Your browser does not support JavaScript! सीखे अल्बानियन ऑनलाइन-मुफ्त अल्बानियन पाठ - बोले

सीखे अल्बानियन

1

१५ विषय
१५ विषय

आवश्यक वाक्य

आवश्यक वाक्य
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
नमस्ते
Mirëdita
miɾədita
नमस्ते
Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
नमस्ते
Mirupafshim
miɾupafʃim
बाद में मिलते हैं
Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
हाँ
Po
नहीं
Jo
सुनिए
Ju lutem...!
ju lutεm
धन्यवाद
Faleminderit!
falεmindεɾit
धन्यवाद
Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
मदद के लिए धन्यवाद
Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
कृपया
Ju lutem!
ju lutεm
कृपया
Asgjë!
asɟə
ठीक है
Në rregull
nə rεɡuɫ
ठीक है
Dakord
dakɔɾd
इसका दाम क्या है?
Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
इसका दाम क्या है?
Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
माफ़ कीजिए
Më falni!
mə falni
मेरी समझ में नहीं आ रहा है
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
मैं समझ गया
Kuptova!
kuptɔva
मुझे नहीं पता
Nuk e di!
nuk ε di
निषिद्ध
Ndalohet!
ndalɔhεt
शौचालय कहाँ है
Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
शौचालय कहाँ है
Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
नया साल मुबारक हो
Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
नया साल मुबारक हो
Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
जन्मदिन की शुभकामनाएँ
Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
* il faudra faire référence à chaque fête - donc, je ne traduis pas
Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
बधाई हो
Urime!
uɾimε
बधाई हो
Përgëzime!
pəɾɡəzimɛवार्तालाप

वार्तालाप
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
नमस्कार. तुम कैसी हो ?
Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
नमस्कार. तुम कैसी हो ?
Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
नमस्कार अच्छा हूँ
Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
सिर्फ़ थोड़ा
Vetëm pak
vεtəm pak
तुम किस देश से आई हो ?
Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
तुम किस देश से आई हो ?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है?
Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
मैं अल्बानियाई हूँ
Unë jam shqiptar
और तुम, तुम यहाँ रहते हो?
Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ
Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा?
Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा?
Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
जूलीयन
Zhyljen
Ʒyljεn
तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
मैं छुट्टी पर हूँ
Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
मैं छुट्टी पर हूँ
Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
हम छुट्टी पर हैं
Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
हम छुट्टी पर हैं
Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
मैं काम के लिए आया हूँ
Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
मैं काम के लिए आया हूँ
Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
मैं यहाँ काम करता हूँ
Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
हम यहाँ काम करते हैं
Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
खाने के लिए यहाँ अच्छी जगहे कौनसी हैं?
Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
यहाँ पास में कोई संग्रहालय है?
Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
यहाँ इंटरनेट कहाँ है?
Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?सीखना

सीखना
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
क्या तुम कुछ शब्द सीखना चाहोगी?
Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
हाँ, ठीक है!
Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
हाँ, ठीक है!
Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
इसे क्या कहते हैं ?
Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
इसे क्या कहते हैं ?
Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
यह एक मेज़ है
Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
यह एक मेज़ है
Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
मेज़, समझे?
Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
मेरी समझ में नहीं आ रहा है
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
क्या तुम दोबारा कह सकते हो?
Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो?
Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
क्या तुम यह लिख सकते हो ?
Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
मैं समझ गया
Kuptova!
kuptɔvaरंग

रंग
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
मुझे इस मेज़ का रंग बहुत पसंद है
Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
यह लाल है
Është e kuqe
əʃtə ε kucε
यह लाल है
Është i kuq
əʃtə i kuc
नीला
Blu
blu
पीला
E verdhë
ε vεɾðə
पीला
I verdhë
i vεɾðə
सफ़ेद
E bardhë
ε baɾðə
सफ़ेद
I bardhë
i baɾðə
काला
E zezë
ε zεzə
काला
I zi
i zi
हरा
Jeshile
jεʃilε
नारंगी
Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
बैंगनी
Lejla
lεjla
स्लेटी रंग
Gri
ɡɾiसंख्या

