Your browser does not support JavaScript! Lær Kinesisk online - Gratis Kinesisk lektioner - Tal

Lær Kinesisk

1

17 temaer
17 temaer

Det uundværlige

Det uundværlige
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Godmorgen
你好
nǐhǎo
Godaften
晚上好
wǎnshànghǎo
Farvel
再见
zàijiàn
Vi ses senere
回头见
huí tóu jiàn
Ja

shì
Nej
不是
búshì
Undskyld  ?

qǐng
Tak
谢谢
xièxiè
Mange tak
非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
Tak skal du have
谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
Det var så lidt
没关系
méiguànxì
Okay, det er I orden

hǎo
Hvor meget koster det ?
多少钱?
duōshǎo qián
Undskyld
对不起!
duì bu qǐ
Jeg forstår det ikke
我不懂
wǒ bù dǒng
Jeg har forstået
我懂了
wǒ dǒng le
Det ved jeg ikke
我不知道
wǒ bù zhīdào
Forbudt
禁止
jìnzhǐ
Undskyld, hvor finder jeg toiletterne  ?
请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
Godt nytår!
新年好!
xīnnián hǎo
Tillykke med fødselsdagen !
生日快乐!
shēngrìkuàilè
God højtid
节日快乐!
jiérì kuàilè
Tillykke!
祝贺您!
zhùhè nínKonversation

Konversation
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Hej, hvordan har du det ?
你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
Hej, jeg har det fint, tak
我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
Taler du kinesisk ?
你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
Nej, jeg taler ikke kinesisk
不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
En lille smule
仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
Hvor kommer du fra ?
你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
Hvad er din nationalitet ?
你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
Jeg er kineser
我是中国人
wǒ shì Zhōngguórén
Og hvad med dig, bor du her ?
你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
Ja, jeg bor her
对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
Jeg hedder Sarah, hvad hedder du ?
我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
Jeg hedder Julien
我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
Hvad laver du her ?
你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
Jeg er på ferie
我在休假
wǒ zài xiūjià
Vi er på ferie
我们在休假
wǒmen zài xiūjià
Jeg er på forretningsrejse
我在出差
wǒ zài chūchāi
Jeg arbejder her
我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
Vi arbejder her
我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
Er der nogle gode steder at spise ?
哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
Er der et museum her i nærheden?
附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
Hvor jeg jeg gå på internettet ?
到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎngAt lære

At lære
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Skal jeg lære dig nogen nye ord?
你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
Ja, det må du gerne
好的!
hǎo de
Hvad hedder det ?
这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
Det er et bord
这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
Et bord, forstår du ?
桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
Jeg forstår det ikke
我不懂
wǒ bù dǒng
Vil du være sød at gentage ?
请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
Kan du snakke lidt langsommere
你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
kan du skrive det tak ?
你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
Jeg har forstået
我懂了
wǒ dǒng leFarver

Farver
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Jeg kan godt lide dette bords farve
我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
Den er rød
这是红色的
zhè shì hóngsè de
Blå
蓝色
lánsè
Gul
黄色
huángsè
Hvid
白色
báisè
Sort
黑色
hēisè
Grøn
绿色
lǜsè
Orange
橙色
chéngsè
Lilla
紫色
zǐ sè
Grå
灰色
huīsèTal

