Kinesisk ordforråd

Video med de mest almindelige ord på kinesisk

Hvorfor og hvordan lære kinesisk ordforråd med lyd?

Kinesisk er det mest udbredte sprog i verden med 897 millioner indfødte talere. Det er derfor et sprog med en meget vigtig politisk og økonomisk vægt.

Dette er et stort land at besøge, og du bliver bestemt nødt til at vide, hvordan du laver dine eskapader uden problemer (对不起! 你 知道 汽车站 在 哪里 吗 (duìbuqǐ nǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma): " Vær venlig! Jeg leder efter busstoppet "for eksempel). Husk at booke et hotel (酒店 (jiǔdiàn)) i den kinesiske nytårsperiode for at deltage i festlighederne. Oplev også en kulinarisk kunst, der er meget forskellig fra vores vestlige kulturer ved at bede om at smage retter (请 给 我 菜单 (qǐng gěi wǒ wǒ càidān): "Menuen, venligst")! Den territoriale rigdom er uendelig, så lær godt ved at starte med det grundlæggende ordforråd og arbejde trin for trin. Intet sprog er umuligt at lære med vilje og vores kort!

Valg af indhold for at fordybe dig i den kinesiske kultur

Novels:

Emissions/Series:

Film: Musics:
  • "Ambiguous" by Rainie Yang (曖昧 (ài mèi) par 楊丞琳 (yáng chéng lín))
  • "Stranger in the North" by Wang Lee Hom (漂向北方 (piāo xiàng běi fang) par 王力宏 (wáng lì hóng))
  • "Light Years Away" by G.E.M (光年之外 (guāng nián zhī wài) par 邓紫棋 (dèng zǐ qí))

Her er et udvalg af 400 nyttige ord og udtryk for at komme i gang

Disse ord og udtryk er klassificeret efter tema. Ved at klikke på knapperne Quiz eller Kurser , får du fri adgang til fuldt kursus på kinesisk. Ved at klikke på knappen printer kan du udskrive alle udtryk for temaet. Dette indhold er gratis.

1 - Det uundværlige

Det uundværlige
Quiz
Lær
1 Godmorgen 你好
nǐhǎo
2 Godaften 晚上好
wǎnshànghǎo
3 Farvel 再见
zàijiàn
4 Vi ses senere 回头见
huí tóu jiàn
5 Ja
shì
6 Nej 不是
búshì
7 Undskyld  ?
qǐng
8 Tak 谢谢
xièxiè
9 Mange tak 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
10 Tak skal du have 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
11 Det var så lidt 没关系
méiguànxì
12 Okay, det er I orden
hǎo
13 Hvor meget koster det ? 多少钱?
duōshǎo qián
14 Undskyld 对不起!
duì bu qǐ
15 Jeg forstår det ikke 我不懂
wǒ bù dǒng
16 Jeg har forstået 我懂了
wǒ dǒng le
17 Det ved jeg ikke 我不知道
wǒ bù zhīdào
18 Forbudt 禁止
jìnzhǐ
19 Undskyld, hvor finder jeg toiletterne  ? 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
20 Godt nytår! 新年好!
xīnnián hǎo
21 Tillykke med fødselsdagen ! 生日快乐!
shēngrìkuàilè
22 God højtid 节日快乐!
jiérì kuàilè
23 Tillykke! 祝贺您!
zhùhè nín2 - Konversation

Konversation
Quiz
Lær
1 Hej, hvordan har du det ? 你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
2 Hej, jeg har det fint, tak 我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
3 Taler du kinesisk ? 你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
4 Nej, jeg taler ikke kinesisk 不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
5 En lille smule 仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
6 Hvor kommer du fra ? 你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
7 Hvad er din nationalitet ? 你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
8 Jeg er dansker 我是丹麦人
wǒ shì Dānmàirén
9 Og hvad med dig, bor du her ? 你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
10 Ja, jeg bor her 对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
11 Jeg hedder Sarah, hvad hedder du ? 我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
12 Jeg hedder Julien 我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
13 Hvad laver du her ? 你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
14 Jeg er på ferie 我在休假
wǒ zài xiūjià
15 Vi er på ferie 我们在休假
wǒmen zài xiūjià
16 Jeg er på forretningsrejse 我在出差
wǒ zài chūchāi
17 Jeg arbejder her 我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
18 Vi arbejder her 我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
19 Er der nogle gode steder at spise ? 哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
20 Er der et museum her i nærheden? 附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
21 Hvor jeg jeg gå på internettet ? 到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎng3 - At lære

