Εκμάθηση Αλβανικά

1

Συνεχίστε #1 0%
Συνεχίστε #2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Shprehi të përgjithshme #1 #2
1 Καλημέρα Mirëdita
miɾədita
2 Καλησπέρα Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Αντίο Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Τα λέμε αργότερα Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ναι Po
6 Όχι Jo
7 Παρακαλώ Ju lutem...!
ju lutεm
8 Ευχαριστώ Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Ευχαριστώ πολύ! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Ευχαριστώ για την βοήθεια Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Σας παρακαλώ Ju lutem!
ju lutεm
12 Σας παρακαλώ Asgjë!
asɟə
13 Σύμφωνη Në rregull
nə rεɡuɫ
14 Σύμφωνη Dakord
dakɔɾd
15 Πόσο κάνει; Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Πόσο κάνει; Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Συγγνώμη Më falni!
mə falni
18 Δεν καταλαβαίνω Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 Κατάλαβα Kuptova!
kuptɔva
20 Δεν ξέρω Nuk e di!
nuk ε di
21 Απαγορεύεται Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Καλή χρονιά! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Καλή χρονιά! Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 Χρόνια πολλά! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 Καλές γιορτές! Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Συγχαρητήρια! Urime!
uɾimε
29 Συγχαρητήρια! Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ

Έκδοση εκτύπωσης - Αλβανικά (λεξιλόγιο) ↗

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας