Αλβανικά λεξιλόγιο

Βίντεο με τις πιο κοινές λέξεις στα αλβανικά

Γιατί και πώς να μάθετε το αλβανικό λεξιλόγιο με ήχο;

Ως γλώσσα που υπάρχει σε πολλές χώρες (κυρίως στην Αλβανία και το Κόσοβο, αλλά και στη Σερβία και την Τουρκία, για παράδειγμα), η αλβανική θα είναι πολύ χρήσιμη σε πολλές περιπέτειες, αν συνηθίζετε να ταξιδεύετε (Mund të më çoni në airport? / Mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt? "Μπορείτε να με πάτε στο αεροδρόμιο, παρακαλώ;"). Η Αλβανία είναι επίσης η χώρα της «Μητέρας Τερέζας» και, ως εκ τούτου, η χώρα θα πρέπει να παρουσιάζει ενδιαφέρον για υποστηρικτές φιλανθρωπικών ενεργειών (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / Mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm? "μπορείτε να με βοηθήστε, παρακαλώ;").

Για την εκμάθηση γλωσσών, προτείνουμε όχι μόνο τα φύλλα του λεξιλογίου μας, αλλά και υλικό (μυθιστορήματα, ταινίες, σειρές και μουσική) για να εξοικειωθείτε με τη γλώσσα. Πράγματι, αυτή η γλώσσα θεωρείται ως μοναχικός κλάδος στην ταξινόμηση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, οπότε δεν υπάρχει άλλη γλώσσα που θα σας βοηθήσει.

Επιλογή περιεχομένου για να βυθιστείτε στην αλβανική κουλτούρα

Βιβλία:

Ταινίες:

Σειρές:

Μουσική:

Εδώ είναι μια συλλογή 400 χρήσιμων λέξεων και εκφράσεων για να ξεκινήσετε

Αυτές οι λέξεις και εκφράσεις είναι ταξινομημένες ανά θέμα. Πατώντας στα κουμπιά Κουίζ ή Μαθήματα, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες μάθημα στα αλβανικά. Πατώντας στο κουμπί εκτυπωτής, μπορείτε να εκτυπώσετε όλες τις εκφράσεις ανά θέμα. Αυτό το περιεχόμενο είναι δωρεάν.

1 - Κύριες εκφράσεις

Κύριες εκφράσεις
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Καλημέρα Mirëdita
miɾədita
2 Καλησπέρα Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Αντίο Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Τα λέμε αργότερα Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ναι Po
6 Όχι Jo
7 Παρακαλώ Ju lutem...!
ju lutεm
8 Ευχαριστώ Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Ευχαριστώ πολύ! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Ευχαριστώ για την βοήθεια Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Σας παρακαλώ Ju lutem!
ju lutεm
12 Πιο κοινή έκφραση Asgjë!
asɟə
13 Σύμφωνη Në rregull
nə rεɡuɫ
14 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Dakord
dakɔɾd
15 Πόσο κάνει; Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Συγγνώμη Më falni!
mə falni
18 Δεν καταλαβαίνω Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 Κατάλαβα Kuptova!
kuptɔva
20 Δεν ξέρω Nuk e di!
nuk ε di
21 Απαγορεύεται Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Καλή χρονιά! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 Χρόνια πολλά! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 Καλές γιορτές! Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Συγχαρητήρια! Urime!
uɾimε
29 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - Συζήτηση

Συζήτηση
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Καλημέρα. Τι κάνεις; Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 Πιο κοινή έκφραση Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 Μιλάς Αλβανικά; Flet shqip?
5 Όχι, δεν μιλώ Αλβανικά Jo, unë nuk flas shqip.
6 Μόνο λιγάκι Vetëm pak
vεtəm pak
7 Από ποια χώρα είσαι; Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
8 Πιο κοινή έκφραση Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 Ποια είναι η εθνικότητα σου; Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
10 Πιο κοινή έκφραση Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
11 Είμαι Έλληνας Unë jam grek
unə jam ɡɾɛk
12 Όταν μιλάει μια γυναίκα Unë jam greke
13 Κι εσύ, εδώ μένεις; Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
14 Ναι, εδώ μένω Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
15 Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε; Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
16 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
17 Ιουλιανό Zhyljen
Ʒyljεn
18 Τι κάνεις εδώ; Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
19 Πιο κοινή έκφραση Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
20 Είμαι σε διακοπές Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
21 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
22 Είμαστε σε διακοπές Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
23 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
24 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
25 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
26 Εδώ δουλεύω Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
27 Εδώ δουλεύουμε Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
28 Πού μου προτείνετε να πάω να φάω; Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
29 Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά; Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
30 Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ; Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - Μαθαίνω

