शब्दावली > अल्बानियन

1 - आवश्यक वाक्य
🔊 नमस्ते 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 नमस्ते 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 नमस्ते 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 बाद में मिलते हैं 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 हाँ 🔊 Po
🔊 नहीं 🔊 Jo
🔊 सुनिए 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 धन्यवाद 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 धन्यवाद 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 मदद के लिए धन्यवाद 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 कृपया 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 कृपया 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 ठीक है 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 ठीक है 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 इसका दाम क्या है? 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 इसका दाम क्या है? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 माफ़ कीजिए 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 मेरी समझ में नहीं आ रहा है 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 मैं समझ गया 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 मुझे नहीं पता 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 निषिद्ध 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 शौचालय कहाँ है 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 शौचालय कहाँ है 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 नया साल मुबारक हो 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 नया साल मुबारक हो 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 जन्मदिन की शुभकामनाएँ 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 * il faudra faire référence à chaque fête - donc, je ne traduis pas 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 बधाई हो 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 बधाई हो 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - वार्तालाप
🔊 नमस्कार. तुम कैसी हो ? 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 नमस्कार. तुम कैसी हो ? 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 नमस्कार अच्छा हूँ 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 सिर्फ़ थोड़ा 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 तुम किस देश से आई हो ? 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 तुम किस देश से आई हो ? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 मैं भारतीय हूँ 🔊 Unë jam indian
unə jam indian
🔊 और तुम, तुम यहाँ रहते हो? 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा? 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा? 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 जूलीयन 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 मैं छुट्टी पर हूँ 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 मैं छुट्टी पर हूँ 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 हम छुट्टी पर हैं 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 हम छुट्टी पर हैं 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 मैं काम के लिए आया हूँ 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 मैं काम के लिए आया हूँ 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 मैं यहाँ काम करता हूँ 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 हम यहाँ काम करते हैं 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 खाने के लिए यहाँ अच्छी जगहे कौनसी हैं? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 यहाँ पास में कोई संग्रहालय है? 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 यहाँ इंटरनेट कहाँ है? 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - सीखना
🔊 क्या तुम कुछ शब्द सीखना चाहोगी? 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 हाँ, ठीक है! 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 हाँ, ठीक है! 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 इसे क्या कहते हैं ? 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 इसे क्या कहते हैं ? 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 यह एक मेज़ है 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 यह एक मेज़ है 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 मेज़, समझे? 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 मेरी समझ में नहीं आ रहा है 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 क्या तुम दोबारा कह सकते हो? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 क्या तुम यह लिख सकते हो ? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 मैं समझ गया 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - रंग
🔊 मुझे इस मेज़ का रंग बहुत पसंद है 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 यह लाल है 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 यह लाल है 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 नीला 🔊 Blu
blu
🔊 पीला 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 पीला 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 सफ़ेद 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 सफ़ेद 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 काला 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 काला 🔊 I zi
i zi
🔊 हरा 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 नारंगी 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 बैंगनी 🔊 Lejla
lεjla
🔊 स्लेटी रंग 🔊 Gri
ɡɾi
5 - संख्या
🔊 शून्य 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 एक 🔊 Një
ɲə
🔊 दो 🔊 Dy
dy
🔊 तीन 🔊 Tre
tɾε
🔊 चार 🔊 Katër
katəɾ
🔊 पांच 🔊 Pesë
pεsə
🔊 छह 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 सात 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 आठ 🔊 Tetë
tεtə
🔊 नौ 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 दस 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 ग्यारह 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 बारह 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 तेरह 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 चौदह 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 पंद्रह 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 सोलह 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 सत्रह 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 अठारह 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 उन्नीस 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 बीस 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 इक्कीस 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 बाईस 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 तेईस 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 चौबीस 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 पच्चीस 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 छब्बीस 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 सत्ताईस 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 अट्ठाईस 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 उनतीस 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 तीस 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 इकतीस 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 बत्तीस 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 तैंतीस 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 चौंतीस 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 पैंतीस 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 छत्तीस 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 चालीस 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 पचास 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 साठ 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 सत्तर 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 अस्सी 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 नब्बे 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 सौ 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 एक सौ पांच 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 दो सौ 🔊 Dyqind
