Your browser does not support JavaScript! 강좌 우크라이나어 무료 | 배우기 우크라이나어

강좌 우크라이나어

1

17가지 주제
17가지 주제

기본적인 표현

기본적인 표현
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
안녕하세요
Добрий день
Dobryi den'
안녕하세요
Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
안녕하세요
Добрий вечір
Dobryj vetchіr
안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
До побачення
Do pobatchennja
안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Бувай
Buvaj!
나중에 봅시다
Побачимось
Pobatchymos'
Так
Tak
아니요
Ні
Ni
실례합니다
Вибачте
Vybatchte
실례합니다
Перепрошую
Pereprochuju
감사합니다
Дякую
Djakuju
감사합니다
Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
도와주셔서 감사합니다
Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
아니예요
Будь ласка
Bud' laska
아니예요
Прошу
Prochu
알았습니다
Гаразд
Gharazd
알았습니다
Добре
Dobre
가격이 얼마예요?
Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
죄송해요
Пробачте!
Probatchte
죄송해요
Даруйте!
Darujte!
이해를 못 했어요
Я не розумію
Ja ne rozumiju
이해했어요
Зрозуміло
Zrozumilo
잘 모르겠는데요
Я не знаю
Ja ne znaju
금지
Заборонено
Zaboroneno
화장실이 어디에 있어요?
Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
새해 복 많이 받으세요
З Новим Роком!
Z Novym rokom!
생신을 축하 드려요
З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
경사를 축하드려요
Зі святом!
Zi svjatom!
축하해요
Вітаю!
Vitaju!대화

대화
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
우크라이나어를 할 줄 아세요?
Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
아니요, 우크라이나어를 못해요
Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
아주 조금만요
Лише трохи
Lyshe trokhy
어느 나라에서 오셨어요?
З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
어느 나라에서 오셨어요?
Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
어느 나라 사람입니까?
Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
저는 우크라이나 사람입니다
Я українець
Ja ukrajinets'
저는 우크라이나 사람입니다
Я українка
Ja ukrajunka
여기서 사세요?
А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
네, 여기서 살고 있어요
Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
제 이름은 사라예요. 당신은요?
Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
쥴리앙입니다
Жульєн
Ʒul'jen
여기서 무엇을 하세요?
Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
저는 휴가중이에요
Я на канікулах
Ja na kanikulakh
저희는 휴가중 입니다
Ми на канікулах
My na kanikulakh
사업일로 왔어요
Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
이곳에서 일하고 있어요
Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
저희는 여기서 일을 해요
Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
맛있는 식당을 아세요?
Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
맛있는 식당을 아세요?
Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
이 근처에 박물관이 있나요?
Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?학습

학습
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
단어를 좀 더 배울래요?
Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
네, 좋아요
Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
이것은 이름이 뭐에요?
Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
이것은 테이블입니다
Це стіл
Tse stil
테이블, 이해했어요?
Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
이해를 못 했어요
Я не розумію
Ja ne rozumiju
한 번 더 말해 주실래요?
Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
좀 더 천천히 말해 줄래요?
Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
그것을 좀 써줄래요?
Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
이해했어요
Зрозуміло
Zrozumilo색깔

색깔
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
빨간색입니다
Це червоний
Tse tchervonyj
파란색
Блакитний
Blakytnyj
노란색
Жовтий
Ʒovtyj
흰색
Білий
Bilyj
검정색
Чорний
Tchornyj
녹색
Зелений
Zelenyj
주황색
Помаранчевий
Pomarantchevyj
보라색
Фіолетовий
Fioletovyj
회색
Сірий
Siryj숫자

숫자
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
Нуль
Nul'
Один
Odyn
Два
Dva
Три
Try
Чотири
Tchotyry
П'ять
P`jat'
Шість
Shist'
Сім
Sim
Вісім
Visim
Дев'ять
Dev`jat'
Десять
Desjat'
십일
Одинадцять
Odynadtsjat'
십이
Дванадцять
Dvanadtsjat'
십삼
Тринадцять
Trynadtsjat'
십사
Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
십오
П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
십육
Шістнадцять
Shistnadtsjat'
십칠
Сімнадцять
Simnadtsjat'
십팔
Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
십구
Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
이십
Двадцять
Dvadtsjat'
이십일
Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
이십이
Двадцять два
Dvadtsjat' dva
이십삼
Двадцять три
Dvadtsjat' try
이십사
Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
이십오
Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
이십육
Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
이십칠
Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
이십팔
Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
이십구
Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
삼십
Тридцять
Trydtsjat'
삼십일
Тридцять один
Trydtsjat' odyn
삼십이
Тридцять два
Trydtsjat' dva
삼십삼
Тридцять три
Trydtsjat' try
삼십사
Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
삼십오
Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
삼십육
Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
사십
Сорок
Sorok
오십
П'ятдесят
P`jatdesjat
육십
Шістдесят
Shistdesjat
칠십
Сімдесят
Simdesjat
팔십
Вісімдесят
Visimdesjat
구십
Дев'яносто
Dev`janosto
Сто
Sto
백오
Сто п'ять
Sto p`jat'
이백
Двісті
Dvisti
삼백
Триста
Trysta
사백
Чотириста
Tchotyrysta
Тисяча
Tysjatcha
천오백
Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
이천
Дві тисячі
Dvi tysjatchi
Десять тисяч
Desjat' tysjatch시간