Μαθαίνω
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις; Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 Ναι, εντάξει! Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 Πώς λέγεται αυτό; Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 Πιο κοινή έκφραση Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 Είναι ένα τραπέζι Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 Ένα τραπέζι, κατάλαβες; Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 Δεν καταλαβαίνω Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ; Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ; Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ; Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 Κατάλαβα Kuptova!
kuptɔva4 - Χρώματα

Χρώματα
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού. Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 Είναι κόκκινο Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 Όταν το πρόσωπο ή το αντικείμενο για το οποίο γίνε Është i kuq
əʃtə i kuc
4 Μπλε Blu
blu
5 Κίτρινο E verdhë
ε vεɾðə
6 Όταν το πρόσωπο ή το αντικείμενο για το οποίο γίνε I verdhë
i vεɾðə
7 Άσπρο E bardhë
ε baɾðə
8 Όταν το πρόσωπο ή το αντικείμενο για το οποίο γίνε I bardhë
i baɾðə
9 Μαύρο E zezë
ε zεzə
10 Όταν το πρόσωπο ή το αντικείμενο για το οποίο γίνε I zi
i zi
11 Πράσινο Jeshile
jεʃilε
12 Πορτοκαλί Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 Μοβ Lejla
lεjla
14 Γκρίζο Gri
ɡɾi5 - Αριθμοί

Αριθμοί
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Μηδέν Zero
zεɾɔ
2 Ένα Një
ɲə
3 Δύο Dy
dy
4 Τρία Tre
tɾε
5 Τέσσερα Katër
katəɾ
6 Πέντε Pesë
pεsə
7 Έξι Gjashtë
ɟaʃtə
8 Εφτά Shtatë
ʃtatə
9 Οκτώ Tetë
tεtə
10 Εννέα Nëntë
nəntə
11 Δέκα Dhjetë
ðjεtə
12 Έντεκα Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 Δώδεκα Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 Δεκατρία Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 Δεκατέσσερα Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 Δεκαπέντε Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 Δεκαέξι Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 Δεκαεφτά Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 Δεκαοκτώ Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 Δεκαεννέα Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 Είκοσι Njëzetë
ɲəzεtə
22 Εικοσιένα Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 Είκοσιδύο Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 Είκοσιτρία Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 Είκοσιτέσσερα Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 Είκοσιπέντε Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 Είκοσιέξι Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 Είκοσιεφτά Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 Είκοσιοκτώ Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 Είκοσιεννέα Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 Τριάντα Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 Τριανταένα Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 Τριανταδύο Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 Τριαντατρία Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 Τριαντατέσσερα Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 Τριανταπέντε Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 Τριανταέξι Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 Σαράντα Dyzetë
dyzεt
39 Πενήντα Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 Εξήντα Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 Εβδομήντα Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 Ογδόντα Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 Ενενήντα Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 εκατό Njëqind
ɲəcind
45 πεντακόσια Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 διακόσια Dyqind
dycind
47 Τριακόσια Treqind
tɾεcind
48 Τετρακόσια Katërqind
katəɾcind
49 Χίλια Një mijë
ɲə mijə
50 Χίλιαπεντακόσια Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 Δυο χιλιάδες Dy mijë
dymijə
52 Δέκα χιλιάδες Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - Τα σημεία του καιρού