dycind
🔊 तीन सौ 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 चार सौ 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 हजार 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 पंद्रह सौ 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 दो हजार 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 दस हजार 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - समय के निशान
🔊 तुम यहाँ कब आए? 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 तुम यहाँ कब आए? 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 आज 🔊 Sot
sɔt
🔊 कल 🔊 Dje
djε
🔊 दो दिन पहले 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 दो दिन पहले 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 तुम कितने दिन रहोगी ? 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 तुम कितने दिन रहोगी ? 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 मैं कल जाऊँगा 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 मैं कल जाऊँगा 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 मैं परसो जाऊँगा 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 मैं परसो जाऊँगा 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 मैं तीन दिन के बाद जाऊँगा 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 मैं तीन दिन के बाद जाऊँगा 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 सोमवार 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 मंगलवार 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 बुधवार 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 गुस्र्वार 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 शुक्रवार 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 शनिवार 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 रविवार 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 जनवरी 🔊 Janar
janaɾ
🔊 फरवरी 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 मार्च 🔊 Mars
maɾs
🔊 अप्रैल 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 मई 🔊 Maj
maj
🔊 जून 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 जुलाई 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 अगस्त 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 सितंबर 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 अक्टूबर 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 नवंबर 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 दिसंबर 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 तुम कितने बजे जाओगी 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 तुम कितने बजे जाओगी 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 सुबह आठ बजे 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 सुबह सव्वा आठ बजे 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 सुबह सव्वा आठ बजे 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 सुबह साड़े आठ बजे 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 सुबह साड़े आठ बजे 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 सुबह आठ पैंतालीस पर 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 शाम को छह बजे 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 मुझे देर हो रही है 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - टैक्सी
🔊 टैक्सी 🔊 Taksi!
taksi
🔊 आपको कहाँ जाना है? 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 मैं स्टेशन जा रहा हूँ 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 मैं 'रात और दिन' होटल जा रहा हूँ 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 क्या आप मुझे हवाई अड्डे ले जा सकते हैं? 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 आप मेरा सामान लेंगे? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 क्या यह यहाँ से दूर है? 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 नहीं, यहाँ से करीब है 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 इसकी क्या किमत है? 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 मुझे यहाँ ले जाइए 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 दाईं तरफ 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 बाईं तरफ 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 सीधे 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 यहाँ है 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 यहाँ है 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 यहाँ से 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 बस 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 कोई जल्दी नही 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 कोई जल्दी नही 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - परिवार
🔊 क्या तुम्हारा परिवार यहाँ है? 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 मेरे पिताजी 🔊 Babai im
babai im
🔊 मेरे पिताजी 🔊 Im atë
im atə
🔊 मेरी माताजी 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 मेरी माताजी 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 मेरा बेटा 🔊 Djali im
djali im
🔊 मेरा बेटा 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 मेरी बेटी 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 भाई 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 बहन 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 दोस्त 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 सहेली 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 मेरा दोस्त 🔊 Miku im
miku im
🔊 मेरी सहेली 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 मेरी सहेली 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 मेरे पति 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 मेरे पति 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 मेरी पत्नी 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 मेरी पत्नी 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - भावना
🔊 मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगता है 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 मैं तुमसे प्यार करती हूँ 🔊 Të dua
tə dua
🔊 मैं तुमसे प्यार करती हूँ 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 मैं खुश हूँ 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 मैं दुखी हूँ 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 मुझे ठंड लग रही है 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 मुझे गर्मी लग रही है 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 यह बहुत बड़ा है 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 यह बहुत छोटा है 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 यह बिल्कुल ठीक है 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 शाम को बाहर जाना है ? 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 शाम को कही बाहर जाएँगे 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 यह अच्छा ख़्याल है 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 मुझे कुछ मनोरंजन करना है 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 यह खयाल अच्छा नहीं है 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 आज शाम को मैं बाहर जाना नहीं चाहता 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 मैं आराम करना चाहता हूँ 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 कुछ खेलना है ? 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 मुझे कुछ करना चाहिए ! 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 मैं टेनिस खेल रहा हूँ 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 नहीं शुक्रिया, मैं बहुत थक गया हूँ 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - बार
🔊 बार 🔊 Bari
baɾi
🔊 तुम कुछ पीना चाहते हो? 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 पीना 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 ग्लास 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 खुशी से 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 तुम क्या ले रहे हो? 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 पीने के लिए क्या है? 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 पानी या फलों का रस है 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 पानी 🔊 Ujë
