어휘 > 그리스어

1 - 기본적인 표현
한국어 그리스어 발음
🔊 안녕하세요 🔊 Καλημέρα kaliméra
🔊 안녕하세요 🔊 Καλησπέρα kalispéra
🔊 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 🔊 Αντίο adío
🔊 나중에 봅시다 🔊 Τα λέμε αργότερα ta léme argótera
🔊 네 🔊 Ναι ne
🔊 아니요 🔊 Όχι óhi
🔊 실례합니다 🔊 Παρακαλώ parakaló
🔊 감사합니다 🔊 Ευχαριστώ efharistó
🔊 감사합니다 🔊 Ευχαριστώ πολύ! efharistó polí!
🔊 도와주셔서 감사합니다 🔊 Ευχαριστώ για την βοήθεια ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
🔊 아니예요 🔊 Σας παρακαλώ sas parakaló
🔊 알았습니다 🔊 Σύμφωνη símfoni
🔊 알았습니다 🔊 Σύμφωνος símfonos
🔊 가격이 얼마예요? 🔊 Πόσο κάνει; póso káni
🔊 죄송해요 🔊 Συγγνώμη signómi
🔊 이해를 못 했어요 🔊 Δεν καταλαβαίνω den katalavéno
🔊 이해했어요 🔊 Κατάλαβα katálava
🔊 잘 모르겠는데요 🔊 Δεν ξέρω den xéro
🔊 금지 🔊 Απαγορεύεται apagorévete
🔊 화장실이 어디에 있어요? 🔊 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; pou íne i toualétes parakaló
🔊 새해 복 많이 받으세요 🔊 Καλή χρονιά! kalí hroniá
🔊 생신을 축하 드려요 🔊 Χρόνια πολλά! hrónia polá
🔊 경사를 축하드려요 🔊 Καλές γιορτές! kalés giortés
🔊 축하해요 🔊 Συγχαρητήρια! sigharitíria
2 - 대화
한국어 그리스어 발음
🔊 안녕하세요. 어떻게 지내세요? 🔊 Καλημέρα. Τι κάνεις; kaliméra. ti kánis
🔊 안녕하세요. 잘 지내고 있어요 🔊 Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ kaliméra. kalá íme. efharistó
🔊 그리스어를 할 줄 아세요? 🔊 Μιλάς Ελληνικά; milás Eliniká
🔊 아니요, 그리스어를 못해요 🔊 Όχι, δεν μιλώ Ελληνικά óhi, den miló Eliniká
🔊 아주 조금만요 🔊 Μόνο λιγάκι móno ligáki
🔊 어느 나라에서 오셨어요? 🔊 Από ποια χώρα είσαι; apó pia hóra íse
🔊 어느 나라 사람입니까? 🔊 Ποια είναι η εθνικότητα σου; pia íne i ethikotitá sou
🔊 저는 한국 사람입니다 🔊 Είμαι Κορεάτης íme Koreátis
🔊 저는 한국 사람입니다 🔊 Είμαι Κορεάτισσα íme Koreátisa
🔊 여기서 사세요? 🔊 Κι εσύ, εδώ μένεις; ki esi, edó ménis
🔊 네, 여기서 살고 있어요 🔊 Ναι, εδώ μένω ne, edó méno
🔊 제 이름은 사라예요. 당신은요? 🔊 Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε; me léne sára, eséna pos se léne
🔊 쥴리앙입니다 🔊 Ιουλιανό ioulianó
🔊 여기서 무엇을 하세요? 🔊 Τι κάνεις εδώ; ti kánis edó
🔊 저는 휴가중이에요 🔊 Είμαι σε διακοπές íme se diakopés
🔊 저희는 휴가중 입니다 🔊 Είμαστε σε διακοπές ímaste se diakopés
🔊 사업일로 왔어요 🔊 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι íme se epagelmatikó taxídi
🔊 이곳에서 일하고 있어요 🔊 Εδώ δουλεύω edó doulévo
🔊 저희는 여기서 일을 해요 🔊 Εδώ δουλεύουμε edó doulévoume
🔊 맛있는 식당을 아세요? 🔊 Πού μου προτείνετε να πάω να φάω; pou mou protínete na páo na fáo
🔊 이 근처에 박물관이 있나요? 🔊 Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά; ipárhi kápio mousío edó kontá
🔊 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? 🔊 Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ; pou boró na sindethó sto internét
3 - 학습
한국어 그리스어 발음
🔊 이해했어요 🔊 Κατάλαβα katálava
🔊 단어를 좀 더 배울래요? 🔊 Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις; thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
🔊 네, 좋아요 🔊 Ναι, εντάξει! ne, edáxi!
