Your browser does not support JavaScript! 강좌 터키어 무료 | 배우기 터키어

강좌 터키어

1

17가지 주제
17가지 주제

기본적인 표현

기본적인 표현
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
안녕하세요
Merhaba
merhaba
안녕하세요
Günaydın
günaydoen
안녕하세요
Iyi akşamlar
iyi akchamlar
안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Hoşça kal
hochtcha kal
안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
나중에 봅시다
Görüşürüz
görüchürüz
Evet
evet
아니요
Hayır
hayoer
실례합니다
Lütfen
lütfen
실례합니다
Pardon
pardon
감사합니다
Teşekkür ederim
techekkür ederim
감사합니다
Çok teşekkürler!
tchok techekkürler
도와주셔서 감사합니다
Yardımınız için teşekkürler
yardoemoenoez itchin techekkürler
아니예요
Rica ederim
jidja ederim
아니예요
Bir şey değil
bir chey dewhil
알았습니다
Tamam
tamam
가격이 얼마예요?
Bu kaç para ?
bu katch para
가격이 얼마예요?
Ne kadar ?
ne kadar
죄송해요
Üzgünüm
üzgünüm
이해를 못 했어요
Anlamıyorum
anlamoeyorum
이해했어요
Anlıyorum
anloeyorum
잘 모르겠는데요
Bilmiyorum
bilmiyorum
금지
Yasak
yasak
화장실이 어디에 있어요?
Afedersiniz tualetler nerede?
afedersiniz tualetler nerede
새해 복 많이 받으세요
Yeni yılınız kutlu olsun!
yeni yoeloenoez kutlu olsun
생신을 축하 드려요
Doğum günün kutlu olsun!
dowhum günün kutlu olsun
생신을 축하 드려요
Iyi ki doğdun!
iyi ki dowhdun
경사를 축하드려요
Iyi tatiller!
iyi tatiller
축하해요
Tebrikler!
tebrikler
축하해요
Tebrik ederim!
tebrik ederim대화

대화
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Merhaba, nasılsın ?
merhaba, nasoelsoen
안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
merhaba, iyiyim, sen nasoelsoen
안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Merhaba iyiyim, siz nasılsınız
merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
터키어를 할 줄 아세요?
Türkçe biliyor musun?
Türkçe biliyor musun?
아니요, 터키어를 못해요
Hayır, türkçe konuşmuyorum
hayoeur, türktche konuchmuyorum
아주 조금만요
Birazcık
birazik
어느 나라에서 오셨어요?
Memleket neresi?
memleket neressi
어느 나라에서 오셨어요?
Hangi ülkeden geliyorsunuz?
hangi ülkeden geliyorsunuz
어느 나라 사람입니까?
Nerelisin?
nerelissin
저는 터키 사람입니다
Ben türküm
ben türküm
여기서 사세요?
Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
ya sen, burada moe yachoeyorsun
네, 여기서 살고 있어요
Evet, burada yaşıyorum
evet, burada yachoeyorum
제 이름은 사라예요. 당신은요?
Benim adım Sarah, ya seninki ?
benim adoem sarah, ya seninki
쥴리앙입니다
Julian
julian
여기서 무엇을 하세요?
Burada ne yapıyorsun ?
burada ne yapoeyorsun
저는 휴가중이에요
Tatildeyim
tatildeyim
저희는 휴가중 입니다
Tatildeyiz
tatildeyiz
사업일로 왔어요
Iş gezisindeyim
ich gezisindeyim
이곳에서 일하고 있어요
Burada çalışıyorum
burada tchaloechoeyorum
저희는 여기서 일을 해요
Burada çalışıyoruz
burada tchaloechoeyoruz
맛있는 식당을 아세요?
Burada güzel yemek nerede yenir?
burada güzel yemek nerede yenir
이 근처에 박물관이 있나요?
Buralarda müze var mı ?
buralarda müze var moe
어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Nerede internet bulabilirim?
nerede internet bulabilirim학습

