어휘 > 아르메니아어

1 - 기본적인 표현
🔊 안녕하세요 🔊 Բարև
Barev
🔊 안녕하세요 🔊 Բարև
Barev Dzez
🔊 안녕하세요 🔊 Բարի երեկո
Bari ereko
🔊 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 🔊 Ցտեսություն
Tstesutyun
🔊 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 🔊 Ցտեսություն
Hadjorutyun
🔊 나중에 봅시다 🔊 Առայժմ
Arayjm
🔊 네 🔊 Այո
Ayo
🔊 아니요 🔊 Ոչ
Votch
🔊 실례합니다 🔊 Կներեք
Knerek
🔊 감사합니다 🔊 Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
🔊 감사합니다 🔊 Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
🔊 도와주셔서 감사합니다 🔊 Շնորհակալություն օգնության համար
Shnorhakalutyun ognutyan hamar
🔊 아니예요 🔊 Խնդրեմ
Xndrem
🔊 아니예요 🔊 Խնդրեմ
Tcharjé
🔊 알았습니다 🔊 Եղավ
Erav
🔊 알았습니다 🔊 Եղավ
Lav
🔊 가격이 얼마예요? 🔊 Ներողություն, ինչ արժե՞
Nerorutyun, intch arje?
🔊 죄송해요 🔊 Ներողություն
Nerorutyun
🔊 죄송해요 🔊 Ներողություն
Knereq
🔊 이해를 못 했어요 🔊 Չեմ հասկանում
Tchem haskanum
🔊 이해했어요 🔊 Հասկացա
Haskatsa
🔊 잘 모르겠는데요 🔊 Չգիտեմ
Tchgitem
🔊 금지 🔊 Արգելվում է
Argelvum e
🔊 화장실이 어디에 있어요? 🔊 Ներողություն, որտե՞ղ է զուգարանը
Nerorutyun, vorter e zugarany ?
🔊 새해 복 많이 받으세요 🔊 Շնորհավոր Նոր տարի
Shnorhavor Nor tari
🔊 새해 복 많이 받으세요 🔊 Շնորհավոր Նոր տարի
Snorhavor amanor
🔊 생신을 축하 드려요 🔊 Ծնունդդ շնորհավոր
Cnundd shnorhavor
🔊 경사를 축하드려요 🔊 Հաճելի տոներ
Hatcheli toner
🔊 축하해요 🔊 Շնորհավորում եմ
Shnorhavorum em
2 - 대화
🔊 안녕하세요. 어떻게 지내세요? 🔊 Բարև: Ինչպե՞ս ես
Barev: Intchpes es?
🔊 안녕하세요. 잘 지내고 있어요 🔊 Բարև: Լավ եմ, շնորհակալություն
Barev: Lav em, shnorhakalutyun
🔊 아르메니아어를 할 줄 아세요? 🔊 Դու խոսու՞մ ես հայերեն
Du khosum es hayeren
🔊 아니요, 아르메니아어를 못해요 🔊 Ոչ, ես չեմ խոսում հայերեն
Votch, yes tchem khosum hayeren
🔊 아주 조금만요 🔊 Միայն մի քիչ
Miayn mi qitch
🔊 어느 나라에서 오셨어요? 🔊 Ո՞ր երկրից ես
Vor yerkric es?
🔊 어느 나라 사람입니까? 🔊 Ի՞նչ ազգության ես
Intch azgutyan es?
🔊 저는 한국 사람입니다 🔊 Ես կորեացի եմ
Yes koreatsi em
🔊 여기서 사세요? 🔊 Իսկ դու, այստե՞ղ ես ապրում
Isk du, ayster es aprum?
🔊 네, 여기서 살고 있어요 🔊 Այո, այստեղ եմ ապրում
Ayo, ayster em aprum
🔊 제 이름은 사라예요. 당신은요? 🔊 Անունս Սառա է, իսկ քո՞նը
Anuns Sara e, isk qony?
🔊 쥴리앙입니다 🔊 Ժյուլիեն
Julien
🔊 여기서 무엇을 하세요? 🔊 Ի՞նչ ես անում այստեղ
Inch es anum ayster?
🔊 저는 휴가중이에요 🔊 Արձակուրդ եմ եկել
Ardzakurd em ekel
🔊 저희는 휴가중 입니다 🔊 Արձակուրդ ենք եկել
Ardzakurd enq ekel
🔊 사업일로 왔어요 🔊 Գործնական այցով եմ եկել
Gortsnakan aytsov em ekel
🔊 이곳에서 일하고 있어요 🔊 Այստեղ եմ աշխատում
Ayster em ashxatum
🔊 저희는 여기서 일을 해요 🔊 Այստեղ ենք աշխատում
Ayster enq ashxatum
🔊 맛있는 식당을 아세요? 🔊 Ուտելու ի՞նչ լավ տեղեր կան
Utelu intch lav terer kan?
🔊 이 근처에 박물관이 있나요? 🔊 Մոտակայքում թանգարան կա՞
Motakayqum tangaran ka?
🔊 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? 🔊 Որտեղ կարելի է միանալ Ինտերնետին
Vorter kareli e mianal Internetin?
3 - 학습
🔊 단어를 좀 더 배울래요? 🔊 Ցանկանու՞մ ես մի քանի բառ սովորել
Tsankanum es mi qani bar sovorel?
