어휘 > ペルシア語

1 - 基本表現
🔊 こんにちは 🔊 سلام
salâm
🔊 こんにちは 🔊 سلام
ruz xoš
🔊 こんばんは 🔊 سلام
salâm
🔊 こんばんは 🔊 سلام
asr bexeyr
🔊 さようなら 🔊 خداحافظ
xodâ hâfez
🔊 さようなら 🔊 خداحافظ
xodâ negahdâr
🔊 また後でね 🔊 تا بعد
tâ ba'd
🔊 はい 🔊 بله
balé
🔊 はい 🔊 بله
ore
🔊 いいえ 🔊 نه
na
🔊 すみません 🔊 لطفاً
lotfan
🔊 ありがとうございます 🔊 ممنون
mamnun
🔊 どうもありがとう! 🔊 خیلی ممنون
xeyli mamnun
🔊 助かりました、 ありがと うございます 🔊 ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
🔊 どういたしまして 🔊 خواهش می کنم
xâheš mikonam
🔊 了解です 🔊 باشه
bâše
🔊 すみません、値段は いくらですか? 🔊 ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
🔊 ごめんなさい! 🔊 ببخشید
bebaxšid
🔊 ごめんなさい! 🔊 ببخشید
ozr mixâm
🔊 わかりません 🔊 نمی فهمم
nemifahmam
🔊 わかりません 🔊 نمی فهمم
motevajeh nemišam
🔊 わかりました 🔊 فهمیدم
fahmidam
🔊 知りません 🔊 نمیدونم
nemidunam
🔊 禁止 🔊 ممنوع
mamnu'
🔊 すみません、 トイレはどこですか? 🔊 ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
🔊 明けまして おめでとう ございます! 🔊 سال نو مبارک
sale no mobârak
🔊 お誕生日 おめでとう ございます! 🔊 تولدت مبارک
tavalodet mobârak
🔊 お誕生日 おめでとう ございます! 🔊 تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
🔊 よいお年を! 🔊 عیدت مبارک
eydet mobârak
🔊 よいお年を! 🔊 عیدت مبارک
eydetun mobârak
🔊 おめでとうございます! 🔊 مبارکه
mobârake
2 - 会話
🔊 こんにちは、お元気ですか? 🔊 سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
🔊 こんにちは、元気です、ありがとう 🔊 سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
🔊 少しだけですが 🔊 فقط یه کم
faqat ye kam
🔊 どこの国から来たのですか? 🔊 اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
🔊 どこの国から来たのですか? 🔊 اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
🔊 お国はどちらですか? 🔊 ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
🔊 あなたは? ここに住んでいるのですか? 🔊 تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
🔊 はい、ここに住んでいます 🔊 آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
🔊 私の名前はサラです、あなたは? 🔊 اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
🔊 ジュリアンです 🔊 ژولیان
Julien
🔊 ここで何をしているのですか? 🔊 اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
🔊 バカンス中です 🔊 اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
🔊 僕たちは バカンス中です 🔊 اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
🔊 出張中です 🔊 سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
🔊 ここで働いています 🔊 اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
🔊 僕たちはここで働いています 🔊 اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
🔊 ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか? 🔊 کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
🔊 この近くに 美術館は ありますか? 🔊 این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
🔊 どこか インターネットが できるところは ありますか? 🔊 کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?
3 - 学ぶ
🔊 単語を少し覚えてみますか? 🔊 دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
🔊 はい、是非! 🔊 آره، باشه
âre bâše
🔊 これは何て言うのですか? 🔊 اسم این چیه؟
esme in cie?