Τα σημεία του καιρού
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Πότε ήρθες εδώ; Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 Σήμερα Sot
sɔt
4 Χθες Dje
djε
5 Πριν δυο μέρες Ka dy ditë
ka dy ditə
6 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 Για πόσο καιρό θα μείνεις; Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 Θα φύγω αύριο Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 θα Φύγω μεθαύριο Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 Θα φύγω σε τρεις μέρες Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 Δευτέρα E hënë
ε hənə
16 Τρίτη E martë
ε maɾtə
17 Τετάρτη E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 Πέμπτη E enjte
ε εɲtε
19 Παρασκευή E premte
ε pɾεmtε
20 Σάββατο E shtunë
ε ʃtunə
21 Κυριακή E dielë
ε diεlə
22 Ιανουάριος Janar
janaɾ
23 Φεβρουάριος Shkurt
ʃkuɾt
24 Μάρτιος Mars
maɾs
25 Απρίλιος Prill
pɾiɫ
26 Μάιος Maj
maj
27 Ιούνιος Qershor
cεɾʃɔɾ
28 Ιούλιος Korrik
kɔrik
29 Αύγουστος Gusht
ɡuʃt
30 Σεπτέμβριος Shtator
ʃtatɔɾ
31 Οκτώβριος Tetor
tεtɔɾ
32 Νοέμβριος Nëntor
nəntɔɾ
33 Δεκέμβριος Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 Τι ώρα φεύγεις; Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 Πιο κοινή έκφραση Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 Το πρωί, στις οκτώ Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 Το βράδυ, στις έξι Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 Έχω αργήσει Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - Ταξί

Ταξί
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Ταξί Taksi!
taksi
2 Που θέλετε να πάτε; Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 Πάω στο σταθμό Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου; Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 Είναι μακριά από εδώ; Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 Όχι, είναι κοντά Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 Ναι, είναι λίγο πιο μακριά Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 Πόσο θα στοιχίσει; Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ; Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 Είναι δεξιά Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 Είναι αριστερά Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 Ευθεία είναι Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 Είναι εδώ Është këtu!
əʃtə kətu
16 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Arritëm!
aritəm
17 Από δω είναι Është andej!
əʃtə andεj
18 Σταματήστε εδώ! Ndalo!
ndalɔ
19 Με την ησυχία σας Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ; Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - Συναισθήματα

Συναισθήματα
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Μου αρέσει πολύ η χώρα σας Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 Σ' αγαπώ Të dua
tə dua
3 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 Είμαι χαρούμενος Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 Είμαι λυπημένος Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 Αισθάνομαι άνετα εδώ Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 Κρυώνω Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 Ζεσταίνομαι Kam vapë
kam vapə
9 Είναι πολύ μεγάλο Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 Είναι πολύ μικρό Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 Είναι τέλειο Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ; Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 Καλή ιδέα Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 Θέλω να διασκεδάσω Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 Δεν είναι καλή ιδέα Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 Θέλω να ξεκουραστώ Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ; Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω. Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 Παίζω τένις Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος. Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - Οικογένεια

Οικογένεια
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Έχεις συγγενείς εδώ; Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 Ο πατέρας μου Babai im
babai im
3 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Im atë
im atə
4 Η μητέρα μου Nëna ime
nəna imε
5 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Ime më
imɛ mə
6 Ο γιος μου Djali im
djali im
7 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Im bir
im biɾ
8 Η κόρη μου Vajza ime
vajza imε
9 Έναν αδελφό Një vëlla
ɲə vəɫa
10 Μία αδελφή Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 Έναν φίλο Një mik
ɲə mik
12 Μια φίλη Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 Ο φίλος μου Miku im
miku im
14 Η φίλη μου Mikja ime
mikja imε
15 Πιο ρητή έκφραση Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 Ο άνδρας μου Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Im shoq
im ʃɔc
18 Η γυναίκα μου Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - Μπαρ

Μπαρ
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Το μπαρ Bari
baɾi
2 Θες να πιεις κάτι; Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 Πίνω Të pish
tə piʃ
4 Ποτήρι Gotë
ɡɔtə
5 Ευχαρίστως Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 Τι θα ήθελες; Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 Τι ποτά υπάρχουν; Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 Νερό Ujë
ujə
10 Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα; Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 Παγάκια Akull
akuɫ
12 Σοκολάτα Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 Γάλα Qumësht
cuməʃt
14 Τσάι Çaj
ʧaj
15 Καφές Kafe
kafε
16 Με ζάχαρη Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 Με κρέμα Me krem
mε kɾεm
18 Κρασί Verë
vεɾə
19 Μπίρα Birrë
birə
20 Ένα τσάι παρακαλώ Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 Μια μπίρα παρακαλώ Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 Τι θέλετε να πιείτε; Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 Δυο τσάι παρακαλώ! Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 Δυο μπίρες παρακαλώ Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 Τίποτα, ευχαριστώ Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 Πιο ρητή έκφραση Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 Στην υγειά σου! Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 Πιο κοινή έκφραση Për ty!
pəɾ ty!
30 Γεια μας! Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 Το λογαριασμό παρακαλώ! Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 Τι σας οφείλω παρακαλώ; Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 Είκοσι ευρώ Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 Σε προσκαλώ Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - Εστιατόριο