학습
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
단어를 좀 더 배울래요?
Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
birkatch kelime öwhrenmek ister misin
네, 좋아요
Tabii ki!
tabii ki
이것은 이름이 뭐에요?
Buna ne denir?
buna ne denir
이것은 이름이 뭐에요?
Bu ne?
bu ne
이것은 테이블입니다
Bu bir masa
bu bir massa
테이블, 이해했어요?
Bir masa. Anlıyor musun?
bir massa. anloeyor mussun
이해를 못 했어요
Anlamıyorum
anlamoeyorum
한 번 더 말해 주실래요?
Tekrar eder misin lütfen?
tekrar eder missin lütfen
좀 더 천천히 말해 줄래요?
Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
그것을 좀 써줄래요?
Yazabilir misin lütfen?
yazabilir missin lütfen
이해했어요
Anlıyorum
anloeyorum색깔

색깔
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Bu masanın rengi hoşuma gitti
bu massanoen rengi hochuma gitti
빨간색입니다
Bu kırmızı
bu koermoezoe
파란색
Mavi
mavi
노란색
Sarı
saroe
흰색
Beyaz
beyaz
검정색
Siyah
siyah
녹색
Yeşil
yechil
주황색
Turuncu
turuncu
보라색
Mor
mor
회색
Gri
gri숫자

숫자
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
Sıfır
soefoer
Bir
bir
Iki
iki
Üç
ütch
Dört
dört
Beş
bech
Altı
altoe
Yedi
yedi
Sekiz
sekiz
Dokuz
dokuz
On
on
십일
On bir
on bir
십이
On iki
on iki
십삼
On üç
on ütch
십사
On dört
on dört
십오
On beş
on bech
십육
On altı
on altoe
십칠
On yedi
on yedi
십팔
On sekiz
on sekiz
십구
On dokuz
on dokuz
이십
Yirmi
yirmi
이십일
Yirmi bir
yirmi bir
이십이
Yirmi iki
yirmi iki
이십삼
Yirmi üç
yirmi ütch
이십사
Yirmi dört
yirmi dört
이십오
Yirmi beş
yirmi bech
이십육
Yirmi altı
yirmi altoe
이십칠
Yirmi yedi
yirmi yedi
이십팔
Yirmi sekiz
yirmi sekiz
이십구
Yirmi dokuz
yirmi dokus
삼십
Otuz
otuz
삼십일
Otuz bir
otuz bir
삼십이
Otuz iki
otuz iki
삼십삼
Otuz üç
otuz ütch
삼십사
Otuz dört
otuz dört
삼십오
Otuz beş
otuz bech
삼십육
Otuz altı
otuz altoe
사십
Kırk
koerk
오십
Elli
elli
육십
Altmış
altmoech
칠십
Yetmiş
yetmich
팔십
Seksen
seksen
구십
Doksan
doksan
Yüz
yüz
백오
Yüz beş
yüz bech
이백
Iki yüz
iki yüz
삼백
Üç yüz
ütch yüz
사백
Dört yüz
dört yüz
Bin
bin
천오백
Bin beş yüz
bin bech yüz
이천
Iki bin
iki bin
On bin
on bin시간