At lære
Quiz
Lær
1 Skal jeg lære dig nogen nye ord? 你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
2 Ja, det må du gerne 好的!
hǎo de
3 Hvad hedder det ? 这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
4 Det er et bord 这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
5 Et bord, forstår du ? 桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
6 Jeg forstår det ikke 我不懂
wǒ bù dǒng
7 Vil du være sød at gentage ? 请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
8 Kan du snakke lidt langsommere 你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
9 kan du skrive det tak ? 你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
10 Jeg har forstået 我懂了
wǒ dǒng le4 - Farver

Farver
Quiz
Lær
1 Jeg kan godt lide dette bords farve 我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
2 Den er rød 这是红色的
zhè shì hóngsè de
3 Blå 蓝色
lánsè
4 Gul 黄色
huángsè
5 Hvid 白色
báisè
6 Sort 黑色
hēisè
7 Grøn 绿色
lǜsè
8 Orange 橙色
chéngsè
9 Lilla 紫色
zǐ sè
10 Grå 灰色
huīsè5 - Tal

Tal
Quiz
Lær
1 Nul
líng
2 En
3 To
èr
4 Tre
sān
5 Fire
6 Fem
7 Seks
liù
8 Syv
9 Otte
10 Ni
jiǔ
11 Ti
shí
12 Elleve 十一
shíyī
13 Tolv 十二
shí'èr
14 Tretten 十三
shísān
15 Fjorten 十四
shísì
16 Femten 十五
shíwǔ
17 Seksten 十六
shíliù
18 Sytten 十七
shíqī
19 Atten 十八
shíbā
20 Nitten 十九
shíjiǔ
21 Tyve 二十
èrshí
22 Enogtyve 二十一
èrshíyī
23 Toogtyve 二十二
èrshíèr
24 Treogtyve 二十三
èrshísān
25 Fireogtyve 二十四
èrshísì
26 Femogtyve 二十五
èrshíwǔ
27 Seksogtyve 二十六
èrshíliù
28 Syvogtyve 二十七
èrshíqī
29 Otteogtyve 二十八
èrshíbā
30 Niogtyve 二十九
èrshíjiǔ
31 Tredive 三十
sānshí
32 Enogtredive 三十一
sānshí yī
33 Toogtredive 三十二
sānshí èr
34 Treogtredive 三十三
sānshí sān
35 Fireogtredive 三十四
sānshí sì
36 Femogtredive 三十五
sānshí wǔ
37 Seksogtredive 三十六
sānshí liù
38 Fyrre 四十
sìshí
39 Halvtreds 五十
wǔshí
40 Tres 六十
liùshí
41 Halvfjerds 七十
qīshí
42 Firs 八十
bāshí
43 Halvfems 九十
jiǔshí
44 Hundrede 一百
yībǎi
45 Ethundredeogfem 一百零五
yībǎi líng wǔ
46 Tohundrede 二百
èrbǎi
47 Trehundrede 三百
sānbǎi
48 Firehundrede 四百
sìbǎi
49 Tusind 一千
yīqiān
50 Ettusindfemhundrede 一千五百
yīqiān wǔbǎi
51 Totusind 二千
èrqiān
52 Titusind 一万
yīwàn6 - Tidsangivelse

