Ordforråd > albansk

1 - Viktige uttrykk
Norsk Albansk Uttale
🔊 Hei! 🔊 Mirëdita miɾədita
🔊 God kveld 🔊 Mirëmbrëma miɾəmbɾəma
🔊 Ha det 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Vi ses senere 🔊 Shihemi më vonë ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Ja 🔊 Po
🔊 Nei 🔊 Jo
🔊 Unnskyld meg! 🔊 Ju lutem...! ju lutεm
🔊 Takk! 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Tusen takk! 🔊 Shumë faleminderit! ʃumə falεmindεɾit
🔊 Takk for hjelpen 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj! falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Vær så god 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Vær så god 🔊 Asgjë! asɟə
🔊 OK 🔊 Në rregull nə rεɡuɫ
🔊 OK 🔊 Dakord dakɔɾd
🔊 Hva koster det? 🔊 Sa kushton, ju lutem? sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Hva koster det? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Unnskyld! 🔊 Më falni! mə falni
🔊 Jeg forstår ikke 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 Jeg har forstått 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Jeg vet ikke 🔊 Nuk e di! nuk ε di
🔊 Forbudt 🔊 Ndalohet! ndalɔhεt
🔊 Unnskyld, hvor er toalettet? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem? Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Unnskyld, hvor er toalettet? 🔊 Ku është banja, të lutem? ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Godt nyttår! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri! ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Godt nyttår! 🔊 Vit të mbarë! vit tə mbaɾə
🔊 Gratulerer med dagen! 🔊 Gëzuar ditëlindjen! ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 God Jul - God påske 🔊 Gëzuar festat! ɡəzuar fεstat
🔊 Gratulerer! 🔊 Urime! uɾimε
🔊 Gratulerer! 🔊 Përgëzime! pəɾɡəzimɛ
2 - Samtale
Norsk Albansk Uttale
🔊 Hei ! Hvordan går det med deg? 🔊 Mirëdita. Si je? miɾədita, si jε?
🔊 Hei ! Hvordan går det med deg? 🔊 Çkemi. Si po shkon? ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Hei! Det går bra, takk 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit! miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Snakker du albansk? 🔊 Flet shqip?
🔊 Nei, jeg snakker ikke albansk 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Bare litt 🔊 Vetëm pak vεtəm pak
🔊 Hvor kommer du fra? 🔊 Nga cili vend vjen ti? nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Hvor kommer du fra? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Hvilken nasjonalitet har du? 🔊 Çfarë kombësie ke? ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Hvilken nasjonalitet har du? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Jeg er norsk 🔊 Unë jam norvegjez unə jam nɔɾvɛɟɛz
🔊 Jeg er norsk 🔊 Unë jam norvegjeze
🔊 Og du, bor du her ? 🔊 Po ti, a jeton këtu? pɔ ti a jεtɔn kətu?
🔊 Ja, jeg bor her 🔊 Po, jetoj këtu. pɔ jεtɔj kətu
🔊 Jeg heter Sarah, og du ? 🔊 Unë quhem Sara, po ti? unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Jeg heter Sarah, og du ? 🔊 Unë jam Sara. Po ti? unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Julien 🔊 Xhuljan Ʒuljεn
🔊 Hva gjør du her? 🔊 Çfarë bën këtu? ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Hva gjør du her? 🔊 Me çfarë merresh këtu? mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Jeg er på ferie 🔊 Unë kam ardhur për pushime. unə kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Jeg er på ferie 🔊 Jam me pushime. jam mɛ puʃimɛ
🔊 Vi er på ferie 🔊 Ne kemi ardhur për pushime. nε kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Vi er på ferie 🔊 Jemi me pushime! jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Jeg er på forretningsreise 🔊 Jam në një udhëtim pune. Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Jeg er på forretningsreise 🔊 Kam ardhur për punë kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Jeg jobber her 🔊 Unë punoj këtu. unə punɔj kətu
🔊 Vi jobber her 🔊 Ne punojmë këtu. nε punɔjmə kətu
🔊 Vet du om noen bra restauranter? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë? ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Finnes det et museum i nærheten? 🔊 A ka ndonjë muze në këtë lagje? a ka ndɔɲə muzε nə kətə laɟe?
🔊 Hvor kan jeg få internettilgang? 🔊 Ku mund të lidhem me internet? ku mund tə liðεm mε intεɾnεt?
