शब्दावली > बर्मी

1 - आवश्यक वाक्य

आवश्यक वाक्य
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 नमस्ते မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
2 नमस्ते မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
3 नमस्ते သြားေတာ႔မယ္
thwa dau mai
4 बाद में मिलते हैं ေတြ႕မယ္ေနာ္
ta wei mai nau
5 हाँ ဟုတ္ကဲ့
hoʔ kei'
6 नहीं မဟုတ္ဘူး
ma hoʔ b̠ū
7 सुनिए ဒီမွာရွင္
di mha shiN
8 कुछ कहेने के अन्य तरीके တစ္ဆိတ္ေလာက္
tit saiʔ lautʔ
9 धन्यवाद ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
10 धन्यवाद ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
kyé zū a myā gyi tin ba tai
11 मदद के लिए धन्यवाद ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ku nyi tei' a thwet kyé zū tin ba tai
12 कृपया ကိစၥမရွိပါဘူး
ké sa ma shiʔ ba b̠ū
13 कुछ कहेने के अन्य तरीके ရပါတယ္
ya ba tei
14 ठीक है ေကာင္းပါျပီ
kaung pa bī
15 इसका दाम क्या है? ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ
da bai lautʔ pa lé
16 माफ़ कीजिए စိတ္မရွိပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ
saiɁ ma shi pa nei' kin bya
17 जब औरत बोलती है စိတ္မရွိပါနဲ႕ရွင္
saiɁ ma shi pa nei' shiN
18 मेरी समझ में नहीं आ रहा है နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
19 मैं समझ गया သိျပီ
thi pyi
20 कुछ कहेने के अन्य तरीके နားလည္ျပီ
nā lé pa pyi
21 मुझे नहीं पता မသိဘူး
ma thi bū
22 निषिद्ध ခြင့္မျပဳ
khwoinʔ ma pyu
23 कुछ कहेने के अन्य तरीके မလုပ္ရ
ma loʔ ya
24 शौचालय कहाँ है အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ
aiN tha bai mha shiʔ the lei
25 नया साल मुबारक हो မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ
miN ga la hnit thit pa
26 जन्मदिन की शुभकामनाएँ ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
maweī nei' mha pyau pa sai
27 * il faudra faire référence à chaque fête - donc, je ne traduis pas မဲရီး ခရစ္စမတ္စ္ /Merry Christmas
merri christmas
28 बधाई हो ဂုဏ္ယူပါတယ္
goN yū pa tai
29 कुछ कहेने के अन्य तरीके ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္
goN yū wuN myauk pa tai2 - वार्तालाप

वार्तालाप
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 नमस्कार. तुम कैसी हो ? ေနေကာင္လား
nai kaung lā
2 नमस्कार अच्छा हूँ ေနေကာင္းပါတယ္
mai kaung pa tai
3 सिर्फ़ थोड़ा နည္းနည္းေလး
nei nei lai
4 तुम किस देश से आई हो ? ဘယ္ႏိုင္ငံကလာသလဲ
bai Naing ńgan ga la the lai
5 तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? ဘာလူမ်ိဳးလဲ
ba lu myō lai
6 मैं भारतीय हूँ က်ေနာ္ အင္ဒီးယာန္း/အိႏၵိယ လူမ်ိဳးပါ
kya nau Indian/India lu myo ba
7 और तुम, तुम यहाँ रहते हो? ဒီမွာေနတာလား
di mha nai ta lā
8 हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ ဟုတ္တယ္၊ ဒီမွာေနပါတယ္။
hoʔ tai di mha nay pa tai
9 मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा? က်မနာမည္က ဆာရာ ရွင့္နာမည္ေရာဘယ္လိုေခၚသလဲ။
kya ma na mai ka sa ya - shinɁ namai yau bé lo kau the léi
10 जूलीयन ဂ်ဴလီယံပါ
ju li an ba
11 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ဒီမွာဘာလာလုပ္တာလဲ
di mha ba la lōʔta lei
12 मैं छुट्टी पर हूँ အလည္လာတာပါ။
ah lai la ta ba
13 हम छुट्टी पर हैं က်ေနာ္တို႕ အလည္လာတာပါ။
Kya nau to' ah lei la ta ba
14 मैं काम के लिए आया हूँ အလုပ္အတြက္လာတာပါ။
ah lōʔ ah taweiʔ la ta ba
15 मैं यहाँ काम करता हूँ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
di mha ba la loʔ lōʔ lei
16 हम यहाँ काम करते हैं က်ေနာ္တို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya nau to' di mha ah loʔ loʔ tei
17 जब औरत बोलती है က်မတို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya ma to' di mha ah loʔ loʔ tei
18 खाने के लिए यहाँ अच्छी जगहे कौनसी हैं? စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္းေကာင္း ဘယ္မွာရွိပါသလဲ
sa thauk ? SaiN kaung bei mha shi ' Ba the lei
19 यहाँ पास में कोई संग्रहालय है? ဒီနားမွာ ျပတိုက္ရွိသလား
̄di nā mha pya' thaiʔ shi' the lā
20 यहाँ इंटरनेट कहाँ है? အင္တာနက္ဆိုင္ဘယ္မွာရွိသလဲ
iN ta neiʔ saiN bei mha shi' the lei3 - सीखना