Tidsangivelse
Quiz
Lær
1 Hvornår kom du hertil ? 你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
2 I dag 今天
jīntiān
3 I går 昨天
zuótiān
4 For to dage siden 两天前
liǎng tiān qián
5 Hvor længe bliver du ? 你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
6 Jeg tager af sted i morgen 我明天走
wǒ míngtiān zǒu
7 Jeg tager af sted i overmorgen 我后天走
wǒ hòutiān zǒu
8 Jeg tager afsted om tre dage 我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
9 Mandag 星期一
xīngqīyī
10 Tirsdag 星期二
xīngqīèr
11 Onsdag 星期三
xīngqīsān
12 Torsdag 星期四
xīngqīsì
13 Fredag 星期五
xīngqīwǔ
14 Lørdag 星期六
xīngqīliù
15 Søndag 星期天
xīngqītiān
16 Januar 1月
yī yuè
17 Februar 2月
èr yuè
18 Marts 3月
sān yuè
19 April 4月
sì yuè
20 Maj 5月
wǔ yuè
21 Juni 6月
liù yuè
22 Juli 7月
qī yuè
23 August 8月
bā yuè
24 September 9月
jiǔ yuè
25 Oktober 10月
shí yuè
26 November 11月
shí yī yuè
27 December 12月
shí èr yuè
28 Hvad tid tager du afsted ? 你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
29 Klokken otte om morgenen 早晨...八点
zǎochen bā diǎn
30 Klokken kvart over otte om morgenen 早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
31 Klokken halvni om morgenen 早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
32 Klokken kvart i ni om morgenen 早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
33 Klokken seks om aftenen 晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
34 Jeg er forsinket 我迟到了
wǒ chídào le7 - Taxa

Taxa
Quiz
Lær
1 Taxa ! 出租车!
chūzū chē
2 Hvor skal du hen? 你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
3 Til stationen, tak 我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
4 Hotel Dag og Nat, tak 我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
5 Til lufthavnen, tak 您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
6 Kan du tage min bagage ? 您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
7 Er det langt herfra ? 离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
8 Nej, det er lige I nærheden 不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
9 Ja, det er et stykke herfra 有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
10 Hvor meget kommer det til at koste ? 多少钱?
duōshǎo qián
11 Kør mig derhen, tak 请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
12 Det er til højre 朝右边
cháo yòubiān
13 Det er til venstre 朝左边
cháo zuǒbian
14 Det er ligeud 笔直走
bǐzhí zǒu
15 Det er lige her 到了
dào le
16 Det er den vej 在那儿
zài nà ér
17 Stop ! 停!
tíng
18 Giv dig bare god tid 慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
19 Må jeg bede om en kvittering / regning 您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma8 - Følelser

Følelser
Quiz
Lær
1 Jeg kan virkelig godt lide dit land 我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
2 Jeg elsker dig 我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
3 Jeg er glad 我很幸福
wǒ hěn xìngfú
4 Jeg er ked af det 我很难过
wǒ hěn nánguò
5 Jeg har det godt her 我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
6 Jeg fryser 我很冷
wǒ hěn lěng
7 Jeg har det for varmt 我很热
wǒ hěn rè
8 Den er for stor 太大了
tài dà le
9 Den er for lille 太小了
tài xiǎo le
10 Det er perfekt 非常好
fēicháng hǎo
11 Skal vi tage i byen i aften ? 今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
12 Jeg vil gerne i byen i aften 我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
13 Det er en god idé 这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
14 Jeg har lyst til at more mig 我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
15 Det er ikke en god idé 这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
16 Jeg har ikke lyst til at tage i byen i aften 今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
17 Jeg har lyst til at slappe af 我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
18 Vil du dyrke sport ? 你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
19 Ja, jeg har brug for at koble af 是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
20 Jeg spiller tennis 我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
21 Nej tak jeg er ret træt 不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèi9 - Familie

