אוצר-מילים > סינית

1 - ביטוים עיקריים
עברית סינית מִבטָא
🔊 שלום 🔊 你好 nǐhǎo
🔊 ערב טוב 🔊 晚上好 wǎnshànghǎo
🔊 להתראות 🔊 再见 zàijiàn
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 回头见 huí tóu jiàn
🔊 כן 🔊 是 shì
🔊 לא 🔊 不是 búshì
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 请 qǐng
🔊 תודה 🔊 谢谢 xièxiè
🔊 תודה רבה 🔊 非常感谢! fēicháng gǎnxiè
🔊 תודה על העזרה 🔊 谢谢您的帮助 xièxiè nínde bāngzhù
🔊 בבקשה 🔊 没关系 méiguànxì
🔊 בסדר 🔊 好 hǎo
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 多少钱? duōshǎo qián
🔊 סליחה 🔊 对不起! duì bu qǐ
🔊 אני לא מבין 🔊 我不懂 wǒ bù dǒng
🔊 הבנתי 🔊 我懂了 wǒ dǒng le
🔊 אני לא יודעת 🔊 我不知道 wǒ bù zhīdào
🔊 אסור 🔊 禁止 jìnzhǐ
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 请问洗手间在哪里? qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
🔊 שנה טובה! 🔊 新年好! xīnnián hǎo
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 生日快乐! shēngrìkuàilè
🔊 חג שמח! 🔊 节日快乐! jiérì kuàilè
🔊 כל הכבוד! 🔊 祝贺您! zhùhè nín
2 - שיחה
עברית סינית מִבטָא
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 你好。最近怎么样? nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 我很好,谢谢。 wǒ hěn hǎo xièxiè
🔊 ?אתה מדבר סינית 🔊 你会说中文吗? nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
🔊 לא, אני לא מדבר סינית 🔊 不, 我不会说中文 bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
🔊 רק קצת 🔊 仅仅一点点 jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 你来自哪个国家? nǐ láizì nǎge guójiā
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 你持有哪国国籍? nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
🔊 אני ישראלי 🔊 我是以色列人 wǒ shìyǐ sè liè rén
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 你住在这里吗? nǐ zhùzài zhèlǐ ma
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 对,我住在这里 duì wǒ zhùzài zhèlǐ
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 我叫萨拉,你呢? wǒ jiào sà lā nǐ ne
🔊 ג'וליאן 🔊 我叫朱力安 wǒ jiào zhū lì ān
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 你在这里干什么? nǐ zài zhèlǐ gànshénme
🔊 אני בחופשה 🔊 我在休假 wǒ zài xiūjià
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 我们在休假 wǒmen zài xiūjià
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 我在出差 wǒ zài chūchāi
🔊 אני עובד כאן 🔊 我在这里工作 wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 我们在这里工作 wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 哪里有比较好的餐厅? nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 附近有博物馆吗? fùjìn yǒu bówùguǎn ma
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 到哪里能上网? dào nǎli néng shàngwǎng
3 - למידה
עברית סינית מִבטָא
🔊 הבנתי 🔊 我懂了 wǒ dǒng le
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 你想学一点词汇吗? nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
🔊 כן, בסדר! 🔊 好的! hǎo de
🔊 איך זה נקרא 🔊 这个怎么称呼? zhègè zěnme chēnghū
🔊 זה שולחן 🔊 这是一张桌子 zhè shì yī zhāng zhuōzi
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 桌子,你懂吗? zhuōzi nǐ dǒng ma
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 请你重复一遍,好吗? qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 你能说得慢一点吗? nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 你能写下来吗? nǐ néng xiě xiàlái ma
4 - צבעים
עברית סינית מִבטָא
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 我很喜欢这张桌子的颜色 wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
🔊 זה אדום 🔊 这是红色的 zhè shì hóngsè de
🔊 כחול 🔊 蓝色 lánsè
🔊 צהוב 🔊 黄色 huángsè
🔊 לבן 🔊 白色 báisè
🔊 שחור 🔊 黑色 hēisè
🔊 ירוק 🔊 绿色 lǜsè
🔊 כתום 🔊 橙色 chéngsè
🔊 סגול 🔊 紫色 zǐ sè
🔊 אפור 🔊 灰色 huīsè
5 - מספרים
עברית סינית מִבטָא
🔊 אפס 🔊 零 líng
🔊 אחת 🔊 一
🔊 שתים 🔊 二 èr
🔊 שלוש 🔊 三 sān
🔊 ארבע 🔊 四
🔊 חמש 🔊 五