Tal
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Nul

líng
En

To

èr
Tre

sān
Fire

Fem

Seks

liù
Syv

Otte

Ni

jiǔ
Ti

shí
Elleve
十一
shíyī
Tolv
十二
shí'èr
Tretten
十三
shísān
Fjorten
十四
shísì
Femten
十五
shíwǔ
Seksten
十六
shíliù
Sytten
十七
shíqī
Atten
十八
shíbā
Nitten
十九
shíjiǔ
Tyve
二十
èrshí
Enogtyve
二十一
èrshíyī
Toogtyve
二十二
èrshíèr
Treogtyve
二十三
èrshísān
Fireogtyve
二十四
èrshísì
Femogtyve
二十五
èrshíwǔ
Seksogtyve
二十六
èrshíliù
Syvogtyve
二十七
èrshíqī
Otteogtyve
二十八
èrshíbā
Niogtyve
二十九
èrshíjiǔ
Tredive
三十
sānshí
Enogtredive
三十一
sānshí yī
Toogtredive
三十二
sānshí èr
Treogtredive
三十三
sānshí sān
Fireogtredive
三十四
sānshí sì
Femogtredive
三十五
sānshí wǔ
Seksogtredive
三十六
sānshí liù
Fyrre
四十
sìshí
Halvtreds
五十
wǔshí
Tres
六十
liùshí
Halvfjerds
七十
qīshí
Firs
八十
bāshí
Halvfems
九十
jiǔshí
Hundrede
一百
yībǎi
Ethundredeogfem
一百零五
yībǎi líng wǔ
Tohundrede
二百
èrbǎi
Trehundrede
三百
sānbǎi
Firehundrede
四百
sìbǎi
Tusind
一千
yīqiān
Ettusindfemhundrede
一千五百
yīqiān wǔbǎi
Totusind
二千
èrqiān
Titusind
一万
yīwànTidsangivelse

Tidsangivelse
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Hvornår kom du hertil ?
你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
I dag
今天
jīntiān
I går
昨天
zuótiān
For to dage siden
两天前
liǎng tiān qián
Hvor længe bliver du ?
你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
Jeg tager af sted i morgen
我明天走
wǒ míngtiān zǒu
Jeg tager af sted i overmorgen
我后天走
wǒ hòutiān zǒu
Jeg tager afsted om tre dage
我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
Mandag
星期一
xīngqīyī
Tirsdag
星期二
xīngqīèr
Onsdag
星期三
xīngqīsān
Torsdag
星期四
xīngqīsì
Fredag
星期五
xīngqīwǔ
Lørdag
星期六
xīngqīliù
Søndag
星期天
xīngqītiān
Januar
1月
yī yuè
Februar
2月
èr yuè
Marts
3月
sān yuè
April
4月
sì yuè
Maj
5月
wǔ yuè
Juni
6月
liù yuè
Juli
7月
qī yuè
August
8月
bā yuè
September
9月
jiǔ yuè
Oktober
10月
shí yuè
November
11月
shí yī yuè
December
12月
shí èr yuè
Hvad tid tager du afsted ?
你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
Klokken otte om morgenen
早晨...八点
zǎochen bā diǎn
Klokken kvart over otte om morgenen
早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
Klokken halvni om morgenen
早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
Klokken kvart i ni om morgenen
早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
Klokken seks om aftenen
晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
Jeg er forsinket
我迟到了
wǒ chídào leTaxa

Taxa
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Taxa !
出租车!
chūzū chē
Hvor skal du hen?
你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
Til stationen, tak
我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
Hotel Dag og Nat, tak
我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
Til lufthavnen, tak
您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
Kan du tage min bagage ?
您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
Er det langt herfra ?
离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
Nej, det er lige I nærheden
不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
Ja, det er et stykke herfra
有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
Hvor meget kommer det til at koste ?
多少钱?
duōshǎo qián
Kør mig derhen, tak
请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
Det er til højre
朝右边
cháo yòubiān
Det er til venstre
朝左边
cháo zuǒbian
Det er ligeud
笔直走
bǐzhí zǒu
Det er lige her
到了
dào le
Det er den vej
在那儿
zài nà ér
Stop !
停!
tíng
Giv dig bare god tid
慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
Må jeg bede om en kvittering / regning
您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào maFølelser