सीखना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या तुम कुछ शब्द सीखना चाहोगी? စကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā
2 हाँ, ठीक है! ဟုတ္ကဲ့၊ ေကာင္းပါတယ္
hokʔ ké' kaung pa tei
3 इसे क्या कहते हैं ? ဒါဘယ္လိုေခၚလဲ
da bei lo kau lei
4 यह एक मेज़ है စားပြဲ
sa pwè
5 मेज़, समझे? စားပြဲ၊ သိလား
sa pwè, thi lā
6 कुछ कहेने के अन्य तरीके နားလည္လား
na lei lā
7 मेरी समझ में नहीं आ रहा है နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
8 क्या तुम दोबारा कह सकते हो? ထပ္ေျပာျပပါဦး
pyaN pyau pa ohN
9 क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? ေျဖးေျဖးေလးေျပာျပပါ
pyei pyei pyau pa
10 क्या तुम यह लिख सकते हो ? ေရးျပပါ
yé pya ba
11 मैं समझ गया သိျပီ
thi pyi4 - रंग

रंग
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 मुझे इस मेज़ का रंग बहुत पसंद है ဒီစားပြဲအေရာင္ကိုၾကိဳက္တယ္
di sa pwè ah yaung kyaikʔ tei
2 यह लाल है အနီေရာင္
ah ni yaung
3 नीला အျပာေရာင္
ah pya yaung
4 पीला အဝါေရာင္
ah woh yaung
5 सफ़ेद အျဖဴေရာင္
ah pyu yaung
6 काला အမဲရာင္
ah méi yaung
7 हरा အစိမ္းေရာင္
ah saiN yaung
8 नारंगी လိေမၼာ္ေရာင္
laiN mau yaung
9 बैंगनी ခရမ္းေရာင္
ka yan yaung
10 स्लेटी रंग မီးခိုးေရာင္
mi go yaung5 - संख्या

संख्या
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 शून्य သုည - ၀
thoN ŋya
2 एक တစ္ - ၁
titʔ
3 दो ႏွစ္ - ၂
nhit'
4 तीन သံုး - ၃
thouN
5 चार ေလး - ၄
léi
6 पांच ငါး - ၅
ŋa
7 छह ေျခာက္ - ၆
chaukʔ
8 सात ခုႏွစ္ - ၇
kouN nhit'
9 आठ ရွစ္ - ၈
chit ?
10 नौ ကိုး - ၉
ko
11 दस တစ္ဆယ္ - ၁၀
thit sai
12 ग्यारह ဆယ့္တစ္ - ၁၁
seʔ titʔ
13 बारह ဆယ့္ႏွစ္ - ၁၂
seʔ nhit'
14 तेरह ဆယ့္သံုး - ၁၃
seʔthouN
15 चौदह တစ္ဆယ့္ေလး - ၁၄
seʔ léi
16 पंद्रह တစ္ဆယ့္ငါး - ၁၅
seʔ ŋa
17 सोलह တစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၁၆
seʔ chaukʔ
18 सत्रह တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၁၇
seʔ kouN nhit
19 अठारह တစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၁၈
seʔ chitʔ
20 उन्नीस ဆယ့္ကိုး - ၁၉
Seʔ ko
21 बीस ႏွစ္ဆယ္ - ၂၀
nhit sai
22 इक्कीस ႏွစ္ဆယ့္တစ္ - ၂၁
nhit seʔ titʔ
23 बाईस ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ - ၂၂
nhit seʔ nhit'
24 तेईस ႏွစ္ဆယ့္သံုး - ၂၃
nhit seʔ thouN
25 चौबीस ႏွစ္ဆယ့္ေလး - ၂၄
nhit seʔ léi
26 पच्चीस ႏွစ္ဆယ့္ငါး - ၂၅
nhit seʔ ŋa
27 छब्बीस ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၂၆
nhit seʔ chauk
28 सत्ताईस ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၂၇
nhit seʔ kouN nhit
29 अट्ठाईस ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၂၈
nhit seʔ chitʔ
30 उनतीस ႏွစ္ဆယ့္ကိုး - ၂၉
nhit seʔ ko
31 तीस သံုးဆယ္ - ၃၀
thouN sai
32 इकतीस သံုးဆယ့္တစ္ - ၃၁
thouN seʔ titʔ
33 बत्तीस သံုးဆယ့္ႏွစ္ - ၃၂
thouN seʔ nhit
34 तैंतीस သံုးဆယ့္သံုး - ၃၃
thouN seʔ thouN
35 चौंतीस သံုးဆယ့္ေလး - ၃၄
thouN seʔ léi
36 पैंतीस သံုးဆယ့္ငါး - ၃၅
thouN seʔ ŋa
37 छत्तीस သံုးဆယ့္ေျခာက္ - ၃၆
thouN seʔ chauk
38 चालीस ေလးဆယ္ - ၄၀
léi sai
39 पचास ငါးဆယ္ - ၅၀
ŋa sai
40 साठ ေျခာက္ဆယ္ - ၆၀
chauk sai
41 सत्तर ခုႏွစ္ဆယ္ - ၇၀
kouN nhit' sai
42 अस्सी ရွစ္ဆယ္ - ၈၀
chit ? Sai
43 नब्बे ကိုးဆယ္ - ၉၀
ko sai
44 सौ တစ္ရာ - ၁၀၀
titʔ ya
45 एक सौ पांच တစ္ရာ့ငါး - ၁၀၅
titʔ ya ŋa
46 दो सौ ႏွစ္ရာ - ၂၀၀
nhit ya
47 तीन सौ သံုးရာ - ၃၀၀
thouN ya
48 चार सौ ေလးရာ - ၄၀၀
léi ya
49 हजार တစ္ေထာင္ - ၁၀၀၀
titʔ taung
50 पंद्रह सौ တစ္ေထာင့္ငါးရာ - ၁၅၀၀
titʔ taung ŋa ya
51 दो हजार ႏွစ္ေထာင္ - ၂၀၀၀
nhit taung
52 दस हजार တစ္ေသာင္း - ၁၀၀၀၀
titʔ thaung6 - समय के निशान

