Your browser does not support JavaScript! アルバニア語 無料 | 学習 アルバニア語

アルバニア語

1

17のテーマ
17のテーマ

基本表現

基本表現
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
こんにちは
Mirëdita
miɾədita
こんばんは
Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
さようなら
Mirupafshim
miɾupafʃim
また後でね
Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
はい
Po
いいえ
Jo
すみません
Ju lutem...!
ju lutεm
ありがとうございます
Faleminderit!
falεmindεɾit
どうもありがとう!
Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
助かりました、 ありがと うございます
Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
どういたしまして
Ju lutem!
ju lutεm
どういたしまして
Asgjë!
asɟə
了解です
Në rregull
nə rεɡuɫ
了解です
Dakord
dakɔɾd
すみません、値段は いくらですか?
Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
すみません、値段は いくらですか?
Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
ごめんなさい!
Më falni!
mə falni
わかりません
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
わかりました
Kuptova!
kuptɔva
知りません
Nuk e di!
nuk ε di
禁止
Ndalohet!
ndalɔhεt
すみません、 トイレはどこですか?
Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
すみません、 トイレはどこですか?
Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
明けまして おめでとう ございます!
Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
明けまして おめでとう ございます!
Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
お誕生日 おめでとう ございます!
Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
よいお年を!
Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
おめでとうございます!
Urime!
uɾimε
おめでとうございます!
Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ会話

会話
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
こんにちは、お元気ですか?
Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
こんにちは、お元気ですか?
Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
こんにちは、元気です、ありがとう
Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
アルバニア語を話せますか?
Flet shqip?
いいえ、アルバニア語は話せません
Jo, unë nuk flas shqip.
少しだけですが
Vetëm pak
vεtəm pak
どこの国から来たのですか?
Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
どこの国から来たのですか?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
お国はどちらですか?
Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
お国はどちらですか?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
アルバニア人です
Unë jam shqiptar
アルバニア人です
Unë jam shqiptare
あなたは? ここに住んでいるのですか?
Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
はい、ここに住んでいます
Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
私の名前はサラです、あなたは?
Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
私の名前はサラです、あなたは?
Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
ジュリアンです
Zhyljen
Ʒyljεn
ここで何をしているのですか?
Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
ここで何をしているのですか?
Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
バカンス中です
Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
バカンス中です
Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
僕たちは バカンス中です
Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
僕たちは バカンス中です
Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
出張中です
Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
出張中です
Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
ここで働いています
Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
僕たちはここで働いています
Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか?
Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
この近くに 美術館は ありますか?
Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
どこか インターネットが できるところは ありますか?
Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?学ぶ

学ぶ
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
単語を少し覚えてみますか?
Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
はい、是非!
Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
はい、是非!
Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
これは何て言うのですか?
Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
これは何て言うのですか?
Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
それはテーブルです
Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
それはテーブルです
Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
テーブルです、わかりましたか?
Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
わかりません
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
すみません、もう一回言っ てもらえますか?
Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
もう少しゆっくり 話してくれますか?
Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
すみません、書いてくれますか?
Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
わかりました
Kuptova!
kuptɔva色
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
このテーブルの色が好きです
Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
赤です
Është e kuqe
əʃtə ε kucε
赤です
Është i kuq
əʃtə i kuc
Blu
blu
黄色
E verdhë
ε vεɾðə
黄色
I verdhë
i vεɾðə
E bardhë
ε baɾðə
I bardhë
i baɾðə
E zezë
ε zεzə
I zi
i zi
Jeshile
jεʃilε
オレンジ
Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
Lejla
lεjla
灰色
Gri
ɡɾi数
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
ゼロ
Zero
zεɾɔ
Një
ɲə
Dy
dy
Tre
tɾε
Katër
katəɾ
Pesë
pεsə
Gjashtë
ɟaʃtə
Shtatë
ʃtatə
Tetë
tεtə
Nëntë
nəntə
Dhjetë
ðjεtə
十一
Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
十二
Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
十三
Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
十四
Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
十五
Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
十六
Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
十七
Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
十八
Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
十九
Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
二十
Njëzetë
ɲəzεtə
二十一
Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
二十二
Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
二十三
Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
二十四
Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
二十五
Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
二十六
Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
二十七
Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
二十八
Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
二十九
Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
三十
Tridhjetë
tɾiðjεtə
三十一
Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
三十二
Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
三十三
Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
三十四
Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
三十五
Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
三十六
Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
四十
Dyzetë
dyzεt
五十
Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
六十
Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
七十
Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
八十
Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
九十
Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
Njëqind
ɲəcind
百五
Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
二百
Dyqind
dycind
三百
Treqind
tɾεcind
四百
Katërqind
katəɾcind
Një mijë
ɲə mijə
千五百
Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
二千
Dy mijë
dymijə
一万
Dhjetë mijë
ðjεtə mijə時の表現