Følelser
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Jeg kan virkelig godt lide dit land
我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
Jeg elsker dig
我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
Jeg er glad
我很幸福
wǒ hěn xìngfú
Jeg er ked af det
我很难过
wǒ hěn nánguò
Jeg har det godt her
我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
Jeg fryser
我很冷
wǒ hěn lěng
Jeg har det for varmt
我很热
wǒ hěn rè
Den er for stor
太大了
tài dà le
Den er for lille
太小了
tài xiǎo le
Det er perfekt
非常好
fēicháng hǎo
Skal vi tage i byen i aften ?
今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
Jeg vil gerne i byen i aften
我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
Det er en god idé
这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
Jeg har lyst til at more mig
我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
Det er ikke en god idé
这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
Jeg har ikke lyst til at tage i byen i aften
今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
Jeg har lyst til at slappe af
我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
Vil du dyrke sport ?
你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
Ja, jeg har brug for at koble af
是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
Jeg spiller tennis
我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
Nej tak jeg er ret træt
不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèiFamilie

Familie
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Har du familie her ?
你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
Min far
我的父亲
wǒde fùqīn
Min mor
我的母亲
wǒde mǔqīn
Min søn
我的儿子
wǒde érzi
Min datter
我的女儿
wǒde nǚer
En bror
一个哥哥
yī gè gēgē
弟弟
yi gè dìdì
En søster
一个姐姐
yī gè jiějiě
妹妹
yi gè mèimei
En ven
一个朋友
yī gè péngyou
En veninde
一个朋友
yī gè péngyou
Min kæreste
我的男朋友
wǒde nánpéngyou
Min kæreste
我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
Min mand
我的丈夫
wǒde zhàngfu
Min kone
我的妻子
wǒde qīziBar

Bar
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Baren
酒吧
jiǔbā
Må jeg byde på et glas ?
你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
Drikke

Glas
杯子
bēizi
Gerne, tak
好的,谢谢
hǎo de xièxiè
Hvad må jeg byde på ?
你喝什么?
nǐ hē shénme
Hvad er der at vælge imellem ?
有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
Der er vand eller frugtjuice
有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
Vand

shuǐ
Kan du komme isterninger i?
能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
Isterninger
冰块
bīng kuài
Kakao
巧克力
qiǎokèlì
Mælk
牛奶
niúnǎi
Te

chá
Kaffe
咖啡
kāfēi
Med sukker
加糖
jiā táng
Med fløde
加奶油
jiā nǎiyóu
Vin
葡萄酒
pútáojiǔ
Øl
啤酒
píjiǔ
En kop te, tak
请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
En øl, tak
请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
Hvad må jeg byde på ?
您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
To kopper te, tak
请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
To øl, tak
请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
Ingenting, tak
什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
Skål
干杯
gānbēi
Skål
为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
Må jeg bede om regningen, tak
我要买单
wǒ yào mǎi dān
Hvor meget bliver det ?
一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
Tyve euro
二十欧元
èrshí ōuyuán
Jeg giver
我请你
wǒ qǐng nǐRestaurant

Restaurant
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Restauranten
餐馆
cānguǎn
Vil du have noget at spise ?
你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
Ja tak det vil jeg gerne
是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
Spise
吃饭
chīfàn
Hvor kan vi spise ?
我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
Hvor kan vi spise frokost ?
我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
Middagsmad
晚餐
wǎncān
Morgenmad
早餐
zǎocān
Værsågod
对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
Kan vi få et menukort?
请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
Værsågod her er menukortet !
这是菜单!
zhè shì càidān
Hvad fortrækker du at spise ? Fisk eller Kød ?
你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
Med ris til
再加饭
zài jiā fàn
Med pasta til
再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
Kartofler
土豆
tǔdòu
Grøntsager
蔬菜
shūcài
Røræg - spejlæg - eller blødkogt æg
炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
Brød
面包
miànbāo
Smør
黄油
huángyóu
En salat
一份色拉
yī fèn sè lā
En dessert
一份甜点
yī fèn tián diǎn
Frugt
水果
shuǐguǒ
Må jeg bede om en kniv, tak ?
请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
Ja, jeg kommer straks med den
有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
En kniv

dāo
En gaffel

chā
En ske
勺子
sháozi
Er det en varm ret ?
这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
Ja og meget krydret
是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
Varm

