אוצר-מילים > אלבנית

1 - ביטוים עיקריים
🔊 שלום 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 ערב טוב 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 להתראות 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 כן 🔊 Po
🔊 לא 🔊 Jo
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 תודה 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 תודה רבה 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 תודה על העזרה 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 בבקשה 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 בבקשה 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 בסדר 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 בסדר 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 מה המחיר בבקשה? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 סליחה 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 אני לא מבין 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 הבנתי 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 אני לא יודעת 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 אסור 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 סליחה, איפה השרותים? 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 שנה טובה! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 שנה טובה! 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 חג שמח! 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 כל הכבוד! 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 כל הכבוד! 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - שיחה
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 שלום, מה שלומך? 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 ?אתה מדבר אלבנית 🔊 Flet shqip?
🔊 לא, אני לא מדבר אלבנית 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 רק קצת 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 מאיזו מדינה אתה? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 מה האזרחות שלך? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 אני ישראלי 🔊 unë jam izraelit
unə jam izɾaɛlit
🔊 אני ישראלית 🔊 unë jam izraelite
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 קוראים לי שרה, ולך? 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 ג'וליאן 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 מה אתה עושה כאן? 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 אני בחופשה 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 אני בחופשה 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 אני עובד כאן 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - למידה
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 כן, בסדר! 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 כן, בסדר! 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 איך זה נקרא 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 איך זה נקרא? 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 זה שולחן 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 זה שולחן 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 אני לא מבין 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 הבנתי 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - צבעים
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 זה אדום 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 זה אדום 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 כחול 🔊 Blu
blu
🔊 צהוב 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 צהוב 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 לבן 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 לבן 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 שחור 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 שחור 🔊 I zi
i zi
🔊 ירוק 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 כתום 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 סגול 🔊 Lejla
lεjla
🔊 אפור 🔊 Gri
ɡɾi
5 - מספרים
🔊 אפס 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 אחת 🔊 Një
ɲə
🔊 שתים 🔊 Dy
dy
🔊 שלוש 🔊 Tre
tɾε
🔊 ארבע 🔊 Katër
katəɾ
🔊 חמש 🔊 Pesë
pεsə
🔊 שש 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 שבע 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 שמונה 🔊 Tetë
tεtə
🔊 תשע 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 עשר 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 אחת-עשרה 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 שתים-עשרה 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 שלוש-עשרה 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 ארבע-עשרה 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 חמש-עשרה 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 שש-עשרה 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 שבע-עשרה 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 שמונה-עשרה 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 תשע-עשרה 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 עשרים 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 עשרים ואחת 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 עשרים ושתים 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 עשרים ושלוש 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 עשרים וארבע 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 עשרים וחמש 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 עשרים ושש 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 עשרים ושבע 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 עשרים ושמונה 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 עשרים ותשע 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 שלושים 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 שלושים ואחת 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 שלושים ושתים 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 שלושים ושלוש 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 שלושים וארבע 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 שלושים חמש 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 שלושים ושש 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 ארבעים 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 חמשים 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 ששים 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 שבעים 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 שמונים 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 תשעים 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 מאה 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 מאה וחמש 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 מאתים 🔊 Dyqind
dycind
🔊 שלוש מאות 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 ארבע מאות 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 אלף 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 אלף חמש מאות 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 אלפיים 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 עשרת אלפים 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - ביטויי זמן
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 מתי הגעת לכאן? 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 היום 🔊 Sot
sɔt
🔊 אתמול 🔊 Dje
djε
🔊 לפני יומיים 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 לפני יומיים 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 כמה זמן אתה נשאר? 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 יום שני 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 יום שלישי 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 יום רביעי 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 יום חמישי 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 יום שישי 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 שבת 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 יום ראשון 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 ינואר 🔊 Janar
janaɾ
🔊 פברואר 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 מרץ 🔊 Mars
maɾs
🔊 אפריל 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 מאי 🔊 Maj
maj
🔊 יוני 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 יולי 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 אוגוסט 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 ספטמבר 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 אוקטובר 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 נובמבר 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 דצמבר 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 מתי אתה נוסע? 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 בשש בערב 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 אני מאחר 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - מונית
🔊 מונית! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 לא, זה קרוב 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 זה ימינה 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 זה שמאלה 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 זה ישר 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 זה כאן 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 זה כאן 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 זה משם 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 עצור! 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 קח את הזמן 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 קח את הזמן 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - משפחה
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 אבא שלי 🔊 Babai im
babai im
🔊 אבא שלי 🔊 Im atë
im atə
🔊 אמא שלי 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 אמא שלי 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 הבן שלי 🔊 Djali im
djali im