3 - Ǻ lære
Norsk Albansk Uttale
🔊 Jeg har forstått 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Vil du lære litt norsk? 🔊 Do të mësosh disa fjalë? dɔ tə məsɔʃ disa fjalə?
🔊 Ja, gjerne! 🔊 Po, në rregull! pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Ja, gjerne! 🔊 Po, dakord! pɔ dakɔɾd
🔊 Hva heter det? 🔊 Si quhet kjo? si cuhεt kjɔ?
🔊 Hva heter det? 🔊 Si i thonë kësaj? si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 Det er et bord 🔊 Është një tavolinë! əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 Det er et bord 🔊 Është një tryezë. əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Et bord, forstår du? 🔊 Një tavolinë, e kuptove? ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Kan du gjenta, vær så snill? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem? mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Kan du snakke litt saktere? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë, të lutem? mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə, tə lutεm ?
🔊 Kan du skrive det, vær så snill? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem? mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
4 - Fargene
Norsk Albansk Uttale
🔊 Jeg liker fargen på dette bordet 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Det er rødt 🔊 Është e kuqe əʃtə ε kucε
🔊 Det er rødt 🔊 Është i kuq əʃtə i kuc
🔊 Blå 🔊 Blu blu
🔊 Gul 🔊 E verdhë ε vεɾðə
🔊 Gul 🔊 I verdhë i vεɾðə
🔊 Hvit 🔊 E bardhë ε baɾðə
🔊 Hvit 🔊 I bardhë i baɾðə
🔊 Svart 🔊 E zezë ε zεzə
🔊 Svart 🔊 I zi i zi
🔊 Grønn 🔊 Jeshile jεʃilε
🔊 Oransje 🔊 Portokalli pɔɾtɔkaɫi
🔊 Lilla 🔊 Lejla lεjla
🔊 Grå 🔊 Gri ɡɾi
5 - Tallene
Norsk Albansk Uttale
🔊 Null 🔊 Zero zεɾɔ
🔊 En 🔊 Një ɲə
🔊 To 🔊 Dy dy
🔊 Tre 🔊 Tre tɾε
🔊 Fire 🔊 Katër katəɾ
🔊 Fem 🔊 Pesë pεsə
🔊 Seks 🔊 Gjashtë ɟaʃtə
🔊 Sju 🔊 Shtatë ʃtatə
🔊 Ǻtte 🔊 Tetë tεtə
🔊 Ni 🔊 Nëntë nəntə
🔊 Ti 🔊 Dhjetë ðjεtə
🔊 Elleve 🔊 Njëmbëdhjetë ɲəmbəðjεtə
🔊 Tolv 🔊 Dymbëdhjetë dymbəðjεtə
🔊 Tretten 🔊 Trembëdhjetë trεmbəðjεtə
🔊 Fjorten 🔊 Katërmbëdhjetë katəɾmbəðjεtə
🔊 Femten 🔊 Pesëmbëdhjetë pεsəmbəðjεtə
🔊 Seksten 🔊 Gjashtëmbëdhjetë ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Sytten 🔊 Shtatëmbëdhjetë ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Atten 🔊 Tetëmbëdhjetë tεtəmbəðjεtə
🔊 Nitten 🔊 Nënëtëmbëdhjetë nəntəmbəðjεtə
🔊 Tjue 🔊 Njëzetë ɲəzεtə
🔊 Tjueen 🔊 Njëzetë e një ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Tjueto 🔊 Njëzetë e dy ɲəzεtə ε dy
🔊 Tjuetre 🔊 Njëzetë e tre ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Tjuefire 🔊 Njëzetë e katër ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Tjuefem 🔊 Njëzetë e pesë ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Tjueseks 🔊 Njëzetë e gjashtë ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Tjuesju 🔊 Njëzetë e shtatë ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Tjueåtte 🔊 Njëzetë e tetë ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Tjueni 🔊 Njëzetë e nëntë ɲəzεtə εnəntə
🔊 Tretti 🔊 Tridhjetë tɾiðjεtə
🔊 Trettien 🔊 Tridhjetë e një tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Trettito 🔊 Tridhjetë e dy tɾiðjεtə ε dy
🔊 Trettitre 🔊 Tridhjetë e tre tɾiðjεtə ε trε
🔊 Trettifire 🔊 Tridhjetë e katër tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Trettifem 🔊 Tridhjetë e pesë tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Trettiseks 🔊 Tridhjetë e gjashtë tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Førti 🔊 Dyzetë dyzεt