시간
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
언제 이곳에 도착했어요?
Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
오늘
Сьогодні
S'oghodni
어제
Учора
Utchora
이틀전에
Два дні тому
Dva dni tomu
얼마나 머무르실 예정입니까?
Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
내일 떠날거예요
Я їду завтра
Ja jidu zavtra
모레에 떠날거예요
Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
삼일후에 떠날거예요
Я їду за три дні
ja jidu za try dni
월요일
Понеділок
Ponedilok
화요일
Вівторок
Vivtorok
수요일
Середа
Sereda
목요일
Четвер
Tchetver
금요일
П'ятниця
P'jatnytsja
토요일
Субота
Subota
일요일
Неділя
Nedilja
일월달
Січень
Sitchen'
이월달
Лютий
Ljutyj
삼월달
Березень
Berezen'
사월달
Квітень
Kviten'
오월달
Травень
Traven'
유월달
Червень
Tcherven'
칠월달
Липень
Lypen'
팔월달
Серпень
Serpen'
구월달
Вересень
Veresen'
시월달
Жовтень
Ʒovten'
십일월월달
Листопад
Lystopad
십이월달
Грудень
Ghruden'
몇 시에 떠나실 거에요?
О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
아침 여덟 시
О восьмій ранку
O vos'mij ranku
아침 여덟 시 십오 분
Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
아침 여덟 시 십오 분
О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
아침 여덟 시 삼십 분
Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
아침 여덟 시 삼십 분
О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
아침 여덟 시 사십오 분
Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
아침 여덟 시 사십오 분
О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
저녁 여섯 시
Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
저는 늦었어요
Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja택시

택시
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
택시!
Таксі!
Taksi!
어디 가십니까?
Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
역으로 가 주세요
Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
낮과 밤 호텔로 가 주세요
Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
공항으로 가 주세요
Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
여기서 먼가요?
Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
아니요, 이 근처예요
Ні, це поруч
Ni, tse porutch
네, 조금 멀어요
Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
요금이 얼마나 나오나요?
Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
여기로 데려다 주세요
Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
오른쪽 입니다
Це справа
Tse sprava
왼쪽입니다
Це зліва
Tse zliva
곧장 가세요
Прямо
Prjamo
여기입니다
Це тут
Tse tut
저쪽입니다
По цій дорозі
Po tsij dorozi
여기서 세워 주세요
Стоп!
Stop!
천천히 하세요
Не поспішайте
Ne pospichajte
영수증 하나 만들어 주세요
Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?감정

감정
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
당신네 나라가 맘에 들어요
Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
사랑해요
Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
사랑해요
Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
행복해요
Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
슬퍼요
Мені сумно
Meni sumno
기분이 좋아요
Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
추워요
Мені холодно
Meni kholodno
더워요
Мені гаряуе
Meni gharjatche
이건 너무 큰데요
Великувато
Velykuvato
이건 너무 큰데요
Завеликий
Zavelykyj
이건 너무 작은데요
Замало
Zamalo
이건 너무 작은데요
Малий
Malyj
딱 맞네요
Чудово
Tchudovo
오늘 저녁에 데이트 할래요?
Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
좋은 생각이예요
Чудова ідея
Tchudova ideja
좋은 생각이예요
Гарна ідея
Gharna ideja
신이 나게 즐기고 싶어요
Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
별로 좋지 않은 생각인데요
Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
쉬고 싶어요
Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
운동하실래요?
Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
네, 기분전환을 좀 해야 해요
Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
전 테니스를 해요
Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
아니요, 전 꽤 피곤해요
Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja가족