🔊 네, 좋아요 🔊 Այո, իհարկե
Ayo, iharke
🔊 이것은 이름이 뭐에요? 🔊 Ինչպե՞ս է սա կոչվում
Inchpes e sa kotchvum?
🔊 이것은 테이블입니다 🔊 Սա սեղան է
Sa seran e
🔊 테이블, 이해했어요? 🔊 Սեղան, հասկանու՞մ ես
Seran, haskanum es?
🔊 이해를 못 했어요 🔊 Չեմ հասկանում
Tchem haskanum
🔊 한 번 더 말해 주실래요? 🔊 Խնդրում եմ կրկնել
Xndrum em krknel
🔊 좀 더 천천히 말해 줄래요? 🔊 Կարո՞ղ ես մի քիչ ավելի դանդաղ խոսել
Karor es mi qich aveli dandar xosel ?
🔊 그것을 좀 써줄래요? 🔊 Խնդրում եմ, կարո՞ղ ես դա գրել
Xndrum em, karor es da grel ?
🔊 이해했어요 🔊 Հասկացա
Haskatsa
4 - 색깔
🔊 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다 🔊 Այս սեղանի գույնն ինձ դուր է գալիս
Ays serani guynn indz dur e galis
🔊 빨간색입니다 🔊 Կարմիր է
Karmir e
🔊 파란색 🔊 Կապույտ
Kapuyt
🔊 노란색 🔊 Դեղին
Derin
🔊 흰색 🔊 Սպիտակ
Spitak
🔊 검정색 🔊 Սև
Sev
🔊 녹색 🔊 Կանաչ
Kanatch
🔊 주황색 🔊 Նարնջագույն
Narndjaguyn
🔊 보라색 🔊 Մանուշակագույն
Manushakaguyn
🔊 회색 🔊 Մոխրագույն
Mokhraguyn
5 - 숫자
🔊 영 🔊 Զրո
Zro
🔊 일 🔊 Մեկ
Mek
🔊 이 🔊 Երկու
Erku
🔊 삼 🔊 Երեք
Ereq
🔊 사 🔊 Չորս
Tchors
🔊 오 🔊 Հինգ
Hing
🔊 육 🔊 Վեց
Vets
🔊 칠 🔊 Յոթ
Yot
🔊 팔 🔊 Ութ
Ut
🔊 구 🔊 Ինը
Iny
🔊 십 🔊 Տաս
Tas
🔊 십일 🔊 Տասնմեկ
Tasnmek
🔊 십이 🔊 Տասներկու
Tasnerku
🔊 십삼 🔊 Տասներեք
Tasnereq
🔊 십사 🔊 Տասնչորս
Tasntchors
🔊 십오 🔊 Տասնհինգ
Tasnhing
🔊 십육 🔊 Տասնվեց
Tasnvets
🔊 십칠 🔊 Տասնյոթ
Tasnyot
🔊 십팔 🔊 Տասնութ
Tasnut
🔊 십구 🔊 Տասնինը
Tasniny
🔊 이십 🔊 Քսան
Qsan
🔊 이십일 🔊 Քսանմեկ
Qsanmek
🔊 이십이 🔊 Քսաներկու
Qsanerku
🔊 이십삼 🔊 Քսաներեք
Qsanereq
🔊 이십사 🔊 Քսանչորս
Qsantchors
🔊 이십오 🔊 Քսանհինգ
Qsanhing
🔊 이십육 🔊 Քսանվեց
Qsanvets
🔊 이십칠 🔊 Քսանյոթ
Qsanyot
🔊 이십팔 🔊 Քսանութ
Qsanut
🔊 이십구 🔊 Քսանինը
Qsaniny
🔊 삼십 🔊 Երեսուն
Eresun
🔊 삼십일 🔊 Երեսունմեկ
Eresunmek
🔊 삼십이 🔊 Երեսուներկու
Eresunerku
🔊 삼십삼 🔊 Երեսուներեք
Eresunereq
🔊 삼십사 🔊 Երեսունչորս
Eresuntchors
🔊 삼십오 🔊 Երեսունհինգ
Eresunhing
🔊 삼십육 🔊 Երեսունվեց
Eresunvets
🔊 사십 🔊 Քառասուն
Qarasun
🔊 오십 🔊 Հիսուն
Hisun
🔊 육십 🔊 Վաթսուն
Vatsun
🔊 칠십 🔊 Յոթանասուն
Yotanasun
🔊 팔십 🔊 Ութսուն
utsun
🔊 구십 🔊 Իննսուն
Innsun
🔊 백 🔊 Հարյուր
Haryur
🔊 백오 🔊 Հարյուր հինգ
Haryur hing
🔊 이백 🔊 Երկու հարյուր
Erku haryur
🔊 삼백 🔊 Երեք հարյուր
Ereq haryur
🔊 사백 🔊 Չորս հարյուր
Tchors haryur
🔊 천 🔊 Հազար
Hazar
🔊 천오백 🔊 Հազար հինգ հարյուր
Hazar hing haryur
🔊 이천 🔊 Երկու հազար
Yerku hazar
🔊 만 🔊 Տաս հազար
Tas hazar
6 - 시간
🔊 언제 이곳에 도착했어요? 🔊 Ե՞րբ ես եկել այստեղ
Yerb es yekel ayster?