🔊 Femti 🔊 Pesëdhjetë pεsəðjεtə
🔊 Seksti 🔊 Gjashtëdhjetë ɟaʃtəðjεtə
🔊 Sytti 🔊 Shtatëdhjetë ʃtatəðjεtə
🔊 Ǻtti 🔊 Tetëdhjetë tεtəðjεtə
🔊 Nitti 🔊 Nëntëdhjetë nəntəðjεtə
🔊 Hundre 🔊 Njëqind ɲəcind
🔊 Hundreogfem 🔊 Njëqind e pesë ɲəcind ε pεsə
🔊 To hundre 🔊 Dyqind dycind
🔊 Tre hundre 🔊 Treqind tɾεcind
🔊 Firehundre 🔊 Katërqind katəɾcind
🔊 Tusen 🔊 Një mijë ɲə mijə
🔊 Ett tusen fem hundre 🔊 Një mijë e pesëqind ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 To tusen 🔊 Dy mijë dymijə
🔊 Ti tusen 🔊 Dhjetë mijë ðjεtə mijə
6 - Tidsanvisninger
Norsk Albansk Uttale
🔊 Når kom du hit? 🔊 Kur erdhe ketu? Kur erdhe ketu?
🔊 Når kom du hit? 🔊 Kur arrin? kuɾ arrin?
🔊 I dag 🔊 Sot sɔt
🔊 I går 🔊 Dje djε
🔊 For to dager siden 🔊 Nga dy ditë nga dy ditə
🔊 For to dager siden 🔊 Që prej dy ditësh cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Hvor lenge skal du bli her? 🔊 Sa kohë do rrish? sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Hvor lenge skal du bli her? 🔊 Sa do qëndrosh? sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Jeg drar i morgen 🔊 Unë nisem nesër unə nisεm nεsəɾ
🔊 Jeg drar i morgen 🔊 Largohem nesër laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Jeg drar i over i morgen 🔊 Unë nisem pasnesër unə nisεm pasnεsəɾ
🔊 Jeg drar i over i morgen 🔊 Largohem pasnesër laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Jeg drar om tre dager 🔊 Unë nisem për tri ditë unə nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Jeg drar om tre dager 🔊 Largohem për tri ditë laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Mandag 🔊 E hënë ε hənə
🔊 Tirsdag 🔊 E martë ε maɾtə
🔊 Onsdag 🔊 E mërkurë ε məɾkuɾə
🔊 Torsdag 🔊 E enjte ε εɲtε
🔊 Fredag 🔊 E premte ε pɾεmtε
🔊 Lørdag 🔊 E shtunë ε ʃtunə
🔊 Søndag 🔊 E dielë ε diεlə
🔊 Januar 🔊 Janar janaɾ
🔊 Februar 🔊 Shkurt ʃkuɾt
🔊 Mars 🔊 Mars maɾs
🔊 April 🔊 Prill pɾiɫ
🔊 Mai 🔊 Maj maj
🔊 Juni 🔊 Qershor cεɾʃɔɾ
🔊 Juli 🔊 Korrik kɔrik
🔊 August 🔊 Gusht ɡuʃt
🔊 September 🔊 Shtator ʃtatɔɾ
🔊 Oktober 🔊 Tetor tεtɔɾ
🔊 November 🔊 Nëntor nəntɔɾ
🔊 Desember 🔊 Dhjetor ðjεtɔɾ
🔊 Når drar du? 🔊 Në çfarë ore nisesh? nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 Når drar du? 🔊 Kur nisesh? kuɾ nisɛʃ?
🔊 Klokka åtte om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Kvart over åtte om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Kvart over åtte om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Halv ni om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Halv ni om morgenen 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Kvart på ni om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Klokka seks om kvelden 🔊 Pasdite, në orën tetëmbëdhjetë pasdite, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Jeg er sent ute 🔊 Jam me vonesë jam mε vɔnεsə
7 - Taxi
Norsk Albansk Uttale
🔊 Taxi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Hvor skal du? 🔊 Ku doni të shkoni? ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Jeg skal til stasjonen 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Jeg skal til « Dag & Natt »-hotellet 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Kan du kjøre meg til flyplassen? 🔊 Mund të më çoni në aeroport, ju lutem? mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt, ju lutεm?