時の表現
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
いつ ここに着いたのですか?
Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
いつ ここに着いたのですか?
Kur arrin?
kuɾ arrin?
今日
Sot
sɔt
昨日
Dje
djε
二日前
Ka dy ditë
ka dy ditə
二日前
Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
どの位いるのですか?
Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
どの位いるのですか?
Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
明日に発ちます
Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
明日に発ちます
Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
あさってに発ちます
Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
あさってに発ちます
Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
三日後に発ちます
Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
三日後に発ちます
Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
月曜日
E hënë
ε hənə
火曜日
E martë
ε maɾtə
水曜日
E mërkurë
ε məɾkuɾə
木曜日
E enjte
ε εɲtε
金曜日
E premte
ε pɾεmtε
土曜日
E shtunë
ε ʃtunə
日曜日
E dielë
ε diεlə
一月
Janar
janaɾ
二月
Shkurt
ʃkuɾt
三月
Mars
maɾs
四月
Prill
pɾiɫ
五月
Maj
maj
六月
Qershor
cεɾʃɔɾ
七月
Korrik
kɔrik
八月
Gusht
ɡuʃt
九月
Shtator
ʃtatɔɾ
十月
Tetor
tεtɔɾ
十一月
Nëntor
nəntɔɾ
十二月
Dhjetor
ðjεtɔɾ
何時に出発するのですか?
Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
何時に出発するのですか?
Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
朝の8時です
Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
朝の8時15分です
Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
朝の8時15分です
Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
朝の8時半です
Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
朝の8時半です
Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
朝の8時45分です
Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
夜の6時です
Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
遅刻です
Jam me vonesë
jam mεvɔnεsəタクシー

タクシー
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
タクシー!
Taksi!
taksi
どちらまで行かれますか?
Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
駅に行きたいのですが
Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
日夜ホテルに 行きたいのですが
Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
空港までお願いできますか?
Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
荷物を お願いできますか?
Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
ここから遠いですか?
Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
いいえ、すぐ近くです
Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
はい、少し遠いです
Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
いくら かかりますか?
Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
ここまで お願いします
Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
右です
Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
左です
Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
真っ直ぐです
Është drejt
əʃtə dɾεjt
ここです
Është këtu!
əʃtə kətu
ここです
Arritëm!
aritəm
あちらです
Është andej!
əʃtə andεj
ストップ!
Ndalo!
ndalɔ
ゆっくりでいいですよ
Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
ゆっくりでいいですよ
Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
領収書を お願いできますか?
Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?気持ち

気持ち
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
あなたの国が すごい好きです
Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
愛してます
Të dua
tə dua
愛してます
Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
嬉しいです
Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
悲しいです
Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
いい気分です
Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
寒いですね
Kam ftohtë
kam ftɔhtə
暑いですね
Kam vapë
kam vapə
大きすぎます
Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
小さすぎます
Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
完璧です!
Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
今晩 出かけたいですか?
Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
今晩 出かけたいですね
Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
いい案ですね
Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
遊びたいですね
Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
いい案じゃないですね
Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
今晩は 出かけたくないです
Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
休みたいです
Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
スポーツをしたいですか?
Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
はい、気分転換しないと!
Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
テニスをします
Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
いいです ありがとう、結構疲れています
Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ家族

家族
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
家族もここに住んでいるのですか?
Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
私のお父さん
Babai im
babai im
私のお父さん
Im atë
im atə
私のお母さん
Nëna ime
nəna imε
私のお母さん
Ime më
imɛ mə
私の息子
Djali im
djali im
私の息子
Im bir
im biɾ
私の娘
Vajza ime
vajza imε
Një vëlla
ɲə vəɫa
Një motër
ɲə mɔtəɾ
男友達
Një mik
ɲə mik
女友達
Një mikeshë
ɲə mikεʃə
私の彼氏
Miku im
miku im
僕の彼女
Mikja ime
mikja imε
僕の彼女
Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
私の夫
Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
私の夫
Im shoq
im ʃɔc
僕の妻
Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
僕の妻
Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛバー

バー
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
バー
Bari
baɾi
何か飲みたいですか?
Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
飲む
Të pish
tə piʃ
グラス
Gotë
ɡɔtə
喜んで
Me kënaqësi
mε kənacəsi
何にしますか?
Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
飲み物は 何がありますか?
Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
水とフルーツジュースがあります
Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
Ujë
ujə
すみません、氷をいれて もらえます か?
Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
Akull
akuɫ
チョコレート
Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
ミルク
Qumësht
cuməʃt
紅茶
Çaj
ʧaj
コーヒー
Kafe
kafε
砂糖 と
Me sheqer
mε ʃεcεɾ
クリーム と
Me krem
mε kɾεm
ワイン
Verë
vεɾə
ビール
Birrë
birə
紅茶をひとつ お願いします
Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
ビールを一杯 お願いします
Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
何を飲まれますか?
Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
何を飲まれますか?
Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
紅茶を二つ お願いします!
Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
ビールを二杯 お願いします
Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
何もいりません、ありがと うございます
Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
何もいりません、ありがと うございます
Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
乾杯
Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
乾杯
Për ty!
pəɾ ty!
乾杯
Gëzuar!
ɡəzuaɾ
お勘定お願いします
Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
すみません、いくらですか?
Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
二七〇〇円
Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
ご馳走します
Je i ftuar
jε i ftuaɾレストラン

レストラン
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
レストラン
Restoranti
ɾεstɔɾanti
何か食べたいですか?
Do të hash?
dɔ tə haʃ?
はい、食べたいです
Po, dua
pɔ dua
食べる
Të hash
tə haʃ
どこで 食べれますか?
Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
どこで 昼食がとれますか?
Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
どこで 昼食がとれますか?
Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
夕食
Darka
daɾka
朝食
Mëngjësi
mənɟεsi
すみません!
Ju lutem!
ju lutεm
すみません、メニューをお願い します!
Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
こちらがメニューです!
Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
肉と魚、どちらが食べたいですか?
Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
ご飯と 一緒に
Me oriz.
mε ɔɾiz
パスタと 一緒に
Me makarona
mε makaɾɔna
パスタと 一緒に
Me pasta
mɛ pasta
ポテト
Patate
patatε
野菜
Perime
pεɾimε
スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵
Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
パン
Bukë
bukə
バター
Gjalpe
ɟalp
サラダ
Një sallatë
ɲə saɫatə
デザート
Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
フルーツ
Fruta
fruta
すみません、ナイフはありますか?
Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
すみません、ナイフはありますか?
Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
はい、すぐにお持ちいたします
Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
ナイフ
Një thikë
ɲə θikə
フォーク
Një pirun
ɲə piɾun
スプーン
Një lugë
ɲə luɡə
温かい料理ですか?
Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
はい、それにとても辛いです!
Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
温かい
E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
冷たい
E ftohtë
ε ftɔhtə
辛い
Pikante
pikantε
魚にします!
Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
私も
Edhe unë
εðε unə別れる

別れる
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
もう遅いですね!行かないと!
Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
また 会えますか?
Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
うん、喜んで
Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
この住所に 住んでいます
Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
電話番号を 教えてくれますか?
Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
はい、これです
Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
楽しかったです
Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
私も、会えて良かったです
Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
近いうちに また会いましょうね
Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
そうですね
Me kënaqësi
mε kənacəsi
さようなら
Mirupafshim
miɾupafʃim
また明日
Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
バイバイ!
Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε交通機関

交通機関
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
すみません、 バス停を探しているのですが
Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか?
Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
すみません、この電車は どこ行きですか?
Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
この電車は 太陽の町に 停まりますか?
A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
太陽の町行きの電車は いつ出発しますか?
Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
太陽の町行きの電車は いつ着きますか?
Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
太陽の町への 切符を一枚 お願いします
Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
電車の時刻表は ありますか?
A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
バスの時刻表
Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか?
Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
あれです
Është ai atje
əʃtə ai atjε
ありがとうございます
Faleminderit!
falεmindεɾit
どういたしまして、良いご旅行を!
Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
整備工場
Auto-servis
auto-sεɾvis
整備工場
Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
ガソリンスタンド
Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
満タンでお願いします
Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
自転車
Biçikletë
biʧiklεtə
自転車
Dyrrotak
dyrɔtak
中心街
Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
郊外
Periferia
pεɾifεɾia
大都市です
Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
村です
Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
Një mal
ɲə mal
Një liqen
ɲə licen
田舎
Fshati
f ʃati人を探す

人を探す
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
すみません、サラさんはいますか?
Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
はい、彼女なら ここに いますよ
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
彼女なら 出かけました
Ka dalë
ka dalə
彼女の携帯に 電話してみてください
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
彼女が どこにいるか 知っていますか?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
彼女の会社にいますよ
Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
彼女の自宅にいますよ
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
すみません、ジュリアンさん はいますか?
Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
はい、彼なら ここに いますよ
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
彼なら 出かけました
Ka dalë
ka dalə
彼が どこにいるか 知っていますか?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
彼の携帯に 電話してみてください
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
彼の会社にいますよ
Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
彼の自宅にいますよ
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpiホテル

ホテル
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
ホテル
Hoteli
hɔtɛli
マンション
Apartamenti
apaɾtamɛnti
いらっしゃいませ!
Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
空いてる部屋は ありますか?
Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
部屋にお風呂は 付いていますか?
A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
ツインルームの方が よろしいですか?
Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
ツインルームの方が よろしいですか?
Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
ダブルルームが よろしいですか?
Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
ダブルルームが よろしいですか?
Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付
Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
朝食付の部屋
Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
一泊 いくらですか?
Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
一泊 いくらですか?
Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
すみません、まずお部屋を見せ てください
Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
すみません、まずお部屋を見せ てください
Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
はい、もちろん!
Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
ありがとう、 とてもいい部屋ですね
Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
ありがとう、 とてもいい部屋ですね
Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
では、今晩の予約は できますか?
Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
私には 少し高すぎます、ありがとう
Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
すみません、荷物を預かって もらえますか?
Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
すみません、荷物を預かって もらえますか?
Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
すみません、僕の部屋は どこですか?
Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
二階です
Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
エレベーターは ありますか?
Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
エレベーターは 左手にあります
Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
エレベーターは 右手にあります
Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
コインランドリーは どこにありますか?
Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
一階に あります
Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
一階
Kati përdhes
kati pəɾðεs
部屋
Dhomë
ðɔmə
クリーニング店
Patrim kimik
pastɾim kimik
美容院
Parukeri
paɾukεɾi
駐車場
Parking
paɾkinɡ
会議室で会いませんか?
Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
会議室
Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
プールは温水です
Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
プール
Pishina
piʃina
すみません、7時に 起こしてください
Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
鍵を お願いします
Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
カードキーを お願いします
Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
何か僕宛に伝言は ありますか?
Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
はい、こちらです
Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
いいえ、何も ありません
Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
どこで 両替できますか?
Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
すみません、両替してもらえ ますか?
Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
できますよ、いくら替えましょ うか?
Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
できますよ、いくら替えましょ うか?
Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?ビーチ

ビーチ
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
ビーチ
Plazhi
plaʒi
どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか?
Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
この方向に進めば 店があ りますよ
Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
ビーチボール
Një top
ɲə tɔp
双眼鏡
Dylbi
dylbi
帽子
Kapele
kapεle
タオル
Peshqir
pεʃciɾ
サンダル
Sandale
sandalε
バケツ
Kovë
kɔvə
日焼けどめクリーム
Krem dielli
kɾεm diεɫi
海水パンツ
Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
サングラス
Syze dielli
syzε diεɫi
甲殻類
Guaskore
ɡuaskɔɾε
日光浴をする
Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
日光浴をする
Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
晴れた
Me diell
mε diεɫ
晴れた
Me diell
日没
Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
パラソル
Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
太陽
Diell
diεɫ
日射病
Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
ここで泳ぐのは 危ないですか?
Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
いいえ、危なくないですよ
Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
はい、ここで泳ぐのは 禁止されています
Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
泳ぐ
Notoj
nɔtɔj
水泳
Not
nɔt
Valë
valə
Dallgë
daɫɡə
Det
dεt
砂丘
Dunë
dunə
Rërë
ɾəɾə
明日の天気予報はどうですか?
Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
天気は変わるみたいです
Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
雨が降るみたいです
Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
晴れるみたいです
Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
風が強いみたいです
Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
水着
Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
日陰
Hije
hijɛ困った時

困った時
進捗
0%
新しいクイズを開始する
Q1
すみません、 助けてもらえますか?
Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
道に迷っているんです
Kam humbur
kam humbuɾ
何かお探しですか?
Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
どうしたのですか?
Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
通訳は どこで頼めますか?
Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
最寄の薬局は どこですか?
Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
最寄の薬局は どこですか?
Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
すみません、医者を呼ん でもらえますか?
Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
今 何かの治療をうけていますか?
Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
病院
Një spital
ɲə spital
薬局
Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
薬局
Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
医者
Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
医者
Një mjek
ɲə mjɛk
医療サービス
Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
身分証明書を失くしました
Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
身分証明書を盗まれました
Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
お忘れ物預かり所
Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
救護所
Urgjenca
uɾɟεnʦa
非常口
Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
警察
Policia
pɔliʦia
身分証明書
Dokumenta
dɔkumεnta
お金
Para
paɾa
パスポート
Pasaportë
pasapɔɾtə
荷物
Bagazhe
baɡaʒε
結構です、ありがとう
Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
ほっといてください!
Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
ほっといてください!
Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
あっちに行ってください!
Nisuni!
nisuni