🔊 הבן שלי 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 הבת שלי 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 אח 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 אחות 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 חבר 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 ידידה 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 חבר שלי 🔊 Miku im
miku im
🔊 ידידה שלי 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 ידידה שלי 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 בעלי 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 בעלי 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 אשתי 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 אשתי 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - הרגשות
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Të dua
tə dua
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 אני שמח 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 אני עצובה 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 קר לי 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 חם לי 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 זה גדול מדי 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 זה קטן מדי 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 זה מושלם 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 זה רעיון טוב 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 אני משחק טניס 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - בר
🔊 בר 🔊 Bari
baɾi
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 לשתות 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 כוס 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 בשמחה 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 יש מים או מיץ 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 מים 🔊 Ujë
ujə
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 קוביות קרח 🔊 Akull
akuɫ
🔊 שוקו 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 חלב 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 תה 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 קפה 🔊 Kafe
kafε
🔊 עם סוכר 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 עם קצפת 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 יין 🔊 Verë
vεɾə
🔊 בירה 🔊 Birrë
birə
🔊 תה בבקשה 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 בירה בבקשה 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 מה תרצה לשתות? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 כלום, תודה 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 כלום, תודה 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 לחייך 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 לחייך 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 לחיים! 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 עשרים יורו 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - מסעדה
🔊 המסעדה 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 כן, אני אשמח 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 לאכול 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים? 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 ארוחת-ערב 🔊 Darka
daɾka
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 הנה התפריט! 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 עם אורז 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 עם אטריות 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 עם אטריות 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 Patate
patatε
🔊 ירקות 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 לחם 🔊 Bukë
bukə
🔊 חמאה 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 סלט 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 קינוח 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 פרות 🔊 Fruta
fruta
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 סליחה, יש לך סכין? 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 סכין 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 מזלג 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 כף 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 חם 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 קר 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 מתובל 🔊 Pikante
pikantε
🔊 אני אקח דגים! 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 גם אני 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - פרידה לשלום
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 כן, בשמחה 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 כן, הנה 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 נתראה בקרוב 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 אני גם מקוה 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 להתראות! 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 נפגש מחר 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 ביי! 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - נסיעות
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 הרכבת הזאת 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 תודה 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 מוסך תקונים 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 מוסך תקונים 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 תחנת-דלק 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 אופנים 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 מרכז העיר 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 פרבר 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 זו עיר גדולה 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 זה כפר 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 הר 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 אגם 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 כפר 🔊 Fshati
f ʃati
14 - מלון
🔊 המלון 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 דירה 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 אתם מעדיפים שתי מטות יחידות? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 אתה מעונינים בחדר כפול? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 מה המחיר ללילה? 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 כן, בודאי! 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 ?יש מעלית 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 המעלית היא מימין 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 קומת קרקע 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 חדר 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 מכבסה 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 מספרה 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 חניה למכוניות 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 אולם האספות 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 הבריכה 🔊 Pishina
piʃina
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 כן, הנה הן 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - לחפש מישהו
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 היא יצאה 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 היא בבית שלה 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 הוא יצא 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 הוא בבית שלו 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - חוף ים
🔊 החוף 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 כדור 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 משקפת 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 כובע מצחיה 🔊 Kapele
kapεle
🔊 מגבת 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 סנדלים 🔊 Sandale
sandalε
🔊 דלי 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 קרם שיזוף 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 בגד-ים 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 משקפי-שמש 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 סרטן 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 להשתזף 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 להשתזף 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 מחומם 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 מחומם 🔊 Me diell
🔊 שקיעת השמש 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 שמשיה 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 שמש 🔊 Diell
diεɫ
🔊 מכת-שמש 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 לשחות 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 שחיה 🔊 Not
nɔt
🔊 גל 🔊 Valë
valə
🔊 גל 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 ים 🔊 Det
dεt
🔊 דיונה 🔊 Dunë
dunə
🔊 חול 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 ירד גשם 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 תהיה שמש 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 בגד-ים 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 צל 🔊 Hije
hijɛ
17 - למקרה חרום
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 מה את רוצה 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 ?מה קרה 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 בית-חולים 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 בית-מרקחת 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 בית-מרקחת 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 רופא 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 רופא 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 שרות רפואי 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 יציאת-חרום 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 המשטרה 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 תעודות 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 כסף 🔊 Para
paɾa
🔊 דרכון 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 מטען 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 הסתלק! 🔊 Nisuni!
nisuni