אוצר-מילים > עברית

1 - ביטוים עיקריים

ביטוים עיקריים
בוחן
למד
1 שלום שלום
shalom
2 ערב טוב ערב טוב
erev tov
3 להתראות להתראות
le'itraot
4 נתראה יותר מאוחר נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
5 כן כן
ken
6 לא לא
lo
7 סליחה, בבקשה סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
8 תודה תודה
toda
9 תודה רבה תודה רבה
toda raba
10 תודה על העזרה תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
11 בבקשה בבקשה
bevakasha
12 נוסח אחר על לא דבר
al lo davar
13 בסדר בסדר
beseder
14 ?מה המחיר בבקשה ?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
15 סליחה סליחה
slyha
16 אני לא מבין אני לא מבין
any lo mevyn
17 הבנתי הבנתי
hevanty
18 אני לא יודעת אני לא יודעת
any lo yoda'at
19 אסור אסור
asur
20 ?סליחה, איפה השרותים ?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
21 שנה טובה! שנה טובה!
shana tova!
22 יום-הולדת שמח! יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
23 חג שמח! חג שמח!
hag sameah!
24 כל הכבוד! כל הכבוד!
kol hkavod!
25 נוסח אחר ברכות!
brahot!2 - שיחה

שיחה
בוחן
למד
1 ?שלום, מה שלומך ?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
2 שלום, טוב, תודה שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
3 ?אתה מדבר עברית ?אתה מדבר עברית
atah medaber yvryt?
4 כשמדברים אל אישה ?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
5 לא, אני לא מדבר עברית לא, אני לא מדבר עברית
lo, any lo medaber yvryt
6 כשאישה מדברת לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
7 רק קצת רק קצת
rak ktsat
8 ?מאיזו מדינה אתה ?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
9 ?מה האזרחות שלך ?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
10 אני ישראלי אני ישראלי
any yshraly
11 כשאישה מדברת אני ישראלית
any yshralyt
12 ?ואת, את גרה כאן ?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
13 כן, אני גרה כאן כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
14 ?קוראים לי שרה, ולך ?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
15 ג'וליאן ג'וליאן
g'ulyan
16 ?מה אתה עושה כאן ?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
17 אני בחופשה אני בחופשה
any behufsha
18 אנחנו בחופשה אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
19 אני בנסיעת עסקים אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
20 אני עובד כאן אני עובד כאן
any - oved kan
21 אנחנו עובדים כאן אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
22 ?מה הם המקומות הטובים לאכול ?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
23 ?יש מוזיאון קרוב לכאן ?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
24 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת ?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?3 - למידה

למידה
בוחן
למד
1 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
2 כן, בסדר! כן, בסדר!
ken, beseder!
3 איך זה נקרא איך זה נקרא
eyh ze nykra?
4 זה שולחן זה שולחן
ze shulhan
5 ?שולחן, אתה מבין ?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
6 אני לא מבין אני לא מבין
any lo mevyn
7 ?את יכולה לומר שוב בבקשה ?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
8 את יכולה לדבר מעט לאט יותר את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
9 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
10 הבנתי הבנתי
hevanty4 - צבעים

צבעים
בוחן
למד
1 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
2 זה אדום זה אדום
ze adom
3 כחול כחול
kahol
4 צהוב צהוב
tsaov
5 לבן לבן
lavan
6 שחור שחור
shahor
7 ירוק ירוק
yarok
8 כתום כתום
katom
9 סגול סגול
sagol
10 אפור אפור
afor5 - מספרים