🔊 שש 🔊 六 liù
🔊 שבע 🔊 七
🔊 שמונה 🔊 八
🔊 תשע 🔊 九 jiǔ
🔊 עשר 🔊 十 shí
🔊 אחת-עשרה 🔊 十一 shíyī
🔊 שתים-עשרה 🔊 十二 shí'èr
🔊 שלוש-עשרה 🔊 十三 shísān
🔊 ארבע-עשרה 🔊 十四 shísì
🔊 חמש-עשרה 🔊 十五 shíwǔ
🔊 שש-עשרה 🔊 十六 shíliù
🔊 שבע-עשרה 🔊 十七 shíqī
🔊 שמונה-עשרה 🔊 十八 shíbā
🔊 תשע-עשרה 🔊 十九 shíjiǔ
🔊 עשרים 🔊 二十 èrshí
🔊 עשרים ואחת 🔊 二十一 èrshíyī
🔊 עשרים ושתים 🔊 二十二 èrshíèr
🔊 עשרים ושלוש 🔊 二十三 èrshísān
🔊 עשרים וארבע 🔊 二十四 èrshísì
🔊 עשרים וחמש 🔊 二十五 èrshíwǔ
🔊 עשרים ושש 🔊 二十六 èrshíliù
🔊 עשרים ושבע 🔊 二十七 èrshíqī
🔊 עשרים ושמונה 🔊 二十八 èrshíbā
🔊 עשרים ותשע 🔊 二十九 èrshíjiǔ
🔊 שלושים 🔊 三十 sānshí
🔊 שלושים ואחת 🔊 三十一 sānshí yī
🔊 שלושים ושתים 🔊 三十二 sānshí èr
🔊 שלושים ושלוש 🔊 三十三 sānshí sān
🔊 שלושים וארבע 🔊 三十四 sānshí sì
🔊 שלושים חמש 🔊 三十五 sānshí wǔ
🔊 שלושים ושש 🔊 三十六 sānshí liù
🔊 ארבעים 🔊 四十 sìshí
🔊 חמשים 🔊 五十 wǔshí
🔊 ששים 🔊 六十 liùshí
🔊 שבעים 🔊 七十 qīshí
🔊 שמונים 🔊 八十 bāshí
🔊 תשעים 🔊 九十 jiǔshí
🔊 מאה 🔊 一百 yībǎi
🔊 מאה וחמש 🔊 一百零五 yībǎi líng wǔ
🔊 מאתים 🔊 二百 èrbǎi
🔊 שלוש מאות 🔊 三百 sānbǎi
🔊 ארבע מאות 🔊 四百 sìbǎi
🔊 אלף 🔊 一千 yīqiān
🔊 אלף חמש מאות 🔊 一千五百 yīqiān wǔbǎi
🔊 אלפיים 🔊 二千 èrqiān
🔊 עשרת אלפים 🔊 一万 yīwàn
6 - ביטויי זמן
עברית סינית מִבטָא
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 你什么时候到的? nǐ shénmēshíhòu dào de
🔊 היום 🔊 今天 jīntiān
🔊 אתמול 🔊 昨天 zuótiān
🔊 לפני יומיים 🔊 两天前 liǎng tiān qián
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 你呆多久呢? nǐ dāi duōjiǔ ne
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 我明天走 wǒ míngtiān zǒu
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 我后天走 wǒ hòutiān zǒu
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 我三天后走 wǒ sān tiān hòu zǒu
🔊 יום שני 🔊 星期一 xīngqīyī
🔊 יום שלישי 🔊 星期二 xīngqīèr
🔊 יום רביעי 🔊 星期三 xīngqīsān
🔊 יום חמישי 🔊 星期四 xīngqīsì
🔊 יום שישי 🔊 星期五 xīngqīwǔ
🔊 שבת 🔊 星期六 xīngqīliù
🔊 יום ראשון 🔊 星期天 xīngqītiān
🔊 ינואר 🔊 1月 yī yuè
🔊 פברואר 🔊 2月 èr yuè
🔊 מרץ 🔊 3月 sān yuè
🔊 אפריל 🔊 4月 sì yuè
🔊 מאי 🔊 5月 wǔ yuè
🔊 יוני 🔊 6月 liù yuè
🔊 יולי 🔊 7月 qī yuè
🔊 אוגוסט 🔊 8月 bā yuè
🔊 ספטמבר 🔊 9月 jiǔ yuè
🔊 אוקטובר 🔊 10月 shí yuè
🔊 נובמבר 🔊 11月 shí yī yuè
🔊 דצמבר 🔊 12月 shí èr yuè
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 你几点出发? nǐ jǐ diǎn chūfā
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 早晨...八点 zǎochen bā diǎn
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 早晨... 八点十五分 zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 早晨... 八点三十分 zǎochen bā diǎn sānshí fēn
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 早晨... 八点四十五分 zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
🔊 בשש בערב 🔊 晚上... 十八点 wǎnshàng shí bā diǎn
🔊 אני מאחר 🔊 我迟到了 wǒ chídào le
7 - מונית
עברית סינית מִבטָא
🔊 מונית! 🔊 出租车! chūzū chē
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 你到哪里去? nǐ dào nǎli qù
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 我去火车站 wǒ qù huǒchēzhàn
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 我要去日夜旅馆 wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 您能送我去机场吗? nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 您能帮我提行李吗? nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 离这儿远吗? lí zhèr yuǎn ma
🔊 לא, זה קרוב 🔊 不远,就在旁边 bù yuǎn jiù zài pángbiān
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 有一点儿远 yǒu yīdiǎnr yuǎn
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 多少钱? duōshǎo qián
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 请送我去这里 qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
🔊 זה ימינה 🔊 朝右边 cháo yòubiān
🔊 זה שמאלה 🔊 朝左边 cháo zuǒbian
🔊 זה ישר 🔊 笔直走 bǐzhí zǒu
🔊 זה כאן 🔊 到了 dào le
