Ordforråd > Albansk

1 - Viktige uttrykk

Viktige uttrykk
Quiz
Læring
1 Hei! Mirëdita
miɾədita
2 God kveld Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Ha det Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Vi ses senere Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ja Po
6 Nei Jo
7 Unnskyld meg! Ju lutem...!
ju lutεm
8 Takk! Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Tusen takk! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Takk for hjelpen Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Vær så god Ju lutem!
ju lutεm
12 Familiært uttrykk Asgjë!
asɟə
13 OK Në rregull
nə rεɡuɫ
14 Annen formulering Dakord
dakɔɾd
15 Hva koster det? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Annen formulering Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Unnskyld! Më falni!
mə falni
18 Jeg forstår ikke Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 Jeg har forstått Kuptova!
kuptɔva
20 Jeg vet ikke Nuk e di!
nuk ε di
21 Forbudt Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Unnskyld, hvor er toalettet? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Annen formulering Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Godt nyttår! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Annen formulering Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 Gratulerer med dagen! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 God Jul - God påske Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Gratulerer! Urime!
uɾimε
29 Annen formulering Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - Samtale

Samtale
Quiz
Læring
1 Hei ! Hvordan går det med deg? Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 Familiært uttrykk Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 Hei! Det går bra, takk Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 Snakker du albansk? Flet shqip?
5 Nei, jeg snakker ikke albansk Jo, unë nuk flas shqip.
6 Bare litt Vetëm pak
vεtəm pak
7 Hvor kommer du fra? Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
8 Familiært uttrykk Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 Hvilken nasjonalitet har du? Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
10 Familiært uttrykk Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
11 Jeg er norsk Unë jam norvegjez
unə jam nɔɾvɛɟɛz
12 Når en kvinne snakker Unë jam norvegjeze
13 Og du, bor du her ? Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
14 Ja, jeg bor her Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
15 Jeg heter Sarah, og du ? Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
16 Annen formulering Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
17 Julien Zhyljen
Ʒyljεn
18 Hva gjør du her? Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
19 Familiært uttrykk Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
20 Jeg er på ferie Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
21 Annen formulering Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
22 Vi er på ferie Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
23 Annen formulering Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
24 Jeg er på forretningsreise Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
25 Annen formulering Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
26 Jeg jobber her Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
27 Vi jobber her Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
28 Vet du om noen bra restauranter? Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
29 Finnes det et museum i nærheten? Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
30 Hvor kan jeg få internettilgang? Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - Ǻ lære

Ǻ lære
Quiz
Læring
1 Vil du lære litt norsk? Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 Ja, gjerne! Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 Annen formulering Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 Hva heter det? Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 Familiært uttrykk Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 Det er et bord Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 Annen formulering Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 Et bord, forstår du? Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 Jeg forstår ikke Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 Kan du gjenta, vær så snill? Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 Kan du snakke litt saktere? Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 Kan du skrive det, vær så snill? Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 Jeg har forstått Kuptova!
kuptɔva4 - Fargene

Fargene
Quiz
Læring
1 Jeg liker fargen på dette bordet Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 Det er rødt Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 Dersom personen eller tingen som beskrives er hannkjønn Është i kuq
əʃtə i kuc
4 Blå Blu
blu
5 Gul E verdhë
ε vεɾðə
6 Dersom personen eller tingen som beskrives er hannkjønn I verdhë
i vεɾðə
7 Hvit E bardhë
ε baɾðə
8 Dersom personen eller tingen som beskrives er hannkjønn I bardhë
i baɾðə
9 Svart E zezë
ε zεzə
10 Dersom personen eller tingen som beskrives er hannkjønn I zi
i zi
11 Grønn Jeshile
jεʃilε
12 Oransje Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 Lilla Lejla
lεjla
14 Grå Gri
ɡɾi5 - Tallene

Tallene
Quiz
Læring
1 Null Zero
zεɾɔ
2 En Një
ɲə
3 To Dy
dy
4 Tre Tre
tɾε
5 Fire Katër
katəɾ
6 Fem Pesë
pεsə
7 Seks Gjashtë
ɟaʃtə
8 Sju Shtatë
ʃtatə
9 Ǻtte Tetë
tεtə
10 Ni Nëntë
nəntə
11 Ti Dhjetë
ðjεtə
12 Elleve Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 Tolv Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 Tretten Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 Fjorten Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 Femten Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 Seksten Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 Sytten Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 Atten Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 Nitten Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 Tjue Njëzetë
ɲəzεtə
22 Tjueen Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 Tjueto Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 Tjuetre Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 Tjuefire Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 Tjuefem Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 Tjueseks Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 Tjuesju Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 Tjueåtte Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 Tjueni Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 Tretti Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 Trettien Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 Trettito Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 Trettitre Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 Trettifire Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 Trettifem Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 Trettiseks Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 Førti Dyzetë
dyzεt
39 Femti Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 Seksti Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 Sytti Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 Ǻtti Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 Nitti Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 Hundre Njëqind
ɲəcind
45 Hundreogfem Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 To hundre Dyqind
dycind
47 Tre hundre Treqind
tɾεcind
48 Firehundre Katërqind
katəɾcind
49 Tusen Një mijë
ɲə mijə
50 Ett tusen fem hundre Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 To tusen Dy mijë
dymijə
52 Ti tusen Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - Tidsanvisninger