🔊 Kan du ta bagasjen min? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet? mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Er det langt herfra? 🔊 Është larg nga këtu? əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Nei, det er like ved 🔊 Jo, është afër. jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Ja, det er litt lengre borte 🔊 Po, është pak më larg pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Hvor mye koster det? 🔊 Sa do të kushtojë? sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Kjør meg dit, vær så snill 🔊 Më çoni këtu, ju lutem mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Det er til høyre 🔊 Shko në të djathtë ʃko nə tə djaθtə
🔊 Det er til venstre 🔊 Shko në të majtë ʃko nə tə majtə
🔊 Det er rett frem 🔊 Është drejt əʃtə dɾεjt
🔊 Det er her 🔊 Është këtu! əʃtə kətu
🔊 Det er her 🔊 Arritëm! aritəm
🔊 Det er den veien 🔊 Është andej! əʃtə andεj
🔊 Stopp! 🔊 Ndalo! ndalɔ
🔊 Ta den tiden du trenger 🔊 Merrni kohën që ju duhet! mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Ta den tiden du trenger 🔊 Mos u nxitoni! mɔs u nʣitɔni
🔊 Kan jeg få kvittering, vær så snill? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem? mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Familie
Norsk Albansk Uttale
🔊 Har du familie her? 🔊 Ke të afërm këtu? kε tə afəɾm kətu?
🔊 Min far 🔊 Babai im babai im
🔊 Min far 🔊 Im atë im atə
🔊 Min mor 🔊 Nëna ime nəna imε
🔊 Min mor 🔊 Ime më imɛ mə
🔊 Min sønn 🔊 Djali im djali im
🔊 Min sønn 🔊 Im bir im biɾ
🔊 Min datter 🔊 Vajza ime vajza imε
🔊 En bror 🔊 Një vëlla ɲə vəɫa
🔊 En søster 🔊 Një motër ɲə mɔtəɾ
🔊 En venn 🔊 Një mik ɲə mik
🔊 En venninne 🔊 Një mikeshë ɲə mikεʃə
🔊 Min venn 🔊 I dashuri im i daʃuri im
🔊 Min venninne 🔊 E dashura ime e daʃura ime
🔊 Min venninne 🔊 Mikesha ime mikɛʃa imɛ
🔊 Min mann 🔊 Bashkëshorti im baʃkəʃɔɾti im
🔊 Min mann 🔊 Im shoq im ʃɔc
🔊 Min kone 🔊 Bashkëshortja ime baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Min kone 🔊 Ime shoqe imɛ ʃɔcɛ
9 - Følelser
Norsk Albansk Uttale
🔊 Jeg liker landet ditt godt 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Jeg elsker deg 🔊 Të dua tə dua
🔊 Jeg elsker deg 🔊 Të dashuroj tə daʃuɾɔj
🔊 Jeg er lykkelig 🔊 Jam i lumtur jam i lumtuɾ
🔊 Jeg er lei meg 🔊 Jam i trishtuar jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Jeg har det bra her 🔊 Ndihem shumë mirë këtu ndihɛm ʃumə miɾə kətu
🔊 Jeg fryser 🔊 Kam ftohtë kam ftɔhtə
🔊 Jeg er varm 🔊 Kam vapë kam vapə
🔊 Den er for stor 🔊 Është shumë i madh əʃtə ʃumə i mað
🔊 Den er for liten 🔊 Është shumë i vogël əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Den er perfekt 🔊 Është perfekte əʃtə pɛɾfɛkte
🔊 Vil du dra på byen i kveld? 🔊 Do që të dalim sonte? dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Jeg vil gjerne gå ut i kveld 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 Det er en god idé 🔊 Është një ide e mirë əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Jeg har lyst til å ha det gøy 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Det er ikke en god idé 🔊 Nuk është ide e mirë nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Jeg har ikke lyst til å gå ut i kveld 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Jeg vil slappe av 🔊 Dua të pushoj dua tə puʃɔj
🔊 Har du lyst til å trene? 🔊 Dëshiron të luajmë ndonjë sport? dəʃiron tə luajmə ndonjə spɔɾt?