🔊 이것은 이름이 뭐에요? 🔊 Πώς λέγεται αυτό; pos légete afto
🔊 이것은 테이블입니다 🔊 Είναι ένα τραπέζι íne éna trapézi
🔊 테이블, 이해했어요? 🔊 Ένα τραπέζι, κατάλαβες; éna trapézi, katálaves
🔊 한 번 더 말해 주실래요? 🔊 Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ; borís na epanalávis parakaló
🔊 좀 더 천천히 말해 줄래요? 🔊 Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ; lígo pio argá, se parakaló
🔊 그것을 좀 써줄래요? 🔊 Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ; borís na to grápsis, se parakaló
4 - 색깔
한국어 그리스어 발음
🔊 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다 🔊 Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού. marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
🔊 빨간색입니다 🔊 Είναι κόκκινο íne kókino
🔊 파란색 🔊 Μπλε ble
🔊 노란색 🔊 Κίτρινο kítrino
🔊 흰색 🔊 Άσπρο áspro
🔊 검정색 🔊 Μαύρο mávro
🔊 녹색 🔊 Πράσινο prásino
🔊 주황색 🔊 Πορτοκαλί portokalí
🔊 보라색 🔊 Μοβ mov
🔊 회색 🔊 Γκρίζο gkrízo
5 - 숫자
한국어 그리스어 발음
🔊 영 🔊 Μηδέν midén
🔊 일 🔊 Ένα éna
🔊 이 🔊 Δύο dío
🔊 삼 🔊 Τρία tría
🔊 사 🔊 Τέσσερα téssera
🔊 오 🔊 Πέντε péde
🔊 육 🔊 Έξι éxi
🔊 칠 🔊 Εφτά eftá
🔊 팔 🔊 Οκτώ ohtó
🔊 구 🔊 Εννέα enéa
🔊 십 🔊 Δέκα déka
🔊 십일 🔊 Έντεκα édeka
🔊 십이 🔊 Δώδεκα dódeka
🔊 십삼 🔊 Δεκατρία dekatría
🔊 십사 🔊 Δεκατέσσερα dekatéssera
🔊 십오 🔊 Δεκαπέντε dekapéde
🔊 십육 🔊 Δεκαέξι dekaéxi
🔊 십칠 🔊 Δεκαεφτά dekaeftá
🔊 십팔 🔊 Δεκαοκτώ dekaohtó
🔊 십구 🔊 Δεκαεννέα dekaenéa
🔊 이십 🔊 Είκοσι íkosi
🔊 이십일 🔊 Εικοσιένα ikosiéna
🔊 이십이 🔊 Είκοσιδύο ikosidío
🔊 이십삼 🔊 Είκοσιτρία ikositría
🔊 이십사 🔊 Είκοσιτέσσερα ikositéssera
🔊 이십오 🔊 Είκοσιπέντε ikosipéde
🔊 이십육 🔊 Είκοσιέξι ikosiéxi
🔊 이십칠 🔊 Είκοσιεφτά ikosieftá
🔊 이십팔 🔊 Είκοσιοκτώ ikosiohtó
🔊 이십구 🔊 Είκοσιεννέα ikosienéa
🔊 삼십 🔊 Τριάντα triáda
🔊 삼십일 🔊 Τριανταένα triadaéna
🔊 삼십이 🔊 Τριανταδύο triadadío
🔊 삼십삼 🔊 Τριαντατρία triadatría
🔊 삼십사 🔊 Τριαντατέσσερα triadatéssera
🔊 삼십오 🔊 Τριανταπέντε triadapénte
🔊 삼십육 🔊 Τριανταέξι triadaéxi
🔊 사십 🔊 Σαράντα saráda
🔊 오십 🔊 Πενήντα penída
🔊 육십 🔊 Εξήντα exída
🔊 칠십 🔊 Εβδομήντα evdomída
🔊 팔십 🔊 Ογδόντα ogdóda
🔊 구십 🔊 Ενενήντα enenída
🔊 백 🔊 εκατό ekató
🔊 이백 🔊 διακόσια diakósia
🔊 삼백 🔊 Τριακόσια triakósia
🔊 사백 🔊 Τετρακόσια tetrakósia
🔊 천 🔊 Χίλια hília
🔊 천오백 🔊 Χίλιαπεντακόσια hiliapedakósia
🔊 이천 🔊 Δυο χιλιάδες dío hiliádes
🔊 만 🔊 Δέκα χιλιάδες déka hiliádes
6 - 시간
한국어 그리스어 발음
🔊 언제 이곳에 도착했어요? 🔊 Πότε ήρθες εδώ; póte írthes edó
🔊 오늘 🔊 Σήμερα símera
🔊 어제 🔊 Χθες hthes
🔊 이틀전에 🔊 Πριν δυο μέρες prin dío méres
🔊 얼마나 머무르실 예정입니까? 🔊 Για πόσο καιρό θα μείνεις; gia póso kairó tha mínis
🔊 내일 떠날거예요 🔊 Θα φύγω αύριο tha fígo ávrio
🔊 모레에 떠날거예요 🔊 θα Φύγω μεθαύριο tha fígo methávrio
🔊 삼일후에 떠날거예요 🔊 Θα φύγω σε τρεις μέρες tha fígo se tris méres
🔊 월요일 🔊 Δευτέρα deftéra