समय के निशान
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 तुम यहाँ कब आए? ဘယ္တုန္းကေရာက္သလဲ။
bei ' toN ka yauk the lei
2 आज ဒီေန႕။
di nei'
3 कल မေန႕က။
me nei' ka
4 दो दिन पहले ႏွစ္ရက္ရွိျပီ။
hnit yetʔ shi pyi
5 तुम कितने दिन रहोगी ? ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနမလဲ။
bei laukʔ kya kya nei me lei
6 मैं कल जाऊँगा မနက္ျဖန္ျပန္မယ္။
me netʔ phyaN pyaN mei
7 मैं परसो जाऊँगा သဘက္ခါျပန္မယ္။
th metʔ kha pyaN mei
8 मैं तीन दिन के बाद जाऊँगा ေနာက္သံုးရက္ေနရင္ျပန္မယ္။
naukʔ 'thouN yetʔ nei yiN pyaN mei
9 सोमवार တနလၤာေန႕
ta niN la nei'
10 मंगलवार အဂၤါေန႕
iN ga nei'
11 बुधवार ဗုဒၶဟူးေန႕
bo da hū nei'
12 गुस्र्वार ၾကာသပေတးေန႕
kya tha pa 'tei nei'
13 शुक्रवार ေသာၾကာေန႕
thauʔ kya nei'
14 शनिवार စေနေန႕
sa nei nei'
15 रविवार တနဂၤေႏြေန႕
ta niN ga nwé nei'
16 जनवरी ဂ်န္နဝါရီ
ja nu ah ri
17 फरवरी ေဖေဖာ္ဝါရီ
pé bu ah ri
18 मार्च မတ္(ခ်)
ma ch
19 अप्रैल ဧျပီ
a pa ril
20 मई ေမ
may
21 जून ဇြန္
june
22 जुलाई ဇူလိုင္
ju liaN
23 अगस्त ဩဂုတ္
ah to ba
24 सितंबर စက္တင္ဘာ
sé tem ba
25 अक्टूबर ေအာက္တိုဘာ
ah to ba
26 नवंबर ႏိုဝင္ဘာ
no bem ba
27 दिसंबर ဒီဇင္ဘာ
di cem ba
28 तुम कितने बजे जाओगी ဘယ္ႏွစ္နာရီျပန္မလဲ
Bei ' hnit na yī pyaN me lei
29 सुबह आठ बजे မနက္ရွစ္နာရီ
me netʔ shitʔ na yī̠
30 सुबह सव्वा आठ बजे မနက္ရွစ္နာရီ ဆယ့္ငါး
me netʔ shitʔ na yī̠ setʔ ŋa
31 सुबह साड़े आठ बजे မနက္ရွစ္နာရီ ခြဲ
Me netʔshitʔ na yī̠ kawei
32 सुबह आठ पैंतालीस पर မနက္ကိုးနာရီထိုးဘို႕ဆယ့္ငါးမိနစ္
me netʔ ko na yi to pau' setʔ ŋa mi niʔ
33 शाम को छह बजे ညေနေျခာက္နာရီ
ŋya nei chaukʔ na yī
34 मुझे देर हो रही है က်ေနာ္ ေနာက္က်ေနျပီ
kya nau naukʔ kya nei pi
357 - टैक्सी

टैक्सी
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 टैक्सी တက္(က) စီ
taxi
2 आपको कहाँ जाना है? ဘယ္ကိုသြားခ်င္လဲ
bai ko thou chin lé
3 मैं स्टेशन जा रहा हूँ ဘူတာရုံ ကိုသြားမယ္
bū ta youN ko thou mei
4 मैं 'रात और दिन' होटल जा रहा हूँ ဟိုတယ္ မွာေန႕ေရာညပါ ေနမယ္
ho tei mha nei yau ̄ŋya pa nei mei
5 क्या आप मुझे हवाई अड्डे ले जा सकते हैं? ေလဆိပ္ကိုပို႕ေပးႏိုင္မလား
lai saitʔ ko pot pai ŋaiN me lɑ̄
6 आप मेरा सामान लेंगे? အထုပ္ေတြယူေပးႏိုင္မလား
di tautʔ tewai yū pai naing me lā
7 क्या यह यहाँ से दूर है? ဒီကေနေတာ္ေတာ္ေဝးသလား 
di ka nei tau tau wai the lɑ̄
8 नहीं, यहाँ से करीब है နီးနီးေလးပါ
nī nī lai pa
9 हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है ဟုတ္ကဲ့၊ နဲနဲေဝးတယ္
hoʔ kei, nei nei wai tai
10 इसकी क्या किमत है? ဘယ္ေလာက္က် မလဲ
bai laukʔ kya me lé
11 मुझे यहाँ ले जाइए ဒီကိုပို႕ေပးပါ
di ko pot pé pa
12 दाईं तरफ ညာဘက္
nya betʔ
13 बाईं तरफ ဘယ္ဘက္
bai betʔ
14 सीधे တည့္တည့္
téi téi
15 यहाँ है ဒီမွာ
di mha
16 यहाँ से ဟိုမွာ
ho mha
17 बस ရပ္ !
yatʔ
18 कोई जल्दी नही ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ
pyé pyé lautʔ pa
19 क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं? ကားချဖတ္ပိုင္းေလးေရးေပးပါ
kɑ̄ kha pyatʔ paiN lei yei pei pa8 - भावना

