Your browser does not support JavaScript! Lær Albansk online - Gratis Albansk lektioner - Tal

Lær Albansk

1

17 temaer
17 temaer

Det uundværlige

Det uundværlige
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Godmorgen
Mirëdita
miɾədita
Godaften
Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
Farvel
Mirupafshim
miɾupafʃim
Vi ses senere
Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
Ja
Po
Nej
Jo
Undskyld  ?
Ju lutem...!
ju lutεm
Tak
Faleminderit!
falεmindεɾit
Mange tak
Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
Tak skal du have
Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
Det var så lidt
Ju lutem!
ju lutεm
Det var så lidt
Asgjë!
asɟə
Okay, det er I orden
Në rregull
nə rεɡuɫ
Okay, det er I orden
Dakord
dakɔɾd
Hvor meget koster det ?
Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
Hvor meget koster det ?
Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
Undskyld
Më falni!
mə falni
Jeg forstår det ikke
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Jeg har forstået
Kuptova!
kuptɔva
Det ved jeg ikke
Nuk e di!
nuk ε di
Forbudt
Ndalohet!
ndalɔhεt
Undskyld, hvor finder jeg toiletterne  ?
Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
Undskyld, hvor finder jeg toiletterne  ?
Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
Godt nytår!
Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
Godt nytår!
Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
Tillykke med fødselsdagen !
Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
God højtid
Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
Tillykke!
Urime!
uɾimε
Tillykke!
Përgëzime!
pəɾɡəzimɛKonversation

Konversation
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Hej, hvordan har du det ?
Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
Hej, hvordan har du det ?
Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
Hej, jeg har det fint, tak
Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
Taler du albansk ?
Flet shqip?
Nej, jeg taler ikke albansk
Jo, unë nuk flas shqip.
En lille smule
Vetëm pak
vεtəm pak
Hvor kommer du fra ?
Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
Hvor kommer du fra ?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Hvad er din nationalitet ?
Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
Hvad er din nationalitet ?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Jeg er albaner
Unë jam shqiptar
Jeg er albaner
Unë jam shqiptare
Og hvad med dig, bor du her ?
Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
Ja, jeg bor her
Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
Jeg hedder Sarah, hvad hedder du ?
Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
Jeg hedder Sarah, hvad hedder du ?
Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
Jeg hedder Julien
Zhyljen
Ʒyljεn
Hvad laver du her ?
Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
Hvad laver du her ?
Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
Jeg er på ferie
Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Jeg er på ferie
Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
Vi er på ferie
Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Vi er på ferie
Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
Jeg er på forretningsrejse
Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
Jeg er på forretningsrejse
Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
Jeg arbejder her
Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
Vi arbejder her
Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
Er der nogle gode steder at spise ?
Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
Er der et museum her i nærheden?
Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
Hvor jeg jeg gå på internettet ?
Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?At lære

At lære
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Skal jeg lære dig nogen nye ord?
Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Ja, det må du gerne
Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
Ja, det må du gerne
Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
Hvad hedder det ?
Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
Hvad hedder det ?
Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
Det er et bord
Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
Det er et bord
Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
Et bord, forstår du ?
Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
Jeg forstår det ikke
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Vil du være sød at gentage ?
Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Kan du snakke lidt langsommere
Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
kan du skrive det tak ?
Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
Jeg har forstået
Kuptova!
kuptɔvaFarver

Farver
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Jeg kan godt lide dette bords farve
Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
Den er rød
Është e kuqe
əʃtə ε kucε
Den er rød
Është i kuq
əʃtə i kuc
Blå
Blu
blu
Gul
E verdhë
ε vεɾðə
Gul
I verdhë
i vεɾðə
Hvid
E bardhë
ε baɾðə
Hvid
I bardhë
i baɾðə
Sort
E zezë
ε zεzə
Sort
I zi
i zi
Grøn
Jeshile
jεʃilε
Orange
Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
Lilla
Lejla
lεjla
Grå
Gri
ɡɾiTal