🔊 화요일 🔊 Τρίτη tríti
🔊 수요일 🔊 Τετάρτη tetárti
🔊 목요일 🔊 Πέμπτη pébti
🔊 금요일 🔊 Παρασκευή paraskeví
🔊 토요일 🔊 Σάββατο sávato
🔊 일요일 🔊 Κυριακή kiriakí
🔊 일월달 🔊 Ιανουάριος ianouários
🔊 이월달 🔊 Φεβρουάριος fevrouários
🔊 삼월달 🔊 Μάρτιος mártios
🔊 사월달 🔊 Απρίλιος aprílios
🔊 오월달 🔊 Μάιος máios
🔊 유월달 🔊 Ιούνιος ioúnios
🔊 칠월달 🔊 Ιούλιος ioúlios
🔊 팔월달 🔊 Αύγουστος ávgoustos
🔊 구월달 🔊 Σεπτέμβριος septévrios
🔊 시월달 🔊 Οκτώβριος októvrios
🔊 십일월월달 🔊 Νοέμβριος noévrios
🔊 십이월달 🔊 Δεκέμβριος dekévrios
🔊 몇 시에 떠나실 거에요? 🔊 Τι ώρα φεύγεις; ti óra févgeis
🔊 아침 여덟 시 🔊 Το πρωί, στις οκτώ to proí, stis ohtó
🔊 아침 여덟 시 십오 분 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο to proí, stis ohtó kai tétarto
🔊 아침 여덟 시 삼십 분 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα to proí, stis ohtó kai triáda
🔊 아침 여덟 시 사십오 분 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε to proí, stis ohtó kai saráda pénte
🔊 저녁 여섯 시 🔊 Το βράδυ, στις έξι to vrádi, stis éxi
🔊 저는 늦었어요 🔊 Έχω αργήσει ého argísi
7 - 택시
한국어 그리스어 발음
🔊 택시! 🔊 Ταξί taxi
🔊 어디 가십니까? 🔊 Που θέλετε να πάτε; pou thélete na páte
🔊 역으로 가 주세요 🔊 Πάω στο σταθμό páo sto stathmó
🔊 낮과 밤 호텔로 가 주세요 🔊 Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα páo sto xenodohío méra ke níhta
🔊 공항으로 가 주세요 🔊 Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ sto aerodrómio parakaló
🔊 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου; boríte na párete tis valítses mou
🔊 여기서 먼가요? 🔊 Είναι μακριά από εδώ; íne makriá apó edó
🔊 아니요, 이 근처예요 🔊 Όχι, είναι κοντά óhi, íne kodá
🔊 네, 조금 멀어요 🔊 Ναι, είναι λίγο πιο μακριά ne, íne lígo pio makriá
🔊 요금이 얼마나 나오나요? 🔊 Πόσο θα στοιχίσει; póso tha stihísi
🔊 여기로 데려다 주세요 🔊 Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ; boríte na me páte edó, parakaló
🔊 오른쪽 입니다 🔊 Είναι δεξιά íne dexiá
🔊 왼쪽입니다 🔊 Είναι αριστερά íne aristerá
🔊 곧장 가세요 🔊 Ευθεία είναι efthía íne
🔊 여기입니다 🔊 Είναι εδώ íne edó
🔊 저쪽입니다 🔊 Από δω είναι apó do íne
🔊 여기서 세워 주세요 🔊 Σταματήστε εδώ! stamatíste edó
🔊 천천히 하세요 🔊 Με την ησυχία σας me tin isihía sas
🔊 영수증 하나 만들어 주세요 🔊 Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ; boríte na to simiósete, sas parakaló
8 - 가족
한국어 그리스어 발음
🔊 당신 가족이 여기에 살고 있어요? 🔊 Έχεις συγγενείς εδώ; éhis sigkenís edó
🔊 아버지 🔊 Ο πατέρας μου o patéras mou
🔊 어머니 🔊 Η μητέρα μου i mitéra mou
🔊 아들 🔊 Ο γιος μου o gios mou
🔊 딸 🔊 Η κόρη μου i kóri mou
🔊 형제 🔊 Έναν αδελφό énan adelfó
🔊 형- 오빠 🔊 Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
🔊 자매 🔊 Μία αδελφή mia adelfí
🔊 누나 – 언니 🔊 Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
🔊 친구 🔊 Έναν φίλο énan fílo
🔊 친구 🔊 Μια φίλη mia fíli