Εστιατόριο
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Το εστιατόριο Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 Θα ήθελες να φας; Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 Ναι θα ήθελα Po, dua
pɔ dua
4 Τρώω Të hash
tə haʃ
5 Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό; Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό; Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 Βραδινό γεύμα Darka
daɾka
9 Πρωινό Mëngjësi
mənɟεsi
10 Σας παρακαλώ! Ju lutem!
ju lutεm
11 Τον κατάλογο, παρακαλώ! Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 Ορίστε ο κατάλογος! Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι; Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 Με ρύζι Me oriz.
mε ɔɾiz
15 Με μακαρόνια Me makarona
mε makaɾɔna
16 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Me pasta
mɛ pasta
17 Με πατάτες Patate
patatε
18 Με λαχανικά Perime
pεɾimε
19 Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 Ψωμί Bukë
bukə
21 Βούτυρο Gjalpe
ɟalp
22 Μια σαλάτα Një sallatë
ɲə saɫatə
23 Ένα επιδόρπιο Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 Φρούτα Fruta
fruta
25 Ένα μαχαίρι, παρακαλώ! Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 Σας φέρνω αμέσως. Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 Ένα μαχαίρι Një thikë
ɲə θikə
29 Ένα πιρούνι Një pirun
ɲə piɾun
30 Ένα κουτάλι Një lugë
ɲə luɡə
31 Το πιάτο αυτό είναι ζεστό; Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης! Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 Ζεστό E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 Κρύο E ftohtë
ε ftɔhtə
35 Καυτερό Pikante
pikantε
36 Θα πάρω ψάρι Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 Κι εγώ το ίδιο Edhe unë
εðε unə12 - Αποχώρηση

Αποχώρηση
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω! Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά; Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 Ναι, μετά χαράς Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 Έχεις κάποιο τηλέφωνο; Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 Ναι, να το Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 Θα τα ξαναπούμε σύντομα Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 Το ελπίζω Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 Αντίο! Mirupafshim
miɾupafʃim
12 Τα λέμε αύριο Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 Γειά σου! Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - Μεταφορά

Μεταφορά
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ; Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου; A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου; Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 0 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 Έχετε τα ωράρια των τραίνων; A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 Τα ωράρια των λεωφορείων Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ; Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 Αυτό είναι Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 Ευχαριστώ Faleminderit!
falεmindεɾit
13 Τίποτα. Καλό ταξίδι Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 Συνεργείο αυτοκινήτων Auto-servis
auto-sεɾvis
15 Πιο ρητή έκφραση Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 Το βενζινάδικο Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 Γεμίστε το, παρακαλώ Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 Ποδήλατο Biçikletë
biʧiklεtə
19 Το κέντρο της πόλης Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 Τα προάστια Periferia
pεɾifεɾia
21 Είναι μια μεγάλη πόλη Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 Είναι ένα χωριό Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 Ένα βουνό Një mal
ɲə mal
24 Μία λίμνη Një liqen
ɲə licen
25 Η εξοχή Fshati
f ʃati14 - Αναζήτηση ενός ατόμου

Αναζήτηση ενός ατόμου
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ; Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 Ναι, εδώ είναι Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 Έχει βγει έξω Ka dalë
ka dalə
4 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της. Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 Ξέρετε που μπορώ να την βρω; Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 Είναι στη δουλειά της. Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 Είναι σπίτι της. Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ; Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 Ναι, εδώ είναι Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 Έχει βγει έξω Ka dalë
ka dalə
11 Ξέρετε που μπορώ να τον βρω; Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 Είναι στην δουλειά του Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 Είναι σπίτι του Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - Ξενοδοχείο

