אוצר-מילים > אלבנית

1 - ביטוים עיקריים
עברית אלבנית הגייה
🔊 שלום 🔊 Mirëdita miɾədita
🔊 ערב טוב 🔊 Mirëmbrëma miɾəmbɾəma
🔊 להתראות 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 Shihemi më vonë ʃihεmi mə vɔnə
🔊 כן 🔊 Po
🔊 לא 🔊 Jo
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Ju lutem...! ju lutεm
🔊 תודה 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 תודה רבה 🔊 Shumë faleminderit! ʃumə falεmindεɾit
🔊 תודה על העזרה 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj! falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 בבקשה 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 בבקשה 🔊 Asgjë! asɟə
🔊 בסדר 🔊 Në rregull nə rεɡuɫ
🔊 בסדר 🔊 Dakord dakɔɾd
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 Sa kushton, ju lutem? sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 מה המחיר בבקשה? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 סליחה 🔊 Më falni! mə falni
🔊 אני לא מבין 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 הבנתי 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 אני לא יודעת 🔊 Nuk e di! nuk ε di
🔊 אסור 🔊 Ndalohet! ndalɔhεt
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 Ku është tualeti, ju lutem? Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 סליחה, איפה השרותים? 🔊 Ku është banja, të lutem? ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 שנה טובה! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri! ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 שנה טובה! 🔊 Vit të mbarë! vit tə mbaɾə
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 Gëzuar ditëlindjen! ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 חג שמח! 🔊 Gëzuar festat! ɡəzuar fεstat
🔊 כל הכבוד! 🔊 Urime! uɾimε
🔊 כל הכבוד! 🔊 Përgëzime! pəɾɡəzimɛ
2 - שיחה
עברית אלבנית הגייה
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 Mirëdita. Si je? miɾədita, si jε?
🔊 שלום, מה שלומך? 🔊 Çkemi. Si po shkon? ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit! miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 ?אתה מדבר אלבנית 🔊 Flet shqip?
🔊 לא, אני לא מדבר אלבנית 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 רק קצת 🔊 Vetëm pak vεtəm pak
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 Nga cili vend vjen ti? nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 מאיזו מדינה אתה? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 Çfarë kombësie ke? ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 מה האזרחות שלך? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 אני ישראלי 🔊 unë jam izraelit unə jam izɾaɛlit
🔊 אני ישראלית 🔊 unë jam izraelite
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 Po ti, a jeton këtu? pɔ ti a jεtɔn kətu?
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 Po, jetoj këtu. pɔ jεtɔj kətu
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 Unë quhem Sara, po ti? unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 קוראים לי שרה, ולך? 🔊 Unë jam Sara. Po ti? unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 ג'וליאן 🔊 Xhuljan Ʒuljεn
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 Çfarë bën këtu? ʧfaɾə bən kətu?
🔊 מה אתה עושה כאן? 🔊 Me çfarë merresh këtu? mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 אני בחופשה 🔊 Unë kam ardhur për pushime. unə kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 אני בחופשה 🔊 Jam me pushime. jam mɛ puʃimɛ
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 Ne kemi ardhur për pushime. nε kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 Jemi me pushime! jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Jam në një udhëtim pune. Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Kam ardhur për punë kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 אני עובד כאן 🔊 Unë punoj këtu. unə punɔj kətu
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 Ne punojmë këtu. nε punɔjmə kətu
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë? ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 A ka ndonjë muze në këtë lagje? a ka ndɔɲə muzε nə kətə laɟe?
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 Ku mund të lidhem me internet? ku mund tə liðεm mε intεɾnεt?
3 - למידה
עברית אלבנית הגייה
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 Do të mësosh disa fjalë? dɔ tə məsɔʃ disa fjalə?
🔊 כן, בסדר! 🔊 Po, në rregull! pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 כן, בסדר! 🔊 Po, dakord! pɔ dakɔɾd
🔊 איך זה נקרא 🔊 Si quhet kjo? si cuhεt kjɔ?