भावना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगता है က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားတို႕တိုင္းျပည္ကိုေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္ပါတယ္
kya nau kiN byā do taiN pyi tau tau kyaik tai
2 मैं तुमसे प्यार करती हूँ ခ်စ္တယ္
chitɁ tai
3 मैं खुश हूँ ေပ်ာ္တယ္
pyau tai
4 मैं दुखी हूँ စိတ္ညစ္တယ္/ဝမ္းနည္းတယ္
saitɁ nyitɁ tai / wouN né tai
5 मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है ဒီမွာေပ်ာ္တယ္
di mha pyau tai
6 मुझे ठंड लग रही है ခ်မ္းတယ္
chaN tai
7 मुझे गर्मी लग रही है အိုက္တယ္
aitɁ tai
8 यह बहुत बड़ा है ၾကီးတယ္
kyī tai
9 यह बहुत छोटा है ေသးတယ္
thé tai
10 यह बिल्कुल ठीक है အေတာ္ပဲ
ah tau pai
11 शाम को बाहर जाना है ? ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္လား
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN lā
12 शाम को कही बाहर जाएँगे ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္ပါတယ္
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN pa tai
13 यह अच्छा ख़्याल है ဒီအစီအစဥ္ေကာင္းတယ္
di ah si ah sin kaung tai
14 मुझे कुछ मनोरंजन करना है ေပ်ာ္ ခ်င္ လို႔ ပါ
pyau chiN loɁ pa
15 यह खयाल अच्छा नहीं है ဒီအၾကံမေကာင္းဘူး
di ah kyaN me kaung bū
16 आज शाम को मैं बाहर जाना नहीं चाहता ဒီညေနအျပင္မထြက္ခ်င္ဘူး
di nya nai ah pyiN ma twetɁ chiN bū
17 मैं आराम करना चाहता हूँ က်ေနာ္ အနားယူခ်င္တယ္
kya nau ah nā yu chiN the lā
18 कुछ खेलना है ? အားကစား သြားလုပ္ခ်င္သလား
ah ka sā thou lautɁ chiN the lā
19 मुझे कुछ करना चाहिए ! ဟုတ္ကဲ့၊ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္မွျဖစ္မယ္
hokʔ ké' , hlauɁ hlauɁ shā shā lautɁ mha pyit mai
20 मैं टेनिस खेल रहा हूँ က်ေနာ္ တင္းနစ္(စ)ကစားတယ္
kya nau tin nitɁ ka sā tai
21 नहीं शुक्रिया, मैं बहुत थक गया हूँ မကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ9 - परिवार

परिवार
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या तुम्हारा परिवार यहाँ है? ဒီမွာမိသားစုရွိသလား
di mha mi tha 'su shitʔ tha la
2 मेरे पिताजी အေဖ
ah pei
3 मेरी माताजी အေမ
ah mei
4 मेरा बेटा သား
thɑ̄
5 मेरी बेटी သမီး
thɑ̄ mi
6 भाई အစ္ကို
ah ko
7 बहन အစ္မ
ah ma
8 दोस्त သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
9 सहेली သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
10 मेरा दोस्त က်မသူငယ္ခ်င္း
kya ma thu ŋei chiN
11 जब आदमी बोलता है က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
12 मेरी सहेली က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
13 मेरे पति က်မခင္ပြန္း
kya ma kiN puN
14 जब औरत बोलती है က်မေယာက္်ား
kya ma yaukʔ kya
15 मेरी पत्नी က်ေနာ့္ မိန္းမ
kya nau maiN ma
16 कुछ कहेने के अन्य तरीके က်ေနာ့္ ဇနီး
kya nau za nī10 - बार