가족
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
당신 가족이 여기에 살고 있어요?
У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
아버지
Мій батько
Mij bat'ko
어머니
Моя мати
Moja maty
아들
Мій син
Mij syn
Моя донька
Moja don'ka
형제
Брат
Brat
자매
Сестра
Sestra
친구
Друг
Drug
친구
Приятель
Pryjatel'
친구
Подруга
Podruga
친구
Приятелька
Pryjatel'ka
남자 친구
Мій хлопець
Mij khlopets'
여자 친구
Моя дівчина
Moja divtchyna
남편
Мій чоловік
Mij tcholovik
아내
Моя дружина
Moja druʒyna술집

술집
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
Бар
Bar
무엇을 마실래요?
Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
마시다
Пити
Pyty
Склянка
Skljanka
좋아요
Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
좋아요
Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
무엇을 드실래요?
Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
어떤 음료수가 있어요?
Що є випити?
Chtcho je vypyty?
물이랑 과일주스가 있어요
Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
Вода
Voda
얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
얼음
Кубики льоду
Kubyku l'odu
핫쵸코
Шоколад
Chokolad
우유
Молоко
Moloko
Чай
Tchaj
커피
Кава
Kava
설탕이랑
З цукром
Z tsukrom
크림이랑
З вершками
Z verchkamy
포도주
Вино
Vyno
맥주
Пиво
Pyvo
차 한 잔 주세요!
Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
맥주 한 잔 주세요!
Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
무엇을 드시겠어요?
Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
차 두 잔 주세요!
Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
맥주 두 잔 주세요!
Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
아무것도 안 마실래요
Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
건배
Будьмо!
Bud'mo!
건배
Будьмо!
Bud'mo!
계산서 주세요!
Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
얼마예요?
Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
이만 원입니다
Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
제가 살게요
Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju식당

식당
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
식당
Ресторан
Restoran
뭐 드시고 싶어요?
Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
Так, хочу
Tak, khotchu
먹다
Їсти
Jisty
어디서 먹을까요?
Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
어디서 점심을 먹을까요?
Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
저녁식사
Вечеря
Vetcherja
아침식사
Сніданок
Snidanok
여기요!
Будь ласка!
Bud' laska!
메뉴판 좀 갖다 주세요
Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
메뉴판 여기 있어요
Ось меню!
Os' menju!
고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
밥이랑
З рисом
Z rysom
면이랑
З макаронами
Z makaronamy
감자
З картоплею
Z kartopleju
야채
З овочами
Z ovotchamy
계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
Хліб
Khlib
버터
Вершкове масло
Verchkove maslo
샐러드
Салат
Salat
디저트
Десерт
Desert
과일
Фрукти
Frukty
칼 좀 갖다 주세요
У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
네, 갖다 드릴게요
Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
Ніж
Niʒ
포오크
Виделка
Vydelka
숟가락
Ложка
Loʒka
이건 따뜻한 음식인가요?
Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
네. 그리고 아주 매워요.
Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
따뜻하다
Гаряча страва
Garjatcha strava
차갑다
Холодна страва
Kholodna strava
맵다
Гостра страва
Ghostra strava
전, 생선으로 할게요
Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
저도요
Я також
Ja takoʒ헤어질 때

헤어질 때
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
시간이 늦어서 가야해요
Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
시간이 늦어서 가야해요
Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
다시 만날 수 있을까요?
Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
네, 그럼요
Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
우리 집 주소예요
Ось моя адреса
Os' moja adresa
전화번호 있어요?
У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
네, 여기있어요
Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
즐거운 시간을 보냈어요
Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
저도 만나서 반가웠어요
Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
저도 만나서 반가웠어요
Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
조만간에 다시 만나요
Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
저도 그랬음 좋겠네요
Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
안녕히 가세요
До побачення!
Do pobatchennja
내일 봐요
До завтра!
Do zavtra!
잘 가요
Бувай!
Buvaj!교통