🔊 남자 친구 🔊 Ο φίλος μου o fílos mou
🔊 여자 친구 🔊 Η φίλη μου i fíli mou
🔊 남편 🔊 Ο άνδρας μου o ádras mou
🔊 아내 🔊 Η γυναίκα μου i ginéka mou
9 - 감정
한국어 그리스어 발음
🔊 당신네 나라가 맘에 들어요 🔊 Μου αρέσει πολύ η χώρα σας mou arési polí i hóra sas
🔊 사랑해요 🔊 Σ' αγαπώ sagapó
🔊 행복해요 🔊 Είμαι χαρούμενος íme haroúmenos
🔊 행복해요 🔊 Είμαι χαρούμενη íme haroúmeni
🔊 슬퍼요 🔊 Είμαι λυπημένος íme lipiménos
🔊 우울해요 🔊 Είμαι λυπημένη íme lipimeni
🔊 기분이 좋아요 🔊 Αισθάνομαι άνετα εδώ esthánome áneta edó
🔊 추워요 🔊 Κρυώνω krióno
🔊 더워요 🔊 Ζεσταίνομαι zesténome
🔊 이건 너무 큰데요 🔊 Είναι πολύ μεγάλο íne polí megálo
🔊 이건 너무 작은데요 🔊 Είναι πολύ μικρό íne polí mikró
🔊 딱 맞네요 🔊 Είναι τέλειο íne télio
🔊 오늘 저녁에 데이트 할래요? 🔊 Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ; éhis órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 오늘 저녁에 외출하고 싶어요 🔊 Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 좋은 생각이예요 🔊 Καλή ιδέα kalí idéa
🔊 신이 나게 즐기고 싶어요 🔊 Θέλω να διασκεδάσω thélo na diaskedáso
🔊 별로 좋지 않은 생각인데요 🔊 Δεν είναι καλή ιδέα den íne kalí idéa
🔊 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 🔊 Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ den ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 쉬고 싶어요 🔊 Θέλω να ξεκουραστώ thélo na ksekourastó
🔊 운동하실래요? 🔊 Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ; thélis na kánoume kápio sport
🔊 네, 기분전환을 좀 해야 해요 🔊 Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω. ne, ého anági na xedóso
🔊 전 테니스를 해요 🔊 Παίζω τένις pézo ténis
🔊 아니요, 전 꽤 피곤해요 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος. óhi, efharistó. íme kourasménos
🔊 아니요, 전 꽤 피곤해요 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη óhi, efharistó. íme kourasméni
10 - 술집
한국어 그리스어 발음
🔊 바 🔊 Το μπαρ to bar
🔊 무엇을 마실래요? 🔊 Θες να πιεις κάτι; thes na piis káti
🔊 마시다 🔊 Πίνω píno
🔊 잔 🔊 Ποτήρι potíri
🔊 좋아요 🔊 Ευχαρίστως efharístos
🔊 무엇을 드실래요? 🔊 Τι θα ήθελες; ti tha ítheles
🔊 어떤 음료수가 있어요? 🔊 Τι ποτά υπάρχουν; ti potá ipárhoun
🔊 물이랑 과일주스가 있어요 🔊 Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων ipárhi neró i himós froúton
🔊 물 🔊 Νερό neró
🔊 얼음 좀 넣어 주시겠어요? 🔊 Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα; boríte na mou válete líga pagákia akóma
🔊 얼음 🔊 Παγάκια pagákia
🔊 핫쵸코 🔊 Σοκολάτα sokoláta
🔊 우유 🔊 Γάλα gála
🔊 차 🔊 Τσάι tsái
🔊 커피 🔊 Καφές kafés
🔊 설탕이랑 🔊 Με ζάχαρη me záhari
🔊 크림이랑 🔊 Με κρέμα me kréma
🔊 포도주 🔊 Κρασί krasí
🔊 맥주 🔊 Μπίρα bíra
🔊 차 한 잔 주세요! 🔊 Ένα τσάι παρακαλώ éna tsái parakaló
🔊 맥주 한 잔 주세요! 🔊 Μια μπίρα παρακαλώ mia bíra parakaló
🔊 무엇을 드시겠어요? 🔊 Τι θέλετε να πιείτε; ti thélete na píite
🔊 차 두 잔 주세요! 🔊 Δυο τσάι παρακαλώ! dio tsái parakaló!