🔊 זה משם 🔊 在那儿 zài nà ér
🔊 עצור! 🔊 停! tíng
🔊 קח את הזמן 🔊 慢慢来别着急 mànmàn lái bié zháojí
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 您能给我开张发票吗? nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma
8 - משפחה
עברית סינית מִבטָא
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 你这儿有亲戚吗? nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
🔊 אבא שלי 🔊 我的父亲 wǒde fùqīn
🔊 אמא שלי 🔊 我的母亲 wǒde mǔqīn
🔊 הבן שלי 🔊 我的儿子 wǒde érzi
🔊 הבת שלי 🔊 我的女儿 wǒde nǚer
🔊 אח 🔊 一个哥哥 yī gè gēgē
🔊 אח קטן 🔊 弟弟 yi gè dìdì
🔊 אחות 🔊 一个姐姐 yī gè jiějiě
🔊 אחות 🔊 妹妹 yi gè mèimei
🔊 חבר 🔊 一个朋友 yī gè péngyou
🔊 ידידה 🔊 一个朋友 yī gè péngyou
🔊 חבר שלי 🔊 我的男朋友 wǒde nánpéngyou
🔊 ידידה שלי 🔊 我的女朋友 wǒde nǚpéngyou
🔊 בעלי 🔊 我的丈夫 wǒde zhàngfu
🔊 אשתי 🔊 我的妻子 wǒde qīzi
9 - הרגשות
עברית סינית מִבטָא
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 我很喜欢你的国家 wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 我喜欢你 wǒxǐhuānnǐ
🔊 אני שמח 🔊 我很幸福 wǒ hěn xìngfú
🔊 אני עצובה 🔊 我很难过 wǒ hěn nánguò
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 我在这里感觉很好 wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
🔊 קר לי 🔊 我很冷 wǒ hěn lěng
🔊 חם לי 🔊 我很热 wǒ hěn rè
🔊 זה גדול מדי 🔊 太大了 tài dà le
🔊 זה קטן מדי 🔊 太小了 tài xiǎo le
🔊 זה מושלם 🔊 非常好 fēicháng hǎo
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 今晚你想出去吗? jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 我今晚想出去 wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
🔊 זה רעיון טוב 🔊 这是个好主意 zhè shì gè hǎo zhǔyì
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 我想好好玩玩 wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 这不是个好主意 zhè búshì gè hǎo zhǔyì
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 今晚我不想出去 jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 我想休息 wǒ xiǎng xiūxi
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 你想做运动吗? nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 是的,我想好好放松一下! shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
🔊 אני משחק טניס 🔊 我打网球 wǒ dǎ wǎngqiú
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 不,谢谢,我很累 bù, xièxiè wǒ hěn lèi
10 - בר
עברית סינית מִבטָא
🔊 בר 🔊 酒吧 jiǔbā
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 你要不要喝点什么? nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
🔊 לשתות 🔊 喝
🔊 כוס 🔊 杯子 bēizi
🔊 בשמחה 🔊 好的,谢谢 hǎo de xièxiè
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 你喝什么? nǐ hē shénme
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 有些什么可以喝的? yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
🔊 יש מים או מיץ 🔊 有矿泉水,还有果汁 yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
🔊 מים 🔊 水 shuǐ
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 能加点冰块吗? néng jiā diǎn bīng kuài ma
🔊 קוביות קרח 🔊 冰块 bīng kuài
🔊 שוקו 🔊 巧克力 qiǎokèlì
🔊 חלב 🔊 牛奶 niúnǎi
🔊 תה 🔊 茶 chá
🔊 קפה 🔊 咖啡 kāfēi
🔊 עם סוכר 🔊 加糖 jiā táng
🔊 עם קצפת 🔊 加奶油 jiā nǎiyóu
🔊 יין 🔊 葡萄酒 pútáojiǔ
🔊 בירה 🔊 啤酒 píjiǔ
🔊 תה בבקשה 🔊 请给我一杯茶 qǐng gěi wǒ yī bēi chá
🔊 בירה בבקשה 🔊 请给我一杯啤酒 qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 您想要喝什么? nín xiǎngyào hē shénme
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 请给我两杯茶 qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 请给我两杯啤酒 qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
🔊 כלום, תודה 🔊 什么也不用,谢谢 shénme yě búyòng xièxiè
🔊 לחייך 🔊 干杯 gānbēi
🔊 לחיים! 🔊 为健康干杯! wèi jiànkāng gānbēi
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 我要买单 wǒ yào mǎi dān
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 一共多少钱? yīgòng duōshǎo qián
