Ordförråd > Kinesiska

1 - Nödvandiga uttryck
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Hej 🔊 你好
nǐhǎo
🔊 Hej 🔊 晚上好
wǎnshànghǎo
🔊 Hejdå 🔊 再见
zàijiàn
🔊 Vi ses 🔊 回头见
huí tóu jiàn
🔊 Ja 🔊 是
shì
🔊 Nej 🔊 不是
búshì
🔊 Skulle du kunna 🔊 请
qǐng
🔊 Tack! 🔊 谢谢
xièxiè
🔊 Tack så mycket! 🔊 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
🔊 Tack för hjälpen 🔊 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
🔊 Varsågod 🔊 没关系
méiguànxì
🔊 Okej 🔊 好
hǎo
🔊 Hur mycket kostar det? 🔊 多少钱?
duōshǎo qián
🔊 Förlåt! 🔊 对不起!
duì bu qǐ
🔊 Jag förstår inte 🔊 我不懂
wǒ bù dǒng
🔊 Jag förstår 🔊 我懂了
wǒ dǒng le
🔊 Jag vet inte 🔊 我不知道
wǒ bù zhīdào
🔊 Förbjudet 🔊 禁止
jìnzhǐ
🔊 Ursäkta mig, var finns det en toalett? 🔊 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
🔊 Gott Nytt År! 🔊 新年好!
xīnnián hǎo
🔊 Grattis på födelsedagen! 🔊 生日快乐!
shēngrìkuàilè
🔊 Trevliga helgdagar 🔊 节日快乐!
jiérì kuàilè
🔊 Gratulerar! 🔊 祝贺您!
zhùhè nín
2 - Samtal
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Hej. Hur mår du? 🔊 你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
🔊 Hej. Jag mår bra, tack 🔊 我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
🔊 Talar du kinesiska? 🔊 你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
🔊 Nej, jag talar inte kinesiska 🔊 不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
🔊 Bara lite 🔊 仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
🔊 Vilket land kommer du ifrån? 🔊 你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
🔊 Vilken nationalitet är du? 🔊 你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
🔊 Jag är svensk 🔊 我是瑞典人
wǒ shì Ruìdiǎnrén
🔊 Och du, bor du här? 🔊 你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
🔊 Ja, jag bor här 🔊 对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
🔊 Jag heter Sara. Vad heter du? 🔊 我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
🔊 Julien 🔊 我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
🔊 Vad gör du här? 🔊 你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
🔊 Jag är på semester 🔊 我在休假
wǒ zài xiūjià
🔊 Vi är på semester 🔊 我们在休假
wǒmen zài xiūjià
🔊 Jag är på affärsresa 🔊 我在出差
wǒ zài chūchāi
🔊 Jag arbetar här 🔊 我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Vi arbetar här 🔊 我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Vad finns det för bra ställen att äta på? 🔊 哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
🔊 Finns det något museum i närheten? 🔊 附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
🔊 Var finns det internetanslutning? 🔊 到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎng
3 - Lära sig
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Vill du lära dig några ord? 🔊 你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
🔊 Okej! 🔊 好的!
hǎo de
🔊 Vad heter det? 🔊 这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
🔊 Det är ett bord 🔊 这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
🔊 Ett bord. Förstår du? 🔊 桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
🔊 Jag förstår inte 🔊 我不懂
wǒ bù dǒng
🔊 Kan du säga det en gång till? 🔊 请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
🔊 Kan du tala lite långsammare? 🔊 你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