시간
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
언제 이곳에 도착했어요?
Ne zaman geldin buraya?
ne zaman geldin buraya
오늘
Bugün
bugün
어제
Dün
dün
이틀전에
Iki gün önce
iki gün öndje
얼마나 머무르실 예정입니까?
Ne kadar kalacaksın?
ne kadar kaladjaksoen
내일 떠날거예요
Yarın döneceğim
yaroen dönedjewhim
모레에 떠날거예요
Yarın değil öbür gün döneceğim
yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
삼일후에 떠날거예요
Üç gün sonra döneceğim
ütch gün sonra dönedjewhim
월요일
Pazartesi
pazartesi
화요일
Salı
saloe
수요일
Çarşamba
tcharchamba
목요일
Perşembe
perchembe
금요일
Cuma
djuma
토요일
Cumartesi
djumartesi
일요일
Pazar
pazar
일월달
Ocak
odjak
이월달
Şubat
chubat
삼월달
Mart
mart
사월달
Nisan
nissan
오월달
Mayıs
mayoes
유월달
Haziran
haziran
칠월달
Temmuz
temmuz
팔월달
Ağustos
awhustos
구월달
Eylül
eylül
시월달
Ekim
ekim
십일월월달
Kasım
kasoem
십이월달
Aralık
araloek
몇 시에 떠나실 거에요?
Bugün saat kaçta gidiyorsun?
bugün saat katchta gidiyorsun
아침 여덟 시
Sabah, saat sekizde
sabah, saat sekizde
아침 여덟 시 십오 분
Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
아침 여덟 시 삼십 분
Sabah, saat sekiz buçukta
sabah, saat sekiz butchukta
아침 여덟 시 사십오 분
Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
저녁 여섯 시
Akşam saat altıda
akcham saat altoeda
저는 늦었어요
Geç kaldım
getch kaldoem택시

택시
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
택시!
Taksi!
taksi
어디 가십니까?
Nereye gitmek istersiniz?
nereye gitmek istersinis
역으로 가 주세요
Gara gidiyorum
gara gidiyorum
역으로 가 주세요
Tren istasyonu
tren istasyonu
낮과 밤 호텔로 가 주세요
Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
gece ve gündüz oteline gidiyorum
공항으로 가 주세요
Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
beni havalanoena götürebilirmisiniz lütfen
제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemoe alabilirmisiniz lütfen
여기서 먼가요?
Buraya uzak mı?
buraya uzak moe
아니요, 이 근처예요
Hayır yakın
hayoer yakoen
네, 조금 멀어요
Evet biraz daha uzakta
evet biraz daha uzakta
요금이 얼마나 나오나요?
Ne kadar tutar?
ne kadar tutar
여기로 데려다 주세요
Lütfen beni buraya götürün
lütfen beni buraya götürün
여기로 데려다 주세요
Beni oraya götürün lütfen
beni oraya götürün lütfen
오른쪽 입니다
Sağa gideceksiniz
sawha gideceksinis
왼쪽입니다
Sola gideceksiniz
sola gideceksinis
곧장 가세요
Dümdüz gidin
dümdüz gidin
여기입니다
Burası
burasoe
저쪽입니다
Şu taraftan
chu taraftan
여기서 세워 주세요
Dur!
dur
천천히 하세요
Acele etmeyin
adjele etmeyin
영수증 하나 만들어 주세요
Makbuz alabilir miyim lütfen?
makbuz alabilir miyim lütfen감정

감정
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
당신네 나라가 맘에 들어요
Ülkenizi çok seviyorum
ülkenizi tchok seviyorum
사랑해요
Seni seviyorum
seni seviyorum
행복해요
Mutluyum
mutluyum
슬퍼요
Üzgünüm
üzgünüm
기분이 좋아요
Burada rahatım
burada rahatoem
추워요
Üşüyorum
üchüyorum
추워요
Hava soğuk
hava sowhuk
더워요
Terliyorum
terliyorum
더워요
Hava sıcak
hava soedjak
이건 너무 큰데요
Çok büyük
tchok büyük
이건 너무 작은데요
Çok küçük
tchok kütchük
딱 맞네요
Mükemmel
mükemmel
오늘 저녁에 데이트 할래요?
Bu akşam çıkmak ister misin?
bu akcham tchoekmak ister misin
오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Bu akşam çıkmak isterim
bu akcham tchoekmak isterim
좋은 생각이예요
Iyi fikir
iyi fikir
신이 나게 즐기고 싶어요
Eğlenmek istiyorum
ewhlenmek istiyorum
별로 좋지 않은 생각인데요
Iyi fikir değil
iyi fikir dewhil
오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Bu akşam çıkmak istemiyorum
bu akcham tchoekmak istemiyorum
쉬고 싶어요
Dinlenmek istiyorum
dinlenmek istiyorum
운동하실래요?
Spor yapmak ister misin?
spor yapmak ister misin
네, 기분전환을 좀 해야 해요
Evet, rahatlamak istiyorum
evet, rahatlamak istiyorum
전 테니스를 해요
Tenis oynarım
tenis oynaroem
아니요, 전 꽤 피곤해요
Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
yok techekkürler, olduktcha yorgunum가족