Tal
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Nul
Zero
zεɾɔ
En
Një
ɲə
To
Dy
dy
Tre
Tre
tɾε
Fire
Katër
katəɾ
Fem
Pesë
pεsə
Seks
Gjashtë
ɟaʃtə
Syv
Shtatë
ʃtatə
Otte
Tetë
tεtə
Ni
Nëntë
nəntə
Ti
Dhjetë
ðjεtə
Elleve
Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
Tolv
Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
Tretten
Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
Fjorten
Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
Femten
Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
Seksten
Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
Sytten
Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
Atten
Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
Nitten
Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
Tyve
Njëzetë
ɲəzεtə
Enogtyve
Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
Toogtyve
Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
Treogtyve
Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
Fireogtyve
Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
Femogtyve
Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
Seksogtyve
Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Syvogtyve
Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
Otteogtyve
Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
Niogtyve
Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
Tredive
Tridhjetë
tɾiðjεtə
Enogtredive
Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
Toogtredive
Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
Treogtredive
Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
Fireogtredive
Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
Femogtredive
Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
Seksogtredive
Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
Fyrre
Dyzetë
dyzεt
Halvtreds
Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
Tres
Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
Halvfjerds
Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
Firs
Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
Halvfems
Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
Hundrede
Njëqind
ɲəcind
Ethundredeogfem
Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
Tohundrede
Dyqind
dycind
Trehundrede
Treqind
tɾεcind
Firehundrede
Katërqind
katəɾcind
Tusind
Një mijë
ɲə mijə
Ettusindfemhundrede
Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
Totusind
Dy mijë
dymijə
Titusind
Dhjetë mijë
ðjεtə mijəTidsangivelse

Tidsangivelse
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Hvornår kom du hertil ?
Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
Hvornår kom du hertil ?
Kur arrin?
kuɾ arrin?
I dag
Sot
sɔt
I går
Dje
djε
For to dage siden
Ka dy ditë
ka dy ditə
For to dage siden
Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
Hvor længe bliver du ?
Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
Hvor længe bliver du ?
Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
Jeg tager af sted i morgen
Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
Jeg tager af sted i morgen
Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
Jeg tager af sted i overmorgen
Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
Jeg tager af sted i overmorgen
Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
Jeg tager afsted om tre dage
Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
Jeg tager afsted om tre dage
Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
Mandag
E hënë
ε hənə
Tirsdag
E martë
ε maɾtə
Onsdag
E mërkurë
ε məɾkuɾə
Torsdag
E enjte
ε εɲtε
Fredag
E premte
ε pɾεmtε
Lørdag
E shtunë
ε ʃtunə
Søndag
E dielë
ε diεlə
Januar
Janar
janaɾ
Februar
Shkurt
ʃkuɾt
Marts
Mars
maɾs
April
Prill
pɾiɫ
Maj
Maj
maj
Juni
Qershor
cεɾʃɔɾ
Juli
Korrik
kɔrik
August
Gusht
ɡuʃt
September
Shtator
ʃtatɔɾ
Oktober
Tetor
tεtɔɾ
November
Nëntor
nəntɔɾ
December
Dhjetor
ðjεtɔɾ
Hvad tid tager du afsted ?
Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
Hvad tid tager du afsted ?
Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
Klokken otte om morgenen
Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
Klokken kvart over otte om morgenen
Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
Klokken kvart over otte om morgenen
Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
Klokken halvni om morgenen
Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
Klokken halvni om morgenen
Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
Klokken kvart i ni om morgenen
Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
Klokken seks om aftenen
Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
Jeg er forsinket
Jam me vonesë
jam mεvɔnεsəTaxa

Taxa
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Taxa !
Taksi!
taksi
Hvor skal du hen?
Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
Til stationen, tak
Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Hotel Dag og Nat, tak
Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Til lufthavnen, tak
Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Kan du tage min bagage ?
Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Er det langt herfra ?
Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
Nej, det er lige I nærheden
Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
Ja, det er et stykke herfra
Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Hvor meget kommer det til at koste ?
Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Kør mig derhen, tak
Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
Det er til højre
Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
Det er til venstre
Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
Det er ligeud
Është drejt
əʃtə dɾεjt
Det er lige her
Është këtu!
əʃtə kətu
Det er lige her
Arritëm!
aritəm
Det er den vej
Është andej!
əʃtə andεj
Stop !
Ndalo!
ndalɔ
Giv dig bare god tid
Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
Giv dig bare god tid
Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
Må jeg bede om en kvittering / regning
Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?Følelser