🔊 それはテーブルです 🔊 یه میزه
ye mize
🔊 テーブルです、わかりましたか? 🔊 یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
🔊 わかりません 🔊 نمی فهمم
nemifahmam
🔊 すみません、もう一回言っ てもらえますか? 🔊 میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
🔊 もう少しゆっくり 話してくれますか? 🔊 میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
🔊 すみません、書いてくれますか? 🔊 میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
🔊 わかりました 🔊 فهمیدم
fahmidam
4 - 色
🔊 このテーブルの色が好きです 🔊 رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
🔊 赤です 🔊 قرمزه
qermeze
🔊 赤です 🔊 قرمزه
qermez range
🔊 青 🔊 آبی
âbiye
🔊 黄色 🔊 زرد
zard
🔊 白 🔊 سفید
sefid
🔊 黒 🔊 سیاه
siâh
🔊 緑 🔊 سبز
sabz
🔊 オレンジ 🔊 نارنجی
nârenji
🔊 紫 🔊 بنفش
banafš
🔊 灰色 🔊 خاکستری
xâkestari
5 - 数
🔊 ゼロ 🔊 صفر
sefr
🔊 一 🔊 یک
yek
🔊 二 🔊 دو
do
🔊 三 🔊 سه
se
🔊 四 🔊 چهار
câhâr
🔊 五 🔊 پنج
panj
🔊 六 🔊 شش
šeš
🔊 六 🔊 شش
šiš
🔊 七 🔊 هفت
haft
🔊 八 🔊 هشت
hašt
🔊 九 🔊 نه
noh
🔊 十 🔊 ده
dah
🔊 十一 🔊 یازده
yâzdah
🔊 十二 🔊 دوازده
davâzdah
🔊 十三 🔊 سیزده
sizdah
🔊 十四 🔊 چهارده
câhârdah
🔊 十五 🔊 پانزده
pânzdah
🔊 十五 🔊 پانزده
punzdah
🔊 十六 🔊 شانزده
šânzdah
🔊 十六 🔊 شانزده
šunzdah
🔊 十七 🔊 هفده
hevdah
🔊 十七 🔊 هفده
hivdah
🔊 十八 🔊 هجده
hejdah
🔊 十八 🔊 هجده
hiždah
🔊 十九 🔊 نوزده
nuzdah
🔊 二十 🔊 بیست
bist
🔊 二十一 🔊 بیست و یک
bisto yek
🔊 二十二 🔊 بیست و دو
bisto do
🔊 二十三 🔊 بیست و سه
bisto se
🔊 二十四 🔊 بیست و چهار
bisto câhâr
🔊 二十五 🔊 بیست و پنج
bisto panj
🔊 二十六 🔊 بیست و شش
bisto šeš
🔊 二十六 🔊 بیست و شش
bisto šiš
🔊 二十七 🔊 بیست و هفت
bisto haft
🔊 二十八 🔊 بیست و هشت
bisto hašt
🔊 二十九 🔊 بیست و نه
bisto noh
🔊 三十 🔊 سی
si
🔊 三十一 🔊 سی و یک
sio yek
🔊 三十二 🔊 سی و دو
sio do
🔊 三十三 🔊 سی و سه
sio se
🔊 三十四 🔊 سی و چهار
sio câhâr
🔊 三十五 🔊 سی و پنج
sio panj
🔊 三十六 🔊 سی و شش
sio šeš
🔊 三十六 🔊 سی و شش
sio šiš
🔊 四十 🔊 چهل
cehel
🔊 五十 🔊 پنجاه
panjâh
🔊 六十 🔊 شصت
šast
🔊 七十 🔊 هفتاد
haftâd
🔊 八十 🔊 هشتاد
haštâd
🔊 九十 🔊 نود
navad
🔊 百 🔊 صد
sad
🔊 百五 🔊 پانصد
pânsad
🔊 百五 🔊 پانصد
punsad
🔊 二百 🔊 دویست
divist
🔊 三百 🔊 سیصد
sisad
🔊 四百 🔊 چهارصد
câhârsad
🔊 千 🔊 هزار
hezâr
🔊 千五百 🔊 هزار و پانصد
hezâro pânsad
🔊 千五百 🔊 هزار و پانصد
hezâro punsad
🔊 二千 🔊 دو هزار
do hezâr
🔊 一万 🔊 ده هزار
dah hezâr
6 - 時の表現
🔊 いつ ここに着いたのですか? 🔊 کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
🔊 今日 🔊 امروز
emruz
🔊 昨日 🔊 دیروز
diruz
🔊 二日前 🔊 دو روز پیش
do ruz piš
🔊 どの位いるのですか? 🔊 چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
🔊 明日に発ちます 🔊 فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
🔊 あさってに発ちます 🔊 پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
🔊 三日後に発ちます 🔊 سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
🔊 月曜日 🔊 دوشنبه
došambe
🔊 火曜日 🔊 سه شنبه
sešambe
🔊 水曜日 🔊 چهارشنبه
câhâršambe
🔊 木曜日 🔊 پنج شنبه
panjšambe
🔊 金曜日 🔊 جمعه
jome
🔊 土曜日 🔊 شنبه
šambe
🔊 日曜日 🔊 یکشنبه
yekšambe