가족
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Burada ailen var mı ?
burada ailen var moe
아버지
Babam
babam
어머니
Annem
annem
아들
Oğlum
owhlum
Kızım
koezoem
형제
Erkek kardeş
erkek kardech
자매
Kız kardeş
koez kardech
친구
Erkek arkadaş
erkek arkadach
친구
Kız arkadaş
koez arkadach
남자 친구
Erkek arkadaşım
erkek arkadachoem
여자 친구
Kız arkadaşım
koez arkadachoem
남편
Kocam
kodjam
아내
Karım
karoem술집

술집
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
Bar
bar
Barda
barda
무엇을 마실래요?
Bir şey içermisin ?
bir chey itchermisin
마시다
Içmek
itchmek
Bardak
bardak
좋아요
Tabii ki
tabii ki
좋아요
hay hay
hay hay
무엇을 드실래요?
Ne alırsın ?
ne aloersoen
어떤 음료수가 있어요?
Içecek ne var ?
itchecek ne var
물이랑 과일주스가 있어요
Su ya da meyve suları var
su ya da meyve sularoe var
Su
Su
얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Buz var mı lütfen ?
buz var moe lütfen
얼음
Buz
Buz
핫쵸코
Çikolata
tchikolata
우유
Süt
süt
Çay
tchay
커피
Kahve
kahve
설탕이랑
Şekerli
chekerli
크림이랑
Kremalı
kremaloe
포도주
Şarap
charap
맥주
Bira
bira
차 한 잔 주세요!
Bir çay lütfen
bir tchay lütfen
맥주 한 잔 주세요!
Bir bira lütfen
bir bira lütfen
무엇을 드시겠어요?
Ne içersiniz ?
ne itchersinis
차 두 잔 주세요!
Iki çay lütfen!
iki tchay lütfen
맥주 두 잔 주세요!
Iki bira lütfen!
iki bira lütfen
아무것도 안 마실래요
Hiç bir şey, teşekkürler
hitch bir chey, techekkürler
건배
Sağlığına!
sawhloewhoena
건배
Şerefe!
cherefe
건배
Sağlığına!
0
계산서 주세요!
Hesap lütfen!
hesap lütfen
얼마예요?
Borcum ne kadar lütfen?
borcum ne kadar lütfen
이만 원입니다
Yirmi öro
yirmi öro
제가 살게요
Seni davet ediyorum
seni davet ediyorum
제가 살게요
Ben veriyorum
ben veriyorum식당

식당
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
식당
Restoran
restoran
뭐 드시고 싶어요?
Yemek yer misin ?
yemek yer misin
Evet, memnuniyetle
evet, memnuniyetle
먹다
Yemek yemek
yemek yemek
어디서 먹을까요?
Nerede yemek yiyebiliriz?
nerede yemek yiyebiliris
어디서 점심을 먹을까요?
Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
öwhle yemewhi nerede yiyebiliris
저녁식사
Akşam yemeği
akcham yemewhi
아침식사
Kahvaltı
kahvaltoe
여기요!
Bakar mısınız ?
bakar moesoenoess
메뉴판 좀 갖다 주세요
Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
mönüyü alabilirmiyim lütfen
메뉴판 여기 있어요
Işte mönü!
ichte mönü
고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Ne yersin ? Et mi? balık mı?
ne yersin et mi baloek moe
밥이랑
Pilavlı olsun
pilavloe olsun
면이랑
Makarnalı olsun
makarnaloe olsun
감자
Patates
patates
야채
Sebzeler
sebzeler
계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
tchoerpoelmoech yumurta - sahanda yumurta- alakok yumurta
Ekmek
ekmek
버터
Tereyağ
tereyawh
샐러드
Salata
salata
디저트
Tatlı
tatloe
과일
Meyve
meyve
칼 좀 갖다 주세요
Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
bir boetdjhak alabilirmiyim lütfen
네, 갖다 드릴게요
Evet hemen getiriyorum
evet hemen getiriyorum
Bıçak
boetchak
포오크
Çatal
tchatal
숟가락
Kaşık
kachoek
이건 따뜻한 음식인가요?
Sıcak yemek mi bu ?
soecak yemek mi bu
네. 그리고 아주 매워요.
Evet, üstelik çok baharatlı!
evet, üstelik tchok baharatloe
따뜻하다
Sıcak
soedjak
차갑다
Soğuk
sowhuk
맵다
Baharatlı
baharatloe
맵다
Acılı
adjoeloe
전, 생선으로 할게요
Ben balık alacağım
ben baloek alacawhoem
저도요
Ben de
ben de헤어질 때