Følelser
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Jeg kan virkelig godt lide dit land
Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
Jeg elsker dig
Të dua
tə dua
Jeg elsker dig
Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
Jeg er glad
Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
Jeg er ked af det
Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
Jeg har det godt her
Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
Jeg fryser
Kam ftohtë
kam ftɔhtə
Jeg har det for varmt
Kam vapë
kam vapə
Den er for stor
Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
Den er for lille
Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
Det er perfekt
Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
Skal vi tage i byen i aften ?
Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
Jeg vil gerne i byen i aften
Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
Det er en god idé
Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
Jeg har lyst til at more mig
Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
Det er ikke en god idé
Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
Jeg har ikke lyst til at tage i byen i aften
Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
Jeg har lyst til at slappe af
Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
Vil du dyrke sport ?
Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Ja, jeg har brug for at koble af
Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
Jeg spiller tennis
Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
Nej tak jeg er ret træt
Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾFamilie

Familie
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Har du familie her ?
Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
Min far
Babai im
babai im
Min far
Im atë
im atə
Min mor
Nëna ime
nəna imε
Min mor
Ime më
imɛ mə
Min søn
Djali im
djali im
Min søn
Im bir
im biɾ
Min datter
Vajza ime
vajza imε
En bror
Një vëlla
ɲə vəɫa
En søster
Një motër
ɲə mɔtəɾ
En ven
Një mik
ɲə mik
En veninde
Një mikeshë
ɲə mikεʃə
Min kæreste
Miku im
miku im
Min kæreste
Mikja ime
mikja imε
Min kæreste
Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
Min mand
Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
Min mand
Im shoq
im ʃɔc
Min kone
Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
Min kone
Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛBar

Bar
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Baren
Bari
baɾi
Må jeg byde på et glas ?
Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
Drikke
Të pish
tə piʃ
Glas
Gotë
ɡɔtə
Gerne, tak
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Hvad må jeg byde på ?
Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
Hvad er der at vælge imellem ?
Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
Der er vand eller frugtjuice
Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
Vand
Ujë
ujə
Kan du komme isterninger i?
Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
Isterninger
Akull
akuɫ
Kakao
Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
Mælk
Qumësht
cuməʃt
Te
Çaj
ʧaj
Kaffe
Kafe
kafε
Med sukker
Me sheqer
mε ʃεcεɾ
Med fløde
Me krem
mε kɾεm
Vin
Verë
vεɾə
Øl
Birrë
birə
En kop te, tak
Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
En øl, tak
Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
Hvad må jeg byde på ?
Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
Hvad må jeg byde på ?
Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
To kopper te, tak
Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
To øl, tak
Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
Ingenting, tak
Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
Ingenting, tak
Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
Skål
Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
Skål
Për ty!
pəɾ ty!
Skål
Gëzuar!
ɡəzuaɾ
Må jeg bede om regningen, tak
Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
Hvor meget bliver det ?
Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
Tyve euro
Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
Jeg giver
Je i ftuar
jε i ftuaɾRestaurant