ujə
🔊 क्या आप बर्फ डाल सकते हैं? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 बर्फ 🔊 Akull
akuɫ
🔊 चॉकलेट 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 दूध 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 चाय 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 कॉफ़ी 🔊 Kafe
kafε
🔊 चीनी के साथ 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 दूध के साथ 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 वाइन 🔊 Verë
vεɾə
🔊 बियर 🔊 Birrë
birə
🔊 एक चाय मिलेगी? 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 एक बियर मिलेगी? 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 आप क्या पीना चाहते हैं? 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 आप क्या पीना चाहते हैं? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 दो चाय चाहिए 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 दो बियर चाहिए 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 कुछ नही शुक्रिया 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 कुछ नही शुक्रिया 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 चियर्स 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 चियर्स 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 चियर्स 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 बिल दीजिए 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 कितने पैसे हुए ? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 बीस यूरो 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 इसके पैसे मैं दूँगी 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - रेस्टोरेंट
🔊 रेस्टोरेंट 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 तुम कुछ खाना चाहते हो ? 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 हाँ, ज़रूर 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 खाना 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 हम कहाँ खा सकते हैं? 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं? 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं? 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 रात का खाना 🔊 Darka
daɾka
🔊 सुबह का नाश्ता 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 कृपया 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 कृपया मेनू कार्ड दीजिए! 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 यह रहा मेनू कार्ड ! 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 आपको खाने में क्या पसंद है? मांस या मछली? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 चावल के साथ 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 पास्ता के साथ 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 पास्ता के साथ 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 आलू 🔊 Patate
patatε
🔊 सब्ज़ी 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 स्क्रैम्बल्ड अंडे - भुने अंडे - या उबले अंडे 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 ब्रेड 🔊 Bukë
bukə
🔊 मक्खन 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 सलाद 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 मिठाई 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 फल 🔊 Fruta
fruta
🔊 आपके पास छुरी होगी? 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 आपके पास छुरी होगी? 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 हाँ, मैं तुरंत ले आता हूँ 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 चाकू 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 कांटा 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 चम्मच 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 क्या यह गरम है? 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 हाँ, और बहुत मसालेदार भी! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 गरम 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 ठंडा 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 मसालेदार 🔊 Pikante
pikantε
🔊 मैं मछली लूँगा 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 मैं भी 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - छुट्टी लेना
🔊 देर हो चुकी है! मुझे जाना है! 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 क्या हम फिर मिल सकते हैं? 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 हाँ, खुशी से 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 मैं इस पते पर रहती हूँ 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 क्या तुम्हारे पास टेलिफोन है? 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 हाँ, यह रहा 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 मैं भी आशा करता हूँ 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 फिर मिलेंगे 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 कल मिलेंगे 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 फिर मिलेंगे 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - परिवहन
🔊 सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रहा हूँ 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 सूर्यनगर के लिए टिकट की कीमत क्या है 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 यह ट्रेन कहाँ जा रही है ? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 क्या यह ट्रेन सूर्यनगर में स्र्कती है ? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 यह ट्रेन सूर्यनगर कितने बजे जाती है ? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 सूर्यनगर की ट्रेन कितने बजे आती है ? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 सूर्यनगर का एक टिकेट दीजिए 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 क्या आप रेलगाड़ियों का समय जानते हैं? 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 बस का समय 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 सूर्यनगर के लिए ट्रेन कौनसी है ? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 यह…वाली 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 धन्यवाद 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 कोई बात नही। आपकी यात्रा अच्छी हो ! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 मरम्मत का गैरेज 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 मरम्मत का गैरेज 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 गैस स्टेशन 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 टांकी भर दीजिए 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 साइकल 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 शहर के बीचों-बीच 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 उपनगर 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 यह बड़ा शहर है 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 यह गांव है 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 पहाड़ 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 तालाब 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 गाँव 🔊 Fshati
f ʃati
14 - होटेल