🔊 一月 🔊 ژانویه
žânviyeh
🔊 二月 🔊 فوریه
fevriyeh
🔊 三月 🔊 مارس
mârs
🔊 四月 🔊 آوریل
âvril
🔊 五月 🔊 مه
me
🔊 六月 🔊 ژوئن
žuan
🔊 七月 🔊 ژوئیه
žuiye
🔊 八月 🔊 اوت
ut
🔊 九月 🔊 سپتامبر
septâmbr
🔊 十月 🔊 اکتبر
octobr
🔊 十一月 🔊 نوامبر
novâmbr
🔊 十二月 🔊 دسامبر
desâmbr
🔊 何時に出発するのですか? 🔊 ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
🔊 朝の8時です 🔊 صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
🔊 朝の8時15分です 🔊 صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
🔊 朝の8時15分です 🔊 صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
🔊 朝の8時半です 🔊 صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
🔊 朝の8時半です 🔊 صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
🔊 朝の8時45分です 🔊 صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
🔊 夜の6時です 🔊 عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
🔊 朝の8時45分です 🔊 صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
🔊 遅刻です 🔊 دیرم شده
diram šode
🔊 夜の6時です 🔊 عصر ساعت شش
šeš
7 - タクシー
🔊 タクシー! 🔊 تاکسی!
taksi
🔊 どちらまで行かれますか? 🔊 کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
🔊 駅に行きたいのですが 🔊 میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
🔊 日夜ホテルに 行きたいのですが 🔊 میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
🔊 空港までお願いできますか? 🔊 میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
🔊 荷物を お願いできますか? 🔊 میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
🔊 ここから遠いですか? 🔊 از اینجا دوره؟
az injâ dure
🔊 いいえ、すぐ近くです 🔊 نه، همین بغله
na hamin baqale
🔊 はい、少し遠いです 🔊 بله یه کم دوره
bale ye kam dure
🔊 いくら かかりますか? 🔊 چقدر میشه؟
ceqadre miše
🔊 ここまで お願いします 🔊 من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
🔊 右です 🔊 سمت راسته
samte râste
🔊 左です 🔊 سمت چپه
samte cape
🔊 真っ直ぐです 🔊 مستقیمه
mostaqime
🔊 ここです 🔊 همینجاست
haminjâst
🔊 あちらです 🔊 از این طرفه
az in tarafe
🔊 ストップ! 🔊 همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
🔊 ゆっくりでいいですよ 🔊 عجله نکنید
ajale nakonid
🔊 領収書を お願いできますか? 🔊 میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfan
8 - 家族
🔊 家族もここに住んでいるのですか? 🔊 خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
🔊 私のお父さん 🔊 پدرم
pedaram
🔊 私のお母さん 🔊 مادرم
mâdaram
🔊 私の息子 🔊 پسرم
pesaram
🔊 私の娘 🔊 دخترم
doxtaram
🔊 兄 🔊 یه برادر
ye barâdar
🔊 姉 🔊 یه خواهر
ye xâhar
🔊 男友達 🔊 یه دوست
ye dust
🔊 女友達 🔊 یه دوست
ye dust
🔊 私の彼氏 🔊 دوستم
dustam
🔊 僕の彼女 🔊 دوستم
dustam
🔊 私の夫 🔊 شوهرم
šoharam
🔊 私の夫 🔊 شوهرم
hamsaram
🔊 僕の妻 🔊 زنم
zanam
🔊 僕の妻 🔊 زنم
xânumam/hamsaram
9 - 気持ち
🔊 あなたの国が すごい好きです 🔊 کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
🔊 愛してます 🔊 دوستت دارم
duset dâram
🔊 嬉しいです 🔊 خوشحالم
xošhâlam
🔊 悲しいです 🔊 ناراحتم
nârâhatam
🔊 いい気分です 🔊 اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
🔊 寒いですね 🔊 سردمه
sardameh