מספרים
בוחן
למד
1 אפס אפס
efes
2 אחת אחת
ahat
3 אם האדם או הגוף המדובר בזכר אחד
ehad
4 שתים שתים
shtaym
5 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שנים
shnaym
6 שלוש שלוש
shalosh
7 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שלושה
shlosha
8 ארבע ארבע
arba
9 אם האדם או הגוף המדובר בזכר ארבעה
arba'a
10 חמש חמש
hamesh
11 אם האדם או הגוף המדובר בזכר חמישה
hamysha
12 שש שש
shesh
13 אם האדם או הגוף המדובר בזכר ששה
shysha
14 שבע שבע
sheva
15 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שבעה
shyva
16 שמונה שמונה
shmone
17 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שמונה
shmona
18 תשע תשע
tesha
19 אם האדם או הגוף המדובר בזכר תשעה
tysha
20 עשר עשר
eser
21 אם האדם או הגוף המדובר בזכר עשרה
asara
22 אחת-עשרה אחת-עשרה
ahat-'esre
23 אם האדם או הגוף המדובר בזכר אחד-עשר
ehad-asar
24 שתים-עשרה שתים-עשרה
shteym-esre
25 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שנים-עשר
shneym-asar
26 שלוש-עשרה שלוש-עשרה
shlosh-esre
27 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שלושה-עשר
shlosha-asar
28 ארבע-עשרה ארבע-עשרה
arba-esre
29 אם האדם או הגוף המדובר בזכר ארבעה-עשר
arbaa-asar
30 חמש-עשרה חמש-עשרה
hamesh-esre
31 אם האדם או הגוף המדובר בזכר חמישה-עשר
hamysha-asar
32 שש-עשרה שש-עשרה
shesh-esre
33 אם האדם או הגוף המדובר בזכר ששה-עשר
shysha-asar
34 שבע-עשרה שבע-עשרה
shva-esre
35 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שבעה-עשר
shyva-asar
36 שמונה-עשרה שמונה-עשרה
shmone-esre
37 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שמונה-עשר
shmona-asar
38 תשע-עשרה תשע-עשרה
tsha-esre
39 אם האדם או הגוף המדובר בזכר תשעה-עשר
tysha-asar
40 עשרים עשרים
esrym
41 עשרים ואחת עשרים ואחת
esrym ve'ahat
42 אם האדם או הגוף המדובר בזכר עשרים ואחד
esrym veehad
43 עשרים ושתים עשרים ושתים
esrym ushtaym
44 אם האדם או הגוף המדובר בזכר עשרים ושנים
esrym veshnaym
45 עשרים ושלוש עשרים ושלוש
esrym veshalosh
46 אם האדם או הגוף המדובר בזכר עשרים ושלושה
esrym veshlosha
47 עשרים וארבע עשרים וארבע
esrym vearba
48 אם האדם או הגוף המדובר בזכר עשרים וארבעה
esrym vearbaa
49 עשרים וחמש עשרים וחמש
esrym vehamesh
50 אם האדם או הגוף המדובר בזכר עשרים וחמישה
esrym vehamysha
51 עשרים ושש עשרים ושש
esrym veshesh
52 אם האדם או הגוף המדובר בזכר עשרים וששה
esrym veshysha
53 עשרים ושבע עשרים ושבע
esrym vesheva
54 אם האדם או הגוף המדובר בזכר עשרים ושבעה
esrym veshyva
55 עשרים ושמונה עשרים ושמונה
esrym veshmone
56 אם האדם או הגוף המדובר בזכר עשרים ושמונה
esrym veshmona
57 עשרים ותשע עשרים ותשע
esrym vetesha
58 אם האדם או הגוף המדובר בזכר עשרים ותשעה
esrym vetysha
59 שלושים שלושים
shloshym
60 שלושים ואחת שלושים ואחת
shloshym veahat
61 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שלושים ואחד
shloshym vehad
62 שלושים ושתים שלושים ושתים
shloshym ushtaym
63 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שלושים ושנים
shloshym veshnaym
64 שלושים ושלוש שלושים ושלוש
shloshym veshalosh
65 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
66 שלושים וארבע שלושים וארבע
shloshym vearba
67 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
68 שלושים חמש שלושים חמש
shloshym vehamesh
69 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
70 שלושים ושש שלושים ושש
shloshym veshesh
71 אם האדם או הגוף המדובר בזכר שלושים וששה
shloshym veshysha
72 ארבעים ארבעים
arbaym
73 חמשים חמשים
hamyshym
74 ששים ששים
shyshym
75 שבעים שבעים
shyv'eym
76 שמונים שמונים
shmonym
77 תשעים תשעים
tysh'eym
78 מאה מאה
mea
79 מאה וחמש מאה וחמש
mea vehamesh
80 אם האדם או הגוף המדובר בזכר מאה וחמישה
mea vehamysha
81 מאתים מאתים
mataym
82 שלוש מאות שלוש מאות
shlosh meot
83 ארבע מאות ארבע מאות
arba meot
84 אלף אלף
elef
85 אלף חמש מאות אלף חמש מאות
elef hamesh meot
86 אלפיים אלפיים
alpaym
87 עשרת אלפים עשרת אלפים
aseret alafym6 - ביטויי זמן