🔊 Skulle du kunna skriva det? 🔊 你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
🔊 Jag förstår 🔊 我懂了
wǒ dǒng le
4 - Färger
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Jag tycker om färgen på detta bord 🔊 我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
🔊 Det är rött 🔊 这是红色的
zhè shì hóngsè de
🔊 Blått 🔊 蓝色
lánsè
🔊 Gult 🔊 黄色
huángsè
🔊 Vitt 🔊 白色
báisè
🔊 Svart 🔊 黑色
hēisè
🔊 Grönt 🔊 绿色
lǜsè
🔊 Orange 🔊 橙色
chéngsè
🔊 Lila 🔊 紫色
zǐ sè
🔊 Grått 🔊 灰色
huīsè
5 - Siffror
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Noll 🔊 零
líng
🔊 Ett 🔊 一
🔊 Två 🔊 二
èr
🔊 Tre 🔊 三
sān
🔊 Fyra 🔊 四
🔊 Fem 🔊 五
🔊 Sex 🔊 六
liù
🔊 Sju 🔊 七
🔊 Åtta 🔊 八
🔊 Nio 🔊 九
jiǔ
🔊 Tio 🔊 十
shí
🔊 Elva 🔊 十一
shíyī
🔊 Tolv 🔊 十二
shí'èr
🔊 Tretton 🔊 十三
shísān
🔊 Fjorton 🔊 十四
shísì
🔊 Femton 🔊 十五
shíwǔ
🔊 Sexton 🔊 十六
shíliù
🔊 Sjutton 🔊 十七
shíqī
🔊 Arton 🔊 十八
shíbā
🔊 Nitton 🔊 十九
shíjiǔ
🔊 Tjugo 🔊 二十
èrshí
🔊 Tjugoett 🔊 二十一
èrshíyī
🔊 Tjugotvå 🔊 二十二
èrshíèr
🔊 Tjugotre 🔊 二十三
èrshísān
🔊 Tjugofyra 🔊 二十四
èrshísì
🔊 Tjugofem 🔊 二十五
èrshíwǔ
🔊 Tjugosex 🔊 二十六
èrshíliù
🔊 Tjugosju 🔊 二十七
èrshíqī
🔊 Tjugoåtta 🔊 二十八
èrshíbā
🔊 Tjugonio 🔊 二十九
èrshíjiǔ
🔊 Trettio 🔊 三十
sānshí
🔊 Trettioett 🔊 三十一
sānshí yī
🔊 Trettiotvå 🔊 三十二
sānshí èr
🔊 Trttiotre 🔊 三十三
sānshí sān
🔊 Trettiofyra 🔊 三十四
sānshí sì
🔊 Trettiofem 🔊 三十五
sānshí wǔ
🔊 Trettiosex 🔊 三十六
sānshí liù
🔊 Fyrtio 🔊 四十
sìshí
🔊 Femtio 🔊 五十
wǔshí
🔊 Sextio 🔊 六十
liùshí
🔊 Sjuttio 🔊 七十
qīshí
🔊 Åttio 🔊 八十
bāshí
🔊 Nittio 🔊 九十
jiǔshí
🔊 Ett hundra 🔊 一百
yībǎi
🔊 Ett hundrafem 🔊 一百零五
yībǎi líng wǔ
🔊 Två hundra 🔊 二百
èrbǎi
🔊 Tre hundra 🔊 三百
sānbǎi
🔊 Fyra hundra 🔊 四百
sìbǎi
🔊 Ett tusen 🔊 一千
yīqiān
🔊 Två tusen 🔊 二千
èrqiān
🔊 Tio tusen 🔊 一万
yīwàn
6 - Fråga efter tiden
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 När kom du hit? 🔊 你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
🔊 Idag 🔊 今天
jīntiān
🔊 Igår 🔊 昨天
zuótiān
🔊 För två dagar sedan 🔊 两天前
liǎng tiān qián
🔊 Hur länge skall du stanna? 🔊 你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
🔊 Jag åker imorgon. 🔊 我明天走
wǒ míngtiān zǒu
🔊 Jag åker i övermorgon 🔊 我后天走
wǒ hòutiān zǒu
🔊 Jag åker om tre dagar 🔊 我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
🔊 Måndag 🔊 星期一
xīngqīyī
🔊 Tisdag 🔊 星期二
xīngqīèr
🔊 Onsdag 🔊 星期三
xīngqīsān
🔊 Torsdag 🔊 星期四
xīngqīsì
🔊 Fredag 🔊 星期五
xīngqīwǔ
🔊 Lördag 🔊 星期六
xīngqīliù
🔊 Söndag 🔊 星期天
xīngqītiān
🔊 Januari 🔊 1月
yī yuè
🔊 Februari 🔊 2月
èr yuè
🔊 Mars 🔊 3月
sān yuè
🔊 April 🔊 4月
sì yuè
🔊 Maj 🔊 5月
wǔ yuè
🔊 Juni 🔊 6月
liù yuè
🔊 Juli 🔊 7月
qī yuè
🔊 Augusti 🔊 8月
bā yuè
🔊 September 🔊 9月
jiǔ yuè
🔊 Oktober 🔊 10月
shí yuè
🔊 November 🔊 11月
shí yī yuè
🔊 December 🔊 12月
shí èr yuè
🔊 Hur dags åker du? 🔊 你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
🔊 På morgonen, klockan åtta. 🔊 早晨...八点
zǎochen bā diǎn
🔊 På morgonen, klockan kvart över åtta 🔊 早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
🔊 På morgonen, klockan halv nio 🔊 早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
🔊 På morgonen, klockan kvart i nio 🔊 早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
🔊 På kvällen, klockan sex 🔊 晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
🔊 Jag är sen 🔊 我迟到了
wǒ chídào le
7 - Taxi
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Taxi! 🔊 出租车!