🔊 暑いですね 🔊 گرممه
garmameh
🔊 大きすぎます 🔊 خیلی بزرگه
xeyli bozorge
🔊 小さすぎます 🔊 خیلی کوچیکه
xeyli kucike
🔊 完璧です! 🔊 عالیه
âlie
🔊 今晩 出かけたいですか? 🔊 دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
🔊 今晩 出かけたいですね 🔊 دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
🔊 いい案ですね 🔊 پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
🔊 遊びたいですね 🔊 دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
🔊 いい案じゃないですね 🔊 پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
🔊 今晩は 出かけたくないです 🔊 دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
🔊 休みたいです 🔊 میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
🔊 スポーツをしたいですか? 🔊 دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
🔊 はい、気分転換しないと! 🔊 نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
🔊 テニスをします 🔊 تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
🔊 いいです ありがとう、結構疲れています 🔊 نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastam
10 - バー
🔊 バー 🔊 بار
bâr
🔊 何か飲みたいですか? 🔊 نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
🔊 飲む 🔊 نوشیدن
nušidan
🔊 グラス 🔊 لیوان
livân
🔊 喜んで 🔊 با کمال میل
bâ kamâle meyl
🔊 何にしますか? 🔊 چی میخوری؟
ci mixori?
🔊 飲み物は 何がありますか? 🔊 نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
🔊 水とフルーツジュースがあります 🔊 آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
🔊 水 🔊 آب
âb
🔊 すみません、氷をいれて もらえます か? 🔊 میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
🔊 氷 🔊 یخ
yax
🔊 チョコレート 🔊 شکلات
šokolât
🔊 ミルク 🔊 شیر
šir
🔊 紅茶 🔊 چای
cây
🔊 コーヒー 🔊 قهوه
qahve
🔊 砂糖 と 🔊 با شکر
bâ šekar
🔊 クリーム と 🔊 با خامه
bâ xâme
🔊 ワイン 🔊 شراب
šarâb
🔊 ビール 🔊 آبجو
âbejo
🔊 紅茶をひとつ お願いします 🔊 یه چای لطفاً
ye cây lotfan
🔊 ビールを一杯 お願いします 🔊 یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
🔊 何を飲まれますか? 🔊 نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
🔊 紅茶を二つ お願いします! 🔊 دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
🔊 ビールを二杯 お願いします 🔊 دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
🔊 何もいりません、ありがと うございます 🔊 هیچی. ممنون
hici mamnun
🔊 乾杯 🔊 به سلامتی تو
be salâmatiye to
🔊 乾杯 🔊 به سلامتی
be salâmati
🔊 乾杯 🔊 به سلامتی
nuš
🔊 お勘定お願いします 🔊 صورتحساب لطفاً
surathesâb
🔊 すみません、いくらですか? 🔊 چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
🔊 二七〇〇円 🔊 بیست یورو
bist yoro
🔊 ご馳走します 🔊 مهمون منی
mehmune mani
11 - レストラン
🔊 レストラン 🔊 رستوران
resturân
🔊 何か食べたいですか? 🔊 غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
🔊 はい、食べたいです 🔊 آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
🔊 食べる 🔊 خوردن
xordan
🔊 どこで 食べれますか? 🔊 کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
🔊 どこで 昼食がとれますか? 🔊 کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
🔊 夕食 🔊 شام
šâm
🔊 朝食 🔊 صبحانه
sobhâne
🔊 すみません! 🔊 لطفا!