ביטויי זמן
בוחן
למד
1 ?מתי הגעת לכאן ?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
2 היום היום
hayom
3 אתמול אתמול
etmol
4 לפני יומיים לפני יומיים
lifney yomaym
5 נוסח אחר שלשום
shylshom
6 ?כמה זמן אתה נשאר ?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
7 אני נוסע שוב מחר אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
8 אני נוסע שוב מחרתים אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
9 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
10 יום שני יום שני
yom sheny
11 יום שלישי יום שלישי
yom shlyshy
12 יום רביעי יום רביעי
yom revy'y
13 יום חמישי יום חמישי
yom hamyshy
14 יום שישי יום שישי
yom shyshy
15 שבת שבת
shabat
16 יום ראשון יום ראשון
yom rishon
17 ינואר ינואר
yanuar
18 פברואר פברואר
fevbruar
19 מרץ מרץ
merts
20 אפריל אפריל
apryl
21 מאי מאי
may
22 יוני יוני
yuny
23 יולי יולי
yuly
24 אוגוסט אוגוסט
ogust
25 ספטמבר ספטמבר
september
26 אוקטובר אוקטובר
oktober
27 נובמבר נובמבר
november
28 דצמבר דצמבר
detsember
29 ?מתי אתה נוסע ?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
30 בשמונה בבוקר בשמונה בבוקר
bishmone baboker
31 בשמונה ורבע בבוקר בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
32 בשמונה וחצי בבוקר בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
33 ברבע לתשע בבוקר ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
34 בשש בערב בשש בערב
beshesh ba'erev
35 אני מאחר אני מאחר
any meaher7 - מונית

מונית
בוחן
למד
1 מונית! מונית!
taxi
2 ?לאן אתה רוצה לנסוע ?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
3 אני נוסע לתחנה אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
4 אני נוסע למלון ג'ור ונויי אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
5 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
6 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
7 ?זה רחוק מכאן ?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
8 לא, זה קרוב לא, זה קרוב
lo, ze karov
9 כן, זה מעט רחוק יותר כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
10 ?כמה זה יעלה ?כמה זה יעלה
kama ze ole?
11 קח אותי לכאן בבקשה קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
12 זה ימינה זה ימינה
ze yamyna
13 זה שמאלה זה שמאלה
za smola
14 זה ישר זה ישר
ze yashar
15 זה כאן זה כאן
ze kan
16 זה משם זה משם
ze mysham
17 עצור! עצור!
atsor!
18 קח את הזמן קח את הזמן
kah et hazman
19 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?8 - הרגשות