🔊 맥주 두 잔 주세요! 🔊 Δυο μπίρες παρακαλώ dio bíres parakaló
🔊 아무것도 안 마실래요 🔊 Τίποτα, ευχαριστώ típota, efharistó
🔊 건배 🔊 Στην υγειά σου! stin igiiá sou!
🔊 건배 🔊 Γεια μας! giiá mas!
🔊 계산서 주세요! 🔊 Το λογαριασμό παρακαλώ! to logariasmó parakaló!
🔊 얼마예요? 🔊 Τι σας οφείλω παρακαλώ; ti sas ofílo parakaló
🔊 이만 원입니다 🔊 Είκοσι ευρώ íkosi evró
🔊 제가 살게요 🔊 Σε προσκαλώ se proskaló
11 - 식당
한국어 그리스어 발음
🔊 식당 🔊 Το εστιατόριο to estiatório
🔊 뭐 드시고 싶어요? 🔊 Θα ήθελες να φας; tha ítheles na fas
🔊 네 🔊 Ναι θα ήθελα ne tha íthela
🔊 먹다 🔊 Τρώω tróo
🔊 어디서 먹을까요? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό; pou boroúme na páme gia fagitó
🔊 어디서 점심을 먹을까요? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό; pou boroúme na páme gia mesimerianó
🔊 저녁식사 🔊 Βραδινό γεύμα vradinó gévma
🔊 아침식사 🔊 Πρωινό proinó
🔊 여기요! 🔊 Σας παρακαλώ! sas parakaló!
🔊 메뉴판 좀 갖다 주세요 🔊 Τον κατάλογο, παρακαλώ! ton katálogo, parakaló
🔊 메뉴판 여기 있어요 🔊 Ορίστε ο κατάλογος! oríste o katálogos
🔊 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? 🔊 Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι; ti thélis na fas? kréas i psári?
🔊 밥이랑 🔊 Με ρύζι me rízi
🔊 면이랑 🔊 Με μακαρόνια me makarónia
🔊 감자 🔊 Με πατάτες me patátes
🔊 야채 🔊 Με λαχανικά me lahaniká
🔊 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 🔊 Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
🔊 빵 🔊 Ψωμί psomí
🔊 버터 🔊 Βούτυρο voútiro
🔊 샐러드 🔊 Μια σαλάτα mia saláta
🔊 디저트 🔊 Ένα επιδόρπιο éna epidórpio
🔊 과일 🔊 Φρούτα froúta
🔊 칼 좀 갖다 주세요 🔊 Ένα μαχαίρι, παρακαλώ! éna mahéri, parakaló
🔊 네, 갖다 드릴게요 🔊 Σας φέρνω αμέσως. sas férno amésos
🔊 칼 🔊 Ένα μαχαίρι éna mahéri
🔊 포오크 🔊 Ένα πιρούνι éna piroúni
🔊 숟가락 🔊 Ένα κουτάλι éna koutáli
🔊 이건 따뜻한 음식인가요? 🔊 Το πιάτο αυτό είναι ζεστό; to piáto aftó íne zestó
🔊 네. 그리고 아주 매워요. 🔊 Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης! ne ke arketá kafteró epísis
🔊 따뜻하다 🔊 Ζεστό zestó
🔊 차갑다 🔊 Κρύο krío
🔊 맵다 🔊 Καυτερό kafteró
🔊 전, 생선으로 할게요 🔊 Θα πάρω ψάρι tha páro psári
🔊 저도요 🔊 Κι εγώ το ίδιο ki egó to ídio
12 - 헤어질 때
한국어 그리스어 발음
🔊 시간이 늦어서 가야해요 🔊 Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω! íne argá, prépi na pigéno!