lotfan
🔊 すみません、メニューをお願い します! 🔊 منو، لطفا!
meno lotfan
🔊 こちらがメニューです! 🔊 بفرمایید منو
befarmâyid meno
🔊 肉と魚、どちらが食べたいですか? 🔊 چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
🔊 ご飯と 一緒に 🔊 با برنج
bâ berenj
🔊 パスタと 一緒に 🔊 با ماکارونی
bâ mâkâroni
🔊 ポテト 🔊 سیب زمینی
sib zamini
🔊 野菜 🔊 سبزیجات
sabzijât
🔊 スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵 🔊 املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
🔊 パン 🔊 نان
nân
🔊 バター 🔊 کره
karé
🔊 サラダ 🔊 سالاد
sâlâd
🔊 デザート 🔊 دسر
deser
🔊 フルーツ 🔊 میوه
mive
🔊 すみません、ナイフはありますか? 🔊 میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
🔊 はい、すぐにお持ちいたします 🔊 بله، الساعه
bale assâ'e
🔊 ナイフ 🔊 چاقو
câqu
🔊 フォーク 🔊 چنگال
cangâl
🔊 スプーン 🔊 قاشق
qâšoq
🔊 温かい料理ですか? 🔊 این غذای گرمه؟
in qazâye garme
🔊 はい、それにとても辛いです! 🔊 بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
🔊 温かい 🔊 داغ
dâq
🔊 冷たい 🔊 سرد
sard
🔊 辛い 🔊 تند
tond
🔊 魚にします! 🔊 من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
🔊 私も 🔊 من هم همینطور
man ham hamintor
12 - 別れる
🔊 もう遅いですね!行かないと! 🔊 دیره. باید برم
dire bâyad beram
🔊 また 会えますか? 🔊 می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
🔊 うん、喜んで 🔊 آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
🔊 この住所に 住んでいます 🔊 من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
🔊 この住所に 住んでいます 🔊 من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
🔊 電話番号を 教えてくれますか? 🔊 خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
🔊 はい、これです 🔊 آره، بیا
âre biâ
🔊 楽しかったです 🔊 با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
🔊 私も、会えて良かったです 🔊 من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
🔊 近いうちに また会いましょうね 🔊 به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
🔊 そうですね 🔊 من هم امیدوارم
man ham omidvâram
🔊 さようなら 🔊 خداحافظ
xodâ hâfez
🔊 また明日 🔊 تا فردا
tâ fardâ
🔊 バイバイ! 🔊 خداحافظ
xodâ hâfez
13 - 交通機関
🔊 すみません、 バス停を探しているのですが 🔊 ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
🔊 すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか? 🔊 ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
🔊 すみません、この電車は どこ行きですか? 🔊 ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
🔊 この電車は 太陽の町に 停まりますか? 🔊 این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
🔊 この電車は 太陽の町に 停まりますか? 🔊 این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
🔊 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか? 🔊 قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
🔊 太陽の町行きの電車は いつ着きますか? 🔊 قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
🔊 太陽の町への 切符を一枚 お願いします 🔊 ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
🔊 電車の時刻表は ありますか? 🔊 ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
🔊 バスの時刻表 🔊 ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
🔊 すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか? 🔊 ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
🔊 あれです 🔊 اونه
une
🔊 ありがとうございます 🔊 ممنون
mamnun
🔊 どういたしまして、良いご旅行を! 🔊 خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
🔊 整備工場 🔊 گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
🔊 ガソリンスタンド 🔊 پمپ بنزین
pompe benzin
🔊 満タンでお願いします 🔊 پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
🔊 自転車 🔊 دوچرخه
docarxe
🔊 中心街 🔊 مرکز شهر
markaze šahr
🔊 郊外 🔊 حومه
hume
🔊 大都市です 🔊 شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
🔊 村です 🔊 یه روستاست
ye rustâst
🔊 山 🔊 یک کوه
ye kuh
🔊 湖 🔊 یک دریاچه
ye daryâce
🔊 田舎 🔊 دشت
dašt
🔊 田舎 🔊 دشت
rustâ
14 - ホテル
🔊 ホテル 🔊 هتل
hotel
🔊 マンション 🔊 آپارتمان
âpârtemân
🔊 いらっしゃいませ! 🔊 خوش آمدید!