Kold

lěng
Krydret

Jeg vil gerne bede om fisk, tak
我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
Det samme her
我也一样
wǒ yě yīyàngAt skilles

At skilles
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Klokken er mange! Jeg må løbe !
天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
Skal vi ses igen ?
我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
Ja, meget gerne
当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
Min adresse er
这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
Kan jeg få dit telefonnummer ?
有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
Ja, værsågod
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Det har været hyggeligt at møde dig
和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
Ja, i lige måde
我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
Vi ses snart
希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
Det håber jeg også
我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
Farvel
再见!
zàijiàn
Vi ses i morgen
明天见!
míngtiān jiàn
Hej hej
再见!
zàijiànTransport

Transport
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Undskyld, hvor finder jeg busstoppestedet?
对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Hvad koster en billet til Solbyen?
请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Hvor kører toget hen?
请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Stopper dette tog ved Solbyen ?
这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Hvornår kører toget til Solbyen ?
去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Hvornår ankommer toget til Solbyen ?
去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Må jeg bede om en billet til Solbyen?
我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Har du en køreplan?
您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
Køreplan
汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
Hvilket tog kører til Solbyen?
请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Det er det derovre
就是这列
jiùshì zhè liè
Tak
谢谢
xièxiè
Det var så lidt, God tur!
不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
Autoværkstedet
修车库
xiū chēkù
Benzintanken
加油站
jiāyóu zhàn
Kan jeg få tanken fyldt op, tak ?
请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Cykel
自行车
zìxíngchē
Centrum
市中心
shì zhōngxīn
Forstad
郊区
jiāoqū
Det er en stor by
这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
Det er en landsby
这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
Et bjerg
一座山
yīzuòshān
En sø
一条湖
yī tiáo hú
Landet
乡村
xiāngcūnAt lede efter én person

At lede efter én person
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Er Sarah her?
请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
Ja, hun er her
是的,她在
shìde tā zài
Hun er taget i byen
她出去了
tā chūqù le
Du kan ringe på hendes mobiltelefon
您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Ved du hvor jeg kan finde hende ?
您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Hun er på sit arbejde
她在上班
tā zài shàngbān
Hun er hjemme
她在家
tā zàijiā
Er Julien her ?
请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
Ja, han er her
是的,他在
shìde tā zài
Han er taget i byen
他出去了
tā chūqù le
Ved du hvor jeg kan finde ham ?
您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Du kan ringe på hans mobil
您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Han er på sit arbejde
他在上班
tā zài shàngbān
Han er hjemme
他在家
tā zàijiāHotel

Hotel
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Hotellet
酒店
jiǔdiàn
Lejligheden
公寓
gōngyù
Velkommen !
欢迎
huānyíng
Har I et ledigt værelse?
您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
Er der bad og toilet på værelset ?
房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
Vil I have to enkeltsenge?
您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
Vil I have et dobbeltværelse?
您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
Værelse med karbad - med balkon - med brusebad
房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
Værelse med morgenmad
住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
Hvad er prisen for en overnatning ?
住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
Jeg vil gerne se værelset først, tak
我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
Ja selvfølgelig !
当然可以!
dāngrán kěyǐ
Tak, værelset er meget fint
谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
Kan jeg reservere til i aften ?
好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
Det er lidt for dyrt for mig
太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
Kan du tage dig af min bagage, tak ?
请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
Hvor er mit værelse?
我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
Det er på første sal
在二楼
zài èr lóu
Er der en elevator?
有电梯吗?
yǒu diàntī ma
Elevatoren er til venstre
电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
Elevatoren er til højre
电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
Hvor er vaskeriet?
洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
Det er i stuen
在底楼
zài dǐ lóu
I stuen
底楼
dǐ lóu
Værelse
房间
fángjiān
Renseri
干洗店
gānxǐ diàn
Frisørsalon
美发厅
měi fà tīng
Parkering
停车场
tíngchēchǎng
Mødes vi i mødelokalet?
我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
Møde-lokale
会议室
huìyì shì
Bassinet er opvarmet
游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
Svømmehallen
游泳池
yóuyǒngchí
Kan du vække mig klokken syv ?
请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
Nøglen, tak
请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
Passet, tak
请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
Er der nogen beskeder til mig ?
有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
Ja, værsågod
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Nej, der er ikke kommet nogen.
没有
méiyǒu
Hvor kan jeg veksle?
在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
Kan du veksle til småpenge?
您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
Vi kan veksle for dig. Hvad skal du bruge?
行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎoStrand

Strand
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Stranden
海滩
hǎitān
Ved du hvor jeg kan købe en bold ?
您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
Der er en butik i den retning
往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
En bold
足球
zúqiú
En kikkert
望远镜
wàngyuǎnjìng
En kasket
太阳帽
tàiyáng mào
Håndklæde
浴巾
yùjīn
Sandaler
拖鞋
tuōxié
Spand
塑料桶
sùliào tǒng
Solcreme
防晒霜
fángshàishuāng
Badebukser
游泳裤
yóuyǒng kù
Solbriller
太阳眼镜
tài
Krebs-dyr
贝壳类
bèiké lèi
Solbade
太阳浴
tàiyáng yù
Solbeskinet
阳光明媚
yángguāng míngmèi
Solnedgang
日落
rìluò
Parasol
遮阳伞
zhē yángsǎn
Sol
太阳
tàiyáng
Solstik
中暑
zhòngshǔ
Er det farligt at bade her?
这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
Nej, det er ikke farligt
不,不危险
bù, bù wēixiǎn
Ja, det er forbudt at bade her
对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
Svømme
游泳
yóuyǒng
Svømning
游泳
yóuyǒng
Bølge
海浪
hǎi làng
Hav
大海
dàhǎi
Klit
沙丘
shāqiū
Sand

shā
Hvordan bliver vejret i morgen?
明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
Vejret slår om
天气要变了
tiānqì yào biàn le
Det bliver regn
要下雨
yào xiàyǔ
Det bliver solskin
要出太阳
yào chū tàiyáng
Det kommer til at blæse meget
要刮大风
yào guā dà fēng
Badedragt
游泳衣
yóuyǒng yī
Skygge
影子
yǐngziI nødstilfælde

I nødstilfælde
Fremskridt
0%
Start en ny quiz
Q1
Undskyld, kan du hjælpe mig?
能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
Jeg er faret vild
我迷路了
wǒ mílù le
Hvad vil du have ?
您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
Hvad sker der ?
发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
Hvor kan jeg finde en tolk ?
在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
Hvor er det nærmeste apotek?
最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
Kan du ringe efter en læge ?
请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
Hvilken behandling følger du?
目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
Et hospital
一所医院
yī suǒ yīyuàn
Et apotek
一家药房
yī jiā yàofáng
En læge
一位医生
yī wèi yīshēng
Skadestuen
医疗服务
yīliáo fúwù
Jeg har mistet mine papirer
我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
Jeg har fået stjålet mine papirer
我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
Hittegodskontoret
失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
Samarit
医务室
yīwù shì
Ñødudgang
紧急出口
jǐnjí chūkǒu
Politiet
警察局
jǐngchájú
Noget id
身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
Penge

qián
Pas
护照
hùzhào
Bagage
行李
xíngli
Nej tak, ellers tak
不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
Lad mig være I fred
别烦我!
bié fán wǒ
Forsvind!, vær venlig at gå
走开!
zǒukāi