🔊 איך זה נקרא? 🔊 Si i thonë kësaj? si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 זה שולחן 🔊 Është një tavolinë! əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 זה שולחן 🔊 Është një tryezë. əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 Një tavolinë, e kuptove? ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 אני לא מבין 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem? mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë, të lutem? mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə, tə lutεm ?
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 Mund ta shkruash, të lutem? mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 הבנתי 🔊 Kuptova! kuptɔva
4 - צבעים
עברית אלבנית הגייה
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 זה אדום 🔊 Është e kuqe əʃtə ε kucε
🔊 זה אדום 🔊 Është i kuq əʃtə i kuc
🔊 כחול 🔊 Blu blu
🔊 צהוב 🔊 E verdhë ε vεɾðə
🔊 צהוב 🔊 I verdhë i vεɾðə
🔊 לבן 🔊 E bardhë ε baɾðə
🔊 לבן 🔊 I bardhë i baɾðə
🔊 שחור 🔊 E zezë ε zεzə
🔊 שחור 🔊 I zi i zi
🔊 ירוק 🔊 Jeshile jεʃilε
🔊 כתום 🔊 Portokalli pɔɾtɔkaɫi
🔊 סגול 🔊 Lejla lεjla
🔊 אפור 🔊 Gri ɡɾi
5 - מספרים
עברית אלבנית הגייה
🔊 אפס 🔊 Zero zεɾɔ
🔊 אחת 🔊 Një ɲə
🔊 שתים 🔊 Dy dy
🔊 שלוש 🔊 Tre tɾε
🔊 ארבע 🔊 Katër katəɾ
🔊 חמש 🔊 Pesë pεsə
🔊 שש 🔊 Gjashtë ɟaʃtə
🔊 שבע 🔊 Shtatë ʃtatə
🔊 שמונה 🔊 Tetë tεtə
🔊 תשע 🔊 Nëntë nəntə
🔊 עשר 🔊 Dhjetë ðjεtə
🔊 אחת-עשרה 🔊 Njëmbëdhjetë ɲəmbəðjεtə
🔊 שתים-עשרה 🔊 Dymbëdhjetë dymbəðjεtə
🔊 שלוש-עשרה 🔊 Trembëdhjetë trεmbəðjεtə
🔊 ארבע-עשרה 🔊 Katërmbëdhjetë katəɾmbəðjεtə
🔊 חמש-עשרה 🔊 Pesëmbëdhjetë pεsəmbəðjεtə
🔊 שש-עשרה 🔊 Gjashtëmbëdhjetë ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 שבע-עשרה 🔊 Shtatëmbëdhjetë ʃtatəmbəðjεtə
🔊 שמונה-עשרה 🔊 Tetëmbëdhjetë tεtəmbəðjεtə
🔊 תשע-עשרה 🔊 Nënëtëmbëdhjetë nəntəmbəðjεtə
🔊 עשרים 🔊 Njëzetë ɲəzεtə
🔊 עשרים ואחת 🔊 Njëzetë e një ɲəzεtə ε ɲə
🔊 עשרים ושתים 🔊 Njëzetë e dy ɲəzεtə ε dy
🔊 עשרים ושלוש 🔊 Njëzetë e tre ɲəzεtə ε tɾε
🔊 עשרים וארבע 🔊 Njëzetë e katër ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 עשרים וחמש 🔊 Njëzetë e pesë ɲəzεtə ε pεsə
🔊 עשרים ושש 🔊 Njëzetë e gjashtë ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 עשרים ושבע 🔊 Njëzetë e shtatë ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 עשרים ושמונה 🔊 Njëzetë e tetë ɲəzεtə ε tεtə
🔊 עשרים ותשע 🔊 Njëzetë e nëntë ɲəzεtə εnəntə
🔊 שלושים 🔊 Tridhjetë tɾiðjεtə
🔊 שלושים ואחת 🔊 Tridhjetë e një tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 שלושים ושתים 🔊 Tridhjetë e dy tɾiðjεtə ε dy
🔊 שלושים ושלוש 🔊 Tridhjetë e tre tɾiðjεtə ε trε
🔊 שלושים וארבע 🔊 Tridhjetë e katër tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 שלושים חמש 🔊 Tridhjetë e pesë tɾiðjεtə εpεsə
🔊 שלושים ושש 🔊 Tridhjetë e gjashtë tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 ארבעים 🔊 Dyzetë dyzεt
