၀
titʔ ya
45 一百零五 တစ္ရာ့ငါး - ၁၀၅
titʔ ya ŋa
46 二百 ႏွစ္ရာ - ၂၀၀
nhit ya
47 三百 သံုးရာ - ၃၀၀
thouN ya
48 四百 ေလးရာ - ၄၀၀
léi ya
49 一千 တစ္ေထာင္ - ၁၀၀၀
titʔ taung
50 一千五百 တစ္ေထာင့္ငါးရာ - ၁၅၀၀
titʔ taung ŋa ya
51 二千 ႏွစ္ေထာင္ - ၂၀၀၀
nhit taung
52 一万 တစ္ေသာင္း - ၁၀၀၀၀
titʔ thaung6 - 时态参考标记

时态参考标记
测验
课程
1 你什么时候到的? ဘယ္တုန္းကေရာက္သလဲ။
bei ' toN ka yauk the lei
2 今天 ဒီေန႕။
di nei'
3 昨天 မေန႕က။
me nei' ka
4 两天前 ႏွစ္ရက္ရွိျပီ။
hnit yetʔ shi pyi
5 你呆多久呢? ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနမလဲ။
bei laukʔ kya kya nei me lei
6 我明天走 မနက္ျဖန္ျပန္မယ္။
me netʔ phyaN pyaN mei
7 我后天走 သဘက္ခါျပန္မယ္။
th metʔ kha pyaN mei
8 我三天后走 ေနာက္သံုးရက္ေနရင္ျပန္မယ္။
naukʔ 'thouN yetʔ nei yiN pyaN mei
9 星期一 တနလၤာေန႕
ta niN la nei'
10 星期二 အဂၤါေန႕
iN ga nei'
11 星期三 ဗုဒၶဟူးေန႕
bo da hū nei'
12 星期四 ၾကာသပေတးေန႕
kya tha pa 'tei nei'
13 星期五 ေသာၾကာေန႕
thauʔ kya nei'
14 星期六 စေနေန႕
sa nei nei'
15 星期天 တနဂၤေႏြေန႕
ta niN ga nwé nei'
16 1月 ဂ်န္နဝါရီ
ja nu ah ri
17 2月 ေဖေဖာ္ဝါရီ
pé bu ah ri
18 3月 မတ္(ခ်)
ma ch
19 4月 ဧျပီ
a pa ril
20 5月 ေမ
may
21 6月 ဇြန္
june
22 7月 ဇူလိုင္
ju liaN
23 8月 ဩဂုတ္
ah to ba
24 9月 စက္တင္ဘာ
sé tem ba
25 10月 ေအာက္တိုဘာ
ah to ba
26 11月 ႏိုဝင္ဘာ
no bem ba
27 12月 ဒီဇင္ဘာ
di cem ba
28 你几点出发? ဘယ္ႏွစ္နာရီျပန္မလဲ
Bei ' hnit na yī pyaN me lei
29 早晨...八点 မနက္ရွစ္နာရီ
me netʔ shitʔ na yī̠
30 早晨... 八点十五分 မနက္ရွစ္နာရီ ဆယ့္ငါး
me netʔ shitʔ na yī̠ setʔ ŋa
31 早晨... 八点三十分 မနက္ရွစ္နာရီ ခြဲ
Me netʔshitʔ na yī̠ kawei
32 早晨... 八点四十五分 မနက္ကိုးနာရီထိုးဘို႕ဆယ့္ငါးမိနစ္
me netʔ ko na yi to pau' setʔ ŋa mi niʔ
33 晚上... 十八点 ညေနေျခာက္နာရီ
ŋya nei chaukʔ na yī
34 我迟到了 က်ေနာ္ ေနာက္က်ေနျပီ
kya nau naukʔ kya nei pi
357 - 出租车