बार
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 बार ဘား/အရက်ဆိုင်/ဘီယာဆိုင်
ba/ ah yet ? SaiN
2 तुम कुछ पीना चाहते हो? ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN the lei
3 पीना ေသာက္
thauʔ
4 ग्लास ဖန္ခြက္
paN kwétʔ
5 खुशी से ေကာင္းပါတယ္
kaung pba tei
6 तुम क्या ले रहे हो? ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN te lei
7 पीने के लिए क्या है? ဘာေသာက္စရာရွိသလဲ
ba thauʔ sa ya chi' te leai
8 पानी या फलों का रस है ေရနဲ႕အသီးေဖ်ာ္ရည္
yei nei ah thi pyau yei
9 पानी ေရ/ေသာက္ေရသန္႕
yei/ thaukʔ yei than'
10 क्या आप बर्फ डाल सकते हैं? ေရခဲထည့္ေပးပါ
yei khé téi pé ba
11 बर्फ ေရခဲ
yei khé
12 चॉकलेट ေခ်ာကလက္ေဖ်ာ္ရည္
shau ka letʔ pyau yei
13 दूध ႏြားႏို႕
nwoa noʔ
14 चाय လဘက္ရည္
la péʔ yei
15 कुछ कहेने के अन्य तरीके ေရေႏြးၾကမ္း
yei nway 'kyaN
16 कॉफ़ी ေကာ္ဖီ
kau pi
17 चीनी के साथ သၾကားနဲ႕
the kyɑ̄ nei'
18 दूध के साथ ႏို႕နဲ႕
no' nei'
19 वाइन ဝိုင္
waiN
20 बियर ဘီယာ
bi ya
21 एक चाय मिलेगी? လဘက္ရည္တစ္ခြက္ေပးပါ
la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
22 एक बियर मिलेगी? ဘီယာတစ္ခြက္ေပးပါ
bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
23 आप क्या पीना चाहते हैं? ဘာေသာက္ခ်င္ပါသလဲ
ba thauʔ shiN pa the lei
24 दो चाय चाहिए လဘက္ရည္ႏွစ္္ခြက္ေပးပါ။
la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
25 दो बियर चाहिए ဘီယာႏွစ္လုံးေပးပါ။
bi ya nhitʔ 'loN pé pa
26 कुछ नही शुक्रिया ရပါတယ္၊
ya pa tai
27 कुछ कहेने के अन्य तरीके ကိစၥမရွိပါဘူး။
kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
28 चियर्स သင့္အတြက္
thin ah toué
29 चियर्स ခ်ီယားစ္
cheers
30 बिल दीजिए ဘီ(လ) ရွင္းမယ္
bill shiN mei
31 कुछ कहेने के अन्य तरीके ဘယ္ေလာက္က်သလဲ
bei laukʔ kya the lei
32 कितने पैसे हुए ? ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ
bei laukʔ pei ya me lei
33 बीस यूरो ယူ႐ို ႏွစ္ဆယ္
euro hnit sai
34 इसके पैसे मैं दूँगी က်မေပးပါရေစ
kya ma pei pa ya sai11 - रेस्टोरेंट

रेस्टोरेंट
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 रेस्टोरेंट စားေသာက္ဆိုင္
sɑ̄ thauʔ saiN
2 तुम कुछ खाना चाहते हो ? စားခ်င္ျပီလား။
sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
3 हाँ, ज़रूर ဟုတ္ကဲ့ စားခ်င္ပါတယ္။
hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
4 खाना စားမယ္။
sɑ̄ mei
5 हम कहाँ खा सकते हैं? ဘယ္ဆိုင္မွာစားလို႕ရမလဲ။
bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
6 हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं? ေန႕လည္စာ ဘယ္မွာစားလို႕ရမလဲ။
nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
7 रात का खाना ညစာ
nya sa
8 सुबह का नाश्ता နံနက္စာ
naN neiʔ sa
9 कृपया ခြင့္ျပဳပါရွင္
kwoiN pyu pa shiN
10 कृपया मेनू कार्ड दीजिए! မီန်ဴးေလးရႏိုင္မလား။
menu 'lei ya naiN me lɑ̄
11 यह रहा मेनू कार्ड ! ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ။
hokʔ ké' di mha pa
12 आपको खाने में क्या पसंद है? मांस या मछली? ဘာစားခ်င္လဲ၊ ငါးဟင္းလား၊ အသားဟင္းလား။
ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
13 चावल के साथ ထမင္းလည္းစားမယ္။
tha miN 'lei sɑ̄ mei
14 पास्ता के साथ ေခါက္ဆြဲ လည္းစားမယ္။
kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
15 आलू အာလူး။
ah ū
16 सब्ज़ी ဟင္းသီး ဟင္းရြက္။
'hiN thī 'hiN yoweʔ
17 स्क्रैम्बल्ड अंडे - भुने अंडे - या उबले अंडे ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္၊ ၾကက္ဥအလုံးေၾကာ္၊ ၾကက္ဥ မက်က္တက်က္ျပဳတ္။
kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
18 ब्रेड ေပါင္မုန္႕
paung moN'
19 मक्खन ေထာပတ္
tau baʔ
20 सलाद ဆလပ္ရြက္
sa laʔ yoweʔ
21 मिठाई အခ်ိဳပြဲ
ah cho pywei
22 फल အသီးအႏွံ
ah thī ah nhaN
23 आपके पास छुरी होगी? ဓားရွိသလား။
dā shi' the lā
24 हाँ, मैं तुरंत ले आता हूँ အခုယူလာေပးပါမယ္။
ah ku yu la ' pei pa mei
25 चाकू ဓား
dā
26 कांटा ခက္ရင္း
keiʔ yiN
27 चम्मच ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း
'zouN thit chaung
28 क्या यह गरम है? ဒီဟင္းကပူပူေႏြးေႏြးလား။
di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
29 हाँ, और बहुत मसालेदार भी! ဟုတ္ကဲ့၊ စပ္လည္းစပ္တယ္။
hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
30 गरम ပူတယ္။
pu tei
31 ठंडा ေအးတယ္။
'ai tei
32 मसालेदार စပ္တယ္။
satʔ tei
33 मैं मछली लूँगा ငါးမွာမယ္။
'ŋa mha mei
34 मैं भी က်မလည္းအတူတူဘဲ။
kya ma 'lei ah tu tu bei
35 जब आदमी बोलता है က်ေနာ္လည္းအတူတူဘဲ။
Kya nau 'lei ah tu tu bei12 - छुट्टी लेना