chūzū chē
🔊 Vart vill du åka? 🔊 你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
🔊 Jag skall till järnvägsstationen 🔊 我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
🔊 Jag skall till Hotell Dag och Natt 🔊 我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
🔊 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? 🔊 您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
🔊 Kan ni ta mina väskor? 🔊 您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
🔊 Är det långt härifrån? 🔊 离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
🔊 Nej, den ligger här intill 🔊 不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
🔊 Den ligger lite längre bort 🔊 有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
🔊 Hur mycket kommer det att kosta? 🔊 多少钱?
duōshǎo qián
🔊 Kör mig dit, tack. 🔊 请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
🔊 Den ligger till höger 🔊 朝右边
cháo yòubiān
🔊 Den ligger till vänster 🔊 朝左边
cháo zuǒbian
🔊 Den ligger rakt fram 🔊 笔直走
bǐzhí zǒu
🔊 Den ligger här 🔊 到了
dào le
🔊 Det är därborta 🔊 在那儿
zài nà ér
🔊 Stopp! 🔊 停!
tíng
🔊 Det är ingen brådska 🔊 慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
🔊 Skulle jag kunna få ett kvitto? 🔊 您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma
8 - Familjen
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Har du familj här? 🔊 你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
🔊 Min pappa 🔊 我的父亲
wǒde fùqīn
🔊 Min mamma 🔊 我的母亲
wǒde mǔqīn
🔊 Min son 🔊 我的儿子
wǒde érzi
🔊 Min dotter 🔊 我的女儿
wǒde nǚer
🔊 En bror 🔊 一个哥哥
yī gè gēgē
🔊  🔊 弟弟
yi gè dìdì
🔊 En syster 🔊 一个姐姐
yī gè jiějiě
🔊  🔊 妹妹
yi gè mèimei
🔊 En vän 🔊 一个朋友
yī gè péngyou
🔊 En väninna 🔊 一个朋友
yī gè péngyou
🔊 Min pojkvän 🔊 我的男朋友
wǒde nánpéngyou
🔊 Min flickvän 🔊 我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
🔊 Min man 🔊 我的丈夫
wǒde zhàngfu
🔊 Min fru 🔊 我的妻子
wǒde qīzi
9 - Känslor
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Jag tycker mycket om ditt land 🔊 我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
🔊 Jag älskar dig 🔊 我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
🔊 Jag är lycklig 🔊 我很幸福
wǒ hěn xìngfú
🔊 Jag är ledsen 🔊 我很难过
wǒ hěn nánguò
🔊 Jag mår bra här 🔊 我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
🔊 Jag fryser 🔊 我很冷
wǒ hěn lěng
🔊 Jag är varm 🔊 我很热
wǒ hěn rè
🔊 Det är för stort 🔊 太大了
tài dà le
🔊 Det är för litet 🔊 太小了
tài xiǎo le
🔊 Det är perfekt 🔊 非常好
fēicháng hǎo
🔊 Vill du gå ut ikväll? 🔊 今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
🔊 Jag skulle vilja gå ut ikväll 🔊 我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
🔊 Det är en bra idé 🔊 这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
🔊 Jag vill ha kul 🔊 我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
🔊 Det är inte en bra idé 🔊 这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
🔊 Jag har ingen lust att gå ut ikväll 🔊 今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
🔊 Jag vill vila 🔊 我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
🔊 Vill du motionera? 🔊 你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
🔊 Ja, jag behöver släppa loss! 🔊 是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
🔊 Jag spelar tennis 🔊 我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
🔊 Nej tack, jag är ganska trött 🔊 不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèi
10 - Bar
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Baren 🔊 酒吧
jiǔbā
🔊 Vill du ha något att dricka? 🔊 你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
🔊 Dricka 🔊 喝
🔊 Glas 🔊 杯子
bēizi
🔊 Gärna 🔊 好的,谢谢
hǎo de xièxiè
🔊 Vad vill du ha? 🔊 你喝什么?