הרגשות
בוחן
למד
1 אני אוהב מאד את המדינה שלך אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
2 אני אוהבת אותך אני אוהבת אותך
any oevet otha
3 אני שמח אני שמח
any sameh
4 אני עצובה אני עצובה
any atsuva
5 אני מרגיש טוב כאן אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
6 קר לי קר לי
kar ly
7 חם לי חם לי
ham ly
8 זה גדול מדי זה גדול מדי
ze gadol myday
9 זה קטן מדי זה קטן מדי
ze katan myday
10 זה מושלם זה מושלם
ze mushlam
11 ?אתה רוצה לצאת הערב ?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
12 אני אשמח לצאת הערב אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
13 זה רעיון טוב זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
14 יש לי חשק לעשות חיים יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
15 זה לא רעיון טוב זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
16 אין לי חשק לצאת הערב אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
17 יש לי חשק לנוח יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
18 אתה רוצה לעשות ספורט אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
19 כן, אני צריך להתפרק! כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
20 אני משחק טניס אני משחק טניס
any mesahek tenys
21 לא, תודה, אני די עיף לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayef9 - משפחה

משפחה
בוחן
למד
1 ?יש לך כאן משפחה ?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
2 אבא שלי אבא שלי
aba shely
3 אמא שלי אמא שלי
yma shely
4 הבן שלי הבן שלי
haben shely
5 הבת שלי הבת שלי
habat shely
6 אח אח
ah
7 אחות אחות
ahot
8 חבר חבר
haver
9 ידידה ידידה
yedyda
10 חבר שלי חבר שלי
haver shely
11 ידידה שלי ידידה שלי
yedyda shely
12 בעלי בעלי
ba'aly
13 אשתי אשתי
ishty10 - בר

בר
בוחן
למד
1 בר בר
bar
2 ?אתה רוצה לשתות משהו ?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
3 לשתות לשתות
lishtot
4 כוס כוס
kos
5 בשמחה בשמחה
besimha
6 ביטוי מקובל יותר בכיף
bekeyf
7 ?מה אתה שותה ?מה אתה שותה
ma ata shote?
8 ?מה יש לשתות ?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
9 יש מים או מיץ יש מים או מיץ
yesh maym o myts
10 מים מים
maym
11 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
12 קוביות קרח קוביות קרח
kubyot kerah
13 שוקו שוקו
shoko
14 חלב חלב
halav
15 תה תה
te
16 קפה קפה
kafe
17 עם סוכר עם סוכר
im sukar
18 עם קצפת עם קצפת
im katsefet
19 יין יין
yayn
20 בירה בירה
byra
21 תה בבקשה תה בבקשה
te bevakasha
22 בירה בבקשה בירה בבקשה
byra bevakasha
23 ?מה תרצה לשתות ?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
24 פעמיים תה בבקשה פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
25 פעמיים בירה בבקשה פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
26 כלום, תודה כלום, תודה
klum, toda
27 לחייך לחייך
lehayeha
28 לחיים! לחיים!
lehaym!
29 חשבון בבקשה! חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
30 סליחה ,כמה אני חייב לך סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
31 עשרים יורו עשרים יורו
esrym yuru
32 אני מזמינה אותך אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'ha11 - מסעדה

מסעדה
בוחן
למד
1 המסעדה המסעדה
hamis'eada
2 ?אתה רוצה לאכול ?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
3 כן, אני אשמח כן, אני אשמח
ken, any esmah
4 לאכול לאכול
lehol
5 ?איפה אנחנו יכולים לאכול ?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
6 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
7 ארוחת-ערב ארוחת-ערב
aruhat-'erev
8 ארחתת-בוקר ארחתת-בוקר
aruhat-boker
9 סליחה, בבקשה סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
10 תפריט, בבקשה! תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
11 הנה התפריט! הנה התפריט!
ine hatafrit!
12 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
13 עם אורז עם אורז
im orez
14 עם אטריות עם אטריות
im itryot
15 תפוחי-אדמה תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
16 ירקות ירקות
yeraquot
17 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
18 לחם לחם
lehem
19 חמאה חמאה
hemah
20 סלט סלט
salat
21 קינוח קינוח
kynuah
22 פרות פרות
perot
23 ?סליחה, יש לך סכין ?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
24 כן, אני תיכף מביא לך אותו כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
25 סכין סכין
sakyn
26 מזלג מזלג
mazleg
27 כף כף
kaf
28 ?זו מנה חמה ?זו מנה חמה
zo mana hama?
29 כן, וגם מאד מתובלת כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
30 חם חם
ham
31 קר קר
kar
32 מתובל מתובל
metubal
33 אני אקח דגים! אני אקח דגים!
any ekah dagym!
34 גם אני גם אני
gam any12 - פרידה לשלום