Tidsanvisninger
Quiz
Læring
1 Når kom du hit? Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 Annen formulering Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 I dag Sot
sɔt
4 I går Dje
djε
5 For to dager siden Ka dy ditë
ka dy ditə
6 Annen formulering Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 Hvor lenge skal du bli her? Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 Annen formulering Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 Jeg drar i morgen Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 Annen formulering Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 Jeg drar i over i morgen Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 Annen formulering Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 Jeg drar om tre dager Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 Annen formulering Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 Mandag E hënë
ε hənə
16 Tirsdag E martë
ε maɾtə
17 Onsdag E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 Torsdag E enjte
ε εɲtε
19 Fredag E premte
ε pɾεmtε
20 Lørdag E shtunë
ε ʃtunə
21 Søndag E dielë
ε diεlə
22 Januar Janar
janaɾ
23 Februar Shkurt
ʃkuɾt
24 Mars Mars
maɾs
25 April Prill
pɾiɫ
26 Mai Maj
maj
27 Juni Qershor
cεɾʃɔɾ
28 Juli Korrik
kɔrik
29 August Gusht
ɡuʃt
30 September Shtator
ʃtatɔɾ
31 Oktober Tetor
tεtɔɾ
32 November Nëntor
nəntɔɾ
33 Desember Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 Når drar du? Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 Familiært uttrykk Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 Klokka åtte om morgenen Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 Kvart over åtte om morgenen Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 Annen formulering Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 Halv ni om morgenen Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 Annen formulering Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 Kvart på ni om morgenen Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 Klokka seks om kvelden Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 Jeg er sent ute Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - Taxi

Taxi
Quiz
Læring
1 Taxi! Taksi!
taksi
2 Hvor skal du? Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 Jeg skal til stasjonen Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 Jeg skal til « Dag & Natt »-hotellet Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 Kan du kjøre meg til flyplassen? Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 Kan du ta bagasjen min? Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 Er det langt herfra? Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 Nei, det er like ved Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 Ja, det er litt lengre borte Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 Hvor mye koster det? Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 Kjør meg dit, vær så snill Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 Det er til høyre Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 Det er til venstre Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 Det er rett frem Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 Det er her Është këtu!
əʃtə kətu
16 Annen formulering Arritëm!
aritəm
17 Det er den veien Është andej!
əʃtə andεj
18 Stopp! Ndalo!
ndalɔ
19 Ta den tiden du trenger Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 Annen formulering Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 Kan jeg få kvittering, vær så snill? Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - Følelser

Følelser
Quiz
Læring
1 Jeg liker landet ditt godt Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 Jeg elsker deg Të dua
tə dua
3 Annen formulering Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 Jeg er lykkelig Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 Jeg er lei meg Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 Jeg har det bra her Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 Jeg fryser Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 Jeg er varm Kam vapë
kam vapə
9 Den er for stor Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 Den er for liten Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 Den er perfekt Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 Vil du dra på byen i kveld? Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 Jeg vil gjerne gå ut i kveld Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 Det er en god idé Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 Jeg har lyst til å ha det gøy Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 Det er ikke en god idé Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 Jeg har ikke lyst til å gå ut i kveld Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 Jeg vil slappe av Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 Har du lyst til å trene? Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 Ja, jeg trenger å avreagere Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 Jeg spiller tennis Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 Nei takk, jeg er ganske sliten Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - Familie

Familie
Quiz
Læring
1 Har du familie her? Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 Min far Babai im
babai im
3 Annen formulering Im atë
im atə
4 Min mor Nëna ime
nəna imε
5 Annen formulering Ime më
imɛ mə
6 Min sønn Djali im
djali im
7 Annen formulering Im bir
im biɾ
8 Min datter Vajza ime
vajza imε
9 En bror Një vëlla
ɲə vəɫa
10 En søster Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 En venn Një mik
ɲə mik
12 En venninne Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 Min venn Miku im
miku im
14 Min venninne Mikja ime
mikja imε
15 Formelt uttrykk Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 Min mann Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 Annen formulering Im shoq
im ʃɔc
18 Min kone Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 Annen formulering Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - Bar