헤어질 때
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
시간이 늦어서 가야해요
Geç oldu, gitmem gerek!
getch oldu, gitmem gerek
다시 만날 수 있을까요?
Tekrar görüşebilir miyiz?
tekrar görüchebilir miyiss
네, 그럼요
Tabii, memnuniyetle
tabii, memnuniyetle
네, 그럼요
Tabii, neden olmasın
tabii, neden olmasoen
우리 집 주소예요
Bu adreste oturuyorum
bu adreste oturuyorum
우리 집 주소예요
Benim adres bu
benim adres bu
전화번호 있어요?
Telefon numaran var mı?
telefon numaran var moe
네, 여기있어요
Evet, işte
evet, ichte
즐거운 시간을 보냈어요
Seninle güzel vakit geçirdim
seninle güzel vakit getchirdim
저도 만나서 반가웠어요
Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
조만간에 다시 만나요
Yakında görüşürüz
yakoenda görüchürüss
조만간에 다시 만나요
Görüşmek üzere!
görüchmek üzere
저도 그랬음 좋겠네요
Inşallah
inchallah
안녕히 가세요
Hoşça kal!
hochtcha kal
안녕히 가세요
Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
내일 봐요
Yarın görüşürüz
yaroen görüchürüss
잘 가요
Hoşça kal!
hochtcha kal
잘 가요
Güle Güle!
güle güle교통

교통
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Otobüs durağı nerede lütfen?
otobüs durawhoe nerede lütfen
태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
günech chehri'ne bilet ne kadar 
이 기차는 어디로 가나요?
Bu tren nereye gider lütfen ?
bu tren nereye gider lütfen 
이 기차는 태양시에 정차하나요?
Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
bu tren günech chehrinde duruyor mu
태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman kalkoeyor
태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman geliyor
태양시 가는 표 하나 주세요
Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
günech chehri'ne bir bilet lütfen
기차 시간표를 아시나요?
Tren saatleri var mı?
tren saatleri var moe
버스 시간표
Otobüs saatleri?
otobüs saatleri
태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
günech chehri'ne giden tren hangisi lütfen
저기에 있습니다
Bu
bu
저기에 있습니다
Şu
chu
감사합니다
Teşekkür ederim
techekkür ederim
천만에요. 여행 잘 하세요
Bir şey değil, iyi yolculuklar!
bir chey dewhil, iyi yolculuklar
카센터
Araba tamirhanesi
araba tamirhanesi
주유소
Benzin istasyonu
benzin istasyonu
꽉 채워 주세요
Depoyu doldurun lütfen
depoyu doldurun lütfen
자전거
Bisiklet
bisiklet
중심지
Şehir merkezi
chehir merkezi
교외
Banliyö
banliyö
교외
Yörekent
yörekent
이곳은 큰 도시입니다
Burası büyük bir şehir
burasoe büyük bir chehir
이곳은 마을입니다
Burası bir köy
burasoe bir köy
Dağ
dawh
호수
Göl
göl
시골, 농촌
Kırsal alan
koersal alan
시골, 농촌
kır - Köy
koer - köy누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
사라 있습니까?
Afedersiniz, Sarah burada mı ?
afedersiniz, sarah burada moe
사라 있습니까?
Afedersiniz, Sarah orada mı?
afedersiniz, sarah orada moe
네, 있어요
Evet burada
Evet burada
사라씨는 외출했어요
Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
핸드폰으로 연락해보세요
Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
어디 가면 만날 수 있을까요?
Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
직장에 갔어요
Işe gitti
iche gitti
직장에 갔어요
Işinde
ichinde
집에 있어요
O evde
o evde
집에 있어요
Evinde
evinde
쥴리앙 있습니까?
Afedersiniz, Julien burada mı ?
afedersiniz, julien burada moe
네, 있어요
Evet burada
evet burada
줄리앙씨는 외출했어요
Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
어디 가면 만날 수 있을까요?
Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
핸드폰으로 연락해보세요
Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
직장에 갔어요
Işe gitti
iche gitti
집에 있어요
O evde
o evde호텔

