学习泰语


10%
列表
汉语 泰语
你好 สวัสดีค่ะ
你好 สวัสดีครับ
晚上好 สวัสดีค่ะ
晚上好 สวัสดีครับ
再见 ลาก่อนค่ะ
再见 ลาก่อนครับ
回头见 เดี๋ยวพบกันครับ
回头见 เดี๋ยวพบกันค่ะ
ใช่ค่ะ
ใช่ครับ
不是 ไม่ค่ะ
不是 ไม่ครับ
ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ
ได้โปรดครับ, กรุณาด้วยครับ
谢谢 ขอบคุณครับ
谢谢 ขอบคุณค่ะ
非常感谢! ขอบคุณมากค่ะ
非常感谢! ขอบคุณมากครับ
谢谢您的帮助 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
谢谢您的帮助 ขอบคุณค่ะที่ช่วยเหลือ
没关系 เชิญค่ะ
没关系 เชิญครับ
ตกลงค่ะ
ตกลงครับ
多少钱? ราคาเท่าไรครับ
多少钱? ราคาเท่าไรค่ะ
对不起! ขอโทษครับ
对不起! ขอโทษค่ะ
我不懂 ผมไม่เข้าใจครับ
我不懂 ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ
我懂了 ผมเข้าใจแล้วครับ
我懂了 ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ
我不知道 ดิฉันไม่ทราบค่ะ
我不知道 ผมไม่ทราบครับ
禁止 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ
禁止 ห้ามครับ, ทำไม่ได้ครับ
请问洗手间在哪里? ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ
请问洗手间在哪里? ห้องน้ำอยู่ไหนคะ
新年好! สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
新年好! สุขสันต์วันปีใหม่ครับ
生日快乐! สุขสันต์วันเกิดค่ะ
生日快乐! สุขสันต์วันเกิดครับ
节日快乐! ขอให้สนุกนะคะ
节日快乐! ขอให้สนุกนะครับ
祝贺您! ยินดีด้วยนะคะ
祝贺您! ยินดีด้วยนะครับ
Vocabulaire mémorisé
在这里,您将找到所有您记忆中似乎永久储存的单词。 然而,只有当您经常通过对话、阅读、收听广播节目或观看电影、电视剧或电视节目与它们保持联系时,它们才会留在那里。 您也可以不时查看此列表,并随机测试您是否还记得所提供的单词。 如果没有,您可以从此列表中删除您忘记的单词。
内容

第一次接触

展示
这个课程旨在为旅行者提供快速掌握在日常情况下使用的泰语基本表达的工具,例如问候他人、询问方向或在餐馆点菜。 课程结束时,学习者将能够在下次去泰国旅行时用简单的词语进行交流。
阅读更多
0 / 0 - 0 学习中的词汇

如何自学泰语?从一个简单且免费的在线课程开始!

我们采用了一种客观且高效的方法来轻松快速地学习如何说一门语言。我们建议您从记忆单词、短语和实用表达开始,这些在日常生活中可以使用,并且在旅行时会非常有用。

习惯大声发音单词,例如数字,是一个简单的练习,您可以随时随地进行。

这种练习将帮助您熟悉所选语言的声音,使其变得更加熟悉

一旦您的假期开始,无论是在曼谷、芭堤雅还是泰国的其他城市,您会惊讶地发现它变得多么熟悉和容易理解

此外,使用口袋词典总是有用的,特别是在旅行期间。它可以帮助您找到新单词的翻译,丰富您的词汇量

为什么在旅行时说泰语?

一个充满华丽寺庙、壮丽宫殿和美丽海滩的经济强国……无论您是潜在的投资者、冒险家,还是热衷于度过非凡假期的人,泰国都是一个不可错过的目的地,而说这门语言将在许多方面成为您的无可争议的优势。
作为亚洲四小龙之一,泰国是一个区域经济强国,其经济基础是农产品加工业(尤其是大米和虾)、出口工业,特别是电子和化工行业,以及旅游业。

成功在泰国度假

无论您是与朋友一起度过几天的休闲旅行,还是进行商务旅行,能够用对方的语言说几句话将是最有用的。他们会欣赏您的努力,并更愿意提供帮助。

如何在一周到一个月内成功掌握良好的发音?

泰国的官方语言是泰语,泰语使用一个由44个辅音和15个元音符号组成的音节字母表,这些符号可以组合成至少28种元音形式。泰语有一个五声调系统:低、中、高、降和升。尽管存在音译,但将其文字转写为拉丁字符的难度使得掌握泰语书写系统尤为重要。

虽然泰语的书写和发音可能看起来很难,但语言的其他方面使其易于学习,例如词汇的不变性和简单的形态学。没有冠词、性别、复数或动词变位。所有这些功能都由决定性粒子来完成。

以下是一些发音示例:

 • 字母 หา 发音时带有强烈的呼气,类似于送气的“h”。
 • 字母 จา 发音类似于“djin”。
 • 字母 ขา、พา 和 ทา 发音分别为 K、P 和 T,带有强烈的送气。
 • 字母 วา 发音类似于“watt”中的“wa”。

我们邀请您点击以下链接收听字母的发音带音频的泰语字母表

学习泰语的实用技巧

1. 从基础开始

首先学习泰语字母和基本的发音规则。这一基础将帮助您更准确地阅读和说泰语。

2. 建立词汇量

专注于您可能会使用的日常单词和短语。闪卡和语言应用程序在扩展词汇量方面非常有帮助。

3. 练习说话

尽可能多地说泰语。与母语者或其他学习者练习。使用语言交换平台寻找对话伙伴。

4. 沉浸其中

通过泰语媒体让自己沉浸在语言中。观看泰语电影,听泰语音乐,关注泰语新闻。这将有助于提高您的听力技能,并使您熟悉文化背景。

5. 使用官方在线资源

除了 Loecsen 之外,真的有其他好的学习泰语的资源吗?

我们还没有找到。如果您有任何建议的链接,请告诉我们!

6. 参加语言课程

考虑报名参加有资质教师的语言课程。个性化的教学可以加速您的学习,并帮助您掌握难点。

7. 保持一致

一致性是关键。每天练习泰语,即使只有几分钟。定期的接触和练习将带来稳定的进步。

通过遵循这些步骤并利用可用资源,您可以很快开始说和理解泰语。祝您学习愉快!

?
提高你的发音

下载声音并打印列表

所有这个主题的词汇

字母
字母 : 泰语


4.5

6 评分 & 0 评论
 • 5
  80.9%
 • 4
  16.1%
 • 3
  3%
 • 2
  0%
 • 1
  0%