🔊 חמשים 🔊 Pesëdhjetë pεsəðjεtə
🔊 ששים 🔊 Gjashtëdhjetë ɟaʃtəðjεtə
🔊 שבעים 🔊 Shtatëdhjetë ʃtatəðjεtə
🔊 שמונים 🔊 Tetëdhjetë tεtəðjεtə
🔊 תשעים 🔊 Nëntëdhjetë nəntəðjεtə
🔊 מאה 🔊 Njëqind ɲəcind
🔊 מאה וחמש 🔊 Njëqind e pesë ɲəcind ε pεsə
🔊 מאתים 🔊 Dyqind dycind
🔊 שלוש מאות 🔊 Treqind tɾεcind
🔊 ארבע מאות 🔊 Katërqind katəɾcind
🔊 אלף 🔊 Një mijë ɲə mijə
🔊 אלף חמש מאות 🔊 Një mijë e pesëqind ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 אלפיים 🔊 Dy mijë dymijə
🔊 עשרת אלפים 🔊 Dhjetë mijë ðjεtə mijə
6 - ביטויי זמן
עברית אלבנית הגייה
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 Kur erdhe ketu? Kur erdhe ketu?
🔊 מתי הגעת לכאן? 🔊 Kur arrin? kuɾ arrin?
🔊 היום 🔊 Sot sɔt
🔊 אתמול 🔊 Dje djε
🔊 לפני יומיים 🔊 Nga dy ditë nga dy ditə
🔊 לפני יומיים 🔊 Që prej dy ditësh cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 Sa kohë do rrish? sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 כמה זמן אתה נשאר? 🔊 Sa do qëndrosh? sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 Unë nisem nesër unə nisεm nεsəɾ
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 Largohem nesër laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 Unë nisem pasnesër unə nisεm pasnεsəɾ
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 Largohem pasnesër laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 Unë nisem për tri ditë unə nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 Largohem për tri ditë laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 יום שני 🔊 E hënë ε hənə
🔊 יום שלישי 🔊 E martë ε maɾtə
🔊 יום רביעי 🔊 E mërkurë ε məɾkuɾə
🔊 יום חמישי 🔊 E enjte ε εɲtε
🔊 יום שישי 🔊 E premte ε pɾεmtε
🔊 שבת 🔊 E shtunë ε ʃtunə
🔊 יום ראשון 🔊 E dielë ε diεlə
🔊 ינואר 🔊 Janar janaɾ
🔊 פברואר 🔊 Shkurt ʃkuɾt
🔊 מרץ 🔊 Mars maɾs
🔊 אפריל 🔊 Prill pɾiɫ
🔊 מאי 🔊 Maj maj
🔊 יוני 🔊 Qershor cεɾʃɔɾ
🔊 יולי 🔊 Korrik kɔrik
🔊 אוגוסט 🔊 Gusht ɡuʃt
🔊 ספטמבר 🔊 Shtator ʃtatɔɾ
🔊 אוקטובר 🔊 Tetor tεtɔɾ
🔊 נובמבר 🔊 Nëntor nəntɔɾ
🔊 דצמבר 🔊 Dhjetor ðjεtɔɾ
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 Në çfarë ore nisesh? nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 מתי אתה נוסע? 🔊 Kur nisesh? kuɾ nisɛʃ?
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 Në mëngjes, në orën tetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 בשש בערב 🔊 Pasdite, në orën tetëmbëdhjetë pasdite, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 אני מאחר 🔊 Jam me vonesë jam mε vɔnεsə
7 - מונית
עברית אלבנית הגייה
🔊 מונית! 🔊 Taksi! taksi
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 Ku doni të shkoni? ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 Mund të më çoni në aeroport, ju lutem? mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt, ju lutεm?