छुट्टी लेना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 देर हो चुकी है! मुझे जाना है! ေနာက္က်ေနျပီ၊
naukʔ kya nay pi 
2 कुछ कहेने के अन्य तरीके သြားေတာ့မယ္
'thou dau' mei
3 क्या हम फिर मिल सकते हैं? ေနာက္ျပန္ေတြ႕လို႕ရဦးမလား
pyaN twei' loʔ ya ohN me lā
4 हाँ, खुशी से ေတြ႕ၾကတာေပါ့
twei' kya ta pauʔ
5 मैं इस पते पर रहती हूँ ဒါ က်မလိပ္စာပါ
da kya me laiʔ sa ba
6 क्या तुम्हारे पास टेलिफोन है? ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပါလား
phone number pei pa lā
7 हाँ, यह रहा ေရာ့၊ ဒီမွာ
yaūʔ d mha
8 तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया အခုလိုေတြ႕ရတာ ေပ်ာ္ပါတယ္
ah kuʔ lo thweiʔ ya ta pyau pa tei
9 तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई က်မလည္း ရွင္နဲ႕ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ဝမ္းသာပါတယ္
kya ma lei shiN nei' thwai' ya ta wiN tha pa tei
10 हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे ျပန္ဆံုၾကရေအာင္ေနာ္
pyaN souN ya aung nau
11 मैं भी आशा करता हूँ ျပန္ဆံုမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
pyan souN mei lo myau liN' pa tei
12 फिर मिलेंगे သြားေတာ့မယ္
thwa mei
13 कल मिलेंगे မနက္ျဖန္ ေတြ႕မယ္
me nei pyaN twei' mei
14 फिर मिलेंगे တာ့တာ
ta ta13 - परिवहन

परिवहन
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रहा हूँ ဘတ္(စ)ကား မွတ္တိုင္ ေလးတစ္ဆိတ္ေလာက္
Bus car matʔ taiN lei titʔ saiʔ laukʔ
2 सूर्यनगर के लिए टिकट की कीमत क्या है ရန်ကုန်အတွက်လတ်မှတ်ဘိုးဘယ်လောက်ကျလဲ
yan gon ah téwaiʔ letʔ mhatʔ bei laukʔ kya the lé
3 यह ट्रेन कहाँ जा रही है ? ဒီရထားကဘယ္ကိုသြားတာလဲ
di yet tɑ̄ ka bei ko thou ta lé
4 क्या यह ट्रेन सूर्यनगर में स्र्कती है ? ဒီရထားက ရန္ကုန္ မွာရပ္လား
di yet tɑ̄ ka yan gon mha yatʔ lɑ̄
5 यह ट्रेन सूर्यनगर कितने बजे जाती है ? ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ထြက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
6 सूर्यनगर की ट्रेन कितने बजे आती है ? ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ဆိုက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
7 सूर्यनगर का एक टिकेट दीजिए ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ အတြက္ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ေပးပါ
yan gon myo ah tawetʔ letʔ mhaʔ thitʔ saung pei pa
8 क्या आप रेलगाड़ियों का समय जानते हैं? ရထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄
9 बस का समय ဘတ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
bus car ah chaiN za yɑ̄
10 सूर्यनगर के लिए ट्रेन कौनसी है ? ရန္ကုန္ ျမိဳ႕သြားတဲ့ရထားက ဘယ္မွာလဲ
yan gon myo thou téi yet tɑ̄ ka bei mha lé
11 यह…वाली ဒီရထား
di yet tɑ̄
12 धन्यवाद ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
13 कोई बात नही। आपकी यात्रा अच्छी हो ! ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ခရီးေခ်ာေမြ႔ပါေစ
kaiʔ sa ma shi pa bū / ka yi tchau moué pa zei
14 मरम्मत का गैरेज ကားဝပ္ေရွာ့
kā woʔ yau
15 गैस स्टेशन ဓါတ္ဆီဆိုင္
datʔ si saiN
16 टांकी भर दीजिए ဓါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa
17 साइकल စက္ဘိန္း (ဘီး)
setʔ baiN / bī
18 शहर के बीचों-बीच ျမိဳ႕လယ္ေခါင္/ ျမိဳ႕ထဲ
myo lai kyaung / myo tei
19 उपनगर ဆင္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
shin ché phoN / myo pyiN
20 यह बड़ा शहर है ျမိဳ႕ၾကီး
myo kyī
21 यह गांव है ရြာ
ywoa
22 पहाड़ ေတာင္
taung
23 तालाब ေရကန္
ye kaN
24 गाँव ျမိဳ႕ျပင္
myo pyiN14 - किसी को ढूंडना

किसी को ढूंडना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 सारा हैं? ဆာရာ (Sarah) ရွိပါသလား
Sarah chiɁ pa the lā
2 हाँ वे यहाँ हैं ရွိပါတယ္
chitɁ tai
3 वे बाहर गयी हैं အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
4 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकती हैं သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
5 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगी ? သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
6 वे दफ़्तर गयी हैं သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
7 वे अपने घर पर हैं သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai
8 जूलीयन हैं? ဂ်ဴလီယံ (Julien) ရွိပါသလား
Julien chiɁ pa the lā
9 हाँ वे यहाँ हैं ရွိပါတယ္
chitɁ pa tai
10 वे बाहर गये हैं အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
11 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगे ? သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
12 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकते हैं သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
13 वे दफ़्तर गये हैं သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
14 वे अपने घर पर हैं သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai15 - होटेल