פרידה לשלום
בוחן
למד
1 מאוחר! אני חייבת ללכת! מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
2 ?נוכל להפגש ?נוכל להפגש
nuhal lehypagesh?
3 נוסח אחר ?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
4 כן, בשמחה כן, בשמחה
ken, besymha
5 נוסח אחר כן, בכיף
ken, bekeif
6 אני גרה בכתובת הזו אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
7 ?יש לך מספר טלפון ?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
8 כן, הנה כן, הנה
ken, yne
9 היה לי נחמד איתך היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
10 גם לי, נעים להכיר אותך גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
11 נתראה בקרוב נתראה בקרוב
nytrae bekarov
12 אני גם מקוה אני גם מקוה
any gam mekave
13 להתראות! להתראות!
lehytraot!
14 נפגש מחר נפגש מחר
nipagesh mahar
15 ביי! ביי!
bay!13 - נסיעות

נסיעות
בוחן
למד
1 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
2 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
3 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
4 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
5 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
6 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
7 כרטיס לעיר השמש בבקשה כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
8 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
9 לוח-הזמנים של האוטובוס לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
10 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
11 הרכבת הזאת הרכבת הזאת
arakevet azot
12 תודה תודה
toda
13 על לא דבר, נסיעה טובה! על לא דבר, נסיעה טובה!
al la davar, nesy'ea tova!
14 נוסח אחר !בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
15 מוסך תקונים מוסך תקונים
musah tykunym
16 תחנת-דלק תחנת-דלק
tahanat-delek
17 לתדלק בבקשה לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
18 אופנים אופנים
ofnaym
19 מרכז העיר מרכז העיר
merkaz ayr
20 פרבר פרבר
parvar
21 זו עיר גדולה זו עיר גדולה
zu yr gdola
22 זה כפר זה כפר
ze kfar
23 הר הר
ar
24 אגם אגם
agam
25 כפר כפר
kfar14 - לחפש מישהו

לחפש מישהו
בוחן
למד
1 ?סליחה, שרה נמצאת ?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
2 כן, היא נמצאת כאן כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
3 היא יצאה היא יצאה
y yatsa
4 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
5 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
6 היא בעבודה שלה היא בעבודה שלה
y baavoda shela
7 היא בבית שלה היא בבית שלה
y babayt shela
8 ?סליחה, ג'וליאן נמצא ?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
9 כן, הוא נמצא כאן כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
10 הוא יצא הוא יצא
u yatsa
11 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
12 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
13 הוא בעבודה שלו הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
14 הוא בבית שלו הוא בבית שלו
u babayt shelo15 - מלון