nǐ hē shénme
🔊 Vad finns det att dricka ? 🔊 有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
🔊 Det finns vatten och juice 🔊 有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
🔊 Vatten 🔊 水
shuǐ
🔊 Skulle jag kunna få några isbitar? 🔊 能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
🔊 Isbitar 🔊 冰块
bīng kuài
🔊 Choklad 🔊 巧克力
qiǎokèlì
🔊 Mjölk 🔊 牛奶
niúnǎi
🔊 Te 🔊 茶
chá
🔊 Kaffe 🔊 咖啡
kāfēi
🔊 Med socker 🔊 加糖
jiā táng
🔊 Med grädde 🔊 加奶油
jiā nǎiyóu
🔊 Vin 🔊 葡萄酒
pútáojiǔ
🔊 Öl 🔊 啤酒
píjiǔ
🔊 En kopp te, tack 🔊 请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
🔊 En öl, tack 🔊 请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
🔊 Vad vill ni dricka? 🔊 您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
🔊 Två koppar te, tack 🔊 请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
🔊 Två öl, tack 🔊 请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
🔊 Inget, tack 🔊 什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
🔊 Skål! 🔊 干杯
gānbēi
🔊 Skål! 🔊 为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
🔊 Skulle jag kunna få notan? 🔊 我要买单
wǒ yào mǎi dān
🔊 Hur mycket är jag skyldig? 🔊 一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
🔊 Tjugo euros 🔊 二十欧元
èrshí ōuyuán
🔊 Jag bjuder 🔊 我请你
wǒ qǐng nǐ
11 - Restaurang
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Restaurangen 🔊 餐馆
cānguǎn
🔊 Vill du äta något? 🔊 你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
🔊 Ja, det vill jag gärna. 🔊 是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
🔊 Äta 🔊 吃饭
chīfàn
🔊 Var kan vi äta? 🔊 我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
🔊 Var kan vi äta lunch? 🔊 我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
🔊 Middag 🔊 晚餐
wǎncān
🔊 Frukost 🔊 早餐
zǎocān
🔊 Ursäkta! 🔊 对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
🔊 Menyn, tack! 🔊 请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
🔊 Här är menyn. 🔊 这是菜单!
zhè shì càidān
🔊 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? 🔊 你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
🔊 Med ris 🔊 再加饭
zài jiā fàn
🔊 Med pasta 🔊 再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
🔊 Potatis 🔊 土豆
tǔdòu
🔊 Grönsaker 🔊 蔬菜
shūcài
🔊 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg 🔊 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
🔊 Bröd 🔊 面包
miànbāo
🔊 Smör 🔊 黄油
huángyóu
🔊 Sallad 🔊 一份色拉
yī fèn sè lā
🔊 Efterrätt 🔊 一份甜点
yī fèn tián diǎn
🔊 Frukt 🔊 水果
shuǐguǒ
🔊 Skulle jag kunna få be om en kniv? 🔊 请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
🔊 Ja, jag kommer med en meddetsamma 🔊 有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
🔊 En kniv 🔊 刀
dāo
🔊 En gaffel 🔊 叉
chā
🔊 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked 🔊 勺子
sháozi
🔊 Är det en varm rätt? 🔊 这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
🔊 Ja, och väldigt stark också! 🔊 是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
🔊 Varm 🔊 热
🔊 Kall 🔊 冷
lěng
🔊 Stark 🔊 辣
🔊 Jag skall ha fisk! 🔊 我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
🔊 Jag också 🔊 我也一样
wǒ yě yīyàng
12 - Att skiljas åt
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Vad sent det är! Jag måste gå! 🔊 天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
🔊 Skulle vi kunna ses igen? 🔊 我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
🔊 Ja, gärna 🔊 当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
🔊 Jag bor pa denna adress 🔊 这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
🔊 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? 🔊 有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
🔊 Ja, här får du 🔊 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
🔊 Det var trevligt att träffas 🔊 和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
🔊 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig 🔊 我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
🔊 Vi ses snart. 🔊 希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
🔊 Det hoppas jag också 🔊 我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
🔊 Hejdå 🔊 再见!
zàijiàn
🔊 Vi ses imorgon 🔊 明天见!
míngtiān jiàn
🔊 Hejdå 🔊 再见!