교통
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
이 기차는 어디로 가나요?
Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
이 기차는 태양시에 정차하나요?
Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
태양시 가는 표 하나 주세요
Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
기차 시간표를 아시나요?
У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
버스 시간표
Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
저기에 있습니다
Ось цей
Os' tsej
감사합니다
Дякую
Djakuju
천만에요. 여행 잘 하세요
Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
카센터
Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
주유소
Заправка
Zapravka
꽉 채워 주세요
Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
자전거
Велосипед
Velosyped
중심지
Центр міста
Tsentr mista
교외
Передмістя
Peredmistja
교외
Пригород
Pryghorod
이곳은 큰 도시입니다
Це велике місто
Tse velyke misto
이곳은 마을입니다
Це село
Tse selo
Гора
Ghora
호수
Озеро
Ozero
시골, 농촌
Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
사라 있습니까?
Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
네, 있어요
Так, вона тут
Tak, vona tut
사라씨는 외출했어요
Вона вийшла
Vona vyjshla
핸드폰으로 연락해보세요
Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
어디 가면 만날 수 있을까요?
Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
직장에 갔어요
Вона на роботі
Vona na roboti
집에 있어요
Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
쥴리앙 있습니까?
Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
네, 있어요
Так, він тут
Tak, vin tut
줄리앙씨는 외출했어요
Він вийшов
Vin vyjshov
어디 가면 만날 수 있을까요?
Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
핸드폰으로 연락해보세요
Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
직장에 갔어요
Він на роботі
Vin na roboti
집에 있어요
Він у себе вдома
Vin u sebe doma호텔

호텔
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
호텔
Готель
Ghotel'
아파트
Квартира
Kvartyra
환영합니다
Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
빈 방 있나요?
У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
방안에 욕실이 딸려 있나요?
Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
이인용 침대 하나를 원하시나요?
Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
숙박과 아침식사 포함
Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
하루 밤에 얼마입니까?
Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
네. 그럼요
Так, звичайно
Tak, zvytchajno
고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
저한텐 조금 비싸네요.
Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
제 방은 어디 인가요?
Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
이층에 있습니다.
Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
엘리베이터가 있나요?
А ліфт є?
A lift je?
엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
세탁실이 어디 있나요
Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
세탁실은 일층에 있습니다
Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
일층
Перший поверх
Pershyj poverkh
Номер
Nomer
세탁소
Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
미용실
Перукарня
Perukarnja
주차장
Автостоянка
Avtostojanka
회의실에서 만날까요?
Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
회의실
Конференц-зал
Konferents-zal
온수물 수영장
Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
수영장
Басейн
Basejn
저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
열쇠 좀 주세요
Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
비밀번호 좀 알려 주세요
Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
저에게 연락 온 거 있나요?
Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
네. 여기있어요
Так, ось вони
Tak, os' vony
아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
네. 얼마 바꾸실 건데요?
Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?해변

해변
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
해변
Пляж
Pljaʒ
물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
이리로 가시면 가게가 있습니다
У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
물놀이 공
М'яч
M'jatch
쌍안경
Бінокль
Binokl'
챙 달린 모자
Кепка
Kepka
수건
Рушник
Rushnyk
샌달
Сандалі
Sandali
물통
Відро
Vidro
썬크림
Крем від сонця
Krem vid sontsja
수영 팬티
Плавки
Plavky
썬그라스
Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
새우, 조개류
Ракоподібні
Rakopodibni
햇빛을 쬐다
Засмaтaяти
Zazmahaty
양지바른
Сонячний
Sonjatchnyj
일몰
Захід сонця
Zakhid sontsja
파라솔
Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
Сонце
Sontse
일광욕
Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
여기서 수영하면 위험한가요?
Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
아니요. 위험하지 않아요
Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
수영하다
Плавати
Plavaty
수영
Плавання
Plavannja
파도
Хвиля
Khvylja
바다
Море
More
모래 언덕
Дюна
Djuna
모래
Пісок
Pisok
내일 일기예보는 어떤가요?
Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
날씨가 바뀔 거예요
Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
비가 올 거예요
Піде дощ
Pide dochtch
해가 뜰거예요
Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
바람이 많이 불 거예요
Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
수영복
Купальник
Kupal'nyk
그늘
Тінь
Tin'문제 발생시

문제 발생시
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
저 좀 도와주시겠어요?
Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
길을 잃어버렸어요
Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
무슨 일이신가요?
Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
무슨 일이 일어났지요?
Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
무슨 일이 일어났지요?
Що сталося?
Chtcho stalosja?
통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
의사 좀 불러 주세요
Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
무슨 치료를 받고 계신가요?
Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
병원
Лікарня
Likarnja
약국
Аптека
Apteka
의사
Лікар
Likar
의료 서비스
Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
제 신분증을 잃어버렸어요
Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
제 신분증을 도난 당했어요
У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
분실물 보관소
Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
구조대
Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
비상구
Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
경찰서
Міліція
Militsija
경찰서
Поліція
Politsija
신분증명서
Папери
Papery
신분증명서
Документи
Dokumenty
현금
Гроші
Ghrochi
여권
Паспорт
Pasport
Багаж
Baghaʒ
아니요, 괜찮습니다
Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
저 좀 가만히 내버려 두세요
Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
저리 가세요!
Залиште мене!
Zalychte mene!