🔊 עשרים יורו 🔊 二十欧元 èrshí ōuyuán
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 我请你 wǒ qǐng nǐ
11 - מסעדה
עברית סינית מִבטָא
🔊 המסעדה 🔊 餐馆 cānguǎn
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 你想吃点东西吗? nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
🔊 כן, אני אשמח 🔊 是的,我想吃点东西 shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
🔊 לאכול 🔊 吃饭 chīfàn
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 我们到哪里去吃饭? wǒmen dào nǎli qù chīfàn
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 我们到哪里去吃午饭? wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
🔊 ארוחת-ערב 🔊 晚餐 wǎncān
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 早餐 zǎocān
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 对不起,打扰一下! duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 请给我菜单 qǐng gěi wǒ càidān
🔊 הנה התפריט! 🔊 这是菜单! zhè shì càidān
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 你喜欢吃什么?肉还是鱼? nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
🔊 עם אורז 🔊 再加饭 zài jiā fàn
🔊 עם אטריות 🔊 再加意大利面 zài jiā Yìdàlì miàn
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 土豆 tǔdòu
🔊 ירקות 🔊 蔬菜 shūcài
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
🔊 לחם 🔊 面包 miànbāo
🔊 חמאה 🔊 黄油 huángyóu
🔊 סלט 🔊 一份色拉 yī fèn sè lā
🔊 קינוח 🔊 一份甜点 yī fèn tián diǎn
🔊 פרות 🔊 水果 shuǐguǒ
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 请问您有刀吗? qǐngwèn nín yǒu dāo ma
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 有,我马上去拿 yǒu wǒ mǎshàng qù ná
🔊 סכין 🔊 刀 dāo
🔊 מזלג 🔊 叉 chā
🔊 כף 🔊 勺子 sháozi
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 这是热菜吗? zhè shì rè cài ma
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 是的,而且很辣! shìde érqiě hěn là
🔊 חם 🔊 热
🔊 קר 🔊 冷 lěng
🔊 מתובל 🔊 辣
🔊 אני אקח דגים! 🔊 我要一份鱼! wǒ yào yī fèn yú
🔊 גם אני 🔊 我也一样 wǒ yě yīyàng
12 - פרידה לשלום
עברית סינית מִבטָא
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 天晚了!我要走了! tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 我们能再见面吗? wǒmen néng zàijiàn miàn ma
🔊 כן, בשמחה 🔊 当然,我非常愿意 dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 这是我的住址 zhè shì wǒde zhùzhǐ
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 有没有电话号码? yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
🔊 כן, הנה 🔊 有,在这里 yǒu zài zhèlǐ
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 和你过得非常愉快 hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 我也是,很高兴认识你 wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
🔊 נתראה בקרוב 🔊 希望我们不久能再相见 xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
🔊 אני גם מקוה 🔊 我也希望是这样 wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
🔊 להתראות! 🔊 再见! zàijiàn
🔊 נפגש מחר 🔊 明天见! míngtiān jiàn
🔊 ביי! 🔊 再见! zàijiàn
13 - נסיעות
עברית סינית מִבטָא
🔊 תודה 🔊 谢谢 xièxiè
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 对不起!你知道汽车站在哪里吗 duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 请问到太阳城的车票价格是多少? qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 请问这列火车去什么地方? qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 这列火车在太阳城停吗? zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 去太阳城的火车什么时候开? qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 去太阳城的火车什么时候到? qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 我要一张去太阳城的票 wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 您有列车时刻表吗? nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 汽车时刻表 qìchē shíkèbiǎo
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 请问哪列火车是去太阳城的? qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