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet? mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 Është larg nga këtu? əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 לא, זה קרוב 🔊 Jo, është afër. jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 Po, është pak më larg pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 Sa do të kushtojë? sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 Më çoni këtu, ju lutem mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 זה ימינה 🔊 Shko në të djathtë ʃko nə tə djaθtə
🔊 זה שמאלה 🔊 Shko në të majtë ʃko nə tə majtə
🔊 זה ישר 🔊 Është drejt əʃtə dɾεjt
🔊 זה כאן 🔊 Është këtu! əʃtə kətu
🔊 זה כאן 🔊 Arritëm! aritəm
🔊 זה משם 🔊 Është andej! əʃtə andεj
🔊 עצור! 🔊 Ndalo! ndalɔ
🔊 קח את הזמן 🔊 Merrni kohën që ju duhet! mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 קח את הזמן 🔊 Mos u nxitoni! mɔs u nʣitɔni
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem? mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - משפחה
עברית אלבנית הגייה
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 Ke të afërm këtu? kε tə afəɾm kətu?
🔊 אבא שלי 🔊 Babai im babai im
🔊 אבא שלי 🔊 Im atë im atə
🔊 אמא שלי 🔊 Nëna ime nəna imε
🔊 אמא שלי 🔊 Ime më imɛ mə
🔊 הבן שלי 🔊 Djali im djali im
🔊 הבן שלי 🔊 Im bir im biɾ
🔊 הבת שלי 🔊 Vajza ime vajza imε
🔊 אח 🔊 Një vëlla ɲə vəɫa
🔊 אחות 🔊 Një motër ɲə mɔtəɾ
🔊 חבר 🔊 Një mik ɲə mik
🔊 ידידה 🔊 Një mikeshë ɲə mikεʃə
🔊 חבר שלי 🔊 I dashuri im i daʃuri im
🔊 ידידה שלי 🔊 E dashura ime e daʃura ime
🔊 ידידה שלי 🔊 Mikesha ime mikɛʃa imɛ
🔊 בעלי 🔊 Bashkëshorti im baʃkəʃɔɾti im
🔊 בעלי 🔊 Im shoq im ʃɔc
🔊 אשתי 🔊 Bashkëshortja ime baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 אשתי 🔊 Ime shoqe imɛ ʃɔcɛ
9 - הרגשות
עברית אלבנית הגייה
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Të dua tə dua
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Të dashuroj tə daʃuɾɔj
🔊 אני שמח 🔊 Jam i lumtur jam i lumtuɾ
🔊 אני עצובה 🔊 Jam i trishtuar jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 Ndihem shumë mirë këtu ndihɛm ʃumə miɾə kətu
🔊 קר לי 🔊 Kam ftohtë kam ftɔhtə
🔊 חם לי 🔊 Kam vapë kam vapə
🔊 זה גדול מדי 🔊 Është shumë i madh əʃtə ʃumə i mað
🔊 זה קטן מדי 🔊 Është shumë i vogël əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 זה מושלם 🔊 Është perfekte əʃtə pɛɾfɛkte
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 Do që të dalim sonte? dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 זה רעיון טוב 🔊 Është një ide e mirë əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 Nuk është ide e mirë nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 Dua të pushoj dua tə puʃɔj
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 Dëshiron të luajmë ndonjë sport? dəʃiron tə luajmə ndonjə spɔɾt?
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 Po, kam nevojë të shplodhem! pɔ, kam nɛvɔjə tə ʃplothem
🔊 אני משחק טניס 🔊 Unë luaj tenis unə luaj tɛnis
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - בר
עברית אלבנית הגייה
🔊 בר 🔊 Bari baɾi
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 Do të pish ndonjë gjë? dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 לשתות 🔊 Të pish tə piʃ
🔊 כוס 🔊 Gotë ɡɔtə
🔊 בשמחה 🔊 Me kënaqësi mε kənacəsi
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 Çfarë do marrësh? ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 Çfarë ka për të pirë? ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 יש מים או מיץ 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash. ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 מים 🔊 Ujë ujə
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem? mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 קוביות קרח 🔊 Akull akuɫ
🔊 שוקו 🔊 Çokollatë ʧɔkɔɫatə
🔊 חלב 🔊 Qumësht cuməʃt
🔊 תה 🔊 Çaj ʧaj
🔊 קפה 🔊 Kafe kafε
🔊 עם סוכר 🔊 Me sheqer mε ʃεcεɾ
🔊 עם קצפת 🔊 Me krem mε kɾεm
🔊 יין 🔊 Verë vεɾə
🔊 בירה 🔊 Birrë birə
🔊 תה בבקשה 🔊 Një çaj, të lutem! ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 בירה בבקשה 🔊 Një birrë, të lutem! ɲə birə, tə lutεm
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 Çfarë doni të pini? ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 מה תרצה לשתות? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë? ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 Dy çaj, ju lutem! dy ʧaj, ju lutεm
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 Dy birra, ju lutem! dy bira, ju lutεm
🔊 כלום, תודה 🔊 Asgjë, të lutem. asɟə, tə lutεm
🔊 כלום, תודה 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit! nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 לחייך 🔊 Për shëndetin tënd! pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 לחייך 🔊 Për ty! pəɾ ty!