Familie
Quiz
Lær
1 Har du familie her ? 你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
2 Min far 我的父亲
wǒde fùqīn
3 Min mor 我的母亲
wǒde mǔqīn
4 Min søn 我的儿子
wǒde érzi
5 Min datter 我的女儿
wǒde nǚer
6 En bror 一个哥哥
yī gè gēgē
7 弟弟
yi gè dìdì
8 En søster 一个姐姐
yī gè jiějiě
9 妹妹
yi gè mèimei
10 En ven 一个朋友
yī gè péngyou
11 En veninde 一个朋友
yī gè péngyou
12 Min kæreste 我的男朋友
wǒde nánpéngyou
13 Min kæreste 我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
14 Min mand 我的丈夫
wǒde zhàngfu
15 Min kone 我的妻子
wǒde qīzi10 - Bar

Bar
Quiz
Lær
1 Baren 酒吧
jiǔbā
2 Må jeg byde på et glas ? 你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
3 Drikke
4 Glas 杯子
bēizi
5 Gerne, tak 好的,谢谢
hǎo de xièxiè
6 Hvad må jeg byde på ? 你喝什么?
nǐ hē shénme
7 Hvad er der at vælge imellem ? 有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
8 Der er vand eller frugtjuice 有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
9 Vand
shuǐ
10 Kan du komme isterninger i? 能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
11 Isterninger 冰块
bīng kuài
12 Kakao 巧克力
qiǎokèlì
13 Mælk 牛奶
niúnǎi
14 Te
chá
15 Kaffe 咖啡
kāfēi
16 Med sukker 加糖
jiā táng
17 Med fløde 加奶油
jiā nǎiyóu
18 Vin 葡萄酒
pútáojiǔ
19 Øl 啤酒
píjiǔ
20 En kop te, tak 请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
21 En øl, tak 请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
22 Hvad må jeg byde på ? 您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
23 To kopper te, tak 请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
24 To øl, tak 请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
25 Ingenting, tak 什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
26 Skål 干杯
gānbēi
27 Skål 为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
28 Må jeg bede om regningen, tak 我要买单
wǒ yào mǎi dān
29 Hvor meget bliver det ? 一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
30 Tyve euro 二十欧元
èrshí ōuyuán
31 Jeg giver 我请你
wǒ qǐng nǐ11 - Restaurant

Restaurant
Quiz
Lær
1 Restauranten 餐馆
cānguǎn
2 Vil du have noget at spise ? 你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
3 Ja tak det vil jeg gerne 是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
4 Spise 吃饭
chīfàn
5 Hvor kan vi spise ? 我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
6 Hvor kan vi spise frokost ? 我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
7 Middagsmad 晚餐
wǎncān
8 Morgenmad 早餐
zǎocān
9 Værsågod 对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
10 Kan vi få et menukort? 请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
11 Værsågod her er menukortet ! 这是菜单!
zhè shì càidān
12 Hvad fortrækker du at spise ? Fisk eller Kød ? 你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
13 Med ris til 再加饭
zài jiā fàn
14 Med pasta til 再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
15 Kartofler 土豆
tǔdòu
16 Grøntsager 蔬菜
shūcài
17 Røræg - spejlæg - eller blødkogt æg 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
18 Brød 面包
miànbāo
19 Smør 黄油
huángyóu
20 En salat 一份色拉
yī fèn sè lā
21 En dessert 一份甜点
yī fèn tián diǎn
22 Frugt 水果
shuǐguǒ
23 Må jeg bede om en kniv, tak ? 请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
24 Ja, jeg kommer straks med den 有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
25 En kniv
dāo
26 En gaffel
chā
27 En ske 勺子
sháozi
28 Er det en varm ret ? 这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
29 Ja og meget krydret 是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
30 Varm
31 Kold
lěng
32 Krydret
33 Jeg vil gerne bede om fisk, tak 我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
34 Det samme her 我也一样
wǒ yě yīyàng12 - At skilles

At skilles
Quiz
Lær
1 Klokken er mange! Jeg må løbe ! 天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
2 Skal vi ses igen ? 我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
3 Ja, meget gerne 当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
4 Min adresse er 这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
5 Kan jeg få dit telefonnummer ? 有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
6 Ja, værsågod 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
7 Det har været hyggeligt at møde dig 和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
8 Ja, i lige måde 我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
9 Vi ses snart 希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
10 Det håber jeg også 我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
11 Farvel 再见!
zàijiàn
12 Vi ses i morgen 明天见!
míngtiān jiàn
13 Hej hej 再见!
zàijiàn13 - Transport