出租车
测验
课程
1 出租车! တက္(က) စီ
taxi
2 你到哪里去? ဘယ္ကိုသြားခ်င္လဲ
bai ko thou chin lé
3 我去火车站 ဘူတာရုံ ကိုသြားမယ္
bū ta youN ko thou mei
4 我要去日夜旅馆 ဟိုတယ္ မွာေန႕ေရာညပါ ေနမယ္
ho tei mha nei yau ̄ŋya pa nei mei
5 您能送我去机场吗? ေလဆိပ္ကိုပို႕ေပးႏိုင္မလား
lai saitʔ ko pot pai ŋaiN me lɑ̄
6 您能帮我提行李吗? အထုပ္ေတြယူေပးႏိုင္မလား
di tautʔ tewai yū pai naing me lā
7 离这儿远吗? ဒီကေနေတာ္ေတာ္ေဝးသလား 
di ka nei tau tau wai the lɑ̄
8 不远,就在旁边 နီးနီးေလးပါ
nī nī lai pa
9 有一点儿远 ဟုတ္ကဲ့၊ နဲနဲေဝးတယ္
hoʔ kei, nei nei wai tai
10 多少钱? ဘယ္ေလာက္က် မလဲ
bai laukʔ kya me lé
11 请送我去这里 ဒီကိုပို႕ေပးပါ
di ko pot pé pa
12 朝右边 ညာဘက္
nya betʔ
13 朝左边 ဘယ္ဘက္
bai betʔ
14 笔直走 တည့္တည့္
téi téi
15 到了 ဒီမွာ
di mha
16 在那儿 ဟိုမွာ
ho mha
17 停! ရပ္ !
yatʔ
18 慢慢来别着急 ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ
pyé pyé lautʔ pa
19 您能给我开张发票吗? ကားချဖတ္ပိုင္းေလးေရးေပးပါ
kɑ̄ kha pyatʔ paiN lei yei pei pa8 - 情感

情感
测验
课程
1 我很喜欢你的国家 က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားတို႕တိုင္းျပည္ကိုေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္ပါတယ္
kya nau kiN byā do taiN pyi tau tau kyaik tai
2 我喜欢你 ခ်စ္တယ္
chitɁ tai
3 我很幸福 ေပ်ာ္တယ္
pyau tai
4 我很难过 စိတ္ညစ္တယ္/ဝမ္းနည္းတယ္
saitɁ nyitɁ tai / wouN né tai
5 我在这里感觉很好 ဒီမွာေပ်ာ္တယ္
di mha pyau tai
6 我很冷 ခ်မ္းတယ္
chaN tai
7 我很热 အိုက္တယ္
aitɁ tai
8 太大了 ၾကီးတယ္
kyī tai
9 太小了 ေသးတယ္
thé tai
10 非常好 အေတာ္ပဲ
ah tau pai
11 今晚你想出去吗? ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္လား
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN lā
12 我今晚想出去 ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္ပါတယ္
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN pa tai
13 这是个好主意 ဒီအစီအစဥ္ေကာင္းတယ္
di ah si ah sin kaung tai
14 我想好好玩玩 ေပ်ာ္ ခ်င္ လို႔ ပါ
pyau chiN loɁ pa
15 这不是个好主意 ဒီအၾကံမေကာင္းဘူး
di ah kyaN me kaung bū
16 今晚我不想出去 ဒီညေနအျပင္မထြက္ခ်င္ဘူး
di nya nai ah pyiN ma twetɁ chiN bū
17 我想休息 က်ေနာ္ အနားယူခ်င္တယ္
kya nau ah nā yu chiN the lā
18 你想做运动吗? အားကစား သြားလုပ္ခ်င္သလား
ah ka sā thou lautɁ chiN the lā
19 是的,我想好好放松一下! ဟုတ္ကဲ့၊ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္မွျဖစ္မယ္
hokʔ ké' , hlauɁ hlauɁ shā shā lautɁ mha pyit mai
20 我打网球 က်ေနာ္ တင္းနစ္(စ)ကစားတယ္
kya nau tin nitɁ ka sā tai
21 不,谢谢,我很累 မကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ9 - 家庭

家庭
测验
课程
1 你这儿有亲戚吗? ဒီမွာမိသားစုရွိသလား
di mha mi tha 'su shitʔ tha la
2 我的父亲 အေဖ
ah pei
3 我的母亲 အေမ
ah mei
4 我的儿子 သား
thɑ̄
5 我的女儿 သမီး
thɑ̄ mi
6 一个哥哥 အစ္ကို
ah ko
7 一个姐姐 အစ္မ
ah ma
8 一个朋友 သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
9 一个朋友 သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
10 我的男朋友 က်မသူငယ္ခ်င္း
kya ma thu ŋei chiN
11 当说话的人是男士 က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
12 我的女朋友 က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
13 我的丈夫 က်မခင္ပြန္း
kya ma kiN puN
14 当说话的人是女士 က်မေယာက္်ား
kya ma yaukʔ kya
15 我的妻子 က်ေနာ့္ မိန္းမ
kya nau maiN ma
16 其他表达方式 က်ေနာ့္ ဇနီး
kya nau za nī10 - 酒吧

