शब्दावली > अल्बानियन

1 - आवश्यक वाक्य

आवश्यक वाक्य
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 नमस्ते Mirëdita
miɾədita
2 नमस्ते Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 नमस्ते Mirupafshim
miɾupafʃim
4 बाद में मिलते हैं Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 हाँ Po
6 नहीं Jo
7 सुनिए Ju lutem...!
ju lutεm
8 धन्यवाद Faleminderit!
falεmindεɾit
9 धन्यवाद Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 मदद के लिए धन्यवाद Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 कृपया Ju lutem!
ju lutεm
12 अधिक परिचित वाक्य Asgjë!
asɟə
13 ठीक है Në rregull
nə rεɡuɫ
14 कुछ कहेने के अन्य तरीके Dakord
dakɔɾd
15 इसका दाम क्या है? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 कुछ कहेने के अन्य तरीके Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 माफ़ कीजिए Më falni!
mə falni
18 मेरी समझ में नहीं आ रहा है Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 मैं समझ गया Kuptova!
kuptɔva
20 मुझे नहीं पता Nuk e di!
nuk ε di
21 निषिद्ध Ndalohet!
ndalɔhεt
22 शौचालय कहाँ है Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 कुछ कहेने के अन्य तरीके Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 नया साल मुबारक हो Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 कुछ कहेने के अन्य तरीके Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 जन्मदिन की शुभकामनाएँ Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 * il faudra faire référence à chaque fête - donc, je ne traduis pas Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 बधाई हो Urime!
uɾimε
29 कुछ कहेने के अन्य तरीके Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - वार्तालाप

वार्तालाप
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 नमस्कार. तुम कैसी हो ? Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 अधिक परिचित वाक्य Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 नमस्कार अच्छा हूँ Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 सिर्फ़ थोड़ा Vetëm pak
vεtəm pak
5 तुम किस देश से आई हो ? Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
6 अधिक परिचित वाक्य Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
7 तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
8 अधिक परिचित वाक्य Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 मैं भारतीय हूँ Unë jam indian
unə jam indian
10 और तुम, तुम यहाँ रहते हो? Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
11 हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
12 मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा? Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
13 कुछ कहेने के अन्य तरीके Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
14 जूलीयन Zhyljen
Ʒyljεn
15 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
16 अधिक परिचित वाक्य Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
17 मैं छुट्टी पर हूँ Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
18 कुछ कहेने के अन्य तरीके Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
19 हम छुट्टी पर हैं Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
20 कुछ कहेने के अन्य तरीके Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
21 मैं काम के लिए आया हूँ Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
22 कुछ कहेने के अन्य तरीके Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
23 मैं यहाँ काम करता हूँ Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
24 हम यहाँ काम करते हैं Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
25 खाने के लिए यहाँ अच्छी जगहे कौनसी हैं? Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
26 यहाँ पास में कोई संग्रहालय है? Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
27 यहाँ इंटरनेट कहाँ है? Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - सीखना

सीखना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या तुम कुछ शब्द सीखना चाहोगी? Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 हाँ, ठीक है! Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 कुछ कहेने के अन्य तरीके Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 इसे क्या कहते हैं ? Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 अधिक परिचित वाक्य Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 यह एक मेज़ है Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 कुछ कहेने के अन्य तरीके Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 मेज़, समझे? Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 मेरी समझ में नहीं आ रहा है Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 क्या तुम दोबारा कह सकते हो? Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 क्या तुम यह लिख सकते हो ? Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 मैं समझ गया Kuptova!
kuptɔva4 - रंग

रंग
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 मुझे इस मेज़ का रंग बहुत पसंद है Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 यह लाल है Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 अगर नामित व्यक्ति या वस्तु पुरुष हो Është i kuq
əʃtə i kuc
4 नीला Blu
blu
5 पीला E verdhë
ε vεɾðə
6 अगर नामित व्यक्ति या वस्तु पुरुष हो I verdhë
i vεɾðə
7 सफ़ेद E bardhë
ε baɾðə
8 अगर नामित व्यक्ति या वस्तु पुरुष हो I bardhë
i baɾðə
9 काला E zezë
ε zεzə
10 अगर नामित व्यक्ति या वस्तु पुरुष हो I zi
i zi
11 हरा Jeshile
jεʃilε
12 नारंगी Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 बैंगनी Lejla
lεjla
14 स्लेटी रंग Gri
ɡɾi5 - संख्या