Transport
Quiz
Lær
1 Undskyld, hvor finder jeg busstoppestedet? 对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
2 Hvad koster en billet til Solbyen? 请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
3 Hvor kører toget hen? 请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
4 Stopper dette tog ved Solbyen ? 这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
5 Hvornår kører toget til Solbyen ? 去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
6 Hvornår ankommer toget til Solbyen ? 去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
7 Må jeg bede om en billet til Solbyen? 我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
8 Har du en køreplan? 您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
9 Køreplan 汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
10 Hvilket tog kører til Solbyen? 请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
11 Det er det derovre 就是这列
jiùshì zhè liè
12 Tak 谢谢
xièxiè
13 Det var så lidt, God tur! 不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
14 Autoværkstedet 修车库
xiū chēkù
15 Benzintanken 加油站
jiāyóu zhàn
16 Kan jeg få tanken fyldt op, tak ? 请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
17 Cykel 自行车
zìxíngchē
18 Centrum 市中心
shì zhōngxīn
19 Forstad 郊区
jiāoqū
20 Det er en stor by 这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
21 Det er en landsby 这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
22 Et bjerg 一座山
yīzuòshān
23 En sø 一条湖
yī tiáo hú
24 Landet 乡村
xiāngcūn14 - At lede efter én person

At lede efter én person
Quiz
Lær
1 Er Sarah her? 请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
2 Ja, hun er her 是的,她在
shìde tā zài
3 Hun er taget i byen 她出去了
tā chūqù le
4 Du kan ringe på hendes mobiltelefon 您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
5 Ved du hvor jeg kan finde hende ? 您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
6 Hun er på sit arbejde 她在上班
tā zài shàngbān
7 Hun er hjemme 她在家
tā zàijiā
8 Er Julien her ? 请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
9 Ja, han er her 是的,他在
shìde tā zài
10 Han er taget i byen 他出去了
tā chūqù le
11 Ved du hvor jeg kan finde ham ? 您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
12 Du kan ringe på hans mobil 您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
13 Han er på sit arbejde 他在上班
tā zài shàngbān
14 Han er hjemme 他在家
tā zàijiā15 - Hotel

Hotel
Quiz
Lær
1 Hotellet 酒店
jiǔdiàn
2 Lejligheden 公寓
gōngyù
3 Velkommen ! 欢迎
huānyíng
4 Har I et ledigt værelse? 您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
5 Er der bad og toilet på værelset ? 房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
6 Vil I have to enkeltsenge? 您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
7 Vil I have et dobbeltværelse? 您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
8 Værelse med karbad - med balkon - med brusebad 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
9 Værelse med morgenmad 住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
10 Hvad er prisen for en overnatning ? 住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
11 Jeg vil gerne se værelset først, tak 我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
12 Ja selvfølgelig ! 当然可以!
dāngrán kěyǐ
13 Tak, værelset er meget fint 谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
14 Kan jeg reservere til i aften ? 好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
15 Det er lidt for dyrt for mig 太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
16 Kan du tage dig af min bagage, tak ? 请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
17 Hvor er mit værelse? 我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
18 Det er på første sal 在二楼
zài èr lóu
19 Er der en elevator? 有电梯吗?
yǒu diàntī ma
20 Elevatoren er til venstre 电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
21 Elevatoren er til højre 电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
22 Hvor er vaskeriet? 洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
23 Det er i stuen 在底楼
zài dǐ lóu
24 I stuen 底楼
dǐ lóu
25 Værelse 房间
fángjiān
26 Renseri 干洗店
gānxǐ diàn
27 Frisørsalon 美发厅
měi fà tīng
28 Parkering 停车场
tíngchēchǎng
29 Mødes vi i mødelokalet? 我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
30 Møde-lokale 会议室
huìyì shì
31 Bassinet er opvarmet 游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
32 Svømmehallen 游泳池
yóuyǒngchí
33 Kan du vække mig klokken syv ? 请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
34 Nøglen, tak 请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
35 Passet, tak 请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
36 Er der nogen beskeder til mig ? 有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
37 Ja, værsågod 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
38 Nej, der er ikke kommet nogen. 没有
méiyǒu
39 Hvor kan jeg veksle? 在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
40 Kan du veksle til småpenge? 您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
41 Vi kan veksle for dig. Hvad skal du bruge? 行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎo16 - Strand