호텔
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
호텔
Otel
otel
아파트
Daire
daire
환영합니다
Hoş geldiniz!
hoch geldiniz
빈 방 있나요?
Boş odanız var mı?
boch odanoez var moe
방안에 욕실이 딸려 있나요?
Odada banyo var mı?
odada banyo var moe
일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
이인용 침대 하나를 원하시나요?
Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Banyolu-balkonlu-duşlu oda
banyolu-balkonlu-duchlu oda
숙박과 아침식사 포함
Yatak kahvaltı
yatak kahvaltoe
하루 밤에 얼마입니까?
Bir geceliği ne kadar?
bir gedjeliwhi ne kadar
방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Önce odayı göreyim lütfen
önce odayoe göreyim lütfen
네. 그럼요
Evet, tabii ki
evet, tabii ki
고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Teşekkürler, oda çok güzel
techekkürler, oda tchok güzel
그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
저한텐 조금 비싸네요.
Benim için biraz pahalı, teşekkürler
benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
제 방은 어디 인가요?
Odam ne tarafta lütfen?
odam ne tarafta lütfen
이층에 있습니다.
Birinci katta
birinci katta
엘리베이터가 있나요?
Asansör var mı?
asansör var moe
엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Asansör sol tarafınızda
asansör sol tarafoenoezda
엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Asansör sağ tarafınızda
asansör sawh tarafoenoezda
세탁실이 어디 있나요
Giysi temizleme yeri nerede?
giysi temizleme yeri nerede
세탁실은 일층에 있습니다
Giriş katında
Girich katoenda
일층
Giriş katı
girich katoe
Yatak odası
yatak odasoe
세탁소
Kuru temizleme
kuru temizleme
미용실
Kuaför
kuaför
미용실
Berber
berber
주차장
Araba park yeri
araba park yeri
회의실에서 만날까요?
Toplantı odasında buluşalım mı?
toplantoe odasoenda buluchaloem moe
회의실
Toplantı odası
toplantoe odasoe
온수물 수영장
Havuz ısıtmalıdır
havuz oesoetmaloedoer
수영장
Yüzme havuzu
yüzme havuzu
저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
열쇠 좀 주세요
Anahtar lütfen
anahtar lütfen
비밀번호 좀 알려 주세요
Pass lutfen
pass lutfen
저에게 연락 온 거 있나요?
Bana mesaj var mı?
bana mesaj var moe
네. 여기있어요
Evet, buyrun
evet, buyrun
아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Hayır, sizin için bir şey yok
hayoer, sizin itchin bir chey yok
어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Nerede para bozdurabilirim?
nerede para bozdurabilirim
잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Bana para bozar mısınız lütfen ?
bana para bozar moesoenoez lütfen
네. 얼마 바꾸실 건데요?
Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
evet bozaroez, ne kadar istersiniz해변