🔊 다시 만날 수 있을까요? 🔊 Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά; boroúme na idothoúme xaná
🔊 네, 그럼요 🔊 Ναι, μετά χαράς ne, metá harás
🔊 우리 집 주소예요 🔊 Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση méno saftí ti diéfthinsi
🔊 전화번호 있어요? 🔊 Έχεις κάποιο τηλέφωνο; éhis kápio tiléfono
🔊 네, 여기있어요 🔊 Ναι, να το ne, na to
🔊 즐거운 시간을 보냈어요 🔊 Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου pérasa polí oréa mazí sou
🔊 저도 만나서 반가웠어요 🔊 Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα epísis, hárika pou se sinántisa
🔊 조만간에 다시 만나요 🔊 Θα τα ξαναπούμε σύντομα tha ta ksanapoúme síntoma
🔊 저도 그랬음 좋겠네요 🔊 Το ελπίζω to elpízo
🔊 안녕히 가세요 🔊 Αντίο! adío!
🔊 내일 봐요 🔊 Τα λέμε αύριο ta léme ávrio
🔊 잘 가요 🔊 Γειά σου! giia sou!
13 - 교통
한국어 그리스어 발음
🔊 감사합니다 🔊 Ευχαριστώ efharistó
🔊 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? 🔊 Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
🔊 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? 🔊 Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 이 기차는 어디로 가나요? 🔊 Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ; pou pigéni aftó to tréno, parakaló
🔊 이 기차는 태양시에 정차하나요? 🔊 Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου; aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
🔊 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? 🔊 Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου; póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
🔊 태양시 가는 표 하나 주세요 🔊 Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 기차 시간표를 아시나요? 🔊 Έχετε τα ωράρια των τραίνων; éhete ta orária ton trénon
🔊 버스 시간표 🔊 Τα ωράρια των λεωφορείων ta orária ton leoforíon
🔊 태양시 가는 기차가 어디 있나요? 🔊 Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ; pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
🔊 저기에 있습니다 🔊 Αυτό είναι aftó íne
🔊 천만에요. 여행 잘 하세요 🔊 Τίποτα. Καλό ταξίδι típota. kaló taxídi
🔊 카센터 🔊 Συνεργείο αυτοκινήτων sinergío aftokiníton
🔊 주유소 🔊 Το βενζινάδικο to venzinádiko
🔊 꽉 채워 주세요 🔊 Γεμίστε το, παρακαλώ gemíste to parakaló
🔊 자전거 🔊 Ποδήλατο podílato
🔊 중심지 🔊 Το κέντρο της πόλης to kédro tis pólis
🔊 교외 🔊 Τα προάστια ta proástia
🔊 이곳은 큰 도시입니다 🔊 Είναι μια μεγάλη πόλη íne mia megáli póli
🔊 이곳은 마을입니다 🔊 Είναι ένα χωριό íne éna horió
🔊 산 🔊 Ένα βουνό éna vounó
🔊 호수 🔊 Μία λίμνη mia límni
🔊 시골, 농촌 🔊 Η εξοχή i eksohí
14 - 호텔
한국어 그리스어 발음
🔊 호텔 🔊 Ένα ξενοδοχείο éna ksenodohío
🔊 아파트 🔊 Διαμέρισμα diamérisma
🔊 환영합니다 🔊 Καλωσορίσατε! kalosorísate
🔊 빈 방 있나요? 🔊 Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο; éhete éna eléfthero domátio
🔊 방안에 욕실이 딸려 있나요? 🔊 Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο; ipárhi bánio sto domátio
🔊 일인용 침대 두 개를 원하시나요? 🔊 Θέλετε δύο μονά κρεβάτια; thélete dío moná krevátia
🔊 이인용 침대 하나를 원하시나요? 🔊 Θέλετε ένα δίκλινο; thélete éna díklino
🔊 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 🔊 Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους domátio me bánio - me balkóni - me douz
🔊 숙박과 아침식사 포함 🔊 Δωμάτιο με πρωινό domátio me proinó
🔊 하루 밤에 얼마입니까? 🔊 Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα; póso stihizi to domátio gia mia níhta
🔊 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? 🔊 Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ tha íthela na do to domátio próta, parakaló