酒吧
测验
课程
1 酒吧 ဘား/အရက်ဆိုင်/ဘီယာဆိုင်
ba/ ah yet ? SaiN
2 你要不要喝点什么? ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN the lei
3 ေသာက္
thauʔ
4 杯子 ဖန္ခြက္
paN kwétʔ
5 好的,谢谢 ေကာင္းပါတယ္
kaung pba tei
6 你喝什么? ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN te lei
7 有些什么可以喝的? ဘာေသာက္စရာရွိသလဲ
ba thauʔ sa ya chi' te leai
8 有矿泉水,还有果汁 ေရနဲ႕အသီးေဖ်ာ္ရည္
yei nei ah thi pyau yei
9 ေရ/ေသာက္ေရသန္႕
yei/ thaukʔ yei than'
10 能加点冰块吗? ေရခဲထည့္ေပးပါ
yei khé téi pé ba
11 冰块 ေရခဲ
yei khé
12 巧克力 ေခ်ာကလက္ေဖ်ာ္ရည္
shau ka letʔ pyau yei
13 牛奶 ႏြားႏို႕
nwoa noʔ
14 လဘက္ရည္
la péʔ yei
15 其他表达方式 ေရေႏြးၾကမ္း
yei nway 'kyaN
16 咖啡 ေကာ္ဖီ
kau pi
17 加糖 သၾကားနဲ႕
the kyɑ̄ nei'
18 加奶油 ႏို႕နဲ႕
no' nei'
19 葡萄酒 ဝိုင္
waiN
20 啤酒 ဘီယာ
bi ya
21 请给我一杯茶 လဘက္ရည္တစ္ခြက္ေပးပါ
la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
22 请给我一杯啤酒 ဘီယာတစ္ခြက္ေပးပါ
bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
23 您想要喝什么? ဘာေသာက္ခ်င္ပါသလဲ
ba thauʔ shiN pa the lei
24 请给我两杯茶 လဘက္ရည္ႏွစ္္ခြက္ေပးပါ။
la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
25 请给我两杯啤酒 ဘီယာႏွစ္လုံးေပးပါ။
bi ya nhitʔ 'loN pé pa
26 什么也不用,谢谢 ရပါတယ္၊
ya pa tai
27 其他表达方式 ကိစၥမရွိပါဘူး။
kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
28 干杯 သင့္အတြက္
thin ah toué
29 为健康干杯! ခ်ီယားစ္
cheers
30 我要买单 ဘီ(လ) ရွင္းမယ္
bill shiN mei
31 其他表达方式 ဘယ္ေလာက္က်သလဲ
bei laukʔ kya the lei
32 一共多少钱? ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ
bei laukʔ pei ya me lei
33 二十欧元 ယူ႐ို ႏွစ္ဆယ္
euro hnit sai
34 我请你 က်မေပးပါရေစ
kya ma pei pa ya sai11 - 饭店