Ξενοδοχείο
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Ένα ξενοδοχείο Hoteli
hɔtɛli
2 Διαμέρισμα Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 Καλωσορίσατε! Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο; Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο; A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 Θέλετε δύο μονά κρεβάτια; Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 Πιο κοινή έκφραση Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 Θέλετε ένα δίκλινο; Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 Πιο ρητή έκφραση Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 Δωμάτιο με πρωινό Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα; Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 Ναι, βεβαίως! Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ; Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ; Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ; Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 Είναι στον πρώτο όροφο. Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 Υπάρχει ασανσέρ; Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 Το ασανσέρ είναι στα αριστερά. Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 Το ασανσέρ είναι στα δεξιά. Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου; Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 Στο ισόγειο Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 Ισόγειο Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 Δωμάτιο Dhomë
ðɔmə
32 Καθαριστήριο ρούχων Patrim kimik
pastɾim kimik
33 Κομμωτήριο Parukeri
paɾukεɾi
34 Πάρκιγκ Parking
paɾkinɡ
35 Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 Αίθουσα συνεδριάσεων Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 Η πισίνα είναι θερμαινόμενη Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 Πισίνα Pishina
piʃina
39 Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ; Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 Το κλειδί, σας παρακαλώ Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 Έχω κάποιο μήνυμα; Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 Ναι, ορίστε Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 Όχι, κανένα Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 Πού μπορώ να κάνω ψιλά; Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ; Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - Παραλία

Παραλία
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Η παραλία Plazhi
plaʒi
2 Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα; Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 Μία μπάλα Një top
ɲə tɔp
5 Κιάλια Dylbi
dylbi
6 Ένα καπέλο Kapele
kapεle
7 Πετσέτα Peshqir
pεʃciɾ
8 Σανδάλια Sandale
sandalε
9 Κουβαδάκι Kovë
kɔvə
10 Αντιηλιακή κρέμα Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 Μαγιό Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 Γυαλία ηλίου Syze dielli
syzε diεɫi
13 οστρακόδερμο Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 Κάνω ηλιοθεραπεία Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 Πιο κοινή έκφραση Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 Ηλιόλουστος Me diell
mε diεɫ
17 Συνώνυμη έκφραση Me diell
18 Ηλιοβασίλεμα Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 Ομπρέλα Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 Ήλιος Diell
diεɫ
21 Ηλιακή ακτινοβολία Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ; Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 Όχι, δεν είναι επικίνδυνο Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 Κολυμπώ Notoj
nɔtɔj
26 Κολύμβηση Not
nɔt
27 Κύμα Valë
valə
28 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Dallgë
daɫɡə
29 Θάλασσα Det
dεt
30 Αμμόλοφος Dunë
dunə
31 Άμμος Rërë
ɾəɾə
32 Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο; Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 Ο καιρός θα αλλάξει Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 Θα βρέξει Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 Θα έχει ήλιο Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 Θα φυσάει πολύ Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 Μαγιό Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 Σκιά Hije
hijɛ17 - Σε περίπτωση στεναχώριας

Σε περίπτωση στεναχώριας
Κουίζ
Εκμάθηση
1 Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 Χάθηκα Kam humbur
kam humbuɾ
3 Τι θα θέλατε; Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 Τι συνέβη; Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 Στα βόρεια Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 Τι θεραπεία ακολουθείτε; Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 Ένα νοσοκομείο Një spital
ɲə spital
11 Ένα φαρμακείο Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 Στα βόρεια Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 Ένας γιατρός Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Një mjek
ɲə mjɛk
15 Ιατρική υπηρεσία Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 Έχασα τα χαρτιά μου Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 Μου έκλεψαν τα χαρτιά Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 Γραφείο απολεσθέντων Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 Σταθμός πρώτων βοηθειών Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 Έξοδος κινδύνου Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 Η αστυνομία Policia
pɔliʦia
22 Χαρτιά Dokumenta
dɔkumεnta
23 Χρήματα Para
paɾa
24 Διαβατήριο Pasaportë
pasapɔɾtə
25 Αποσκευές Bagazhe
baɡaʒε
26 Είμαι εντάξει, ευχαριστώ Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 Αφήστε με ήσυχη Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 Φύγετε! Nisuni!
nisuni
Κατεβάστε το MP3 και το pdf
MP3 + PDF

Κατεβάστε όλους τους ιδιωματισμούς και τις εκφράσεις

Δωρεάν demoαρχίζω

Κατεβάστε το MP3 και το pdf