🔊 לחיים! 🔊 Gëzuar! ɡəzuaɾ
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 Llogarinë, ju lutem! ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem? sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 עשרים יורו 🔊 Njëzetë euro. ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 Paguaj unë paguaj unə
11 - מסעדה
עברית אלבנית הגייה
🔊 המסעדה 🔊 Restoranti ɾεstɔɾanti
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 Dëshiron të hash? dəʃiron tə haʃ?
🔊 כן, אני אשמח 🔊 Po, me kënaqësi pɔ me kənaqəsi
🔊 לאכול 🔊 Të hash tə haʃ
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 Ku mund të hamë? ku mund tə hamə?
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 Ku mund të hamë drekë? ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים? 🔊 Ku mund të drekojmë? ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 ארוחת-ערב 🔊 Darka daɾka
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 Mëngjësi mənɟεsi
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 Menunë, ju lutem! mεnunə, ju lutεm
🔊 הנה התפריט! 🔊 Urdhëroni menunë! uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 עם אורז 🔊 Me oriz. mε ɔɾiz
🔊 עם אטריות 🔊 Me makarona mε makaɾɔna
🔊 עם אטריות 🔊 Me pasta mɛ pasta
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 Patate patatε
🔊 ירקות 🔊 Perime pεɾimε
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 לחם 🔊 Bukë bukə
🔊 חמאה 🔊 Gjalpe ɟalp
🔊 סלט 🔊 Sallatë Saɫatə
🔊 קינוח 🔊 ëmbëlsirë əmbəlsiɾə
🔊 פרות 🔊 Fruta fruta
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem? mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 סליחה, יש לך סכין? 🔊 Keni një thikë ju lutem? kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 Po, jua sjell menjëherë. pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 סכין 🔊 Një thikë ɲə θikə
🔊 מזלג 🔊 Një pirun ɲə piɾun
🔊 כף 🔊 Një lugë ɲə luɡə
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 Është vakt i ngrohtë? əʃtə vakt i nɡɾɔhtə?
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 חם 🔊 Ngrohtë nɡɾɔhtə
🔊 קר 🔊 Ftohtë ftɔhtə
🔊 מתובל 🔊 Pikante pikantε
🔊 אני אקח דגים! 🔊 Unë do marr peshk unə dɔ mar pεʃk
🔊 גם אני 🔊 Edhe unë εðε unə
12 - פרידה לשלום
עברית אלבנית הגייה
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 Është vonë. Duhet të iki! əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 Mund të shihemi sërish? mund tə ʃihεmi səɾiʃ?