מלון
בוחן
למד
1 המלון המלון
amalon
2 דירה דירה
dyra
3 ברוכים הבאים! ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
4 ?יש לכם חדר פנוי ?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
5 ?יש חדר-אמבטיה בחדר ?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
6 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
7 ?אתה מעונינים בחדר כפול ?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
8 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
9 חדר עם ארוחת-בוקר חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
10 ?מה המחיר ללילה ?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
11 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
12 כן, בודאי! כן, בודאי!
ken, bevaday!
13 תודה, החדר הוא טוב מאד תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
14 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
15 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
16 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
17 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
18 הוא בקומה הראשונה הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
19 ?יש מעלית ?יש מעלית
yesh ma'alyt?
20 המעלית היא משמאל המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
21 המעלית היא מימין המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
22 ?איפה נמצאת המכבסה ?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
23 היא בקומת הקרקע היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
24 קומת קרקע קומת קרקע
komat karka
25 חדר חדר
heder
26 מכבסה מכבסה
mahbesa
27 מספרה מספרה
myspara
28 חניה למכוניות חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
29 נפגשים באולם האספות נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
30 אולם האספות אולם האספות
ulam a'asefot
31 הבריכה מחוממת הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
32 הבריכה הבריכה
abryha
33 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
34 את המפתח בבקשה את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
35 את הדרכון בבקשה את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
36 ?יש הודעות בשבילי ?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
37 כן, הנה הן כן, הנה הן
ken, yne en
38 לא, לא קיבלת שום-הודעה לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
39 ?איפה אני יכול לפרוט כסף ?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
40 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
41 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?16 - חוף ים

חוף ים
בוחן
למד
1 החוף החוף
ahof
2 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
3 יש חנות בכיוון הזה יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
4 כדור כדור
kadur
5 משקפת משקפת
myshkefet
6 כובע מצחיה כובע מצחיה
kova mytshya
7 מגבת מגבת
magevet
8 סנדלים סנדלים
sandalym
9 דלי דלי
dly
10 קרם שיזוף קרם שיזוף
Krem shyzuf
11 בגד-ים בגד-ים
beged-yam
12 משקפי-שמש משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
13 סרטן סרטן
sartan
14 להשתזף להשתזף
leyshtazef
15 מחומם מחומם
mehumam
16 שקיעת השמש שקיעת השמש
shky'at hashemesh
17 שמשיה שמשיה
shymshya
18 שמש שמש
shemesh
19 מכת-שמש מכת-שמש
makat-shemesh
20 ?מסוכן לשחות כאן ?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
21 לא, זה לא מסוכן לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
22 כן, אסור להתרחץ כאן כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
23 לשחות לשחות
lysh'hot
24 שחיה שחיה
shhya
25 גל גל
gal
26 ים ים
yam
27 דיונה דיונה
dyuna
28 חול חול
hol
29 ?מה תחזית מזג-האויר למחר ?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
30 מזג האויר ישתנה מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
31 ירד גשם ירד גשם
yered geshem
32 תהיה שמש תהיה שמש
tyye shemesh
33 תהיה רוח חזקה תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
34 בגד-ים בגד-ים
beged-yam
35 צל צל
tsel17 - למקרה חרום

למקרה חרום
בוחן
למד
1 ?את יכולה לעזור לי בבקשה ?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
2 הלכתי לאבוד הלכתי לאבוד
halahty leybud
3 מה את רוצה מה את רוצה
ma at rotsa?
4 ?מה קרה ?מה קרה
ma kara?
5 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם ?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
6 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
7 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
8 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
9 בית-חולים בית-חולים
beyt-holym
10 בית-מרקחת בית-מרקחת
beyt-myrkahat
11 רופא רופא
rofe
12 שרות רפואי שרות רפואי
sherut refuy
13 איבדתי את התעודות שלי איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
14 גנבו לי את התעודות גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
15 משרד לאבידות ולמציאות משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
16 תחנת עזרה ראשונה תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
17 יציאת-חרום יציאת-חרום
yetsyat-herum
18 המשטרה המשטרה
hamishtara
19 תעודות תעודות
teudot
20 נוסח אחר מסמכים
mysmahym
21 כסף כסף
kesef
22 דרכון דרכון
darkon
23 מטען מטען
mytan
24 נוסח אחר ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
25 זה בסדר, לא תודה זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
26 עזוב אותי בשקט! עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
27 הסתלק! הסתלק!
ystalek!
הורד mp3 ו-pdf
MP3 + PDF

הורדת כל המשפטים והניבים

הדגמה בחינםלהתחיל

הורד mp3 ו-pdf