饭店
测验
课程
1 餐馆 စားေသာက္ဆိုင္
sɑ̄ thauʔ saiN
2 你想吃点东西吗? စားခ်င္ျပီလား။
sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
3 是的,我想吃点东西 ဟုတ္ကဲ့ စားခ်င္ပါတယ္။
hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
4 吃饭 စားမယ္။
sɑ̄ mei
5 我们到哪里去吃饭? ဘယ္ဆိုင္မွာစားလို႕ရမလဲ။
bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
6 我们到哪里去吃午饭? ေန႕လည္စာ ဘယ္မွာစားလို႕ရမလဲ။
nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
7 晚餐 ညစာ
nya sa
8 早餐 နံနက္စာ
naN neiʔ sa
9 对不起,打扰一下! ခြင့္ျပဳပါရွင္
kwoiN pyu pa shiN
10 请给我菜单 မီန်ဴးေလးရႏိုင္မလား။
menu 'lei ya naiN me lɑ̄
11 这是菜单! ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ။
hokʔ ké' di mha pa
12 你喜欢吃什么?肉还是鱼? ဘာစားခ်င္လဲ၊ ငါးဟင္းလား၊ အသားဟင္းလား။
ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
13 再加饭 ထမင္းလည္းစားမယ္။
tha miN 'lei sɑ̄ mei
14 再加意大利面 ေခါက္ဆြဲ လည္းစားမယ္။
kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
15 土豆 အာလူး။
ah ū
16 蔬菜 ဟင္းသီး ဟင္းရြက္။
'hiN thī 'hiN yoweʔ
17 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္၊ ၾကက္ဥအလုံးေၾကာ္၊ ၾကက္ဥ မက်က္တက်က္ျပဳတ္။
kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
18 面包 ေပါင္မုန္႕
paung moN'
19 黄油 ေထာပတ္
tau baʔ
20 一份色拉 ဆလပ္ရြက္
sa laʔ yoweʔ
21 一份甜点 အခ်ိဳပြဲ
ah cho pywei
22 水果 အသီးအႏွံ
ah thī ah nhaN
23 请问您有刀吗? ဓားရွိသလား။
dā shi' the lā
24 有,我马上去拿 အခုယူလာေပးပါမယ္။
ah ku yu la ' pei pa mei
25 ဓား
dā
26 ခက္ရင္း
keiʔ yiN
27 勺子 ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း
'zouN thit chaung
28 这是热菜吗? ဒီဟင္းကပူပူေႏြးေႏြးလား။
di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
29 是的,而且很辣! ဟုတ္ကဲ့၊ စပ္လည္းစပ္တယ္။
hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
30 ပူတယ္။
pu tei
31 ေအးတယ္။
'ai tei
32 စပ္တယ္။
satʔ tei
33 我要一份鱼! ငါးမွာမယ္။
'ŋa mha mei
34 我也一样 က်မလည္းအတူတူဘဲ။
kya ma 'lei ah tu tu bei
35 当说话的人是男士 က်ေနာ္လည္းအတူတူဘဲ။
Kya nau 'lei ah tu tu bei12 - 离开

离开
测验
课程
1 天晚了!我要走了! ေနာက္က်ေနျပီ၊
naukʔ kya nay pi 
2 其他表达方式 သြားေတာ့မယ္
'thou dau' mei
3 我们能再见面吗? ေနာက္ျပန္ေတြ႕လို႕ရဦးမလား
pyaN twei' loʔ ya ohN me lā
4 当然,我非常愿意 ေတြ႕ၾကတာေပါ့
twei' kya ta pauʔ
5 这是我的住址 ဒါ က်မလိပ္စာပါ
da kya me laiʔ sa ba
6 有没有电话号码? ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပါလား
phone number pei pa lā
7 有,在这里 ေရာ့၊ ဒီမွာ
yaūʔ d mha
8 和你过得非常愉快 အခုလိုေတြ႕ရတာ ေပ်ာ္ပါတယ္
ah kuʔ lo thweiʔ ya ta pyau pa tei
9 我也是,很高兴认识你 က်မလည္း ရွင္နဲ႕ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ဝမ္းသာပါတယ္
kya ma lei shiN nei' thwai' ya ta wiN tha pa tei
10 希望我们不久能再相见 ျပန္ဆံုၾကရေအာင္ေနာ္
pyaN souN ya aung nau
11 我也希望是这样 ျပန္ဆံုမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
pyan souN mei lo myau liN' pa tei
12 再见! သြားေတာ့မယ္
thwa mei
13 明天见! မနက္ျဖန္ ေတြ႕မယ္
me nei pyaN twei' mei
14 再见! တာ့တာ
ta ta13 - 交通