🔊 כן, בשמחה 🔊 Po, me kënaqësi pɔ, mε kənacəsi
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 Unë banoj në këtë adresë unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 Ke një numër telefoni? kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 כן, הנה 🔊 Po, ja ku është. pɔ, ja ku əʃtə
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 Kalova mirë me ty. kalɔva miɾə mε ty
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova. εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 נתראה בקרוב 🔊 Do të shihemi së shpejti dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 אני גם מקוה 🔊 Ashtu shpresoj aʃtu ʃpresoj
🔊 להתראות! 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 נפגש מחר 🔊 Shihemi nesër! ʃihεmi nεsəɾ
🔊 ביי! 🔊 Pafshim! pafʃim
13 - נסיעות
עברית אלבנית הגייה
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 Më falni Po kërkoj stacionin e autobusit. mə, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 Sa është çmimi i biletës për në Qytetin e Diellit, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem? ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 A i keni oraret e trenave? a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 Orari i autobusave ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 הרכבת הזאת 🔊 Është ai atje əʃtə ai atjε
🔊 תודה 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë! asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 מוסך תקונים 🔊 Auto-servis auto-sεɾvis
🔊 מוסך תקונים 🔊 Garazh; Ofiçinë garazh; ɔfiʧinə
🔊 תחנת-דלק 🔊 Pikë karburanti pikə kaɾbuɾanti
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 Mbusheni plot, ju lutem. mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 אופנים 🔊 Biçikletë biʧiklεtə
🔊 מרכז העיר 🔊 Qendra e qytetit cεndɾa ε cytεtit
🔊 פרבר 🔊 Periferia pεɾifεɾia
🔊 זו עיר גדולה 🔊 Është qytet əʃtə cytεt
🔊 זה כפר 🔊 Është fshat əʃtə fʃat
🔊 הר 🔊 Një mal ɲə mal
🔊 אגם 🔊 Një liqen ɲə licen
🔊 כפר 🔊 Fshati f ʃati
14 - מלון
עברית אלבנית הגייה
🔊 המלון 🔊 Hoteli hɔtɛli
🔊 דירה 🔊 Apartamenti apaɾtamɛnti
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 Mirë se vini! miɾə sɛ vini
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë? kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 A ka banjë në dhomë? a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër tek? dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tek
🔊 אתם מעדיפים שתי מטות יחידות? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 Doni një dhomë dopio? dɔni ɲə ðɔmə dopio?
🔊 אתה מעונינים בחדר כפול? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio? dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 Mëngjesi i përfshirë mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 Sa është çmimi për një nate? sa əʃtə ʧmimi pər ɲə natε ?
🔊 מה המחיר ללילה? 🔊 Sa kushton nata? sa kuʃtɔn nata?
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem. dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 כן, בודאי! 🔊 Po, sigurisht
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem? mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem? ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 Është në katin e parë əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 ?יש מעלית 🔊 Ka ashensor? ka aʃεnsɔɾ?
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 המעלית היא מימין 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 Ku ndodhet lavanderia, ju lutem? ku ndɔðεt lavandεɾia, ju lutεm?
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 Është në katin përdhes əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 קומת קרקע 🔊 Kati përdhes kati pəɾðεs
🔊 חדר 🔊 Dhomë gjumi ðɔmə jumi
🔊 מכבסה 🔊 Patrim kimik pastɾim kimik
🔊 מספרה 🔊 Parukeri paɾukεɾi
🔊 חניה למכוניות 🔊 Parking paɾkinɡ
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve? takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 אולם האספות 🔊 Salla e mbledhjeve saɫa ε mblεðjεvε
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 Pishina është ngrohur piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 הבריכה 🔊 Pishina piʃina
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 Më zgjoni në orën shtatë në mëngjes, ju lutem mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə nə mənjes, ju lutεm
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 Çelësin, ju lutem ʧεləsin ju lutεm
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 Lejen e kalimit, ju lutem lejen e kalimit, ju lutεm
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 A ka ndonjë mesazh për mua? a ka ndonjə mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 כן, הנה הן 🔊 Po, ja ku janë pɔ, ja ku janə
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 Jo, nuk ka ardhur asgjë për ju jɔ, nuk ka aɾðuɾ asɟə pər ju
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 Ku mund të thyej në monedha? ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni? pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni? pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - לחפש מישהו
עברית אלבנית הגייה
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 Më falni, a është Sara aty? mə falni, a əʃtə saɾa aty?
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 Po, ajo këtu është. pɔ, ajo kətu əʃtə
🔊 היא יצאה 🔊 Ajo ka dalë ajo ka dalə
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 Ajo është në punë ajɔ əʃtə nə punə
🔊 היא בבית שלה 🔊 Ajo është në shtëpi ajo əʃtə nə ʃtəpi
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 Më falni, a është Xhuljani aty? mə falni, a əʃtə ʒuljɛni aty?