🔊 오늘 🔊 Այսօր
Aysor
🔊 어제 🔊 Երեկ
Yerek
🔊 이틀전에 🔊 Երկու օր առաջ
Yerku or araj
🔊 얼마나 머무르실 예정입니까? 🔊 Որքա՞ն ժամանակ ես մնալու
Vorqan jhamanak es mnalu
🔊 내일 떠날거예요 🔊 Ես վաղը մեկնում եմ
Yes vary meknum em
🔊 모레에 떠날거예요 🔊 Ես մեկնում եմ վաղը չէ մյուս օրը
Yes meknum em vary tche myus ory
🔊 삼일후에 떠날거예요 🔊 Ես մեկնում եմ երեք օրից
Es meknum em ereq oric
🔊 월요일 🔊 Երկուշաբթի
Yerkushabti
🔊 화요일 🔊 Երեքշաբթի
Yereqshabti
🔊 수요일 🔊 Չորեքշաբթի
Tchoreqshabti
🔊 목요일 🔊 Հինգշաբթի
Hingshabti
🔊 금요일 🔊 Ուրբաթ
Urbat
🔊 토요일 🔊 Շաբաթ
Shabat
🔊 일요일 🔊 Կիրակի
Kiraki
🔊 일월달 🔊 Հունվար
Hunvar
🔊 이월달 🔊 Փետրվար
Petrvar
🔊 삼월달 🔊 Մարտ
Mart
🔊 사월달 🔊 Ապրիլ
April
🔊 오월달 🔊 Մայիս
Mayis
🔊 유월달 🔊 Հունիս
Hunis
🔊 칠월달 🔊 Հուլիս
Hulis
🔊 팔월달 🔊 Օգոստոս
Ogostos
🔊 구월달 🔊 Սեպտեմբեր
September
🔊 시월달 🔊 Հոկտեմբեր
Hoktember
🔊 십일월월달 🔊 Նոյեմբեր
Noyember
🔊 십이월달 🔊 Դեկտեմբեր
Dektember
🔊 몇 시에 떠나실 거에요? 🔊 Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
Jhamy qanisin es du meknum?
🔊 아침 여덟 시 🔊 Առավոտյան, ժամը ութին
Aravotyan, jamy utin
🔊 아침 여덟 시 십오 분 🔊 Առավոտյան, ժամը ութն անց տասնհինգին
Aravotyan, jamy utn anc tasnhingin
🔊 아침 여덟 시 삼십 분 🔊 Առավոտյան, ժամը ութն անց երեսունին
Aravotyan, jhamy utn anc eresunin
🔊 아침 여덟 시 사십오 분 🔊 Առավոտյան, ժամը ութն անց քառասուն հինգին
Aravotyan, jamy utn anc qarasun hingin
🔊 저녁 여섯 시 🔊 Երեկոյան, ժամը տասնութին
Yerekoyan, jamy tasnutin
🔊 저는 늦었어요 🔊 Ես ուշանում եմ
Yes ushanum em
7 - 택시
🔊 택시! 🔊 Տաքսի'
Taksi
🔊 어디 가십니까? 🔊 Ու՞ր եք ցանկանում գնալ
ur eq tsankanum gnal?
🔊 역으로 가 주세요 🔊 Ես գնում եմ կայարան
yes gnum em kayaran
🔊 낮과 밤 호텔로 가 주세요 🔊 Ես գնում եմ Գիշեր և Ցերեկ հյուրանոց
yes gnum em Gisher & Cerek hyuranots
🔊 공항으로 가 주세요 🔊 Կարո՞ղ եք ինձ օդանավակայան տանել
Karor eq indz odanavakayan tanel?
🔊 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? 🔊 Կարո՞ղ եք ուղեբեռս վերցնել
Karor eq urebers vertsel?
🔊 여기서 먼가요? 🔊 Այստեղից հեռու՞ է
Aysterits heru e?
🔊 아니요, 이 근처예요 🔊 Ոչ, շատ մոտ է
Votch, shat mot e
🔊 네, 조금 멀어요 🔊 Այո, մի քիչ հեռու է
Ayo, mi qitch heru e
🔊 요금이 얼마나 나오나요? 🔊 Որքա՞ն դա կարժենա
Vorqan da karjhena?
🔊 여기로 데려다 주세요 🔊 Տարեք ինձ այս տեղը, խնդրում եմ
Tareq indz ays tery, xndrum em
🔊 오른쪽 입니다 🔊 Դեպի աջ
Depi adj
🔊 왼쪽입니다 🔊 Դեպի ձախ
Depi dzakh
🔊 곧장 가세요 🔊 Ուղիղ
urir
🔊 여기입니다 🔊 Այստեղ է
Ayster e
🔊 저쪽입니다 🔊 Այս կողմով
Ays kormov
🔊 여기서 세워 주세요 🔊 Կանգնե'ք
Kangneq
🔊 여기서 세워 주세요 🔊 Կանգնե'ք
Stop
🔊 천천히 하세요 🔊 Մի' շտապեք
Mi shtapeq
🔊 영수증 하나 만들어 주세요 🔊 Կարո՞ղ եք ինձ կտրոն տալ
Karor eq indz ktron tal?
8 - 가족
🔊 당신 가족이 여기에 살고 있어요? 🔊 Այստեղ ընտանիք ունե՞ս
Ayster yntaniq unes?