交通
测验
课程
1 对不起!你知道汽车站在哪里吗 ဘတ္(စ)ကား မွတ္တိုင္ ေလးတစ္ဆိတ္ေလာက္
Bus car matʔ taiN lei titʔ saiʔ laukʔ
2 请问到太阳城的车票价格是多少? ရန်ကုန်အတွက်လတ်မှတ်ဘိုးဘယ်လောက်ကျလဲ
yan gon ah téwaiʔ letʔ mhatʔ bei laukʔ kya the lé
3 请问这列火车去什么地方? ဒီရထားကဘယ္ကိုသြားတာလဲ
di yet tɑ̄ ka bei ko thou ta lé
4 这列火车在太阳城停吗? ဒီရထားက ရန္ကုန္ မွာရပ္လား
di yet tɑ̄ ka yan gon mha yatʔ lɑ̄
5 去太阳城的火车什么时候开? ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ထြက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
6 去太阳城的火车什么时候到? ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ဆိုက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
7 我要一张去太阳城的票 ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ အတြက္ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ေပးပါ
yan gon myo ah tawetʔ letʔ mhaʔ thitʔ saung pei pa
8 您有列车时刻表吗? ရထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄
9 汽车时刻表 ဘတ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
bus car ah chaiN za yɑ̄
10 请问哪列火车是去太阳城的? ရန္ကုန္ ျမိဳ႕သြားတဲ့ရထားက ဘယ္မွာလဲ
yan gon myo thou téi yet tɑ̄ ka bei mha lé
11 就是这列 ဒီရထား
di yet tɑ̄
12 谢谢 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
13 不客气,祝您旅途愉快 ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ခရီးေခ်ာေမြ႔ပါေစ
kaiʔ sa ma shi pa bū / ka yi tchau moué pa zei
14 修车库 ကားဝပ္ေရွာ့
kā woʔ yau
15 加油站 ဓါတ္ဆီဆိုင္
datʔ si saiN
16 请给我油箱加满 ဓါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa
17 自行车 စက္ဘိန္း (ဘီး)
setʔ baiN / bī
18 市中心 ျမိဳ႕လယ္ေခါင္/ ျမိဳ႕ထဲ
myo lai kyaung / myo tei
19 郊区 ဆင္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
shin ché phoN / myo pyiN
20 这是个大城市 ျမိဳ႕ၾကီး
myo kyī
21 这是个村庄 ရြာ
ywoa
22 一座山 ေတာင္
taung
23 一条湖 ေရကန္
ye kaN
24 乡村 ျမိဳ႕ျပင္
myo pyiN14 - 找人

找人
测验
课程
1 请问萨拉在吗? ဆာရာ (Sarah) ရွိပါသလား
Sarah chiɁ pa the lā
2 是的,她在 ရွိပါတယ္
chitɁ tai
3 她出去了 အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
4 您可以打她的手机 သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
5 您知道她到哪儿去了吗? သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
6 她在上班 သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
7 她在家 သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai
8 请问朱利安在吗? ဂ်ဴလီယံ (Julien) ရွိပါသလား
Julien chiɁ pa the lā
9 是的,他在 ရွိပါတယ္
chitɁ pa tai
10 他出去了 အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
11 您知道他到哪儿去了吗? သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
12 您可以打他的手机 သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
13 他在上班 သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
14 他在家 သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai15 - 宾馆