🔊 Ja, jeg trenger å avreagere 🔊 Po, kam nevojë të shplodhem! pɔ, kam nɛvɔjə tə ʃplothem
🔊 Jeg spiller tennis 🔊 Unë luaj tenis unə luaj tɛnis
🔊 Nei takk, jeg er ganske sliten 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
Norsk Albansk Uttale
🔊 I baren 🔊 Bari baɾi
🔊 Vil du drikke noe ? 🔊 Do të pish ndonjë gjë? dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Drikke 🔊 Të pish tə piʃ
🔊 Glass 🔊 Gotë ɡɔtə
🔊 Det vil jeg gjerne 🔊 Me kënaqësi mε kənacəsi
🔊 Hva vil du ha ? 🔊 Çfarë do marrësh? ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Hva har dere å drikke? 🔊 Çfarë ka për të pirë? ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 De har vann eller jus 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash. ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Vann 🔊 Ujë ujə
🔊 Kan jeg få isbiter, vær så snill? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem? mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Isbiter 🔊 Akull akuɫ
🔊 Kakao 🔊 Çokollatë ʧɔkɔɫatə
🔊 Melk 🔊 Qumësht cuməʃt
🔊 Te 🔊 Çaj ʧaj
🔊 Kaffe 🔊 Kafe kafε
🔊 Med sukker 🔊 Me sheqer mε ʃεcεɾ
🔊 Med krem 🔊 Me krem mε kɾεm
🔊 Vin 🔊 Verë vεɾə
🔊 Øl 🔊 Birrë birə
🔊 En kopp te, takk 🔊 Një çaj, të lutem! ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 En øl, takk 🔊 Një birrë, të lutem! ɲə birə, tə lutεm
🔊 Hva vil du ha å drikke? 🔊 Çfarë doni të pini? ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Hva vil du ha å drikke? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë? ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 To kopper te, takk 🔊 Dy çaj, ju lutem! dy ʧaj, ju lutεm
🔊 To øl, takk 🔊 Dy birra, ju lutem! dy bira, ju lutεm
🔊 Ingenting, takk 🔊 Asgjë, të lutem. asɟə, tə lutεm
🔊 Ingenting, takk 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit! nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Skål! 🔊 Për shëndetin tënd! pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Skål! 🔊 Për ty! pəɾ ty!
🔊 Skål! 🔊 Gëzuar! ɡəzuaɾ
🔊 Kan vi få regningen, vær så snill? 🔊 Llogarinë, ju lutem! ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Hvor mye ble det? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem? sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Tjue euro 🔊 Njëzetë euro. ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Jeg spanderer 🔊 Paguaj unë paguaj unə
11 - Restaurant
Norsk Albansk Uttale
🔊 På restaurant 🔊 Restoranti ɾεstɔɾanti
🔊 Vil du spise ? 🔊 Dëshiron të hash? dəʃiron tə haʃ?
🔊 Ja, gjerne 🔊 Po, me kënaqësi pɔ me kənaqəsi
🔊 Spise 🔊 Të hash tə haʃ
🔊 Hvor kan vi spise? 🔊 Ku mund të hamë? ku mund tə hamə?
🔊 Hvor kan vi spise lunsj? 🔊 Ku mund të hamë drekë? ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Hvor kan vi spise lunsj? 🔊 Ku mund të drekojmë? ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Middag 🔊 Darka daɾka
🔊 Frokost 🔊 Mëngjësi mənɟεsi
🔊 Unnskyld! 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Kan vi få menyen? 🔊 Menunë, ju lutem! mεnunə, ju lutεm
🔊 Vær så god, her er menyen 🔊 Urdhëroni menunë! uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Hva vil du ha? Kjøtt eller fisk? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Med ris 🔊 Me oriz. mε ɔɾiz
🔊 Med pasta 🔊 Me makarona mε makaɾɔna
🔊 Med pasta 🔊 Me pasta mɛ pasta
🔊 Poteter 🔊 Patate patatε
🔊 Grønnsaker 🔊 Perime pεɾimε
🔊 Eggerøre - speilegg - bløtkokt egg 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Brød 🔊 Bukë bukə
🔊 Smør 🔊 Gjalpe ɟalp
🔊 En salat 🔊 Sallatë Saɫatə
🔊 En dessert 🔊 ëmbëlsirë əmbəlsiɾə
🔊 Frukt 🔊 Fruta fruta
🔊 Kan jeg få en kniv, vær så snill? 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem? mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Kan jeg få en kniv, vær så snill? 🔊 Keni një thikë ju lutem? kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Ja, det skal du få 🔊 Po, jua sjell menjëherë. pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 En kniv 🔊 Një thikë ɲə θikə
🔊 En gaffel 🔊 Një pirun ɲə piɾun
🔊 En skje 🔊 Një lugë ɲə luɡə
🔊 Er det en varm rett? 🔊 Është vakt i ngrohtë? əʃtə vakt i nɡɾɔhtə?