🔊 아버지 🔊 Հայրս
Hayrs
🔊 어머니 🔊 Մայրս
Mayrs
🔊 아들 🔊 Որդիս
Vordis
🔊 아들 🔊 Որդիս
Tras
🔊 딸 🔊 Դուստրս
Dustrs
🔊 딸 🔊 Դուստրս
Ardjiks
🔊 형제 🔊 Եղբայր
Yerbayr
🔊 자매 🔊 Քույր
Quyr
🔊 친구 🔊 Ընկեր
Ynker
🔊 친구 🔊 Ընկերուհի
Ynkeruhi
🔊 남자 친구 🔊 Ընկերս
Ynkers
🔊 여자 친구 🔊 Ընկերուհիս
Ynkeruhis
🔊 남편 🔊 Ամուսինս
Amusins
🔊 아내 🔊 Կինս
Kins
9 - 감정
🔊 당신네 나라가 맘에 들어요 🔊 Ես շատ եմ սիրում քո երկիրը
Yes shat em sirum qo erkiry
🔊 사랑해요 🔊 Ես սիրում եմ քեզ
Yes sirum em qez
🔊 행복해요 🔊 Ես երջանիկ եմ
Yes erdjanik em
🔊 슬퍼요 🔊 Ես տխուր եմ
Yes txur em
🔊 기분이 좋아요 🔊 Ես ինձ այստեղ լավ եմ զգում
Yes indz ayster lav em zgum
🔊 추워요 🔊 Ես մրսում եմ
Yes mrsum em
🔊 더워요 🔊 Ես շոգում եմ
Yes shogum em
🔊 이건 너무 큰데요 🔊 Մեծ է
Mets e
🔊 이건 너무 작은데요 🔊 Փոքր է
Poqr e
🔊 딱 맞네요 🔊 Հիանալի է
Hianali e
🔊 오늘 저녁에 데이트 할래요? 🔊 Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
Tsankanum es mi ter gnal ays ereko?
🔊 오늘 저녁에 외출하고 싶어요 🔊 Կցանկանայի մի տեղ գնալ այս երեկո
Ktsankanayi mi terh gnal ays ereko
🔊 좋은 생각이예요 🔊 Լավ միտք է
Lav mitq e
🔊 신이 나게 즐기고 싶어요 🔊 Ցանկանում եմ զվարճանալ
Tsankanum em zvartchanal?
🔊 별로 좋지 않은 생각인데요 🔊 Լավ միտք չէ
Lav mitq tche
🔊 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 🔊 Այս երեկո դուրս գալու ցանկություն չունեմ
Ays ereko durs galu tsankutyun tchunem
🔊 쉬고 싶어요 🔊 Ցանկանում եմ հանգստանալ
Tsankanum em hangstanal
🔊 쉬고 싶어요 🔊 Ցանկանում եմ հանգստանալ
Uzum em hangstanal
🔊 운동하실래요? 🔊 Կցանկանայի՞ր սպորտով զբաղվել
Ktsankanayir sportov zbarvel?
🔊 네, 기분전환을 좀 해야 해요 🔊 Այո, ինձ պետք է լիցքաթափվել
Ayo, indz petq e litsqatapvel
🔊 전 테니스를 해요 🔊 Ես թենիս եմ խաղում
Yes tenis em xarum
🔊 아니요, 전 꽤 피곤해요 🔊 Ոչ, շնորհակալություն: Ես բավականին հոգնած եմ
Votch, shnorhakalutyun: Es bavakanin hognats em
10 - 술집
🔊 바 🔊 Բար
Bar
🔊 무엇을 마실래요? 🔊 Կցանկանա՞ս մի բան խմել
Ktsnkanas mi ban xmel?
🔊 마시다 🔊 Խմել
Xmel
🔊 잔 🔊 Բաժակ
Bajak
🔊 좋아요 🔊 Հաճույքով
Hatchuyqov
🔊 무엇을 드실래요? 🔊 Ի՞նչ ես վերցնում
Intch es vercnum?
🔊 어떤 음료수가 있어요? 🔊 Խմելու ի՞նչ կա
Xmelu intch ka?
🔊 물이랑 과일주스가 있어요 🔊 Կա ջուր կամ մրգի հյութ
Ka djur kam mrgi hyut
🔊 물 🔊 Ջուր
Djur
🔊 얼음 좀 넣어 주시겠어요? 🔊 Կարող ե՞ք սառույց ավելացնել
Karor eq saruyc avelacnel?
🔊 얼음 🔊 Սառույց
Saruyc
🔊 핫쵸코 🔊 Շոկոլադ
Shokolad
🔊 우유 🔊 Կաթ
Kat
🔊 차 🔊 Թեյ
Tey
🔊 커피 🔊 Սուրճ
Surtch
🔊 커피 🔊 Սուրճ
Kofe
🔊 설탕이랑 🔊 Շաքարով
Shaqarov
🔊 크림이랑 🔊 Սերուցքով
Serutsqov
🔊 포도주 🔊 Գինի
Gini
🔊 맥주 🔊 Գարեջուր
Garedjur
🔊 차 한 잔 주세요! 🔊 Թեյ, խնդրեմ
Tey, xndrem
🔊 맥주 한 잔 주세요! 🔊 Գարեջուր, խնդրեմ
Garedjur, xndrem
🔊 무엇을 드시겠어요? 🔊 Ի՞նչ եք ցանկանում խմել
Inch eq cankanum xmel
🔊 차 두 잔 주세요! 🔊 Երկու թեյ, խնդրեմ
Erku tey, xndrem
🔊 맥주 두 잔 주세요! 🔊 Երկու գարեջուր, խնդրեմ
Erku garedjur, xndrem
🔊 아무것도 안 마실래요 🔊 Ոչ մի բան, շնորհակալություն
Votch mi ban, shnorhakalutyun
🔊 건배 🔊 Կենացդ
Kenatsd
🔊 건배 🔊 Կենաց
Kenats
🔊 계산서 주세요! 🔊 Հաշիվը, խնդրե'մ
Hashivy, xndre'm
🔊 얼마예요? 🔊 Որքա՞ն պետք է Ձեզ վճարեմ
Vorqan petq e Dzez vtcharem?