संख्या
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
शून्य
Zero
zεɾɔ
एक
Një
ɲə
दो
Dy
dy
तीन
Tre
tɾε
चार
Katër
katəɾ
पांच
Pesë
pεsə
छह
Gjashtë
ɟaʃtə
सात
Shtatë
ʃtatə
आठ
Tetë
tεtə
नौ
Nëntë
nəntə
दस
Dhjetë
ðjεtə
ग्यारह
Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
बारह
Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
तेरह
Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
चौदह
Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
पंद्रह
Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
सोलह
Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
सत्रह
Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
अठारह
Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
उन्नीस
Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
बीस
Njëzetë
ɲəzεtə
इक्कीस
Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
बाईस
Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
तेईस
Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
चौबीस
Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
पच्चीस
Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
छब्बीस
Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
सत्ताईस
Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
अट्ठाईस
Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
उनतीस
Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
तीस
Tridhjetë
tɾiðjεtə
इकतीस
Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
बत्तीस
Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
तैंतीस
Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
चौंतीस
Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
पैंतीस
Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
छत्तीस
Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
चालीस
Dyzetë
dyzεt
पचास
Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
साठ
Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
सत्तर
Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
अस्सी
Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
नब्बे
Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
सौ
Njëqind
ɲəcind
एक सौ पांच
Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
दो सौ
Dyqind
dycind
तीन सौ
Treqind
tɾεcind
चार सौ
Katërqind
katəɾcind
हजार
Një mijë
ɲə mijə
पंद्रह सौ
Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
दो हजार
Dy mijë
dymijə
दस हजार
Dhjetë mijë
ðjεtə mijəसमय के निशान

समय के निशान
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
तुम यहाँ कब आए?
Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
तुम यहाँ कब आए?
Kur arrin?
kuɾ arrin?
आज
Sot
sɔt
कल
Dje
djε
दो दिन पहले
Ka dy ditë
ka dy ditə
दो दिन पहले
Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
तुम कितने दिन रहोगी ?
Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
तुम कितने दिन रहोगी ?
Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
मैं कल जाऊँगा
Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
मैं कल जाऊँगा
Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
मैं परसो जाऊँगा
Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
मैं परसो जाऊँगा
Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
मैं तीन दिन के बाद जाऊँगा
Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
मैं तीन दिन के बाद जाऊँगा
Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
सोमवार
E hënë
ε hənə
मंगलवार
E martë
ε maɾtə
बुधवार
E mërkurë
ε məɾkuɾə
गुस्र्वार
E enjte
ε εɲtε
शुक्रवार
E premte
ε pɾεmtε
शनिवार
E shtunë
ε ʃtunə
रविवार
E dielë
ε diεlə
जनवरी
Janar
janaɾ
फरवरी
Shkurt
ʃkuɾt
मार्च
Mars
maɾs
अप्रैल
Prill
pɾiɫ
मई
Maj
maj
जून
Qershor
cεɾʃɔɾ
जुलाई
Korrik
kɔrik
अगस्त
Gusht
ɡuʃt
सितंबर
Shtator
ʃtatɔɾ
अक्टूबर
Tetor
tεtɔɾ
नवंबर
Nëntor
nəntɔɾ
दिसंबर
Dhjetor
ðjεtɔɾ
तुम कितने बजे जाओगी
Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
तुम कितने बजे जाओगी
Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
सुबह आठ बजे
Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
सुबह सव्वा आठ बजे
Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
सुबह सव्वा आठ बजे
Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
सुबह साड़े आठ बजे
Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
सुबह साड़े आठ बजे
Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
सुबह आठ पैंतालीस पर
Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
शाम को छह बजे
Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
मुझे देर हो रही है
Jam me vonesë
jam mεvɔnεsəटैक्सी

टैक्सी
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
टैक्सी
Taksi!
taksi
आपको कहाँ जाना है?
Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
मैं स्टेशन जा रहा हूँ
Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
मैं 'रात और दिन' होटल जा रहा हूँ
Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
क्या आप मुझे हवाई अड्डे ले जा सकते हैं?
Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
आप मेरा सामान लेंगे?
Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
क्या यह यहाँ से दूर है?
Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
नहीं, यहाँ से करीब है
Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है
Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
इसकी क्या किमत है?
Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
मुझे यहाँ ले जाइए
Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
दाईं तरफ
Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
बाईं तरफ
Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
सीधे
Është drejt
əʃtə dɾεjt
यहाँ है
Është këtu!
əʃtə kətu
यहाँ है
Arritëm!
aritəm
यहाँ से
Është andej!
əʃtə andεj
बस
Ndalo!
ndalɔ
कोई जल्दी नही
Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
कोई जल्दी नही
Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं?
Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?भावना