🔊 הרכבת הזאת 🔊 就是这列 jiùshì zhè liè
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 不客气,祝您旅途愉快 búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
🔊 מוסך תקונים 🔊 修车库 xiū chēkù
🔊 תחנת-דלק 🔊 加油站 jiāyóu zhàn
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 请给我油箱加满 qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
🔊 אופנים 🔊 自行车 zìxíngchē
🔊 מרכז העיר 🔊 市中心 shì zhōngxīn
🔊 פרבר 🔊 郊区 jiāoqū
🔊 זו עיר גדולה 🔊 这是个大城市 zhè shì gè dà chéngshì
🔊 זה כפר 🔊 这是个村庄 zhè shì gè cūnzhuāng
🔊 הר 🔊 一座山 yīzuòshān
🔊 אגם 🔊 一条湖 yī tiáo hú
🔊 כפר 🔊 乡村 xiāngcūn
14 - מלון
עברית סינית מִבטָא
🔊 המלון 🔊 酒店 jiǔdiàn
🔊 דירה 🔊 公寓 gōngyù
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 欢迎 huānyíng
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 您这儿有空房间吗? nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 房间带浴室吗? fángjiān dài yùshì ma
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 您更喜欢二张单人床吗? nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 您想要双人房吗? nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴 fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 住宿加早餐 zhùsù jiā zǎocān
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 住一晚多少钱? zhù yī wǎn duōshǎo qián
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 我想先看看房间! wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
🔊 כן, בודאי! 🔊 当然可以! dāngrán kěyǐ
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 谢谢。房间非常不错。 xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 好,我能定今晚的房间吗? hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 太贵了,谢谢。 tài guì le xièxiè
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 请您照管一下我的行李,可以吗? qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 我的房间在哪里? wǒde fángjiān zài nǎli
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 在二楼 zài èr lóu
🔊 ?יש מעלית 🔊 有电梯吗? yǒu diàntī ma
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 电梯在您的左边 diàntī zài nínde zuǒbian
🔊 המעלית היא מימין 🔊 电梯在您的右边 diàntī zài nínde yòubiān
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 洗衣房在哪里? xǐ yī fáng zài nǎli
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 在底楼 zài dǐ lóu
🔊 קומת קרקע 🔊 底楼 dǐ lóu
🔊 חדר 🔊 房间 fángjiān
🔊 מכבסה 🔊 干洗店 gānxǐ diàn
🔊 מספרה 🔊 美发厅 měi fà tīng
🔊 חניה למכוניות 🔊 停车场 tíngchēchǎng
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 我们在会议室见? wǒmen zài huìyì shì jiàn
🔊 אולם האספות 🔊 会议室 huìyì shì
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 游泳池的暖气开了 yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
🔊 הבריכה 🔊 游泳池 yóuyǒngchí
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 请7点叫醒我 qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 请给我钥匙 qǐng gěi wǒ yàoshi
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 请给我房卡 qǐng gěi wǒ fáng kǎ
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 有我的留言吗? yǒu wǒde liúyán ma
🔊 כן, הנה הן 🔊 有,在这里 yǒu zài zhèlǐ
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 没有 méiyǒu
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 在哪里能兑换零钱? zài nǎli néng duìhuàn língqián
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 您能给我换些零钱吗? nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 行,您需要换多少? xíng, nín xūyào huàn duōshǎo
15 - לחפש מישהו
עברית סינית מִבטָא
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 请问萨拉在吗? qǐngwèn sà lā zài ma
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 是的,她在 shìde tā zài
🔊 היא יצאה 🔊 她出去了 tā chūqù le