zàijiàn
13 - Färdmedel
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen 🔊 对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
🔊 Vad kostar en biljett till Solstaden? 🔊 请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
🔊 Vart går detta tåg? 🔊 请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
🔊 Stannar detta tåg i Solstaden? 🔊 这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
🔊 När avgår tåget till Solstaden? 🔊 去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
🔊 När anländer tåget som går till Solstaden? 🔊 去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
🔊 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? 🔊 我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
🔊 Har ni tågtidtabellen? 🔊 您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
🔊 Busstidtabellen 🔊 汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
🔊 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? 🔊 请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
🔊 Det är det där 🔊 就是这列
jiùshì zhè liè
🔊 Tack! 🔊 谢谢
xièxiè
🔊 Varsågod! Trevlig resa! 🔊 不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
🔊 Verkstaden 🔊 修车库
xiū chēkù
🔊 Bensinmacken 🔊 加油站
jiāyóu zhàn
🔊 Skulle jag kunna få tanken full, tack. 🔊 请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
🔊 Cykel 🔊 自行车
zìxíngchē
🔊 Centrum 🔊 市中心
shì zhōngxīn
🔊 Förorten 🔊 郊区
jiāoqū
🔊 Det är en stor stad 🔊 这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
🔊 Det är en by 🔊 这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
🔊 Ett berg 🔊 一座山
yīzuòshān
🔊 En sjö 🔊 一条湖
yī tiáo hú
🔊 Landet 🔊 乡村
xiāngcūn
14 - Hotell
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Hotellet 🔊 酒店
jiǔdiàn
🔊 Lägenhet 🔊 公寓
gōngyù
🔊 Välkommen! 🔊 欢迎
huānyíng
🔊 Har ni ett ledigt rum? 🔊 您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
🔊 Har rummet badrum? 🔊 房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
🔊 Föredrar ni två enkelsängar? 🔊 您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
🔊 Vill ni ha ett dubbelrum? 🔊 您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
🔊 Rum med badkar - med balkong - med dusch 🔊 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
🔊 Frukost ingår i rummet 🔊 住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
🔊 Vad kostar en natt? 🔊 住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
🔊 Jag skulle vilja se rummet först, tack! 🔊 我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
🔊 Visst! 🔊 当然可以!
dāngrán kěyǐ
🔊 Tack, rummet är jättefint. 🔊 谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
🔊 OK, kan jag boka för inatt då? 🔊 好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
🔊 Det är lite för dyrt för mig, tack. 🔊 太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
🔊 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor? 🔊 请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
🔊 Var är rummet? 🔊 我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
🔊 Det ligger på första våningen 🔊 在二楼
zài èr lóu
🔊 Finns det hiss? 🔊 有电梯吗?
yǒu diàntī ma
🔊 Hissen är på vänster sida 🔊 电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
🔊 Hissen är på höger sida 🔊 电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
🔊 Var finns tvättstugan? 🔊 洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
🔊 Den ligger på bottenvåningen 🔊 在底楼
zài dǐ lóu
🔊 Bottenvåningen 🔊 底楼
dǐ lóu
🔊 Rum 🔊 房间
fángjiān
🔊 Kemtvätt 🔊 干洗店
gānxǐ diàn
🔊 Frisörsalong 🔊 美发厅
měi fà tīng
🔊 Parkering 🔊 停车场
tíngchēchǎng
🔊 Skall vi ses i mötesrummet? 🔊 我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
🔊 Mötesrummet 🔊 会议室
huìyì shì
🔊 Bassängen är uppvärmd 🔊 游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
🔊 Badbassäng - swimming pool 🔊 游泳池
yóuyǒngchí
🔊 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack? 🔊 请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
🔊 Skulle jag kunna få nyckeln, tack? 🔊 请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
🔊 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack? 🔊 请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
🔊 Finns det några meddelanden till mig? 🔊 有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