🔊 Ja, og veldig sterk! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Varm 🔊 Ngrohtë nɡɾɔhtə
🔊 Kald 🔊 Ftohtë ftɔhtə
🔊 Sterk 🔊 Pikante pikantε
🔊 Jeg vil ha fisk! 🔊 Unë do marr peshk unə dɔ mar pεʃk
🔊 Jeg også 🔊 Edhe unë εðε unə
12 - Avskjed
Norsk Albansk Uttale
🔊 Det er sent! Jeg må gå 🔊 Është vonë. Duhet të iki! əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Kan vi møtes igjen? 🔊 Mund të shihemi sërish? mund tə ʃihεmi səɾiʃ?
🔊 Ja, gjerne 🔊 Po, me kënaqësi pɔ, mε kənacəsi
🔊 Jeg bor på denne adressen 🔊 Unë banoj në këtë adresë unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Har du et telefonnummer? 🔊 Ke një numër telefoni? kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Ja, vær så god 🔊 Po, ja ku është. pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Jeg har hatt det kjempehyggelig 🔊 Kalova mirë me ty. kalɔva miɾə mε ty
🔊 Ja, det var hyggelig å møte deg 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova. εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Vi sees snart 🔊 Do të shihemi së shpejti dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Jeg håper det 🔊 Ashtu shpresoj aʃtu ʃpresoj
🔊 Ha det bra! 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Sees i morgen! 🔊 Shihemi nesër! ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Ha det! 🔊 Pafshim! pafʃim
13 - Transport
Norsk Albansk Uttale
🔊 Takk! 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Unnskyld, jeg ser etter et busstopp 🔊 Më falni Po kërkoj stacionin e autobusit. mə, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Hva koster en billett til « Solbyen »? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në Qytetin e Diellit, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Hvor skal dette toget? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem? ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Stopper dette toget i « Solbyen »? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Når går toget til « Solbyen »? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Når kommer toget til « Solbyen »? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 En billett til « Solbyen », vær så snill 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Har du togtidene? 🔊 A i keni oraret e trenave? a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Busstidene 🔊 Orari i autobusave ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Hvilket tog går til « Solbyen »? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Det er det toget der 🔊 Është ai atje əʃtə ai atjε
🔊 Det var så lite God tur! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë! asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Verkstedet 🔊 Auto-servis auto-sεɾvis
🔊 Verkstedet 🔊 Garazh; Ofiçinë garazh; ɔfiʧinə
🔊 Bensinstasjonen 🔊 Pikë karburanti pikə kaɾbuɾanti
🔊 Full tank, takk 🔊 Mbusheni plot, ju lutem. mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Sykkel 🔊 Biçikletë biʧiklεtə
🔊 Sentrum 🔊 Qendra e qytetit cεndɾa ε cytεtit
🔊 Forstaden 🔊 Periferia pεɾifεɾia
🔊 Det er en stor by 🔊 Është qytet əʃtə cytεt
🔊 Det er en landsby 🔊 Është fshat əʃtə fʃat
🔊 Et fjell 🔊 Një mal ɲə mal
🔊 En innsjø 🔊 Një liqen ɲə licen
🔊 (På) landet 🔊 Fshati f ʃati
14 - Hotell
Norsk Albansk Uttale
🔊 Hotellet 🔊 Hoteli hɔtɛli
🔊 Leilighet 🔊 Apartamenti apaɾtamɛnti
🔊 Velkommen! 🔊 Mirë se vini! miɾə sɛ vini
🔊 Har dere et ledig rom? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë? kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Er det bad på rommet? 🔊 A ka banjë në dhomë? a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Foretrekker du to enkeltsenger? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër tek? dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tek
🔊 Foretrekker du to enkeltsenger? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊  🔊 Doni një dhomë dopio? dɔni ɲə ðɔmə dopio?