भावना
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगता है
Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
मैं तुमसे प्यार करती हूँ
Të dua
tə dua
मैं तुमसे प्यार करती हूँ
Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
मैं खुश हूँ
Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
मैं दुखी हूँ
Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है
Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
मुझे ठंड लग रही है
Kam ftohtë
kam ftɔhtə
मुझे गर्मी लग रही है
Kam vapë
kam vapə
यह बहुत बड़ा है
Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
यह बहुत छोटा है
Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
यह बिल्कुल ठीक है
Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
शाम को बाहर जाना है ?
Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
शाम को कही बाहर जाएँगे
Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
यह अच्छा ख़्याल है
Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
मुझे कुछ मनोरंजन करना है
Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
यह खयाल अच्छा नहीं है
Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
आज शाम को मैं बाहर जाना नहीं चाहता
Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
मैं आराम करना चाहता हूँ
Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
कुछ खेलना है ?
Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
मुझे कुछ करना चाहिए !
Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
मैं टेनिस खेल रहा हूँ
Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
नहीं शुक्रिया, मैं बहुत थक गया हूँ
Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾपरिवार

परिवार
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
क्या तुम्हारा परिवार यहाँ है?
Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
मेरे पिताजी
Babai im
babai im
मेरे पिताजी
Im atë
im atə
मेरी माताजी
Nëna ime
nəna imε
मेरी माताजी
Ime më
imɛ mə
मेरा बेटा
Djali im
djali im
मेरा बेटा
Im bir
im biɾ
मेरी बेटी
Vajza ime
vajza imε
भाई
Një vëlla
ɲə vəɫa
बहन
Një motër
ɲə mɔtəɾ
दोस्त
Një mik
ɲə mik
सहेली
Një mikeshë
ɲə mikεʃə
मेरा दोस्त
Miku im
miku im
मेरी सहेली
Mikja ime
mikja imε
मेरी सहेली
Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
मेरे पति
Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
मेरे पति
Im shoq
im ʃɔc
मेरी पत्नी
Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
मेरी पत्नी
Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛबार

बार
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
बार
Bari
baɾi
तुम कुछ पीना चाहते हो?
Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
पीना
Të pish
tə piʃ
ग्लास
Gotë
ɡɔtə
खुशी से
Me kënaqësi
mε kənacəsi
तुम क्या ले रहे हो?
Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
पीने के लिए क्या है?
Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
पानी या फलों का रस है
Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
पानी
Ujë
ujə
क्या आप बर्फ डाल सकते हैं?
Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
बर्फ
Akull
akuɫ
चॉकलेट
Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
दूध
Qumësht
cuməʃt
चाय
Çaj
ʧaj
कॉफ़ी
Kafe
kafε
चीनी के साथ
Me sheqer
mε ʃεcεɾ
दूध के साथ
Me krem
mε kɾεm
वाइन
Verë
vεɾə
बियर
Birrë
birə
एक चाय मिलेगी?
Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
एक बियर मिलेगी?
Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
आप क्या पीना चाहते हैं?
Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
आप क्या पीना चाहते हैं?
Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
दो चाय चाहिए
Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
दो बियर चाहिए
Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
कुछ नही शुक्रिया
Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
कुछ नही शुक्रिया
Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
चियर्स
Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
चियर्स
Për ty!
pəɾ ty!
चियर्स
Gëzuar!
ɡəzuaɾ
बिल दीजिए
Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
कितने पैसे हुए ?
Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
बीस यूरो
Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
इसके पैसे मैं दूँगी
Je i ftuar
jε i ftuaɾरेस्टोरेंट

रेस्टोरेंट
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
रेस्टोरेंट
Restoranti
ɾεstɔɾanti
तुम कुछ खाना चाहते हो ?
Do të hash?
dɔ tə haʃ?
हाँ, ज़रूर
Po, dua
pɔ dua
खाना
Të hash
tə haʃ
हम कहाँ खा सकते हैं?
Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं?
Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं?
Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
रात का खाना
Darka
daɾka
सुबह का नाश्ता
Mëngjësi
mənɟεsi
कृपया
Ju lutem!
ju lutεm
कृपया मेनू कार्ड दीजिए!
Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
यह रहा मेनू कार्ड !
Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
आपको खाने में क्या पसंद है? मांस या मछली?
Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
चावल के साथ
Me oriz.
mε ɔɾiz
पास्ता के साथ
Me makarona
mε makaɾɔna
पास्ता के साथ
Me pasta
mɛ pasta
आलू
Patate
patatε
सब्ज़ी
Perime
pεɾimε
स्क्रैम्बल्ड अंडे - भुने अंडे - या उबले अंडे
Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
ब्रेड
Bukë
bukə
मक्खन
Gjalpe
ɟalp
सलाद
Një sallatë
ɲə saɫatə
मिठाई
Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
फल
Fruta
fruta
आपके पास छुरी होगी?
Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
आपके पास छुरी होगी?
Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
हाँ, मैं तुरंत ले आता हूँ
Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
चाकू
Një thikë
ɲə θikə
कांटा
Një pirun
ɲə piɾun
चम्मच
Një lugë
ɲə luɡə
क्या यह गरम है?
Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
हाँ, और बहुत मसालेदार भी!
Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
गरम
E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
ठंडा
E ftohtë
ε ftɔhtə
मसालेदार
Pikante
pikantε
मैं मछली लूँगा
Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
मैं भी
Edhe unë
εðε unəछुट्टी लेना