🔊 이만 원입니다 🔊 Քսան եվրո
Qsan evro
🔊 제가 살게요 🔊 Ես քեզ հրավիրում եմ
Yes qez hravirum em
11 - 식당
🔊 식당 🔊 Ռեստորան
Restoran
🔊 뭐 드시고 싶어요? 🔊 Ուտել ցանկանու՞մ ես
utel cankanum es?
🔊 네 🔊 Այո, ցանկանում եմ
Ayo, cankanum em
🔊 먹다 🔊 Ուտել
utel
🔊 어디서 먹을까요? 🔊 Որտե՞ղ կարող ենք ուտել
Vorter karor enq utel?
🔊 어디서 점심을 먹을까요? 🔊 Որտե՞ղ կարող ենք ճաշել
Vorter karor enq tchashel?
🔊 저녁식사 🔊 Ընթրիք
Yntriq
🔊 아침식사 🔊 Նախաճաշ
Naxatchash
🔊 여기요! 🔊 Ներողություն
Nerorutyun
🔊 메뉴판 좀 갖다 주세요 🔊 Ճաշացանկը, խնդրեմ
Tchashacanky, xndrem
🔊 메뉴판 여기 있어요 🔊 Ահա ճաշացանկը
Aha tchashacanky
🔊 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? 🔊 Ի՞նչ ես նախընտրում ուտել: Միս թե ձուկ
Inch es naxyntrum utel: Mis te dzuk?
🔊 밥이랑 🔊 Բրնձով
Brndzov
🔊 면이랑 🔊 Մակարոնով
Makaronov
🔊 감자 🔊 Կարտոֆիլ
Kartofil
🔊 야채 🔊 Բանջարեղեն
Bandjareren
🔊 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 🔊 Օմլետ,աչք-ձվածեղ կամ թերխաշ ձու
omlet, atchk-dzvatser kam terxash dzu
🔊 빵 🔊 Հաց
Hac
🔊 버터 🔊 Կարագ
Karag
🔊 샐러드 🔊 Աղցան
Artsan
🔊 디저트 🔊 Աղանդեր
Arander
🔊 과일 🔊 Միրգ
Mirg
🔊 칼 좀 갖다 주세요 🔊 Ներողություն, դանակ ունե՞ք
Nerorutyun, danak uneq?
🔊 네, 갖다 드릴게요 🔊 Այո, հիմա կբերեմ
Ayo, hima kberem
🔊 칼 🔊 Դանակ
Danak
🔊 포오크 🔊 Պատառաքաղ
Pataraqar
🔊 숟가락 🔊 Գդալ
Gdal
🔊 이건 따뜻한 음식인가요? 🔊 Սա տա՞ք ճաշատեսակ է
Sa taq tchashatesak e?
🔊 네. 그리고 아주 매워요. 🔊 Այո, և շատ կծու
Ayo, ev shat ktsu
🔊 따뜻하다 🔊 Տաք
Taq
🔊 차갑다 🔊 Սառը
Sary
🔊 맵다 🔊 Կծու
Ktsu
🔊 전, 생선으로 할게요 🔊 Ես կվերցնեմ ձուկ
Es kvercnem dzuk
🔊 저도요 🔊 Ես նույնպես
Yes nuynpes
12 - 헤어질 때
🔊 시간이 늦어서 가야해요 🔊 Արդեն ուշ է: Ես պետք է գնամ
Arden ush e: Es petq e gnam
🔊 다시 만날 수 있을까요? 🔊 Կարո՞ղ ենք կրկին հանդիպել
Karor enq krkin handipel?
🔊 네, 그럼요 🔊 Այո, հաճույքով
Ayo, hatchuyqov
🔊 우리 집 주소예요 🔊 Ես ապրում եմ այս հասցեում
Yes aprum em ays hasceum
🔊 전화번호 있어요? 🔊 Հեռախոսահամար ունե՞ս
Herakhosahamar unes?
🔊 네, 여기있어요 🔊 Այո, ահա այն
Ayo, aha ayn
🔊 즐거운 시간을 보냈어요 🔊 Ես հաճելի ժամանակ անցկացրեցի քեզ հետ
Es hatcheli jhamanak antskatsretsi qez het
🔊 저도 만나서 반가웠어요 🔊 Ինձ նույնպես հաճելի էր մեր հանդիպումը
Indz nuynpes hatcheli er mer handipumy
🔊 조만간에 다시 만나요 🔊 Շուտով կրկին կհանդիպենք
Shutov krkin khandipenq
🔊 저도 그랬음 좋겠네요 🔊 Ես նույնպես հուսով եմ
Es nuynpes husov em
🔊 안녕히 가세요 🔊 Ցտեսությու'ն
Tstesutyun
🔊 내일 봐요 🔊 Մինչ վաղը
Minch vaghy
🔊 잘 가요 🔊 Առա'յժմ
Arayjhm
13 - 교통
🔊 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? 🔊 Ներողություն, որտե՞ղ է ավտոբուսի կանգառը
Nerorutyun, vorter e avtobusi kangary?