🔊 Ønsker du dobbelrom? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio? dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Bad med badekar - med balkong - med dusj 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Rom med frokost 🔊 Mëngjesi i përfshirë mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Hva koster det for en natt? 🔊 Sa është çmimi për një nate? sa əʃtə ʧmimi pər ɲə natε ?
🔊 Hva koster det for en natt? 🔊 Sa kushton nata? sa kuʃtɔn nata?
🔊 Jeg vil gjerne se rommet først, takk! 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem. dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Jeg vil gjerne se rommet først, takk! 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Ja, selvfølgelig! 🔊 Po, sigurisht
🔊 Takk, rommet er veldig fint 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Takk, rommet er veldig fint 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Ok, kan jeg reservere for i kveld? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Det er litt for dyrt for meg 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Kan du ta bagasjen min, vær så snill? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem? mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Kan du ta bagasjen min, vær så snill? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Hvor ligger rommet mitt? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem? ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Det ligger i andre etasje 🔊 Është në katin e parë əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Er det heis? 🔊 Ka ashensor? ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Heisen ligger til venstre 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Heisen ligger til høyre 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Hvor ligger vaskeriet? 🔊 Ku ndodhet lavanderia, ju lutem? ku ndɔðεt lavandεɾia, ju lutεm?
🔊 Det er i første etasje 🔊 Është në katin përdhes əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Første etasje 🔊 Kati përdhes kati pəɾðεs
🔊 Rom 🔊 Dhomë gjumi ðɔmə jumi
🔊 Renseri 🔊 Patrim kimik pastɾim kimik
🔊 Frisørsalong 🔊 Parukeri paɾukεɾi
🔊 Parkeringsplass 🔊 Parking paɾkinɡ
🔊 Hvor ligger møterommet? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve? takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Møterommet 🔊 Salla e mbledhjeve saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Bassenget er oppvarmet 🔊 Pishina është ngrohur piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Bassenget 🔊 Pishina piʃina
🔊 Vekk meg klokken 7, vær så snill 🔊 Më zgjoni në orën shtatë në mëngjes, ju lutem mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə nə mənjes, ju lutεm
🔊 Nøkkelen, takk 🔊 Çelësin, ju lutem ʧεləsin ju lutεm
🔊 Passet, takk 🔊 Lejen e kalimit, ju lutem lejen e kalimit, ju lutεm
🔊 Er det noen beskjeder til meg? 🔊 A ka ndonjë mesazh për mua? a ka ndonjə mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Ja, vær så god 🔊 Po, ja ku janë pɔ, ja ku janə
🔊 Nei, du har ingen beskjeder 🔊 Jo, nuk ka ardhur asgjë për ju jɔ, nuk ka aɾðuɾ asɟə pər ju
🔊 Hvor kan jeg veksle? 🔊 Ku mund të thyej në monedha? ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Kan du veksle for meg? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni? pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni? pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Lete etter noen
Norsk Albansk Uttale
🔊 Er Sarah hjemme? 🔊 Më falni, a është Sara aty? mə falni, a əʃtə saɾa aty?
🔊 Ja, hun er her 🔊 Po, ajo këtu është. pɔ, ajo kətu əʃtə
🔊 Hun er gått ut 🔊 Ajo ka dalë ajo ka dalə
🔊 Du kan ringe henne på mobilen 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Vet du hvor jeg kan treffe henne? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Hun er på jobb 🔊 Ajo është në punë ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Hun er hjemme 🔊 Ajo është në shtëpi ajo əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Unnskyld, er Julien hjemme? 🔊 Më falni, a është Xhuljani aty? mə falni, a əʃtə ʒuljɛni aty?