Bar
Quiz
Læring
1 I baren Bari
baɾi
2 Vil du drikke noe ? Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 Drikke Të pish
tə piʃ
4 Glass Gotë
ɡɔtə
5 Det vil jeg gjerne Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 Hva vil du ha ? Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 Hva har dere å drikke? Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 De har vann eller jus Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 Vann Ujë
ujə
10 Kan jeg få isbiter, vær så snill? Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 Isbiter Akull
akuɫ
12 Kakao Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 Melk Qumësht
cuməʃt
14 Te Çaj
ʧaj
15 Kaffe Kafe
kafε
16 Med sukker Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 Med krem Me krem
mε kɾεm
18 Vin Verë
vεɾə
19 Øl Birrë
birə
20 En kopp te, takk Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 En øl, takk Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 Hva vil du ha å drikke? Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 Annen formulering Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 To kopper te, takk Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 To øl, takk Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 Ingenting, takk Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 Formelt uttrykk Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 Skål! Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 Familiært uttrykk Për ty!
pəɾ ty!
30 Skål! Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 Kan vi få regningen, vær så snill? Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 Hvor mye ble det? Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 Tjue euro Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 Jeg spanderer Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - Restaurant

Restaurant
Quiz
Læring
1 På restaurant Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 Vil du spise ? Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 Ja, gjerne Po, dua
pɔ dua
4 Spise Të hash
tə haʃ
5 Hvor kan vi spise? Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 Hvor kan vi spise lunsj? Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 Annen formulering Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 Middag Darka
daɾka
9 Frokost Mëngjësi
mənɟεsi
10 Unnskyld! Ju lutem!
ju lutεm
11 Kan vi få menyen? Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 Vær så god, her er menyen Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 Hva vil du ha? Kjøtt eller fisk? Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 Med ris Me oriz.
mε ɔɾiz
15 Med pasta Me makarona
mε makaɾɔna
16 Annen formulering Me pasta
mɛ pasta
17 Poteter Patate
patatε
18 Grønnsaker Perime
pεɾimε
19 Eggerøre - speilegg - bløtkokt egg Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 Brød Bukë
bukə
21 Smør Gjalpe
ɟalp
22 En salat Një sallatë
ɲə saɫatə
23 En dessert Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 Frukt Fruta
fruta
25 Kan jeg få en kniv, vær så snill? Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 Annen formulering Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 Ja, det skal du få Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 En kniv Një thikë
ɲə θikə
29 En gaffel Një pirun
ɲə piɾun
30 En skje Një lugë
ɲə luɡə
31 Er det en varm rett? Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 Ja, og veldig sterk! Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 Varm E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 Kald E ftohtë
ε ftɔhtə
35 Sterk Pikante
pikantε
36 Jeg vil ha fisk! Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 Jeg også Edhe unë
εðε unə12 - Avskjed

Avskjed
Quiz
Læring
1 Det er sent! Jeg må gå Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 Kan vi møtes igjen? Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 Ja, gjerne Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 Jeg bor på denne adressen Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 Har du et telefonnummer? Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 Ja, vær så god Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 Jeg har hatt det kjempehyggelig Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 Ja, det var hyggelig å møte deg Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 Vi sees snart Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 Jeg håper det Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 Ha det bra! Mirupafshim
miɾupafʃim
12 Sees i morgen! Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 Ha det! Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - Transport

Transport
Quiz
Læring
1 Unnskyld, jeg ser etter et busstopp Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 Hva koster en billett til « Solbyen »? Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 Hvor skal dette toget? Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 Stopper dette toget i « Solbyen »? A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 Når går toget til « Solbyen »? Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 Når kommer toget til « Solbyen »? Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 En billett til « Solbyen », vær så snill Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 Har du togtidene? A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 Busstidene Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 Hvilket tog går til « Solbyen »? Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 Det er det toget der Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 Takk! Faleminderit!
falεmindεɾit
13 Det var så lite God tur! Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 Verkstedet Auto-servis
auto-sεɾvis
15 Formelt uttrykk Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 Bensinstasjonen Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 Full tank, takk Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 Sykkel Biçikletë
biʧiklεtə
19 Sentrum Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 Forstaden Periferia
pεɾifεɾia
21 Det er en stor by Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 Det er en landsby Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 Et fjell Një mal
ɲə mal
24 En innsjø Një liqen
ɲə licen
25 (På) landet Fshati
f ʃati14 - Lete etter noen

Lete etter noen
Quiz
Læring
1 Er Sarah hjemme? Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 Ja, hun er her Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 Hun er gått ut Ka dalë
ka dalə
4 Du kan ringe henne på mobilen Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 Vet du hvor jeg kan treffe henne? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 Hun er på jobb Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 Hun er hjemme Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 Unnskyld, er Julien hjemme? Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 Ja, han er her Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 Han er gått ut Ka dalë
ka dalə
11 Vet du hvor jeg kan treffe han? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 Du kan ringe han på mobilen Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 Han er på jobb Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 Han er hjemme Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - Hotell