Restaurant
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Restauranten
Restoranti
ɾεstɔɾanti
Vil du have noget at spise ?
Do të hash?
dɔ tə haʃ?
Ja tak det vil jeg gerne
Po, dua
pɔ dua
Spise
Të hash
tə haʃ
Hvor kan vi spise ?
Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
Hvor kan vi spise frokost ?
Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
Hvor kan vi spise frokost ?
Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
Middagsmad
Darka
daɾka
Morgenmad
Mëngjësi
mənɟεsi
Værsågod
Ju lutem!
ju lutεm
Kan vi få et menukort?
Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
Værsågod her er menukortet !
Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
Hvad fortrækker du at spise ? Fisk eller Kød ?
Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
Med ris til
Me oriz.
mε ɔɾiz
Med pasta til
Me makarona
mε makaɾɔna
Med pasta til
Me pasta
mɛ pasta
Kartofler
Patate
patatε
Grøntsager
Perime
pεɾimε
Røræg - spejlæg - eller blødkogt æg
Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
Brød
Bukë
bukə
Smør
Gjalpe
ɟalp
En salat
Një sallatë
ɲə saɫatə
En dessert
Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
Frugt
Fruta
fruta
Må jeg bede om en kniv, tak ?
Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
Må jeg bede om en kniv, tak ?
Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
Ja, jeg kommer straks med den
Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
En kniv
Një thikë
ɲə θikə
En gaffel
Një pirun
ɲə piɾun
En ske
Një lugë
ɲə luɡə
Er det en varm ret ?
Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
Ja og meget krydret
Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
Varm
E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
Kold
E ftohtë
ε ftɔhtə
Krydret
Pikante
pikantε
Jeg vil gerne bede om fisk, tak
Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
Det samme her
Edhe unë
εðε unəAt skilles

At skilles
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Klokken er mange! Jeg må løbe !
Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
Skal vi ses igen ?
Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
Ja, meget gerne
Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
Min adresse er
Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
Kan jeg få dit telefonnummer ?
Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
Ja, værsågod
Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
Det har været hyggeligt at møde dig
Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
Ja, i lige måde
Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
Vi ses snart
Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
Det håber jeg også
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Farvel
Mirupafshim
miɾupafʃim
Vi ses i morgen
Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
Hej hej
Përshëndetje
pəɾʃəndεtjεTransport

Transport
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Undskyld, hvor finder jeg busstoppestedet?
Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
Hvad koster en billet til Solbyen?
Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Hvor kører toget hen?
Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
Stopper dette tog ved Solbyen ?
A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
Hvornår kører toget til Solbyen ?
Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Hvornår ankommer toget til Solbyen ?
Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Må jeg bede om en billet til Solbyen?
Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
Har du en køreplan?
A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
Køreplan
Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
Hvilket tog kører til Solbyen?
Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Det er det derovre
Është ai atje
əʃtə ai atjε
Tak
Faleminderit!
falεmindεɾit
Det var så lidt, God tur!
Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
Autoværkstedet
Auto-servis
auto-sεɾvis
Autoværkstedet
Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
Benzintanken
Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
Kan jeg få tanken fyldt op, tak ?
Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
Cykel
Biçikletë
biʧiklεtə
Cykel
Dyrrotak
dyrɔtak
Centrum
Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
Forstad
Periferia
pεɾifεɾia
Det er en stor by
Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
Det er en landsby
Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
Et bjerg
Një mal
ɲə mal
En sø
Një liqen
ɲə licen
Landet
Fshati
f ʃatiAt lede efter én person

At lede efter én person
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Er Sarah her?
Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Ja, hun er her
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Hun er taget i byen
Ka dalë
ka dalə
Du kan ringe på hendes mobiltelefon
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Ved du hvor jeg kan finde hende ?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Hun er på sit arbejde
Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
Hun er hjemme
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
Er Julien her ?
Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Ja, han er her
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Han er taget i byen
Ka dalë
ka dalə
Ved du hvor jeg kan finde ham ?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Du kan ringe på hans mobil
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Han er på sit arbejde
Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
Han er hjemme
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpiHotel

Hotel
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Hotellet
Hoteli
hɔtɛli
Lejligheden
Apartamenti
apaɾtamɛnti
Velkommen !
Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
Har I et ledigt værelse?
Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
Er der bad og toilet på værelset ?
A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
Vil I have to enkeltsenge?
Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
Vil I have to enkeltsenge?
Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
Vil I have et dobbeltværelse?
Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
Vil I have et dobbeltværelse?
Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
Værelse med karbad - med balkon - med brusebad
Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
Værelse med morgenmad
Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
Hvad er prisen for en overnatning ?
Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
Hvad er prisen for en overnatning ?
Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
Jeg vil gerne se værelset først, tak
Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
Jeg vil gerne se værelset først, tak
Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
Ja selvfølgelig !
Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
Tak, værelset er meget fint
Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
Tak, værelset er meget fint
Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
Kan jeg reservere til i aften ?
Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
Det er lidt for dyrt for mig
Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
Kan du tage dig af min bagage, tak ?
Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
Kan du tage dig af min bagage, tak ?
Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
Hvor er mit værelse?
Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
Det er på første sal
Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
Er der en elevator?
Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
Elevatoren er til venstre
Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
Elevatoren er til højre
Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
Hvor er vaskeriet?
Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
Det er i stuen
Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
I stuen
Kati përdhes
kati pəɾðεs
Værelse
Dhomë
ðɔmə
Renseri
Patrim kimik
pastɾim kimik
Frisørsalon
Parukeri
paɾukεɾi
Parkering
Parking
paɾkinɡ
Mødes vi i mødelokalet?
Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
Møde-lokale
Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
Bassinet er opvarmet
Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
Svømmehallen
Pishina
piʃina
Kan du vække mig klokken syv ?
Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
Nøglen, tak
Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
Passet, tak
Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
Er der nogen beskeder til mig ?
Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
Ja, værsågod
Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
Nej, der er ikke kommet nogen.
Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
Hvor kan jeg veksle?
Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
Kan du veksle til småpenge?
Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
Vi kan veksle for dig. Hvad skal du bruge?
Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
Vi kan veksle for dig. Hvad skal du bruge?
Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?Strand

Strand
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Stranden
Plazhi
plaʒi
Ved du hvor jeg kan købe en bold ?
Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
Der er en butik i den retning
Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
En bold
Një top
ɲə tɔp
En kikkert
Dylbi
dylbi
En kasket
Kapele
kapεle
Håndklæde
Peshqir
pεʃciɾ
Sandaler
Sandale
sandalε
Spand
Kovë
kɔvə
Solcreme
Krem dielli
kɾεm diεɫi
Badebukser
Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
Solbriller
Syze dielli
syzε diεɫi
Krebs-dyr
Guaskore
ɡuaskɔɾε
Solbade
Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
Solbade
Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
Solbeskinet
Me diell
mε diεɫ
Solbeskinet
Me diell
Solnedgang
Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
Parasol
Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
Sol
Diell
diεɫ
Solstik
Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
Er det farligt at bade her?
Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
Nej, det er ikke farligt
Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
Ja, det er forbudt at bade her
Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
Svømme
Notoj
nɔtɔj
Svømning
Not
nɔt
Bølge
Valë
valə
Bølge
Dallgë
daɫɡə
Hav
Det
dεt
Klit
Dunë
dunə
Sand
Rërë
ɾəɾə
Hvordan bliver vejret i morgen?
Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
Vejret slår om
Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
Det bliver regn
Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
Det bliver solskin
Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
Det kommer til at blæse meget
Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
Badedragt
Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
Skygge
Hije
hijɛI nødstilfælde

I nødstilfælde
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Undskyld, kan du hjælpe mig?
Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
Jeg er faret vild
Kam humbur
kam humbuɾ
Hvad vil du have ?
Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
Hvad sker der ?
Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
Hvor kan jeg finde en tolk ?
Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
Hvor er det nærmeste apotek?
Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
Hvor er det nærmeste apotek?
Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
Kan du ringe efter en læge ?
Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
Hvilken behandling følger du?
Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
Et hospital
Një spital
ɲə spital
Et apotek
Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
Et apotek
Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
En læge
Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
En læge
Një mjek
ɲə mjɛk
Skadestuen
Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
Jeg har mistet mine papirer
Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
Jeg har fået stjålet mine papirer
Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
Hittegodskontoret
Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
Samarit
Urgjenca
uɾɟεnʦa
Ñødudgang
Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
Politiet
Policia
pɔliʦia
Noget id
Dokumenta
dɔkumεnta
Penge
Para
paɾa
Pas
Pasaportë
pasapɔɾtə
Bagage
Bagazhe
baɡaʒε
Nej tak, ellers tak
Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
Lad mig være I fred
Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
Lad mig være I fred
Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
Forsvind!, vær venlig at gå
Nisuni!
nisuni