🔊 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? 🔊 Ի՞նչ արժե Արևի քաղաքի տոմսը
Intch arjhe Arevi qaraqi tomsy?
🔊 이 기차는 어디로 가나요? 🔊 Ներողություն, ու՞ր է մեկնում այս գնացքը
Nerorutyun, ur e meknum ays gnatsky?
🔊 이 기차는 태양시에 정차하나요? 🔊 Այս գնացքը Արևի քաղաքում կանգնու՞մ է
Ays gnatsky Arevi qaraqum kangnum e?
🔊 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? 🔊 Ե՞րբ է մեկնում Արևի քաղաքի գնացքը
Yerb e meknum Arevi qaraqi gnatsky?
🔊 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까? 🔊 Ե՞րբ է ժամանում Արևի քաղաքի գնացքը
Yerb e jamanum Arevi qaraqi gnatsky?
🔊 태양시 가는 표 하나 주세요 🔊 Տվե'ք ինձ Արևի քաղաքի մեկ տոմս, խնդրեմ
Tveq indz Arevi qaraqi mek toms, xndrem
🔊 기차 시간표를 아시나요? 🔊 Գնացքների չվացուցակ ունե՞ք
Gnatskneri tchvatsutsak uneq?
🔊 버스 시간표 🔊 Ավտոբուսների չվացուցակ
Avtobusneri tchvatsutsak
🔊 태양시 가는 기차가 어디 있나요? 🔊 Ո՞րն է Արևի քաղաք մեկնող գնացքը
Vorn e Arevi qarhaq meknor gnatsky?
🔊 저기에 있습니다 🔊 Ահա, այս
Aha, ays
🔊 감사합니다 🔊 Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
🔊 천만에요. 여행 잘 하세요 🔊 Չարժե: Բարի ճանապարհ
Tcharje: Bari tchanaparh
🔊 카센터 🔊 Ավտոսպասարկման կայան
Avtospasarkman kayan
🔊 주유소 🔊 Բենզալցակայան
Benzaltsakayan
🔊 꽉 채워 주세요 🔊 Խնդրում եմ լիցքավորել
Xndrum em litsqavorel
🔊 자전거 🔊 Հեծանիվ
Hetsaniv
🔊 중심지 🔊 Քաղաքի կենտրոն
Qaraqi kentron
🔊 교외 🔊 Արվարձան
Arvardzan
🔊 이곳은 큰 도시입니다 🔊 Սա մեծ քաղաք է
Sa mets qaraq e
🔊 이곳은 마을입니다 🔊 Սա գյուղ է
Sa gyur e
🔊 산 🔊 Սար
Sar
🔊 산 🔊 Սար
Ler
🔊 호수 🔊 Լիճ
Litch
🔊 시골, 농촌 🔊 Գյուղ
Gyur
14 - 호텔
🔊 호텔 🔊 Հյուրանոց
Hyuranots
🔊 아파트 🔊 Բնակարան
Bnakaran
🔊 환영합니다 🔊 Բարի' գալուստ
Bari galust
🔊 빈 방 있나요? 🔊 Ազատ սենյակ ունե՞ք
Azat senyak uneq?
🔊 빈 방 있나요? 🔊 Ազատ սենյակ ունե՞ք
Azat hamar unek
🔊 방안에 욕실이 딸려 있나요? 🔊 Սենյակում լոգարան կա՞
Senyakum logaran ka?
🔊 일인용 침대 두 개를 원하시나요? 🔊 Դուք նախընտրում եք մեկ տեղանոց երկու մահճակա՞լ
Duq nakhyntrum eq mek teranots erku mahtchakal?
🔊 이인용 침대 하나를 원하시나요? 🔊 Դուք ցանկանում եք երկտեղանո՞ց սենյակ
Duq tsankanum eq yerkteranots senyak?
🔊 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 🔊 Սենյակ լոգարանով- պատշգամբով - ցնցուղով
Senyak logaranov- patshgambov - tsntsurov
🔊 숙박과 아침식사 포함 🔊 Սենյակ նախաճաշով
Senyak naxatchashov
🔊 하루 밤에 얼마입니까? 🔊 Որքա՞ն է մեկ գիշերվա արժեքը
Vorqan e mek gisherva arjeqy?
🔊 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? 🔊 Նախ կցանկանայի տեսնել սենյակը
Nax ktsankanayi tesnel senyaky
🔊 네. 그럼요 🔊 Այո, իհարկե'
Ayo, iharke
🔊 고맙습니다. 방이 아주 좋네요 🔊 Շնորհակալություն, սենյակը շատ լավն է
Shnorhakalutyun, senyaky shat lavn e
🔊 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? 🔊 Կարո՞ղ եմ ամրագրել այս երեկոյի համար
Karor em amragrel ays erekoyi hamar?
🔊 저한텐 조금 비싸네요. 🔊 Մի քիչ թանկ է ինձ համար, շնորհակալություն
Mi qitch tank e indz hamar, shnorhakalutyun
🔊 제 짐 좀 맡아주시겠습니까? 🔊 Կարո՞ղ եք հոգ տանել ուղեբեռիս համար
Karor eq hog tanel ureberis hamar?