संख्या
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 शून्य Zero
zεɾɔ
2 एक Një
ɲə
3 दो Dy
dy
4 तीन Tre
tɾε
5 चार Katër
katəɾ
6 पांच Pesë
pεsə
7 छह Gjashtë
ɟaʃtə
8 सात Shtatë
ʃtatə
9 आठ Tetë
tεtə
10 नौ Nëntë
nəntə
11 दस Dhjetë
ðjεtə
12 ग्यारह Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 बारह Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 तेरह Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 चौदह Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 पंद्रह Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 सोलह Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 सत्रह Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 अठारह Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 उन्नीस Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 बीस Njëzetë
ɲəzεtə
22 इक्कीस Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 बाईस Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 तेईस Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 चौबीस Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 पच्चीस Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 छब्बीस Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 सत्ताईस Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 अट्ठाईस Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 उनतीस Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 तीस Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 इकतीस Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 बत्तीस Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 तैंतीस Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 चौंतीस Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 पैंतीस Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 छत्तीस Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 चालीस Dyzetë
dyzεt
39 पचास Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 साठ Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 सत्तर Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 अस्सी Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 नब्बे Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 सौ Njëqind
ɲəcind
45 एक सौ पांच Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 दो सौ Dyqind
dycind
47 तीन सौ Treqind
tɾεcind
48 चार सौ Katërqind
katəɾcind
49 हजार Një mijë
ɲə mijə
50 पंद्रह सौ Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 दो हजार Dy mijë
dymijə
52 दस हजार Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - समय के निशान

समय के निशान
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 तुम यहाँ कब आए? Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 कुछ कहेने के अन्य तरीके Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 आज Sot
sɔt
4 कल Dje
djε
5 दो दिन पहले Ka dy ditë
ka dy ditə
6 कुछ कहेने के अन्य तरीके Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 तुम कितने दिन रहोगी ? Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 कुछ कहेने के अन्य तरीके Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 मैं कल जाऊँगा Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 कुछ कहेने के अन्य तरीके Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 मैं परसो जाऊँगा Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 कुछ कहेने के अन्य तरीके Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 मैं तीन दिन के बाद जाऊँगा Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 कुछ कहेने के अन्य तरीके Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 सोमवार E hënë
ε hənə
16 मंगलवार E martë
ε maɾtə
17 बुधवार E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 गुस्र्वार E enjte
ε εɲtε
19 शुक्रवार E premte
ε pɾεmtε
20 शनिवार E shtunë
ε ʃtunə
21 रविवार E dielë
ε diεlə
22 जनवरी Janar
janaɾ
23 फरवरी Shkurt
ʃkuɾt
24 मार्च Mars
maɾs
25 अप्रैल Prill
pɾiɫ
26 मई Maj
maj
27 जून Qershor
cεɾʃɔɾ
28 जुलाई Korrik
kɔrik
29 अगस्त Gusht
ɡuʃt
30 सितंबर Shtator
ʃtatɔɾ
31 अक्टूबर Tetor
tεtɔɾ
32 नवंबर Nëntor
nəntɔɾ
33 दिसंबर Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 तुम कितने बजे जाओगी Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 अधिक परिचित वाक्य Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 सुबह आठ बजे Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 सुबह सव्वा आठ बजे Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 कुछ कहेने के अन्य तरीके Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 सुबह साड़े आठ बजे Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 कुछ कहेने के अन्य तरीके Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 सुबह आठ पैंतालीस पर Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 शाम को छह बजे Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 मुझे देर हो रही है Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - टैक्सी

टैक्सी
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 टैक्सी Taksi!
taksi
2 आपको कहाँ जाना है? Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 मैं स्टेशन जा रहा हूँ Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 मैं 'रात और दिन' होटल जा रहा हूँ Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 क्या आप मुझे हवाई अड्डे ले जा सकते हैं? Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 आप मेरा सामान लेंगे? Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 क्या यह यहाँ से दूर है? Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 नहीं, यहाँ से करीब है Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 इसकी क्या किमत है? Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 मुझे यहाँ ले जाइए Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 दाईं तरफ Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 बाईं तरफ Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 सीधे Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 यहाँ है Është këtu!
əʃtə kətu
16 कुछ कहेने के अन्य तरीके Arritëm!
aritəm
17 यहाँ से Është andej!
əʃtə andεj
18 बस Ndalo!
ndalɔ
19 कोई जल्दी नही Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 कुछ कहेने के अन्य तरीके Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं? Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - भावना