🔊 네. 그럼요 🔊 Ναι, βεβαίως! ne, vevéos
🔊 고맙습니다. 방이 아주 좋네요 🔊 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο efharistó. to domátio íne polí oréo
🔊 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? 🔊 Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ; oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
🔊 저한텐 조금 비싸네요. 🔊 Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ íne lígo akrivó gia eména, efharistó
🔊 제 짐 좀 맡아주시겠습니까? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ; boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
🔊 제 방은 어디 인가요? 🔊 Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ; pou íne to domátio mou parakaló
🔊 이층에 있습니다. 🔊 Είναι στον πρώτο όροφο. íne ston próto órofo
🔊 엘리베이터가 있나요? 🔊 Υπάρχει ασανσέρ; ipárhi asansér
🔊 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 🔊 Το ασανσέρ είναι στα αριστερά. to asansér íne sta aristéra
🔊 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 🔊 Το ασανσέρ είναι στα δεξιά. to asansér íne sta dexiá
🔊 세탁실이 어디 있나요 🔊 Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου; pou íne e ipiresía plidiríou
🔊 세탁실은 일층에 있습니다 🔊 Στο ισόγειο sto isógio
🔊 일층 🔊 Ισόγειο isógio
🔊 방 🔊 Δωμάτιο domátio
🔊 세탁소 🔊 Καθαριστήριο ρούχων katharistírio roúhon
🔊 미용실 🔊 Κομμωτήριο komotírio
🔊 주차장 🔊 Πάρκιγκ parking
🔊 회의실에서 만날까요? 🔊 Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
🔊 회의실 🔊 Αίθουσα συνεδριάσεων éthousa sinedriáseon
🔊 온수물 수영장 🔊 Η πισίνα είναι θερμαινόμενη i pisína íne thermenómeni
🔊 수영장 🔊 Πισίνα pisína
🔊 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 🔊 Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ; boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
🔊 열쇠 좀 주세요 🔊 Το κλειδί, σας παρακαλώ to klidí, sas parakaló
🔊 비밀번호 좀 알려 주세요 🔊 Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ tin kárta isódou, sas parakaló
🔊 저에게 연락 온 거 있나요? 🔊 Έχω κάποιο μήνυμα; ého kápio mínima
🔊 네. 여기있어요 🔊 Ναι, ορίστε ne oríste
🔊 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 🔊 Όχι, κανένα óhi kanéna
🔊 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? 🔊 Πού μπορώ να κάνω ψιλά; pou mporó na káno psilá
🔊 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? 🔊 Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ; éhete na mou halásete, sas parakaló
🔊 네. 얼마 바꾸실 건데요? 🔊 μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete
15 - 누군가를 찾을 때
한국어 그리스어 발음
🔊 사라 있습니까? 🔊 Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ; i sára íne ekí parakaló
🔊 네, 있어요 🔊 Ναι, εδώ είναι ne, edó íne
🔊 사라씨는 외출했어요 🔊 Έχει βγει έξω éhi vgi éxo
🔊 핸드폰으로 연락해보세요 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της. boríte na tilefonísete sto kinitó tis
🔊 어디 가면 만날 수 있을까요? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να την βρω; xérete pou boró na tin vro
🔊 직장에 갔어요 🔊 Είναι στη δουλειά της. íne sti douliá tis
🔊 집에 있어요 🔊 Είναι σπίτι της. íne spíti tis
🔊 쥴리앙 있습니까? 🔊 Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ; o julien íne ekí parakaló
🔊 네, 있어요 🔊 Ναι, εδώ είναι ne, edó íne
🔊 줄리앙씨는 외출했어요 🔊 Έχει βγει έξω éhi vgi éxo
🔊 어디 가면 만날 수 있을까요? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να τον βρω; xérete pou boró na ton vro