Strand
Quiz
Lær
1 Stranden 海滩
hǎitān
2 Ved du hvor jeg kan købe en bold ? 您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
3 Der er en butik i den retning 往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
4 En bold 足球
zúqiú
5 En kikkert 望远镜
wàngyuǎnjìng
6 En kasket 太阳帽
tàiyáng mào
7 Håndklæde 浴巾
yùjīn
8 Sandaler 拖鞋
tuōxié
9 Spand 塑料桶
sùliào tǒng
10 Solcreme 防晒霜
fángshàishuāng
11 Badebukser 游泳裤
yóuyǒng kù
12 Solbriller 太阳眼镜
tài
13 Krebs-dyr 贝壳类
bèiké lèi
14 Solbade 太阳浴
tàiyáng yù
15 Solbeskinet 阳光明媚
yángguāng míngmèi
16 Solnedgang 日落
rìluò
17 Parasol 遮阳伞
zhē yángsǎn
18 Sol 太阳
tàiyáng
19 Solstik 中暑
zhòngshǔ
20 Er det farligt at bade her? 这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
21 Nej, det er ikke farligt 不,不危险
bù, bù wēixiǎn
22 Ja, det er forbudt at bade her 对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
23 Svømme 游泳
yóuyǒng
24 Svømning 游泳
yóuyǒng
25 Bølge 海浪
hǎi làng
26 Hav 大海
dàhǎi
27 Klit 沙丘
shāqiū
28 Sand
shā
29 Hvordan bliver vejret i morgen? 明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
30 Vejret slår om 天气要变了
tiānqì yào biàn le
31 Det bliver regn 要下雨
yào xiàyǔ
32 Det bliver solskin 要出太阳
yào chū tàiyáng
33 Det kommer til at blæse meget 要刮大风
yào guā dà fēng
34 Badedragt 游泳衣
yóuyǒng yī
35 Skygge 影子
yǐngzi17 - I nødstilfælde

I nødstilfælde
Quiz
Lær
1 Undskyld, kan du hjælpe mig? 能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
2 Jeg er faret vild 我迷路了
wǒ mílù le
3 Hvad vil du have ? 您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
4 Hvad sker der ? 发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
5 Hvor kan jeg finde en tolk ? 在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
6 Hvor er det nærmeste apotek? 最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
7 Kan du ringe efter en læge ? 请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
8 Hvilken behandling følger du? 目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
9 Et hospital 一所医院
yī suǒ yīyuàn
10 Et apotek 一家药房
yī jiā yàofáng
11 En læge 一位医生
yī wèi yīshēng
12 Skadestuen 医疗服务
yīliáo fúwù
13 Jeg har mistet mine papirer 我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
14 Jeg har fået stjålet mine papirer 我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
15 Hittegodskontoret 失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
16 Samarit 医务室
yīwù shì
17 Ñødudgang 紧急出口
jǐnjí chūkǒu
18 Politiet 警察局
jǐngchájú
19 Noget id 身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
20 Penge
qián
21 Pas 护照
hùzhào
22 Bagage 行李
xíngli
23 Nej tak, ellers tak 不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
24 Lad mig være I fred 别烦我!
bié fán wǒ
25 Forsvind!, vær venlig at gå 走开!
zǒukāi
Download mp3 og pdf
MP3 + PDF

Download alle talemåder og sætninger

Gratis demoStarte

Download mp3 og pdf