해변
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
해변
Plaj
plaj
물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Nereden top satın alabilirim?
nereden top satoen alabilirim
물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Nerede top satarlar?
nerede top satarlar
이리로 가시면 가게가 있습니다
Şu tarafta dükkan var
chu tarafta dükkan var
이리로 가시면 가게가 있습니다
Bu yönde dükkan var
bu yönde dükkan var
물놀이 공
Top
top
쌍안경
Dürbün
dürbün
챙 달린 모자
Kasket
kasket
챙 달린 모자
Şapka
chapka
수건
Havlu
havlu
샌달
Ayağa giyilen sandal
Ayawha giyilen sandal
샌달
Sandalet
sandalet
물통
Kova
kova
썬크림
Güneş kremi
günech kremi
수영 팬티
Mayo
mayo
썬그라스
Güneş gözlüğü
günech gözlüwhü
새우, 조개류
Kabuklu deniz ürünleri
kabuklu deniz ürünleri
햇빛을 쬐다
Güneşlenmek
günechlenmek
양지바른
Güneşli
günechli
일몰
Gün batımı
gün batoemoe
일몰
Güneşin batması
günechin batmasoe
파라솔
Güneş şemsiyesi
günech chemsiyesi
Güneş
günech
일광욕
Güneş çarpması
günech tcharpmasoe
여기서 수영하면 위험한가요?
Buarada yüzmek tehlikeli mi?
buarada yüzmek tehlikeli mi
아니요. 위험하지 않아요
Hayır, tehlikeli değil
hayoer, tehlikeli dewhil
네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Evet, burada yüzmek tehlikeli
evet, burada yüzmek tehlikeli
수영하다
Yüzmek
yüzmek
수영
Yüzme
yüzme
파도
Dalga
dalga
바다
Deniz
deniz
모래 언덕
Kumul
kumul
모래
Kum
kum
내일 일기예보는 어떤가요?
Yarın hava nasıl olacak?
yaroen hava nasoel olacak
내일 일기예보는 어떤가요?
Yarınki hava durumu nedir?
yaroenki hava durumu nedir
날씨가 바뀔 거예요
Hava değişecek
hava dewhichecek
비가 올 거예요
Yağmur yağacak
yawhmur yawhacak
해가 뜰거예요
Güneşli olacak
günechli oladjak
바람이 많이 불 거예요
Çok rüzgarlı olacak
tchok rüzgarloe oladjak
수영복
Mayo
mayo
그늘
Gölge
gölge문제 발생시

문제 발생시
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
저 좀 도와주시겠어요?
Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
길을 잃어버렸어요
Kayboldum
kayboldum
무슨 일이신가요?
Ne istersiniz?
ne istersiniz
무슨 일이 일어났지요?
Ne oldu?
ne oldu
통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Nerede tercüman bulabilirim?
nerede terdjüman bulabilirim
가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
En yakın eczane nerede?
en yakoen eczane nerede
의사 좀 불러 주세요
Lütfen bir doktor çağırın?
lütfen bir doktor tchawhoeroen
무슨 치료를 받고 계신가요?
Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
병원
Hastane
hastane
약국
Ezcane
ezaane
의사
Doktor
doktor
의료 서비스
Sağlık merkezi
sawhloek merkezi
제 신분증을 잃어버렸어요
Kimlik kağıtlarımı kaybettim
kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
제 신분증을 도난 당했어요
Kağıtlarımı çaldılar
kawhoetlaroemoe tchaldoelar
분실물 보관소
Kayıp eşyalar bürosu
kayoep echyalar bürosu
구조대
Ilk yardım merkezi
ilk yardoem merkezi
비상구
Acil çıkış kapısı
adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
경찰서
Polis
polis
경찰서
Jandarma
jandarma
신분증명서
Kimlik kağıtlarım
kimlik kawhoetlaroem
현금
Para
para
여권
Pasaport
pasaport
Bagaj
bagaj
아니요, 괜찮습니다
Yok teşekkürler
yok techekkürler
저 좀 가만히 내버려 두세요
Beni rahat bırakın!
beni rahat boerakoen
저 좀 가만히 내버려 두세요
Yeter artık
yeter artoek
저리 가세요!
Gidin!
gidin