भावना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगता है Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 मैं तुमसे प्यार करती हूँ Të dua
tə dua
3 कुछ कहेने के अन्य तरीके Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 मैं खुश हूँ Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 मैं दुखी हूँ Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 मुझे ठंड लग रही है Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 मुझे गर्मी लग रही है Kam vapë
kam vapə
9 यह बहुत बड़ा है Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 यह बहुत छोटा है Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 यह बिल्कुल ठीक है Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 शाम को बाहर जाना है ? Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 शाम को कही बाहर जाएँगे Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 यह अच्छा ख़्याल है Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 मुझे कुछ मनोरंजन करना है Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 यह खयाल अच्छा नहीं है Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 आज शाम को मैं बाहर जाना नहीं चाहता Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 मैं आराम करना चाहता हूँ Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 कुछ खेलना है ? Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 मुझे कुछ करना चाहिए ! Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 मैं टेनिस खेल रहा हूँ Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 नहीं शुक्रिया, मैं बहुत थक गया हूँ Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - परिवार

परिवार
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या तुम्हारा परिवार यहाँ है? Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 मेरे पिताजी Babai im
babai im
3 कुछ कहेने के अन्य तरीके Im atë
im atə
4 मेरी माताजी Nëna ime
nəna imε
5 कुछ कहेने के अन्य तरीके Ime më
imɛ mə
6 मेरा बेटा Djali im
djali im
7 कुछ कहेने के अन्य तरीके Im bir
im biɾ
8 मेरी बेटी Vajza ime
vajza imε
9 भाई Një vëlla
ɲə vəɫa
10 बहन Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 दोस्त Një mik
ɲə mik
12 सहेली Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 मेरा दोस्त Miku im
miku im
14 मेरी सहेली Mikja ime
mikja imε
15 अधिक औपचारिक वाक्य Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 मेरे पति Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 कुछ कहेने के अन्य तरीके Im shoq
im ʃɔc
18 मेरी पत्नी Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 कुछ कहेने के अन्य तरीके Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - बार

बार
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 बार Bari
baɾi
2 तुम कुछ पीना चाहते हो? Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 पीना Të pish
tə piʃ
4 ग्लास Gotë
ɡɔtə
5 खुशी से Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 तुम क्या ले रहे हो? Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 पीने के लिए क्या है? Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 पानी या फलों का रस है Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 पानी Ujë
ujə
10 क्या आप बर्फ डाल सकते हैं? Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 बर्फ Akull
akuɫ
12 चॉकलेट Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 दूध Qumësht
cuməʃt
14 चाय Çaj
ʧaj
15 कॉफ़ी Kafe
kafε
16 चीनी के साथ Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 दूध के साथ Me krem
mε kɾεm
18 वाइन Verë
vεɾə
19 बियर Birrë
birə
20 एक चाय मिलेगी? Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 एक बियर मिलेगी? Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 आप क्या पीना चाहते हैं? Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 कुछ कहेने के अन्य तरीके Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 दो चाय चाहिए Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 दो बियर चाहिए Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 कुछ नही शुक्रिया Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 अधिक औपचारिक वाक्य Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 चियर्स Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 अधिक परिचित वाक्य Për ty!
pəɾ ty!
30 चियर्स Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 बिल दीजिए Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 कितने पैसे हुए ? Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 बीस यूरो Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 इसके पैसे मैं दूँगी Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - रेस्टोरेंट

रेस्टोरेंट
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 रेस्टोरेंट Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 तुम कुछ खाना चाहते हो ? Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 हाँ, ज़रूर Po, dua
pɔ dua
4 खाना Të hash
tə haʃ
5 हम कहाँ खा सकते हैं? Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं? Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 कुछ कहेने के अन्य तरीके Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 रात का खाना Darka
daɾka
9 सुबह का नाश्ता Mëngjësi
mənɟεsi
10 कृपया Ju lutem!
ju lutεm
11 कृपया मेनू कार्ड दीजिए! Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 यह रहा मेनू कार्ड ! Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 आपको खाने में क्या पसंद है? मांस या मछली? Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 चावल के साथ Me oriz.
mε ɔɾiz
15 पास्ता के साथ Me makarona
mε makaɾɔna
16 कुछ कहेने के अन्य तरीके Me pasta
mɛ pasta
17 आलू Patate
patatε
18 सब्ज़ी Perime
pεɾimε
19 स्क्रैम्बल्ड अंडे - भुने अंडे - या उबले अंडे Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 ब्रेड Bukë
bukə
21 मक्खन Gjalpe
ɟalp
22 सलाद Një sallatë
ɲə saɫatə
23 मिठाई Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 फल Fruta
fruta
25 आपके पास छुरी होगी? Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 कुछ कहेने के अन्य तरीके Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 हाँ, मैं तुरंत ले आता हूँ Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 चाकू Një thikë
ɲə θikə
29 कांटा Një pirun
ɲə piɾun
30 चम्मच Një lugë
ɲə luɡə
31 क्या यह गरम है? Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 हाँ, और बहुत मसालेदार भी! Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 गरम E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 ठंडा E ftohtë
ε ftɔhtə
35 मसालेदार Pikante
pikantε
36 मैं मछली लूँगा Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 मैं भी Edhe unë
εðε unə12 - छुट्टी लेना