होटेल
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 होटल ဟိုတယ္
ho tai
2 अपार्टमेंट တိုက္ခန္း
taikʔ kaN
3 आपका स्वागत है ၾကိဳဆိုပါတယ္
kyo sho pa tai
4 क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? အခန္းလြတ္ရွိပါသလား ခင္ဗ်ာ / ရွင္
ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
5 कमरे के साथ बाथरूम है? ေရခ်ိဳးခန္းပါလား
yé chō kaN pa lā
6 आप दो सिंगल बेड पसंद करेंगे ? တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ ႏွစ္လုံး လိုခ်င္ပါသလား
thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
7 आप एक डबल कमरा चाहेंगे? ႏွစ္ေယာက္အိပ္ အခန္းယူခ်င္ပါသလား
hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
8 कमरे में बाथरूम - बाल्कनी के साथ - शॉवर के साथ ေရခ်ိဳးကန္ပါတဲ့အခန္း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန္း/ ေရခ်ိဳးခန္းပါတဲ့အခန္း
yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
9 बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट မနက္စာပါတဲ့အခန္း
ma netɁ sa pa téi ah kaN
10 एक रात का क्या भाड़ा है? တစ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
titʔ nya bet laukɁ kya lé
11 मैं पहले कमरा देखना चाहता हूँ! အခန္းကိုအရင္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။
ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
12 हाँ, बिल्कुल! ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါတယ္
hokʔ ké' , ya pa tai
13 शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है အခန္းကေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါဘဲ
ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
14 ठीक है, क्या मैं आज शाम के लिए बुक कर सकता हूँ ေကာင္းပါျပီ၊ ဒီေန႕ညအတြက္ အခန္းယူလို႕ရမလား
kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
15 यह मेरे लिए कुछ महंगा है, शुक्रिया ေနပါေစေတာ့၊ က်ေနာ့္ အတြက္ေတာ့ေစ်းနည္းနည္းၾကီးေနတယ္။
nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
16 क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं? က်ေနာ့္ ပစၥၫ္းေတြသယ္လာေပးႏိုင္မလား
kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
17 मेरा कमरा किस तरफ है? က်ေနာ့္ အခန္းဘယ္မွာ ပါလဲ
kya nau ah kaN bai mha pa lé
18 वह पहली मंजिल पर है ႏွစ္လႊာမွာပါ
hnit lewo mha pa
19 क्या यहाँ लिफ्ट है? ဓါတ္ေလွခါး ရွိလား
datʔ lhé khā shiɁ lā
20 लिफ्ट बाईं तरफ़ है ဓါတ္ေလွခါး ဘယ္ဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
21 लिफ्ट दाईं तरफ़ है ဓါတ္ေလွခါး ညာဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
22 लॉन्ड्री कहाँ है? ပင္းမင္းခန္းဘယ္မွာရွိပါသလဲ
hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
23 तल मंजिल पर है ေျမညီထပ္ မွာပါ။
myé nyi tatɁ mha pa
24 तल मंजिल ေျမညီထပ္
myé nyi tatɁ
25 कमरा အခန္း
ah kaN
26 लॉन्ड्री ပင္းမင္းဆိုင္
piN miN saiN
27 सलुन ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္။
saN piN nyut saiN
28 कार पार्किंग ကားပါကင္။
kā pa kiN
29 हम मीटिंग रूम में मिलेंगे? အစည္းအေဝးခန္းဘယ္မွာလဲ။
ah sī ah wai kaN bai mha lé
30 मीटिंग रूम အစည္းအေဝးခန္း
ah sī ah wai kaN
31 स्विमिंग पूल का पानी गरम है ေရေႏြးတဲ့ ေရကူးကန္
yé nawai téi yé kū kaN
32 स्विमिंग पूल ေရကူးကန္
yé kū kaN
33 मुझे ७ बजे उठाइएगा မနက္ ခုႏွစ္နာရီမွာ ႏိႈးေပးပါ
ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
34 चाबी दीजिएगा ေက်းဇူးျပဳပီး ေသာ့ေပးပါ။
ké zū pyu pi thauʔ pé pa
35 पास दीजिएगा ေက်းဇူးျပဳပီး ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ေပးပါ။
ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
36 मेरे लिए कोई संदेश हैं? က်ေနာ့္ အတြက္ ဘာသတင္းေပးထားတာရွိပါလဲ
kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
37 हाँ, ये रहे ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ
hokʔ ké' , di mha pa
38 नही, आपके लिए कुछ नही है ရွင့္အတြက္ ဘာမွမရွိပါဘူး
shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
39 मुझे छुट्टे पैसे कहाँ मिलेंगे ? အေႂကြဘယ္မွာလဲလို႕ရမလဲ
ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
40 क्या आप मुझे छुट्टे पैसे दे सकते हैं? ပိုက္ဆံ အေႂကြလဲေပးပါ ခင္ဗ်ာ
paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
41 क्यों नहीं. आपको कितने चाहिए? ရပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္လဲခ်င္ပါသလဲ
ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé16 - समुद्र तट