🔊 제 방은 어디 인가요? 🔊 Ներողություն, որտե՞ղ է գտնվում իմ սենյակը
Nerorutyun, orter e gtnvum im senyaky?
🔊 이층에 있습니다. 🔊 Այն առաջին հարկում է
Ayn aradjin harkum e
🔊 엘리베이터가 있나요? 🔊 Վերելակ կա՞
Verelak ka?
🔊 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 🔊 Վերելակը ձախի վրա է
Verelaky dzaxi vra e
🔊 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 🔊 Վերելակը աջի վրա է
Verelaky adji vra e
🔊 세탁실이 어디 있나요 🔊 Որտե՞ղ է գտնվում լվացքատունը
Vorter e gtnvum lvatsqatuny?
🔊 세탁실은 일층에 있습니다 🔊 Այն առաջին հարկում է
Ayn aradjin harkum e
🔊 일층 🔊 Առաջին հարկ
Aradjin hark
🔊 방 🔊 Սենյակ
Senyak
🔊 세탁소 🔊 Լվացքատուն
Lvatsqatun
🔊 미용실 🔊 Վարսավիրանոց
Varsaviranots
🔊 주차장 🔊 Ավտոկանգառ
Avtokangar
🔊 회의실에서 만날까요? 🔊 Որտե՞ղ է գտնվում նիստերի դահլիճը
Vorter e gtnvum nisteri dahlitchy?
🔊 회의실 🔊 Նիստերի դահլիճ
Nisteri dahlitch
🔊 온수물 수영장 🔊 Լողավազանը տաքացվում է
Loravazany taqacvum e
🔊 수영장 🔊 Լողավազան
Loravazan
🔊 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 🔊 Ինձ ժամը յոթին արթնացրե'ք, խնդրե'մ
Indz jamy yotin artnacreq, xndrem
🔊 열쇠 좀 주세요 🔊 Բանալին, խնդրե'մ
Banalin, xndrem
🔊 비밀번호 좀 알려 주세요 🔊 Քարտ-բանալին, խնդրե'մ
Qart-banalin, xndrem
🔊 저에게 연락 온 거 있나요? 🔊 Ինձ համար հաղորդագրություն կա՞
Indz hamar harordagrutyun ka?
🔊 네. 여기있어요 🔊 Այո, խնդրեմ դրանք
Ayo, xndrem dranq
🔊 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 🔊 Ոչ, ոչինչ չեք ստացել
Votch, votchintch tcheq statsel
🔊 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? 🔊 Որտե՞ղ կարող եմ փող մանրել
Vorter karor em por manrel?
🔊 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? 🔊 Կարող ե՞ք մանրել, խնդրեմ
Karor eq manrel, xndrem?
🔊 네. 얼마 바꾸실 건데요? 🔊 Կարող ենք, որքան եք ցանկանում մանրել
Karor enq, vorqan eq tsankanum manrel
15 - 누군가를 찾을 때
🔊 사라 있습니까? 🔊 Ներողություն, Սառան այդտե՞ղ է
Nerorutyun, Saran aydter e?
🔊 네, 있어요 🔊 Այո, նա այստեղ է
Ayo, na ayster e
🔊 사라씨는 외출했어요 🔊 Նա դուրս եկավ
Na durs ekav
🔊 핸드폰으로 연락해보세요 🔊 Կարող եք նրան զանգահարել իր բջջայինին
Karor eq nran zangaharel ir bdjayinin
🔊 어디 가면 만날 수 있을까요? 🔊 Գիտեք, թե որտե՞ղ կարող եմ նրան գտնել
Giteq, te vorter karor em nran gtnel?
🔊 직장에 갔어요 🔊 Նա աշխատանքի վայրում է
Na ashxatanqi vayrum e
🔊 집에 있어요 🔊 Նա իր տանն է
Na ir tann e
🔊 쥴리앙 있습니까? 🔊 Ներողություն, Ժյուլիենն այդտե՞ղ է
Neroghutyun, Julienn aydter e?
🔊 네, 있어요 🔊 Այո, նա այստեղ է
Ayo, na ayster e
🔊 줄리앙씨는 외출했어요 🔊 Նա դուրս եկավ
Na durs ekav
🔊 어디 가면 만날 수 있을까요? 🔊 Գիտեք, թե որտե՞ղ կարող եմ նրան գտնել
Giteq, te vorter karor em nran gtnel?