छुट्टी लेना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 देर हो चुकी है! मुझे जाना है! Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 क्या हम फिर मिल सकते हैं? Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 हाँ, खुशी से Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 मैं इस पते पर रहती हूँ Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 क्या तुम्हारे पास टेलिफोन है? Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 हाँ, यह रहा Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 मैं भी आशा करता हूँ Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 फिर मिलेंगे Mirupafshim
miɾupafʃim
12 कल मिलेंगे Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 फिर मिलेंगे Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - परिवहन

परिवहन
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रहा हूँ Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 सूर्यनगर के लिए टिकट की कीमत क्या है Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 यह ट्रेन कहाँ जा रही है ? Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 क्या यह ट्रेन सूर्यनगर में स्र्कती है ? A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 यह ट्रेन सूर्यनगर कितने बजे जाती है ? Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 सूर्यनगर की ट्रेन कितने बजे आती है ? Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 सूर्यनगर का एक टिकेट दीजिए Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 क्या आप रेलगाड़ियों का समय जानते हैं? A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 बस का समय Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 सूर्यनगर के लिए ट्रेन कौनसी है ? Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 यह…वाली Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 धन्यवाद Faleminderit!
falεmindεɾit
13 कोई बात नही। आपकी यात्रा अच्छी हो ! Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 मरम्मत का गैरेज Auto-servis
auto-sεɾvis
15 अधिक औपचारिक वाक्य Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 गैस स्टेशन Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 टांकी भर दीजिए Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 साइकल Biçikletë
biʧiklεtə
19 शहर के बीचों-बीच Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 उपनगर Periferia
pεɾifεɾia
21 यह बड़ा शहर है Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 यह गांव है Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 पहाड़ Një mal
ɲə mal
24 तालाब Një liqen
ɲə licen
25 गाँव Fshati
f ʃati14 - किसी को ढूंडना

किसी को ढूंडना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 सारा हैं? Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 हाँ वे यहाँ हैं Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 वे बाहर गयी हैं Ka dalë
ka dalə
4 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकती हैं Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगी ? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 वे दफ़्तर गयी हैं Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 वे अपने घर पर हैं Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 जूलीयन हैं? Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 हाँ वे यहाँ हैं Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 वे बाहर गये हैं Ka dalë
ka dalə
11 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगे ? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकते हैं Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 वे दफ़्तर गये हैं Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 वे अपने घर पर हैं Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - होटेल

होटेल
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 होटल Hoteli
hɔtɛli
2 अपार्टमेंट Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 आपका स्वागत है Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 कमरे के साथ बाथरूम है? A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 आप दो सिंगल बेड पसंद करेंगे ? Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 अधिक परिचित वाक्य Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 आप एक डबल कमरा चाहेंगे? Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 अधिक औपचारिक वाक्य Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 कमरे में बाथरूम - बाल्कनी के साथ - शॉवर के साथ Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 एक रात का क्या भाड़ा है? Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 कुछ कहेने के अन्य तरीके Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 मैं पहले कमरा देखना चाहता हूँ! Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 कुछ कहेने के अन्य तरीके Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 हाँ, बिल्कुल! Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 कुछ कहेने के अन्य तरीके Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 ठीक है, क्या मैं आज शाम के लिए बुक कर सकता हूँ Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 यह मेरे लिए कुछ महंगा है, शुक्रिया Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं? Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 कुछ कहेने के अन्य तरीके Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 मेरा कमरा किस तरफ है? Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 वह पहली मंजिल पर है Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 क्या यहाँ लिफ्ट है? Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 लिफ्ट बाईं तरफ़ है Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 लिफ्ट दाईं तरफ़ है Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 लॉन्ड्री कहाँ है? Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 तल मंजिल पर है Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 तल मंजिल Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 कमरा Dhomë
ðɔmə
32 लॉन्ड्री Patrim kimik
pastɾim kimik
33 सलुन Parukeri
paɾukεɾi
34 कार पार्किंग Parking
paɾkinɡ
35 हम मीटिंग रूम में मिलेंगे? Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 मीटिंग रूम Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 स्विमिंग पूल का पानी गरम है Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 स्विमिंग पूल Pishina
piʃina
39 मुझे ७ बजे उठाइएगा Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 चाबी दीजिएगा Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 पास दीजिएगा Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 मेरे लिए कोई संदेश हैं? Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 हाँ, ये रहे Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 नही, आपके लिए कुछ नही है Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 मुझे छुट्टे पैसे कहाँ मिलेंगे ? Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 क्या आप मुझे छुट्टे पैसे दे सकते हैं? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 क्यों नहीं. आपको कितने चाहिए? Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 कुछ कहेने के अन्य तरीके Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - समुद्र तट