समुद्र तट
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 समुद्र का किनारा ပင္လယ္ကမ္းေျခ / ဘိ (ခ်)
piN lai kaN kyé / bi (che)
2 क्या आप जानते हैं कि मैं गुब्बारा कहाँ खरीद सकता हूँ ? ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ
bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
3 इस तरफ़ एक दुकान है ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္
di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
4 गुब्बारा ေဘာလုံး
bau loN
5 दूरबीन မွန္ေျပာင္း
mhaN pyaung
6 टोपी ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
ket au thaukʔ tit loN
7 तौलिया မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ
myét nha thauk pu wa
8 सैंडल ညွပ္ဖိနပ္
nyatʔ phi nat
9 बाल्टी ေရပုံး
yé poN
10 सनस्क्रीन ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ)
nai yaung ka kha riN (me)
11 तैरने की चड्डी ေရကူးေဘာင္းဘီ
yé kū baung bi
12 धूप का चश्मा ေနကာမ်က္မွန္
nai ka myet myamaN
13 झींगा - मच्छी - वगैरह ပင္လယ္စာ
piN lai sa
14 धूप में बैठना ေနစာလႈံ
nai sa loN
15 धूप ေနသာတယ္
nai tha tai
16 सूर्यास्त ေနဝင္ခ်ိန္
nai wiN chain
17 छतरी ေနကာထီး
nai ka tī
18 सूरज ေန
nai
19 लू लगना ေနသာခ်ိန္
nai tha chain
20 यहाँ तैरना खतरनाक है? ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား
di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
21 नहीं, यह खतरनाक नहीं है အႏၱရယ္မရွိပါဘူး
ane de yai me shiʔ pa bū
22 हाँ, यहाँ तैरना मना है ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး
hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
23 तैरना ေရကူးတယ္
yé kū tai
24 तैराकी ေရကူး
yé kū
25 लहर လိႈင္း
hlaing
26 समुद्र ပင္လယ္
piN lai
27 टिब्बा သဲသာင္ကုန္း
thé thaung kouN
28 रेत သဲ
thé
29 कल के लिए मौसम का अनुमान क्या है ? မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ
me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
30 मौसम बदलेगा ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
31 बारिश होगी မိုးရြာလိမ့္မယ္
mō yawa laint mai
32 धूप होगी ေနသာလိမ့္မယ္
nai tha laint mai
33 बहुत हवा चलेगी ေလတိုက္လိမ့္မယ္
lai taikɁ laint mai
34 स्विमिंग सूट ေရကူးဝတ္စုံ
yé kū wut sauN
35 छाया အရိပ္
ah yaitɁ17 - मुसीबत के समय

मुसीबत के समय
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? က်ေနာ့္ ကိုကူညီပါ
kya nau ko ku nyi pa
2 जब औरत बोलती है က်မကိုကူညီပါ
kya ma ko ku nyi pa
3 मैं खो गया हूँ က်မမ်က္ေစ့လည္ေနျပီ 
kya ma myetʔ si lei nei pyi
4 जब औरत बोलती है က်မလမ္းေပ်ာက္ေနျပီ။
kya ma laN pyauʔ nei pyi
5 आप क्या चाहते हैं? ဘာအကူအညီေပးရမလဲ
ba ah ku nyi pei ya me lei
6 क्या हुआ? ဘာျဖစ္လဲ
ba pyitʔ lei
7 मुझे यहाँ दुभाषिया कहाँ मिल सकता है? စကားျပန္ ဘယ္မွာရႏိုင္မလဲ
sa kɑ̄ pyaN bei mha ya naiN me lei
8 सबसे करीब दवाई की दुकान कहाँ है? ေဆးဆိုင္ အနီးဆုံးဘယ္မွာလဲ
sei saiN ah nī souN bei mha lei
9 क्या आप डॉक्टर को फोन कर सकते हैं? ဆရာဝန္ေခၚေပးပါ
sa ya ouN ko kau pei ba
10 अभी आपका क्या इलाज चल रहा है? ဘာေဆးေသာက္ေနလဲ
ba sei thaukʔ nei the lei
11 अस्पताल ေဆးရုံ
sei youN
12 दवाई की दुकान ေဆးဆိုင္
sei saiN
13 डॉक्टरनी ဆရာဝန္
sa ya ouN
14 चिकित्सा सेवा ေဆးခန္း
sai kaN
15 मेरे कागजात खो गये हैं က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြေပ်ာက္သြားလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ pyaukʔ thwau loʔ
16 मेरे कागजात चोरी हो गये हैं က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြအခိုးခံရလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ thwai ah kho kaN ya loʔ
17 खोए सामान का कार्यालय ေပ်ာက္ဆုံးပစၥည္း မ်ားရွာေဖြရန္ေနရာ
pyaukʔ saN pyitʔ sī mya sha pwai yaN nei ya
18 आपातकालीन कक्ष အေရးေပၚဌာန
ah yei pau tha na
19 आपातकालीन निकास အေရးေပၚထြက္ေပါက္
ah yei pau thwetʔ pauʔ
20 पुलिस ရဲ
21 कागजात စာရြက္စာတန္း
sa yawetʔ
22 पैसा ပိုက္ဆံ
péʔ saN
23 पासपोर्ट ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
naiN 'ŋaiN kū letʔ mhatʔ
24 कुछ कहेने के अन्य तरीके ပတ္(စ)ပို႕
Passport
25 सामान ေသတၱာ
thitʔ ta
26 कुछ कहेने के अन्य तरीके ခရီးေဆာင္အိတ္
kha yī saung aitʔ
27 ठीक है, धन्यवाद ရပါတယ္၊ မလိုပါဘူး
ya ba tei / ma lo pa bū
28 मुझे अकेला छोड़ दीजिए ! မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႕
ma nhautʔ shetʔ pa nei'
29 आप जाइये यहाँ से ! သြား
thwaū
एमपी ३ और पीडीएफ डाउनलोड करे
MP3 + PDF

सभी मुहावरों और वाक्यांशों को डाउनलोड करे

नि: शुल्क प्रदर्शनआरंभ

एमपी ३ और पीडीएफ डाउनलोड करे