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 Po, ai këtu është. pɔ, ai kətu əʃtə
🔊 הוא יצא 🔊 Ai ka dalë ai ka dalə
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 Ai është në punë ai əʃtə nə punə
🔊 הוא בבית שלו 🔊 Ai është në shtëpi ai əʃtə nə ʃtəpi
16 - חוף ים
עברית אלבנית הגייה
🔊 החוף 🔊 Plazhi plaʒi
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top? dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 A ka një dyqan në këtë drejtim a ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 כדור 🔊 Një top ɲə tɔp
🔊 משקפת 🔊 Dylbi dylbi
🔊 כובע מצחיה 🔊 Kapele kapεle
🔊 מגבת 🔊 Peshqir pεʃciɾ
🔊 סנדלים 🔊 Sandale sandalε
🔊 דלי 🔊 Kovë kɔvə
🔊 קרם שיזוף 🔊 Krem dielli kɾεm diεɫi
🔊 בגד-ים 🔊 Mbathje plazhi mbaθjε plaʒi
🔊 משקפי-שמש 🔊 Syze dielli syzε diεɫi
🔊 סרטן 🔊 Guaskë ɡuaskə
🔊 להשתזף 🔊 Të bësh banjo dielli tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 להשתזף 🔊 Të marrësh rreze dielli tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 מחומם 🔊 Me diell mε diεɫ
🔊 מחומם 🔊 Me diell
🔊 שקיעת השמש 🔊 Perëndimi i diellit pεɾəndimi i diεɫit
🔊 שמשיה 🔊 Çadër dielli ʧadəɾ diεɫi
🔊 שמש 🔊 Diell diεɫ
🔊 צל 🔊 Hije hijɛ
🔊 מכת-שמש 🔊 Të bie dielli në kokë tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu? əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme. jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 לשחות 🔊 Not nɔt
🔊 שחיה 🔊 Notoj nɔtɔj
🔊 גל 🔊 Valë valə
🔊 גל 🔊 Dallgë daɫɡə
🔊 ים 🔊 Det dεt
🔊 דיונה 🔊 Dunë dunə
🔊 חול 🔊 Rërë ɾəɾə
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër? ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 Moti do të ndryshojë mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 ירד גשם 🔊 Do të bjerë shi dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 תהיה שמש 🔊 Do të jetë diell dɔ tə jɛtə diɛɫ
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 Do të ketë shumë erë dɔ tə kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 בגד-ים 🔊 Kostum banjoje kɔstum baɲɔjɛ
17 - למקרה חרום
עברית אלבנית הגייה
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem? mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 Kam humbur kam humbuɾ
🔊 מה את רוצה 🔊 Çfarë dëshironi? ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 ?מה קרה 🔊 Çfarë ndodhi? ʧfaɾə ndɔði?
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes? ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt? ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt? ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 Mund të telefononi një doktor, ju lutem? mund tə telefononi ɲə doktor, ju lutεm?
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin? mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 בית-חולים 🔊 Një spital ɲə spital
🔊 בית-מרקחת 🔊 Një farmaci ɲə faɾmaʦi
🔊 בית-מרקחת 🔊 Një barnatore ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 רופא 🔊 Një doktor ɲə dɔktɔɾ
🔊 רופא 🔊 Një mjek ɲə mjɛk
🔊 שרות רפואי 🔊 Shërbimi shëndetësor ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 Kam humbur dokumentat kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 Zyra e sendeve të gjetura zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 Urgjenca uɾɟεnʦa
🔊 יציאת-חרום 🔊 Dalja e urgjencës dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 המשטרה 🔊 Policia pɔliʦia
🔊 תעודות 🔊 Dokumenta dɔkumεnta
🔊 כסף 🔊 Para paɾa
🔊 דרכון 🔊 Pasaportë pasapɔɾtə
🔊 מטען 🔊 Bagazhe baɡaʒε
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 Jam në rregull, faleminderit jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 Më lini të qetë! mə lini tə cεtə!
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 Më lini rehat! mə lini ɾɛhat
🔊 הסתלק! 🔊 Largohu! largohu