Hotell
Quiz
Læring
1 Hotellet Hoteli
hɔtɛli
2 Leilighet Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 Velkommen! Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 Har dere et ledig rom? Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 Er det bad på rommet? A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 Foretrekker du to enkeltsenger? Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 Familiært uttrykk Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 Formelt uttrykk Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 Bad med badekar - med balkong - med dusj Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 Rom med frokost Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 Hva koster det for en natt? Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 Annen formulering Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 Jeg vil gjerne se rommet først, takk! Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 Annen formulering Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 Ja, selvfølgelig! Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 Takk, rommet er veldig fint Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 Annen formulering Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 Ok, kan jeg reservere for i kveld? Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 Det er litt for dyrt for meg Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 Kan du ta bagasjen min, vær så snill? Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 Annen formulering Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 Hvor ligger rommet mitt? Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 Det ligger i andre etasje Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 Er det heis? Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 Heisen ligger til venstre Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 Heisen ligger til høyre Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 Hvor ligger vaskeriet? Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 Det er i første etasje Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 Første etasje Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 Rom Dhomë
ðɔmə
32 Renseri Patrim kimik
pastɾim kimik
33 Frisørsalong Parukeri
paɾukεɾi
34 Parkeringsplass Parking
paɾkinɡ
35 Hvor ligger møterommet? Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 Møterommet Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 Bassenget er oppvarmet Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 Bassenget Pishina
piʃina
39 Vekk meg klokken 7, vær så snill Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 Nøkkelen, takk Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 Passet, takk Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 Er det noen beskjeder til meg? Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 Ja, vær så god Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 Nei, du har ingen beskjeder Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 Hvor kan jeg veksle? Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 Kan du veksle for meg? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle? Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 Annen formulering Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - Strand

Strand
Quiz
Læring
1 Stranda Plazhi
plaʒi
2 Vet du hvor jeg kan kjøpe en ball? Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 Det ligger en butikk i den retningen Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 En ball Një top
ɲə tɔp
5 En kikkert Dylbi
dylbi
6 En hatt Kapele
kapεle
7 Hånduk Peshqir
pεʃciɾ
8 Sandaler Sandale
sandalε
9 Bøtte Kovë
kɔvə
10 Solkrem Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 Badebukse Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 Solbriller Syze dielli
syzε diεɫi
13 Sjømat Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 Sole seg Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 Familiært uttrykk Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 Solfylt Me diell
mε diεɫ
17 Synonymt uttrykk Me diell
18 Solnedgang Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 Parasoll Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 Sol Diell
diεɫ
21 Solbrenthet Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 Er det farlig å svømme her? Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 Nei, det er ikke farlig Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 Ja, det er forbudt å bade her Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 Svømme Notoj
nɔtɔj
26 Svømming Not
nɔt
27 Bølge Valë
valə
28 Annen formulering Dallgë
daɫɡə
29 Hav Det
dεt
30 Dyne Dunë
dunə
31 Sand Rërë
ɾəɾə
32 Hvordan blir været i morgen? Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 Været slår om Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 Det blir regn Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 Det blir sol Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 Det blir mye vind Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 Badedrakt Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 Skygge Hije
hijɛ17 - I tvilstilfeller

I tvilstilfeller
Quiz
Læring
1 Kan du hjelpe meg, vær så snill? Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 Jeg har gått meg bort Kam humbur
kam humbuɾ
3 Hva vil du? Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 Hva har skjedd? Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 Hvor kan jeg finne en tolk? Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 Hvor er nærmeste apotek? Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 I nord Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 Kan du ringe en lege, vær så snill? Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 Hvilke medisiner tar du? Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 Et sykehus Një spital
ɲə spital
11 Et apotek Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 I nord Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 En lege Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 Annen formulering Një mjek
ɲə mjɛk
15 Medisinsk nødhjelp Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 Jeg har mistet identitetspapirene mine Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 Noen har stjålet identitetspapirene mine Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 Hittegodskontor Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 Førstehjelpsstasjon Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 Nødutgang Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 Politi Policia
pɔliʦia
22 Identitetspapirer Dokumenta
dɔkumεnta
23 Penger Para
paɾa
24 Pass Pasaportë
pasapɔɾtə
25 Bagasje Bagazhe
baɡaʒε
26 Nei takk, det går bra Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 La meg være (i fred) Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 Annen formulering Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 Gå vekk! Nisuni!
nisuni
Last ned mp3 og pdf
MP3 + PDF

Last ned alle idiomer og uttrykk

Gratis demoStarte

Last ned mp3 og pdf