버마어 강의


10%
리스트
한국어 버마어
안녕하세요 မဂၤလာပါရွင္
안녕하세요 မဂၤလာပါရွင္
안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 သြားေတာ႔မယ္
나중에 봅시다 ေတြ႕မယ္ေနာ္
ဟုတ္ကဲ့
아니요 မဟုတ္ဘူး
실례합니다 ဒီမွာရွင္
저기요 တစ္ဆိတ္ေလာက္
감사합니다 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
감사합니다 ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
도와주셔서 감사합니다 ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
아니예요 ကိစၥမရွိပါဘူး
아니예요 ရပါတယ္
알았습니다 ေကာင္းပါျပီ
가격이 얼마예요? ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ
죄송해요 စိတ္မရွိပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ
죄송해요 စိတ္မရွိပါနဲ႕ရွင္
이해를 못 했어요 နားမလည္ပါဘူး
이해했어요 သိျပီ
이해했어요 နားလည္ျပီ
잘 모르겠는데요 မသိဘူး
금지 ခြင့္မျပဳ
금지 မလုပ္ရ
화장실이 어디에 있어요? အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ
새해 복 많이 받으세요 မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ
생신을 축하 드려요 ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
경사를 축하드려요 မဲရီး ခရစ္စမတ္စ္ /Merry Christmas
축하해요 ဂုဏ္ယူပါတယ္
축하해요 ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္
Vocabulaire mémorisé
여기에서 당신의 기억에 영구적으로 저장된 모든 단어를 찾을 수 있습니다. 그러나 정기적으로 대화, 독서, 라디오 프로그램 듣기, 영화, 시리즈 또는 텔레비전 프로그램 시청을 통해 접촉을 유지해야만 그곳에 남아있을 것입니다. 또한, 가끔 이 목록을 참조하여 무작위로 제시된 단어를 기억하는지 테스트할 수 있습니다. 기억하지 못하는 경우, 이 목록에서 잊어버린 단어를 제거할 수 있습니다.
컨텐츠

첫 번째 연락

프레젠테이션
이 과정은 여행자들에게 일상생활에서 필수적인 표현을 빠르게 습득할 수 있는 도구를 제공하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 누군가를 인사하거나, 길을 묻거나, 식당에서 음식을 주문하는 상황에서 사용됩니다. 과정이 끝나면 학습자들은 다음 미얀마 여행에서 간단한 단어로 의사소통할 수 있게 될 것입니다.
더 읽기
0 / 0 - 0 학습 중인 단어들

혼자서 버마어를 배우는 방법? 쉬운 무료 온라인 강좌로 시작하세요!

우리는 언어를 쉽게 그리고 빠르게 배우기 위해 객관적이고 효율적인 접근 방식을 채택했습니다: 일상 생활에서 사용할 수 있고 여행할 때 유용한 단어, 구문 및 실용적인 표현을 암기하는 것부터 시작하는 것을 권장합니다.
단어를 큰 소리로 발음하는 것, 예를 들어 숫자를 발음하는 것은 언제든지 자주 연습할 수 있는 쉬운 연습입니다.
이것은 선택한 언어의 소리에 익숙해지도록 도와주며, 따라서 더 친숙하게 만들 것입니다.
그리고 양곤, 바간 또는 버마의 다른 곳에서 휴가가 시작되면, 그 언어가 얼마나 친숙하고 이해하기 쉬운지 놀라게 될 것입니다.
또한, 여행 중에는 포켓 사전을 사용하는 것이 항상 유용합니다. 새로운 단어의 번역을 찾고 어휘를 풍부하게 할 수 있습니다.

여행 중에 버마어를 사용하는 이유는?

다양한 자연 및 종교 유적지

안다만 해와 벵골 만에 접해 있는 버마(미얀마라고도 불림)는 동남아시아 본토에서 가장 큰 국가입니다. 버마는 인도, 중국, 방글라데시, 라오스, 태국과 국경을 접하고 있으며, 이들 국가들은 다양한 문화를 형성하는 데 큰 영향을 미쳤습니다. 사실, 이 나라에는 많은 민족 및 문화적 소수자가 있습니다.
불교가 가장 널리 실천되는 종교이기 때문에, 이 나라는 전 세계에서 방문객들을 끌어들이는 많은 웅장한 사원과 파고다가 있습니다. 이들은 인레 호수나 파안 지역, 만달레이의 왕도, 때로는 스위스를 연상시키는 산악 지역, 그리고 섬으로 둘러싸인 아름다운 해안을 감상하기 위해 옵니다.

버마에서의 성공적인 체류를 위해

친구들과 함께 몇 일을 보내거나 출장 중일 때, 상대방의 언어로 몇 마디를 할 수 있는 것보다 더 유용한 것은 없습니다. 그들은 당신의 노력을 고마워할 것이며, 더 기꺼이 도와줄 것입니다.

일주일에서 한 달 안에 좋은 발음을 성공적으로 익히는 방법?

이 언어의 필수 구성 요소인 성조를 마스터해야 합니다.
버마어는 고립어(단어가 변하지 않음)이며 교착어(특정 의미를 가진 형태소가 단어에 추가됨)인 동시에 성조 언어로, 고성, 저성, 하강성의 세 가지 성조가 있습니다. 이 성조는 단어를 구별하므로 매우 중요합니다.
버마어 발음을 배우기 위한 유용한 팁 중 하나는 R이 거의 사라져 오늘날 J로 발음된다는 점과 무성 자음(자음 + 기식음)의 존재입니다.
다음은 발음의 몇 가지 예입니다:
W는 영어의 "what"의 W처럼 발음됩니다.
H는 영어처럼 기식음으로 발음됩니다.
ɲ는 프랑스어의 "campagne"처럼 GN으로 발음됩니다.
다음 링크를 클릭하여 글자의 발음을 들어보세요: 오디오가 포함된 버마어 알파벳.
?
발음을 개선하세요

소리를 다운로드하고 목록을 인쇄하기

이 테마의 모든 어휘

알파벳
알파벳 : 버마어


4.8

2 평가 & 0 리뷰
 • 5
  82.4%
 • 4
  14.6%
 • 3
  3%
 • 2
  0%
 • 1
  0%