छुट्टी लेना
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
देर हो चुकी है! मुझे जाना है!
Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
क्या हम फिर मिल सकते हैं?
Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
हाँ, खुशी से
Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
मैं इस पते पर रहती हूँ
Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
क्या तुम्हारे पास टेलिफोन है?
Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
हाँ, यह रहा
Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया
Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई
Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे
Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
मैं भी आशा करता हूँ
Me kënaqësi
mε kənacəsi
फिर मिलेंगे
Mirupafshim
miɾupafʃim
कल मिलेंगे
Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
फिर मिलेंगे
Përshëndetje
pəɾʃəndεtjεपरिवहन

परिवहन
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रहा हूँ
Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
सूर्यनगर के लिए टिकट की कीमत क्या है
Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
यह ट्रेन कहाँ जा रही है ?
Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
क्या यह ट्रेन सूर्यनगर में स्र्कती है ?
A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
यह ट्रेन सूर्यनगर कितने बजे जाती है ?
Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
सूर्यनगर की ट्रेन कितने बजे आती है ?
Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
सूर्यनगर का एक टिकेट दीजिए
Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
क्या आप रेलगाड़ियों का समय जानते हैं?
A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
बस का समय
Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
सूर्यनगर के लिए ट्रेन कौनसी है ?
Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
यह…वाली
Është ai atje
əʃtə ai atjε
धन्यवाद
Faleminderit!
falεmindεɾit
कोई बात नही। आपकी यात्रा अच्छी हो !
Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
मरम्मत का गैरेज
Auto-servis
auto-sεɾvis
मरम्मत का गैरेज
Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
गैस स्टेशन
Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
टांकी भर दीजिए
Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
साइकल
Biçikletë
biʧiklεtə
साइकल
Dyrrotak
dyrɔtak
शहर के बीचों-बीच
Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
उपनगर
Periferia
pεɾifεɾia
यह बड़ा शहर है
Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
यह गांव है
Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
पहाड़
Një mal
ɲə mal
तालाब
Një liqen
ɲə licen
गाँव
Fshati
f ʃatiकिसी को ढूंडना

किसी को ढूंडना
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
सारा हैं?
Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
हाँ वे यहाँ हैं
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
वे बाहर गयी हैं
Ka dalë
ka dalə
आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकती हैं
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगी ?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
वे दफ़्तर गयी हैं
Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
वे अपने घर पर हैं
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
जूलीयन हैं?
Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
हाँ वे यहाँ हैं
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
वे बाहर गये हैं
Ka dalë
ka dalə
आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगे ?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकते हैं
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
वे दफ़्तर गये हैं
Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
वे अपने घर पर हैं
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpiहोटेल

होटेल
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
होटल
Hoteli
hɔtɛli
अपार्टमेंट
Apartamenti
apaɾtamɛnti
आपका स्वागत है
Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
क्या आपके पास कोई खाली कमरा है?
Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
कमरे के साथ बाथरूम है?
A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
आप दो सिंगल बेड पसंद करेंगे ?
Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
आप दो सिंगल बेड पसंद करेंगे ?
Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
आप एक डबल कमरा चाहेंगे?
Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
आप एक डबल कमरा चाहेंगे?
Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
कमरे में बाथरूम - बाल्कनी के साथ - शॉवर के साथ
Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट
Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
एक रात का क्या भाड़ा है?
Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
एक रात का क्या भाड़ा है?
Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
मैं पहले कमरा देखना चाहता हूँ!
Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
मैं पहले कमरा देखना चाहता हूँ!
Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
हाँ, बिल्कुल!
Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है
Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है
Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
ठीक है, क्या मैं आज शाम के लिए बुक कर सकता हूँ
Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
यह मेरे लिए कुछ महंगा है, शुक्रिया
Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं?
Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं?
Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
मेरा कमरा किस तरफ है?
Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
वह पहली मंजिल पर है
Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
क्या यहाँ लिफ्ट है?
Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
लिफ्ट बाईं तरफ़ है
Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
लिफ्ट दाईं तरफ़ है
Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
लॉन्ड्री कहाँ है?
Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
तल मंजिल पर है
Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
तल मंजिल
Kati përdhes
kati pəɾðεs
कमरा
Dhomë
ðɔmə
लॉन्ड्री
Patrim kimik
pastɾim kimik
सलुन
Parukeri
paɾukεɾi
कार पार्किंग
Parking
paɾkinɡ
हम मीटिंग रूम में मिलेंगे?
Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
मीटिंग रूम
Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
स्विमिंग पूल का पानी गरम है
Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
स्विमिंग पूल
Pishina
piʃina
मुझे ७ बजे उठाइएगा
Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
चाबी दीजिएगा
Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
पास दीजिएगा
Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
मेरे लिए कोई संदेश हैं?
Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
हाँ, ये रहे
Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
नही, आपके लिए कुछ नही है
Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
मुझे छुट्टे पैसे कहाँ मिलेंगे ?
Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
क्या आप मुझे छुट्टे पैसे दे सकते हैं?
Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
क्यों नहीं. आपको कितने चाहिए?
Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
क्यों नहीं. आपको कितने चाहिए?
Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?समुद्र तट

समुद्र तट
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
समुद्र का किनारा
Plazhi
plaʒi
क्या आप जानते हैं कि मैं गुब्बारा कहाँ खरीद सकता हूँ ?
Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
इस तरफ़ एक दुकान है
Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
गुब्बारा
Një top
ɲə tɔp
दूरबीन
Dylbi
dylbi
टोपी
Kapele
kapεle
तौलिया
Peshqir
pεʃciɾ
सैंडल
Sandale
sandalε
बाल्टी
Kovë
kɔvə
सनस्क्रीन
Krem dielli
kɾεm diεɫi
तैरने की चड्डी
Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
धूप का चश्मा
Syze dielli
syzε diεɫi
झींगा - मच्छी - वगैरह
Guaskore
ɡuaskɔɾε
धूप में बैठना
Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
धूप में बैठना
Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
धूप
Me diell
mε diεɫ
धूप
Me diell
सूर्यास्त
Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
छतरी
Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
सूरज
Diell
diεɫ
लू लगना
Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
यहाँ तैरना खतरनाक है?
Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
नहीं, यह खतरनाक नहीं है
Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
हाँ, यहाँ तैरना मना है
Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
तैरना
Notoj
nɔtɔj
तैराकी
Not
nɔt
लहर
Valë
valə
लहर
Dallgë
daɫɡə
समुद्र
Det
dεt
टिब्बा
Dunë
dunə
रेत
Rërë
ɾəɾə
कल के लिए मौसम का अनुमान क्या है ?
Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
मौसम बदलेगा
Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
बारिश होगी
Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
धूप होगी
Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
बहुत हवा चलेगी
Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
स्विमिंग सूट
Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
छाया
Hije
hijɛमुसीबत के समय

मुसीबत के समय
प्रगति
0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
Q1
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
मैं खो गया हूँ
Kam humbur
kam humbuɾ
आप क्या चाहते हैं?
Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
क्या हुआ?
Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
मुझे यहाँ दुभाषिया कहाँ मिल सकता है?
Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
सबसे करीब दवाई की दुकान कहाँ है?
Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
सबसे करीब दवाई की दुकान कहाँ है?
Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
क्या आप डॉक्टर को फोन कर सकते हैं?
Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
अभी आपका क्या इलाज चल रहा है?
Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
अस्पताल
Një spital
ɲə spital
दवाई की दुकान
Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
दवाई की दुकान
Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
डॉक्टरनी
Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
डॉक्टरनी
Një mjek
ɲə mjɛk
चिकित्सा सेवा
Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
मेरे कागजात खो गये हैं
Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
मेरे कागजात चोरी हो गये हैं
Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
खोए सामान का कार्यालय
Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
आपातकालीन कक्ष
Urgjenca
uɾɟεnʦa
आपातकालीन निकास
Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
पुलिस
Policia
pɔliʦia
कागजात
Dokumenta
dɔkumεnta
पैसा
Para
paɾa
पासपोर्ट
Pasaportë
pasapɔɾtə
सामान
Bagazhe
baɡaʒε
ठीक है, धन्यवाद
Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
मुझे अकेला छोड़ दीजिए !
Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
मुझे अकेला छोड़ दीजिए !
Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
आप जाइये यहाँ से !
Nisuni!
nisuni