समुद्र तट
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 समुद्र का किनारा Plazhi
plaʒi
2 क्या आप जानते हैं कि मैं गुब्बारा कहाँ खरीद सकता हूँ ? Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 इस तरफ़ एक दुकान है Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 गुब्बारा Një top
ɲə tɔp
5 दूरबीन Dylbi
dylbi
6 टोपी Kapele
kapεle
7 तौलिया Peshqir
pεʃciɾ
8 सैंडल Sandale
sandalε
9 बाल्टी Kovë
kɔvə
10 सनस्क्रीन Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 तैरने की चड्डी Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 धूप का चश्मा Syze dielli
syzε diεɫi
13 झींगा - मच्छी - वगैरह Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 धूप में बैठना Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 अधिक परिचित वाक्य Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 धूप Me diell
mε diεɫ
17 पर्याय वाक्यांश Me diell
18 सूर्यास्त Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 छतरी Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 सूरज Diell
diεɫ
21 लू लगना Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 यहाँ तैरना खतरनाक है? Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 नहीं, यह खतरनाक नहीं है Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 हाँ, यहाँ तैरना मना है Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 तैरना Notoj
nɔtɔj
26 तैराकी Not
nɔt
27 लहर Valë
valə
28 कुछ कहेने के अन्य तरीके Dallgë
daɫɡə
29 समुद्र Det
dεt
30 टिब्बा Dunë
dunə
31 रेत Rërë
ɾəɾə
32 कल के लिए मौसम का अनुमान क्या है ? Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 मौसम बदलेगा Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 बारिश होगी Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 धूप होगी Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 बहुत हवा चलेगी Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 स्विमिंग सूट Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 छाया Hije
hijɛ17 - मुसीबत के समय

मुसीबत के समय
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 मैं खो गया हूँ Kam humbur
kam humbuɾ
3 आप क्या चाहते हैं? Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 क्या हुआ? Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 मुझे यहाँ दुभाषिया कहाँ मिल सकता है? Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 सबसे करीब दवाई की दुकान कहाँ है? Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 उत्तर में Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 क्या आप डॉक्टर को फोन कर सकते हैं? Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 अभी आपका क्या इलाज चल रहा है? Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 अस्पताल Një spital
ɲə spital
11 दवाई की दुकान Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 उत्तर में Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 डॉक्टरनी Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 कुछ कहेने के अन्य तरीके Një mjek
ɲə mjɛk
15 चिकित्सा सेवा Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 मेरे कागजात खो गये हैं Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 मेरे कागजात चोरी हो गये हैं Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 खोए सामान का कार्यालय Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 आपातकालीन कक्ष Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 आपातकालीन निकास Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 पुलिस Policia
pɔliʦia
22 कागजात Dokumenta
dɔkumεnta
23 पैसा Para
paɾa
24 पासपोर्ट Pasaportë
pasapɔɾtə
25 सामान Bagazhe
baɡaʒε
26 ठीक है, धन्यवाद Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 मुझे अकेला छोड़ दीजिए ! Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 कुछ कहेने के अन्य तरीके Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 आप जाइये यहाँ से ! Nisuni!
nisuni
एमपी ३ और पीडीएफ डाउनलोड करे
MP3 + PDF

सभी मुहावरों और वाक्यांशों को डाउनलोड करे

नि: शुल्क प्रदर्शनआरंभ

एमपी ३ और पीडीएफ डाउनलोड करे