🔊 Ja, varsågod. 🔊 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
🔊 Nej, det har inte kommit något till er. 🔊 没有
méiyǒu
🔊 Var kan jag växla? 🔊 在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
🔊 Skulle ni kunna växla? 🔊 您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
🔊 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? 🔊 行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎo
15 - Söka någon
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Är Sara här? 🔊 请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
🔊 Ja, hon är här 🔊 是的,她在
shìde tā zài
🔊 Hon gick ut 🔊 她出去了
tā chūqù le
🔊 Ni kan ringa henne på hennes mobil 🔊 您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? 🔊 您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Hon är på jobbet 🔊 她在上班
tā zài shàngbān
🔊 Hon är hemma 🔊 她在家
tā zàijiā
🔊 Är Julien här? 🔊 请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
🔊 Ja, han är här 🔊 是的,他在
shìde tā zài
🔊 Han gick ut 🔊 他出去了
tā chūqù le
🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? 🔊 您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Ni kan ringa honom på hans mobil 🔊 您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Han är på jobbet 🔊 他在上班
tā zài shàngbān
🔊 Han är hemma 🔊 他在家
tā zàijiā
16 - Strand
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Stranden 🔊 海滩
hǎitān
🔊 Vet ni var jag kan köpa en boll? 🔊 您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
🔊 Det finns en affär åt det hållet. 🔊 往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
🔊 En boll 🔊 足球
zúqiú
🔊 Kikare 🔊 望远镜
wàngyuǎnjìng
🔊 En keps 🔊 太阳帽
tàiyáng mào
🔊 Handduk 🔊 浴巾
yùjīn
🔊 Sandaler 🔊 拖鞋
tuōxié
🔊 Spann 🔊 塑料桶
sùliào tǒng
🔊 Solkräm 🔊 防晒霜
fángshàishuāng
🔊 Badbyxor 🔊 游泳裤
yóuyǒng kù
🔊 Solglasögon 🔊 太阳眼镜
tài
🔊 Skaldjur 🔊 贝壳类
bèiké lèi
🔊 Sola sig 🔊 太阳浴
tàiyáng yù
🔊 Soligt 🔊 阳光明媚
yángguāng míngmèi
🔊 Solnedgång 🔊 日落
rìluò
🔊 Parasoll 🔊 遮阳伞
zhē yángsǎn
🔊 Sol 🔊 太阳
tàiyáng
🔊 Solsting 🔊 中暑
zhòngshǔ
🔊 Är det farligt att simma här? 🔊 这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
🔊 Nej, det är inte farligt 🔊 不,不危险
bù, bù wēixiǎn
🔊 Ja, det ar förbjudet att bada här 🔊 对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
🔊 Simma 🔊 游泳
yóuyǒng
🔊 Simning 🔊 游泳
yóuyǒng
🔊 Våg 🔊 海浪
hǎi làng
🔊 Hav 🔊 大海
dàhǎi
🔊 Sanddyna 🔊 沙丘
shāqiū
🔊 Sand 🔊 沙
shā
🔊 Hurdant skall vädret bli imorgon? 🔊 明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
🔊 Vädret kommer att förändras 🔊 天气要变了
tiānqì yào biàn le
🔊 Det skall regna 🔊 要下雨
yào xiàyǔ
🔊 Det skall vara soligt 🔊 要出太阳
yào chū tàiyáng
🔊 Det skall vara mycket blåsigt 🔊 要刮大风
yào guā dà fēng
🔊 Baddräkt 🔊 游泳衣
yóuyǒng yī
🔊 Skugga 🔊 影子
yǐngzi
17 - Vid problem
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
🔊 Skulle ni kunna hjälpa mig? 🔊 能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
🔊 Jag är vilse 🔊 我迷路了
wǒ mílù le
🔊 Vad vill ni ha? 🔊 您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
🔊 Vad hände? 🔊 发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
🔊 Var kan jag hitta en tolk? 🔊 在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
🔊 Var finns närmsta apotek? 🔊 最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
🔊 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? 🔊 请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
🔊 Vilken slags behandling går ni på för tillället? 🔊 目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
🔊 Ett sjukhus 🔊 一所医院
yī suǒ yīyuàn
🔊 Ett apotek 🔊 一家药房
yī jiā yàofáng
🔊 En läkare 🔊 一位医生
yī wèi yīshēng
🔊 Vårdcentral 🔊 医疗服务
yīliáo fúwù
🔊 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. 🔊 我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
🔊 Mina identitets-handlingar har blivit stulna. 🔊 我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
🔊 Hittegodsavdelning. 🔊 失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
🔊 Första hjälpen 🔊 医务室
yīwù shì
🔊 Nödutgång 🔊 紧急出口
jǐnjí chūkǒu
🔊 Polisen 🔊 警察局
jǐngchájú
🔊 Handlingar 🔊 身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
🔊 Pengar 🔊 钱
qián
🔊 Pass 🔊 护照
hùzhào
🔊 Bagage 🔊 行李
xíngli
🔊 Nej tack, det är bra 🔊 不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
🔊 Låt mig vara ifred! 🔊 别烦我!
bié fán wǒ
🔊 Försvinn! 🔊 走开!
zǒukāi