宾馆
测验
课程
1 酒店 ဟိုတယ္
ho tai
2 公寓 တိုက္ခန္း
taikʔ kaN
3 欢迎 ၾကိဳဆိုပါတယ္
kyo sho pa tai
4 您这儿有空房间吗? အခန္းလြတ္ရွိပါသလား ခင္ဗ်ာ / ရွင္
ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
5 房间带浴室吗? ေရခ်ိဳးခန္းပါလား
yé chō kaN pa lā
6 您更喜欢二张单人床吗? တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ ႏွစ္လုံး လိုခ်င္ပါသလား
thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
7 您想要双人房吗? ႏွစ္ေယာက္အိပ္ အခန္းယူခ်င္ပါသလား
hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
8 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴 ေရခ်ိဳးကန္ပါတဲ့အခန္း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန္း/ ေရခ်ိဳးခန္းပါတဲ့အခန္း
yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
9 住宿加早餐 မနက္စာပါတဲ့အခန္း
ma netɁ sa pa téi ah kaN
10 住一晚多少钱? တစ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
titʔ nya bet laukɁ kya lé
11 我想先看看房间! အခန္းကိုအရင္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။
ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
12 当然可以! ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါတယ္
hokʔ ké' , ya pa tai
13 谢谢。房间非常不错。 အခန္းကေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါဘဲ
ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
14 好,我能定今晚的房间吗? ေကာင္းပါျပီ၊ ဒီေန႕ညအတြက္ အခန္းယူလို႕ရမလား
kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
15 太贵了,谢谢。 ေနပါေစေတာ့၊ က်ေနာ့္ အတြက္ေတာ့ေစ်းနည္းနည္းၾကီးေနတယ္။
nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
16 请您照管一下我的行李,可以吗? က်ေနာ့္ ပစၥၫ္းေတြသယ္လာေပးႏိုင္မလား
kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
17 我的房间在哪里? က်ေနာ့္ အခန္းဘယ္မွာ ပါလဲ
kya nau ah kaN bai mha pa lé
18 在二楼 ႏွစ္လႊာမွာပါ
hnit lewo mha pa
19 有电梯吗? ဓါတ္ေလွခါး ရွိလား
datʔ lhé khā shiɁ lā
20 电梯在您的左边 ဓါတ္ေလွခါး ဘယ္ဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
21 电梯在您的右边 ဓါတ္ေလွခါး ညာဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
22 洗衣房在哪里? ပင္းမင္းခန္းဘယ္မွာရွိပါသလဲ
hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
23 在底楼 ေျမညီထပ္ မွာပါ။
myé nyi tatɁ mha pa
24 底楼 ေျမညီထပ္
myé nyi tatɁ
25 房间 အခန္း
ah kaN
26 干洗店 ပင္းမင္းဆိုင္
piN miN saiN
27 美发厅 ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္။
saN piN nyut saiN
28 停车场 ကားပါကင္။
kā pa kiN
29 我们在会议室见? အစည္းအေဝးခန္းဘယ္မွာလဲ။
ah sī ah wai kaN bai mha lé
30 会议室 အစည္းအေဝးခန္း
ah sī ah wai kaN
31 游泳池的暖气开了 ေရေႏြးတဲ့ ေရကူးကန္
yé nawai téi yé kū kaN
32 游泳池 ေရကူးကန္
yé kū kaN
33 请7点叫醒我 မနက္ ခုႏွစ္နာရီမွာ ႏိႈးေပးပါ
ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
34 请给我钥匙 ေက်းဇူးျပဳပီး ေသာ့ေပးပါ။
ké zū pyu pi thauʔ pé pa
35 请给我房卡 ေက်းဇူးျပဳပီး ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ေပးပါ။
ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
36 有我的留言吗? က်ေနာ့္ အတြက္ ဘာသတင္းေပးထားတာရွိပါလဲ
kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
37 有,在这里 ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ
hokʔ ké' , di mha pa
38 没有 ရွင့္အတြက္ ဘာမွမရွိပါဘူး
shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
39 在哪里能兑换零钱? အေႂကြဘယ္မွာလဲလို႕ရမလဲ
ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
40 您能给我换些零钱吗? ပိုက္ဆံ အေႂကြလဲေပးပါ ခင္ဗ်ာ
paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
41 行,您需要换多少? ရပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္လဲခ်င္ပါသလဲ
ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé16 - 海滩