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 您可以打她的手机 nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 您知道她到哪儿去了吗? nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 她在上班 tā zài shàngbān
🔊 היא בבית שלה 🔊 她在家 tā zàijiā
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 请问朱利安在吗? qǐngwèn zhū lì ān zài ma
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 是的,他在 shìde tā zài
🔊 הוא יצא 🔊 他出去了 tā chūqù le
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 您知道他到哪儿去了吗? nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 您可以打他的手机 nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 他在上班 tā zài shàngbān
🔊 הוא בבית שלו 🔊 他在家 tā zàijiā
16 - חוף ים
עברית סינית מִבטָא
🔊 החוף 🔊 海滩 hǎitān
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 您知道在哪里能买足球吗? nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 往这个方向走会有一家店 wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
🔊 כדור 🔊 足球 zúqiú
🔊 משקפת 🔊 望远镜 wàngyuǎnjìng
🔊 כובע מצחיה 🔊 太阳帽 tàiyáng mào
🔊 מגבת 🔊 浴巾 yùjīn
🔊 סנדלים 🔊 拖鞋 tuōxié
🔊 דלי 🔊 塑料桶 sùliào tǒng
🔊 קרם שיזוף 🔊 防晒霜 fángshàishuāng
🔊 בגד-ים 🔊 游泳裤 yóuyǒng kù
🔊 משקפי-שמש 🔊 太阳眼镜 tài
🔊 סרטן 🔊 贝壳类 bèiké lèi
🔊 להשתזף 🔊 太阳浴 tàiyáng yù
🔊 מחומם 🔊 阳光明媚 yángguāng míngmèi
🔊 שקיעת השמש 🔊 日落 rìluò
🔊 שמשיה 🔊 遮阳伞 zhē yángsǎn
🔊 שמש 🔊 太阳 tàiyáng
🔊 צל 🔊 影子 yǐngzi
🔊 מכת-שמש 🔊 中暑 zhòngshǔ
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 这里游泳危险吗? zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 不,不危险 bù, bù wēixiǎn
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 对,这里禁止游泳 duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
🔊 לשחות 🔊 游泳 yóuyǒng
🔊 שחיה 🔊 游泳 yóuyǒng
🔊 גל 🔊 海浪 hǎi làng
🔊 ים 🔊 大海 dàhǎi
🔊 דיונה 🔊 沙丘 shāqiū
🔊 חול 🔊 沙 shā
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 明天天气如何? míngtiān tiānqì rúhé
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 天气要变了 tiānqì yào biàn le
🔊 ירד גשם 🔊 要下雨 yào xiàyǔ
🔊 תהיה שמש 🔊 要出太阳 yào chū tàiyáng
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 要刮大风 yào guā dà fēng
🔊 בגד-ים 🔊 游泳衣 yóuyǒng yī
17 - למקרה חרום
עברית סינית מִבטָא
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 能帮我一下吗? néng bāng wǒ yīxià ma
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 我迷路了 wǒ mílù le
🔊 מה את רוצה 🔊 您需要帮忙吗? nín xūyào bāngmāng ma
🔊 ?מה קרה 🔊 发生了什么事? fāshēng le shénme shì
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 在哪里能找到翻译? zài nǎli néng zhǎodào fānyì
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 最近的药房在哪里? zuìjìn de yàofáng zài nǎli
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 请问您能帮我找个医生吗? qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 目前您正接受什么治疗? mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
🔊 בית-חולים 🔊 一所医院 yī suǒ yīyuàn
🔊 בית-מרקחת 🔊 一家药房 yī jiā yàofáng
🔊 רופא 🔊 一位医生 yī wèi yīshēng
🔊 שרות רפואי 🔊 医疗服务 yīliáo fúwù
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 我的证件丢了 wǒde zhèngjiàn diū le
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 我的证件被偷了 wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 失物招领处 shī wù zhāo lǐng chù
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 医务室 yīwù shì
🔊 יציאת-חרום 🔊 紧急出口 jǐnjí chūkǒu
🔊 המשטרה 🔊 警察局 jǐngchájú
🔊 תעודות 🔊 身份证件 shēn fèn zhèngjiàn
🔊 כסף 🔊 钱 qián
🔊 דרכון 🔊 护照 hùzhào
🔊 מטען 🔊 行李 xíngli
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 不用了,谢谢你 búyòng le xièxiè nǐ
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 别烦我! bié fán wǒ
🔊 הסתלק! 🔊 走开! zǒukāi

השיטה שלנו

הורד mp3 ו-pdf