xoš âmadid
🔊 いらっしゃいませ! 🔊 خوش آمدید!
xoš umadid
🔊 空いてる部屋は ありますか? 🔊 اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
🔊 部屋にお風呂は 付いていますか? 🔊 این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
🔊 部屋にお風呂は 付いていますか? 🔊 این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
🔊 ツインルームの方が よろしいですか? 🔊 دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
🔊 ダブルルームが よろしいですか? 🔊 یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
🔊 お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付 🔊 اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
🔊 朝食付の部屋 🔊 اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
🔊 朝食付の部屋 🔊 اتاق با صبحانه
sobhune
🔊 一泊 いくらですか? 🔊 قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
🔊 すみません、まずお部屋を見せ てください 🔊 اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
🔊 はい、もちろん! 🔊 بله البته
bale albate
🔊 ありがとう、 とてもいい部屋ですね 🔊 ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
🔊 では、今晩の予約は できますか? 🔊 بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
🔊 私には 少し高すぎます、ありがとう 🔊 برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
🔊 すみません、荷物を預かって もらえますか? 🔊 ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
🔊 すみません、僕の部屋は どこですか? 🔊 ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
🔊 二階です 🔊 طبقه اوله
tabaqeye avale
🔊 エレベーターは ありますか? 🔊 آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
🔊 エレベーターは 左手にあります 🔊 آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
🔊 エレベーターは 右手にあります 🔊 آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
🔊 コインランドリーは どこにありますか? 🔊 رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
🔊 一階に あります 🔊 طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
🔊 一階 🔊 طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
🔊 部屋 🔊 اتاق
otâq
🔊 クリーニング店 🔊 خشکشویی
xoškšui
🔊 美容院 🔊 آرایشگاه
ârâyešgâh
🔊 駐車場 🔊 پارکینگ خودرو
parkinge xodro
🔊 会議室で会いませんか? 🔊 همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
🔊 会議室で会いませんか? 🔊 همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
🔊 会議室 🔊 اتاق جلسات
otâqe jalasât
🔊 プールは温水です 🔊 آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
🔊 プールは温水です 🔊 آب استخر گرم است
estaxr garme
🔊 プール 🔊 استخر
estaxr
🔊 すみません、7時に 起こしてください 🔊 لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
🔊 鍵を お願いします 🔊 کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
🔊 カードキーを お願いします 🔊 کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
🔊 何か僕宛に伝言は ありますか? 🔊 ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
🔊 はい、こちらです 🔊 بله، بفرمایید
bale befarmâyid
🔊 いいえ、何も ありません 🔊 نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
🔊 どこで 両替できますか? 🔊 کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
🔊 すみません、両替してもらえ ますか? 🔊 ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
🔊 できますよ、いくら替えましょ うか? 🔊 بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?
15 - 人を探す
🔊 すみません、サラさんはいますか? 🔊 ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
🔊 はい、彼女なら ここに いますよ 🔊 بله اینجاست
bale injâst
🔊 彼女なら 出かけました 🔊 رفته بیرون
rafte birun
🔊 彼女の携帯に 電話してみてください 🔊 میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
🔊 彼女が どこにいるか 知っていますか? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
🔊 彼女が どこにいるか 知っていますか? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
🔊 彼女の会社にいますよ 🔊 سر کاره.
sare kâre
🔊 彼女の自宅にいますよ 🔊 خونه است
xunast
🔊 すみません、ジュリアンさん はいますか? 🔊 ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
🔊 はい、彼なら ここに いますよ 🔊 بله اینجاست
bale injâst
🔊 彼なら 出かけました 🔊 رفته بیرون
rafte birun
🔊 彼が どこにいるか 知っていますか? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
🔊 彼が どこにいるか 知っていますか? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
🔊 彼の携帯に 電話してみてください 🔊 میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
🔊 彼の会社にいますよ 🔊 سر کاره.