海滩
测验
课程
1 海滩 ပင္လယ္ကမ္းေျခ / ဘိ (ခ်)
piN lai kaN kyé / bi (che)
2 您知道在哪里能买足球吗? ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ
bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
3 往这个方向走会有一家店 ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္
di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
4 足球 ေဘာလုံး
bau loN
5 望远镜 မွန္ေျပာင္း
mhaN pyaung
6 太阳帽 ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
ket au thaukʔ tit loN
7 浴巾 မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ
myét nha thauk pu wa
8 拖鞋 ညွပ္ဖိနပ္
nyatʔ phi nat
9 塑料桶 ေရပုံး
yé poN
10 防晒霜 ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ)
nai yaung ka kha riN (me)
11 游泳裤 ေရကူးေဘာင္းဘီ
yé kū baung bi
12 太阳眼镜 ေနကာမ်က္မွန္
nai ka myet myamaN
13 贝壳类 ပင္လယ္စာ
piN lai sa
14 太阳浴 ေနစာလႈံ
nai sa loN
15 阳光明媚 ေနသာတယ္
nai tha tai
16 日落 ေနဝင္ခ်ိန္
nai wiN chain
17 遮阳伞 ေနကာထီး
nai ka tī
18 太阳 ေန
nai
19 中暑 ေနသာခ်ိန္
nai tha chain
20 这里游泳危险吗? ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား
di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
21 不,不危险 အႏၱရယ္မရွိပါဘူး
ane de yai me shiʔ pa bū
22 对,这里禁止游泳 ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး
hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
23 游泳 ေရကူးတယ္
yé kū tai
24 游泳 ေရကူး
yé kū
25 海浪 လိႈင္း
hlaing
26 大海 ပင္လယ္
piN lai
27 沙丘 သဲသာင္ကုန္း
thé thaung kouN
28 သဲ
thé
29 明天天气如何? မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ
me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
30 天气要变了 ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
31 要下雨 မိုးရြာလိမ့္မယ္
mō yawa laint mai
32 要出太阳 ေနသာလိမ့္မယ္
nai tha laint mai
33 要刮大风 ေလတိုက္လိမ့္မယ္
lai taikɁ laint mai
34 游泳衣 ေရကူးဝတ္စုံ
yé kū wut sauN
35 影子 အရိပ္
ah yaitɁ17 - 如有疑问

如有疑问
测验
课程
1 能帮我一下吗? က်ေနာ့္ ကိုကူညီပါ
kya nau ko ku nyi pa
2 当说话的人是女士 က်မကိုကူညီပါ
kya ma ko ku nyi pa
3 我迷路了 က်မမ်က္ေစ့လည္ေနျပီ 
kya ma myetʔ si lei nei pyi
4 当说话的人是女士 က်မလမ္းေပ်ာက္ေနျပီ။
kya ma laN pyauʔ nei pyi
5 您需要帮忙吗? ဘာအကူအညီေပးရမလဲ
ba ah ku nyi pei ya me lei
6 发生了什么事? ဘာျဖစ္လဲ
ba pyitʔ lei
7 在哪里能找到翻译? စကားျပန္ ဘယ္မွာရႏိုင္မလဲ
sa kɑ̄ pyaN bei mha ya naiN me lei
8 最近的药房在哪里? ေဆးဆိုင္ အနီးဆုံးဘယ္မွာလဲ
sei saiN ah nī souN bei mha lei
9 请问您能帮我找个医生吗? ဆရာဝန္ေခၚေပးပါ
sa ya ouN ko kau pei ba
10 目前您正接受什么治疗? ဘာေဆးေသာက္ေနလဲ
ba sei thaukʔ nei the lei
11 一所医院 ေဆးရုံ
sei youN
12 一家药房 ေဆးဆိုင္
sei saiN
13 一位医生 ဆရာဝန္
sa ya ouN
14 医疗服务 ေဆးခန္း
sai kaN
15 我的证件丢了 က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြေပ်ာက္သြားလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ pyaukʔ thwau loʔ
16 我的证件被偷了 က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြအခိုးခံရလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ thwai ah kho kaN ya loʔ
17 失物招领处 ေပ်ာက္ဆုံးပစၥည္း မ်ားရွာေဖြရန္ေနရာ
pyaukʔ saN pyitʔ sī mya sha pwai yaN nei ya
18 医务室 အေရးေပၚဌာန
ah yei pau tha na
19 紧急出口 အေရးေပၚထြက္ေပါက္
ah yei pau thwetʔ pauʔ
20 警察局 ရဲ
21 身份证件 စာရြက္စာတန္း
sa yawetʔ
22 ပိုက္ဆံ
péʔ saN
23 护照 ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
naiN 'ŋaiN kū letʔ mhatʔ
24 其他表达方式 ပတ္(စ)ပို႕
Passport
25 行李 ေသတၱာ
thitʔ ta
26 其他表达方式 ခရီးေဆာင္အိတ္
kha yī saung aitʔ
27 不用了,谢谢你 ရပါတယ္၊ မလိုပါဘူး
ya ba tei / ma lo pa bū
28 别烦我! မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႕
ma nhautʔ shetʔ pa nei'
29 走开! သြား
thwaū
下载mp3和pdf
MP3 + PDF

下载所有表达方式

免费演示开端

下载mp3和pdf