🔊 핸드폰으로 연락해보세요 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του boríte na tilefonísete sto kinitó tou
🔊 직장에 갔어요 🔊 Είναι στην δουλειά του íne sti douliá tou
🔊 집에 있어요 🔊 Είναι σπίτι του íne spíti tou
16 - 해변
한국어 그리스어 발음
🔊 해변 🔊 Η παραλία i paralía
🔊 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요? 🔊 Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα; gnorízete pou boró na agoráso mia bála
🔊 이리로 가시면 가게가 있습니다 🔊 Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
🔊 물놀이 공 🔊 Μία μπάλα mia bála
🔊 쌍안경 🔊 Κιάλια kiália
🔊 챙 달린 모자 🔊 Ένα καπέλο éna kapélo
🔊 수건 🔊 Πετσέτα petséta
🔊 샌달 🔊 Σανδάλια sandália
🔊 물통 🔊 Κουβαδάκι kouvadáki
🔊 썬크림 🔊 Αντιηλιακή κρέμα anti iliakí kréma
🔊 수영 팬티 🔊 Μαγιό magió
🔊 썬그라스 🔊 Γυαλία ηλίου gialiá ilíou
🔊 새우, 조개류 🔊 οστρακόδερμο ostrakóderma
🔊 햇빛을 쬐다 🔊 Κάνω ηλιοθεραπεία káno iliotherapía
🔊 양지바른 🔊 Ηλιόλουστος ilióloustos
🔊 일몰 🔊 Ηλιοβασίλεμα iliovasílema
🔊 파라솔 🔊 Ομπρέλα obréla
🔊 해 🔊 Ήλιος ílios
🔊 그늘 🔊 Σκιά skiá
🔊 일광욕 🔊 Ηλιακή ακτινοβολία iliakí aktinovolía
🔊 여기서 수영하면 위험한가요? 🔊 Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ; íne epikíndino to kolíbi edó
🔊 아니요. 위험하지 않아요 🔊 Όχι, δεν είναι επικίνδυνο óhi, den íne epikíndino
🔊 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요 🔊 Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ ne, to kolíbi apagorévete edó
🔊 수영하다 🔊 Κολυμπώ kolibó
🔊 수영 🔊 Κολύμβηση kolíbisi
🔊 파도 🔊 Κύμα kíma
🔊 바다 🔊 Θάλασσα thálasa
🔊 모래 언덕 🔊 Αμμόλοφος amólofos
🔊 모래 🔊 Άμμος ámos
🔊 내일 일기예보는 어떤가요? 🔊 Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο; pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
🔊 날씨가 바뀔 거예요 🔊 Ο καιρός θα αλλάξει o kairós tha aláxi
🔊 비가 올 거예요 🔊 Θα βρέξει tha vréxi
🔊 해가 뜰거예요 🔊 Θα έχει ήλιο tha éhi ílio
🔊 바람이 많이 불 거예요 🔊 Θα φυσάει πολύ tha fisái polí
🔊 수영복 🔊 Μαγιό magió
17 - 문제 발생시
한국어 그리스어 발음
🔊 저 좀 도와주시겠어요? 🔊 Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; boríte na me voithísete parakaló
🔊 길을 잃어버렸어요 🔊 Χάθηκα háthika
🔊 무슨 일이신가요? 🔊 Τι θα θέλατε; ti tha thélate
🔊 무슨 일이 일어났지요? 🔊 Τι συνέβη; ti sinévi
🔊 통역사를 어디서 구할 수 있나요? 🔊 Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; pou boró na vro éna dierminéa
🔊 가장 가까운 약국이 어디에 있나요? 🔊 Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; pou vrískete to pio kontino farmakío
🔊 의사 좀 불러 주세요 🔊 Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
🔊 무슨 치료를 받고 계신가요? 🔊 Τι θεραπεία ακολουθείτε; ti therapía akolouthís
🔊 병원 🔊 Ένα νοσοκομείο éna nosokomío
🔊 약국 🔊 Ένα φαρμακείο éna farmakío
🔊 의사 🔊 Ένας γιατρός énas giatrós
🔊 의료 서비스 🔊 Ιατρική υπηρεσία iatrikí ipiresía
🔊 제 신분증을 잃어버렸어요 🔊 Έχασα τα χαρτιά μου éhasa ta hartiá mou
🔊 제 신분증을 도난 당했어요 🔊 Μου έκλεψαν τα χαρτιά mou éklepsan ta hartiá
🔊 분실물 보관소 🔊 Γραφείο απολεσθέντων grafío apolesthédon
🔊 구조대 🔊 Σταθμός πρώτων βοηθειών stathmós próton voithión
🔊 비상구 🔊 Έξοδος κινδύνου éxodos kindínou
🔊 경찰서 🔊 Η αστυνομία i astinomía
🔊 신분증명서 🔊 Χαρτιά hartiá
🔊 현금 🔊 Χρήματα hrímata
🔊 여권 🔊 Διαβατήριο diavatírio
🔊 짐 🔊 Αποσκευές aposkevés
🔊 아니요, 괜찮습니다 🔊 Είμαι εντάξει, ευχαριστώ íme edáxi, efharistó
🔊 저 좀 가만히 내버려 두세요 🔊 Αφήστε με ήσυχη afíste me ísihi
🔊 저 좀 가만히 내버려 두세요 🔊 Αφήστε με ήσυχο afíste me ísiho
🔊 저리 가세요! 🔊 Φύγετε! fígete!

우리의 방법

mp3 and pdf 다운로드