sare kâre
🔊 彼の自宅にいますよ 🔊 خونه است
xunast
16 - ビーチ
🔊 ビーチ 🔊 ساحل
sâhel
🔊 どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか? 🔊 میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
🔊 この方向に進めば 店があ りますよ 🔊 یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
🔊 ビーチボール 🔊 توپ
tup
🔊 双眼鏡 🔊 دوربین شکاری
durbine šekâri
🔊 帽子 🔊 کلاه
kolah
🔊 タオル 🔊 حوله
hole
🔊 サンダル 🔊 صندل
sandal
🔊 バケツ 🔊 سطل
satl
🔊 日焼けどめクリーム 🔊 کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
🔊 海水パンツ 🔊 شورت شنا
šorte šena
🔊 サングラス 🔊 عینک افتابی
eynake âftâbi
🔊 甲殻類 🔊 خرچنگ
xarcang
🔊 日光浴をする 🔊 حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
🔊 晴れた 🔊 آفتابی
âftâbi
🔊 日没 🔊 غروب
qorub
🔊 パラソル 🔊 سایبان
sâyebân
🔊 太陽 🔊 خورشید
xoršid
🔊 日射病 🔊 آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
🔊 ここで泳ぐのは 危ないですか? 🔊 ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
🔊 ここで泳ぐのは 危ないですか? 🔊 ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
🔊 いいえ、危なくないですよ 🔊 نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
🔊 はい、ここで泳ぐのは 禁止されています 🔊 بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
🔊 泳ぐ 🔊 شنا کردن
šenâ kardan
🔊 水泳 🔊 شنا
šenâ
🔊 波 🔊 موج
moj
🔊 海 🔊 دریا
daryâ
🔊 砂丘 🔊 تپه شنی
tappeye šeni
🔊 砂 🔊 شن
šen
🔊 明日の天気予報はどうですか? 🔊 پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
🔊 明日の天気予報はどうですか? 🔊 پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
🔊 天気は変わるみたいです 🔊 هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
🔊 雨が降るみたいです 🔊 میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
🔊 晴れるみたいです 🔊 آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
🔊 風が強いみたいです 🔊 باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
🔊 水着 🔊 لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
🔊 日陰 🔊 سایه
sâye
17 - 困った時
🔊 すみません、 助けてもらえますか? 🔊 میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
🔊 道に迷っているんです 🔊 من گم شدم
man gom šodam
🔊 何かお探しですか? 🔊 چی میخواید؟
ci mixâyd?
🔊 どうしたのですか? 🔊 چی شده؟
ci šode?
🔊 通訳は どこで頼めますか? 🔊 کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
🔊 最寄の薬局は どこですか? 🔊 نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
🔊 最寄の薬局は どこですか? 🔊 نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
🔊 すみません、医者を呼ん でもらえますか? 🔊 میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
🔊 今 何かの治療をうけていますか? 🔊 الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
🔊 病院 🔊 بیمارستان
bimârestân
🔊 薬局 🔊 داروخانه
dâruxane
🔊 薬局 🔊 داروخانه
dâruxune
🔊 医者 🔊 دکتر
doktor
🔊 医療サービス 🔊 خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
🔊 身分証明書を失くしました 🔊 مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
🔊 身分証明書を盗まれました 🔊 دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
🔊 お忘れ物預かり所 🔊 دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
🔊 救護所 🔊 درمانگاه
darmângah
🔊 非常口 🔊 خروج اضطراری
xoruje ezterari
🔊 警察 🔊 پلیس
polis
🔊 身分証明書 🔊 مدارک
madârek
🔊 お金 🔊 پول
pul
🔊 パスポート 🔊 گذرنامه
gozarnâme
🔊 荷物 🔊 چمدان
camedân
🔊 荷物 🔊 چمدان
camedun
🔊 結構です、ありがとう 🔊 نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
🔊 ほっといてください! 🔊 راحتم بذارید!
râhatam bezarid
🔊 あっちに行ってください! 🔊 برید!
berid