🔊 핸드폰으로 연락해보세요 🔊 Կարող եք նրան զանգահարել իր բջջայինին
Karor eq nran zangaharel ir bdjayinin
🔊 직장에 갔어요 🔊 Նա աշխատանքի վայրում է
Na ashxatanqi vayrum e
🔊 집에 있어요 🔊 Նա իր տանն է
Na ir tann e
16 - 해변
🔊 해변 🔊 Լողափ
Lorap
🔊 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요? 🔊 Որտեղ կարող եմ գնդակ գնել
Vorter karor em gndak gnel
🔊 이리로 가시면 가게가 있습니다 🔊 Այս ուղղությամբ խանութ կա
Ays urutyamb xanut ka
🔊 물놀이 공 🔊 Գնդակ
Gndak
🔊 쌍안경 🔊 Հեռադիտակ
Heraditak
🔊 챙 달린 모자 🔊 Գլխարկ
Glxark
🔊 수건 🔊 Սրբիչ
Srbitch
🔊 샌달 🔊 Սանդալներ
Sandalner
🔊 물통 🔊 Դույլ
Duyl
🔊 썬크림 🔊 Արևից պաշտպանիչ քսուք
Arevits pashtpanitch qsouq
🔊 수영 팬티 🔊 Լողավարտիք
Loravartiq
🔊 썬그라스 🔊 Արևային ակնոցներ
Arevayin aknotsner
🔊 새우, 조개류 🔊 Խեցեմորթներ
Xetemortner
🔊 햇빛을 쬐다 🔊 Արևային լոգանք ընդունել
Arevayin loganq yndunel
🔊 양지바른 🔊 Արևոտ
Arevot
🔊 일몰 🔊 Մայրամուտ
Mayramut
🔊 파라솔 🔊 Լողափնյա հովանոց
Lorapnya hovanots
🔊 해 🔊 Արև
Arev
🔊 일광욕 🔊 Արևահարում
Arevaharum
🔊 여기서 수영하면 위험한가요? 🔊 Լողալն այստեղ վտանգավո՞ր է
Loraln ayster vtangavor e?
🔊 아니요. 위험하지 않아요 🔊 Ոչ, վտանգավոր չէ
Votch, vtangavor tche
🔊 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요 🔊 Այո, լողալն այստեղ վտանգավոր է
Ayo, loraln ayster vtangavor e
🔊 수영하다 🔊 Լողալ
Loral
🔊 수영 🔊 Լող
Lor
🔊 파도 🔊 Ալիք
Aliq
🔊 바다 🔊 Ծով
Tsov
🔊 모래 언덕 🔊 Ավազաբլուր
Avazablur
🔊 모래 🔊 Ավազ
Avaz
🔊 내일 일기예보는 어떤가요? 🔊 Ի՞նչ եղանակ է սպասվում վաղը
Intch yeranak e spasvum vary?
🔊 날씨가 바뀔 거예요 🔊 Եղանակը փոխվելու է
Yeranaky poxvelu e
🔊 비가 올 거예요 🔊 Անձրև է գալու
Andzrev e galu
🔊 해가 뜰거예요 🔊 Արև է լինելու
Arev e linelu
🔊 바람이 많이 불 거예요 🔊 Քամի է լինելու
Qami e linelu
🔊 수영복 🔊 Լողազգեստ
Lorazgest
🔊 그늘 🔊 Ստվեր
Stver
17 - 문제 발생시
🔊 저 좀 도와주시겠어요? 🔊 Կարո՞ղ եք ինձ օգնել, խնդրում եմ
Karor eq indz ognel, xndrum em?
🔊 길을 잃어버렸어요 🔊 Ես մոլորվել եմ
Es molorvel em
🔊 무슨 일이신가요? 🔊 Ի՞նչ եք ցանկանում
Inch eq tsankanum?
🔊 무슨 일이 일어났지요? 🔊 Ի՞նչ է պատահել
Inch e patahel?
🔊 통역사를 어디서 구할 수 있나요? 🔊 Որտե՞ղ կարող եմ թարգմանիչ գտնել
Vorter karor em targmanich gtnel?
🔊 가장 가까운 약국이 어디에 있나요? 🔊 Մոտակայքում որտե՞ղ դեղատուն կա
Motakayqum vorter deratun ka?
🔊 의사 좀 불러 주세요 🔊 Կարո՞ղ եք բժիշկ կանչել, խնդրում եմ
Karor eq bjhishk kantchel, xndrum em?
🔊 무슨 치료를 받고 계신가요? 🔊 Ի՞նչ բուժում եք ստանում ներկա պահին
Inch bujum eq stanum nerka pahin?
🔊 병원 🔊 Հիվանդանոց
Hivandanots
🔊 약국 🔊 Դեղատուն
Deratun
🔊 의사 🔊 Բժիշկ
Bjhishk
🔊 의료 서비스 🔊 Բժշկական սպասարկում
Bjhshkakan spasarkum
🔊 제 신분증을 잃어버렸어요 🔊 Ես կորցրել եմ իմ փաստաթղթերը
Yes kortsrel em im pastatrtery
🔊 제 신분증을 도난 당했어요 🔊 Իմ փաստաթղթերը գողացել են
Im pastatrtery goracel en
🔊 분실물 보관소 🔊 Գտնված իրերի բաժին
Gtnvats ireri bajhin
🔊 구조대 🔊 Օգնության կետ
Ognutyan ket
🔊 비상구 🔊 Պահեստային ելք
Pahestayin yelq
🔊 경찰서 🔊 Ոստիկանություն
Vostikanutyun
🔊 신분증명서 🔊 Փաստաթղթեր
Pastatrter
🔊 현금 🔊 Փող
Por
🔊 여권 🔊 Անձնագիր
Andznagir
🔊 짐 🔊 Ուղեբեռ
Ureber
🔊 아니요, 괜찮습니다 🔊 Պետք չէ, շնորհակալություն
Petq che, shnorhakalutyun
🔊 저 좀 가만히 내버려 두세요 🔊 Հանգիստ թողե'ք ինձ
Hangist torek indz
🔊 저리 가세요! 🔊 Հեռացե'ք
Heratsek