🔊 होटल 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 अपार्टमेंट 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 आपका स्वागत है 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 कमरे के साथ बाथरूम है? 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 आप दो सिंगल बेड पसंद करेंगे ? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 आप दो सिंगल बेड पसंद करेंगे ? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 आप एक डबल कमरा चाहेंगे? 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 आप एक डबल कमरा चाहेंगे? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 कमरे में बाथरूम - बाल्कनी के साथ - शॉवर के साथ 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 एक रात का क्या भाड़ा है? 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 एक रात का क्या भाड़ा है? 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 मैं पहले कमरा देखना चाहता हूँ! 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 मैं पहले कमरा देखना चाहता हूँ! 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 हाँ, बिल्कुल! 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 ठीक है, क्या मैं आज शाम के लिए बुक कर सकता हूँ 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 यह मेरे लिए कुछ महंगा है, शुक्रिया 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 मेरा कमरा किस तरफ है? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 वह पहली मंजिल पर है 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 क्या यहाँ लिफ्ट है? 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 लिफ्ट बाईं तरफ़ है 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 लिफ्ट दाईं तरफ़ है 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 लॉन्ड्री कहाँ है? 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 तल मंजिल पर है 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 तल मंजिल 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 कमरा 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 लॉन्ड्री 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 सलुन 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 कार पार्किंग 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 हम मीटिंग रूम में मिलेंगे? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 मीटिंग रूम 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 स्विमिंग पूल का पानी गरम है 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 स्विमिंग पूल 🔊 Pishina
piʃina
🔊 मुझे ७ बजे उठाइएगा 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 चाबी दीजिएगा 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 पास दीजिएगा 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 मेरे लिए कोई संदेश हैं? 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 हाँ, ये रहे 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 नही, आपके लिए कुछ नही है 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 मुझे छुट्टे पैसे कहाँ मिलेंगे ? 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 क्या आप मुझे छुट्टे पैसे दे सकते हैं? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 क्यों नहीं. आपको कितने चाहिए? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 क्यों नहीं. आपको कितने चाहिए? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - किसी को ढूंडना
🔊 सारा हैं? 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 हाँ वे यहाँ हैं 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 वे बाहर गयी हैं 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकती हैं 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगी ? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 वे दफ़्तर गयी हैं 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 वे अपने घर पर हैं 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 जूलीयन हैं? 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 हाँ वे यहाँ हैं 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 वे बाहर गये हैं 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगे ? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकते हैं 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 वे दफ़्तर गये हैं 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 वे अपने घर पर हैं 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - समुद्र तट
🔊 समुद्र का किनारा 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 क्या आप जानते हैं कि मैं गुब्बारा कहाँ खरीद सकता हूँ ? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 इस तरफ़ एक दुकान है 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 गुब्बारा 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 दूरबीन 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 टोपी 🔊 Kapele
kapεle
🔊 तौलिया 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 सैंडल 🔊 Sandale
sandalε
🔊 बाल्टी 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 सनस्क्रीन 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 तैरने की चड्डी 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 धूप का चश्मा 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 झींगा - मच्छी - वगैरह 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 धूप में बैठना 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 धूप में बैठना 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 धूप 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 धूप 🔊 Me diell
🔊 सूर्यास्त 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 छतरी 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 सूरज 🔊 Diell
diεɫ
🔊 लू लगना 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 यहाँ तैरना खतरनाक है? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 नहीं, यह खतरनाक नहीं है 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 हाँ, यहाँ तैरना मना है 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 तैरना 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 तैराकी 🔊 Not
nɔt
🔊 लहर 🔊 Valë
valə
🔊 लहर 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 समुद्र 🔊 Det
dεt
🔊 टिब्बा 🔊 Dunë
dunə
🔊 रेत 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 कल के लिए मौसम का अनुमान क्या है ? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 मौसम बदलेगा 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 बारिश होगी 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 धूप होगी 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 बहुत हवा चलेगी 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 स्विमिंग सूट 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 छाया 🔊 Hije
hijɛ
17 - मुसीबत के समय
🔊 क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 मैं खो गया हूँ 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 आप क्या चाहते हैं? 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 क्या हुआ? 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 मुझे यहाँ दुभाषिया कहाँ मिल सकता है? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 सबसे करीब दवाई की दुकान कहाँ है? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 सबसे करीब दवाई की दुकान कहाँ है? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 क्या आप डॉक्टर को फोन कर सकते हैं? 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 अभी आपका क्या इलाज चल रहा है? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 अस्पताल 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 दवाई की दुकान 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 दवाई की दुकान 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 डॉक्टरनी 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 डॉक्टरनी 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 चिकित्सा सेवा 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 मेरे कागजात खो गये हैं 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 मेरे कागजात चोरी हो गये हैं 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 खोए सामान का कार्यालय 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 आपातकालीन कक्ष 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 आपातकालीन निकास 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 पुलिस 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 कागजात 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 पैसा 🔊 Para
paɾa
🔊 पासपोर्ट 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 सामान 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 ठीक है, धन्यवाद 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 मुझे अकेला छोड़ दीजिए ! 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 मुझे अकेला छोड़ दीजिए ! 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 आप जाइये यहाँ से ! 🔊 Nisuni!
nisuni