🔊 Ja, han er her 🔊 Po, ai këtu është. pɔ, ai kətu əʃtə
🔊 Han er gått ut 🔊 Ai ka dalë ai ka dalə
🔊 Vet du hvor jeg kan treffe han? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Du kan ringe han på mobilen 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Han er på jobb 🔊 Ai është në punë ai əʃtə nə punə
🔊 Han er hjemme 🔊 Ai është në shtëpi ai əʃtə nə ʃtəpi
16 - Strand
Norsk Albansk Uttale
🔊 Stranda 🔊 Plazhi plaʒi
🔊 Vet du hvor jeg kan kjøpe en ball? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top? dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Det ligger en butikk i den retningen 🔊 A ka një dyqan në këtë drejtim a ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 En ball 🔊 Një top ɲə tɔp
🔊 En kikkert 🔊 Dylbi dylbi
🔊 En hatt 🔊 Kapele kapεle
🔊 Hånduk 🔊 Peshqir pεʃciɾ
🔊 Sandaler 🔊 Sandale sandalε
🔊 Bøtte 🔊 Kovë kɔvə
🔊 Solkrem 🔊 Krem dielli kɾεm diεɫi
🔊 Badebukse 🔊 Mbathje plazhi mbaθjε plaʒi
🔊 Solbriller 🔊 Syze dielli syzε diεɫi
🔊 Sjømat 🔊 Guaskë ɡuaskə
🔊 Sole seg 🔊 Të bësh banjo dielli tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Sole seg 🔊 Të marrësh rreze dielli tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Solfylt 🔊 Me diell mε diεɫ
🔊 Solnedgang 🔊 Perëndimi i diellit pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Parasoll 🔊 Çadër dielli ʧadəɾ diεɫi
🔊 Sol 🔊 Diell diεɫ
🔊 Skygge 🔊 Hije hijɛ
🔊 Solbrenthet 🔊 Të bie dielli në kokë tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Er det farlig å svømme her? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu? əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Nei, det er ikke farlig 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme. jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Ja, det er forbudt å bade her 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Svømme 🔊 Not nɔt
🔊 Svømming 🔊 Notoj nɔtɔj
🔊 Bølge 🔊 Valë valə
🔊 Bølge 🔊 Dallgë daɫɡə
🔊 Hav 🔊 Det dεt
🔊 Dyne 🔊 Dunë dunə
🔊 Sand 🔊 Rërë ɾəɾə
🔊 Hvordan blir været i morgen? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër? ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Været slår om 🔊 Moti do të ndryshojë mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Det blir regn 🔊 Do të bjerë shi dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Det blir sol 🔊 Do të jetë diell dɔ tə jɛtə diɛɫ
🔊 Det blir mye vind 🔊 Do të ketë shumë erë dɔ tə kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Badedrakt 🔊 Kostum banjoje kɔstum baɲɔjɛ
17 - I tvilstilfeller
Norsk Albansk Uttale
🔊 Kan du hjelpe meg, vær så snill? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem? mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Jeg har gått meg bort 🔊 Kam humbur kam humbuɾ
🔊 Hva vil du? 🔊 Çfarë dëshironi? ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Hva har skjedd? 🔊 Çfarë ndodhi? ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Hvor kan jeg finne en tolk? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes? ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Hvor er nærmeste apotek? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt? ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Hvor er nærmeste apotek? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt? ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Kan du ringe en lege, vær så snill? 🔊 Mund të telefononi një doktor, ju lutem? mund tə telefononi ɲə doktor, ju lutεm?
🔊 Hvilke medisiner tar du? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin? mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Et sykehus 🔊 Një spital ɲə spital
🔊 Et apotek 🔊 Një farmaci ɲə faɾmaʦi
🔊 Et apotek 🔊 Një barnatore ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 En lege 🔊 Një doktor ɲə dɔktɔɾ
🔊 En lege 🔊 Një mjek ɲə mjɛk
🔊 Medisinsk nødhjelp 🔊 Shërbimi shëndetësor ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Jeg har mistet identitetspapirene mine 🔊 Kam humbur dokumentat kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Noen har stjålet identitetspapirene mine 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Hittegodskontor 🔊 Zyra e sendeve të gjetura zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Førstehjelpsstasjon 🔊 Urgjenca uɾɟεnʦa
🔊 Nødutgang 🔊 Dalja e urgjencës dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Politi 🔊 Policia pɔliʦia
🔊 Identitetspapirer 🔊 Dokumenta dɔkumεnta
🔊 Penger 🔊 Para paɾa
🔊 Pass 🔊 Pasaportë pasapɔɾtə
🔊 Bagasje 🔊 Bagazhe baɡaʒε
🔊 Nei takk, det går bra 🔊 Jam në rregull, faleminderit jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 La meg være (i fred) 🔊 Më lini të qetë! mə lini tə cεtə!
🔊 La meg være (i fred) 🔊 Më lini rehat! mə lini ɾɛhat
🔊 Gå vekk! 🔊 Largohu! largohu

Vår metode

Last ned mp3 og pdf