Ordforråd > Albansk

1 - Viktige uttrykk
🔊 Hei! 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 God kveld 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 Ha det 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Vi ses senere 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Ja 🔊 Po
🔊 Nei 🔊 Jo
🔊 Unnskyld meg! 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 Takk! 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Tusen takk! 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 Takk for hjelpen 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Vær så god 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Vær så god 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 OK 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 OK 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 Hva koster det? 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Hva koster det? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Unnskyld! 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 Jeg forstår ikke 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Jeg har forstått 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 Jeg vet ikke 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 Forbudt 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 Unnskyld, hvor er toalettet? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Unnskyld, hvor er toalettet? 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Godt nyttår! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Godt nyttår! 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 Gratulerer med dagen! 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 God Jul - God påske 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 Gratulerer! 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 Gratulerer! 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - Samtale
🔊 Hei ! Hvordan går det med deg? 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 Hei ! Hvordan går det med deg? 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Hei! Det går bra, takk 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Snakker du albansk? 🔊 Flet shqip?
🔊 Nei, jeg snakker ikke albansk 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Bare litt 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 Hvor kommer du fra? 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Hvor kommer du fra? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Hvilken nasjonalitet har du? 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Hvilken nasjonalitet har du? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Jeg er norsk 🔊 Unë jam norvegjez
unə jam nɔɾvɛɟɛz
🔊 Jeg er norsk 🔊 Unë jam norvegjeze
🔊 Og du, bor du her ? 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 Ja, jeg bor her 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 Jeg heter Sarah, og du ? 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Jeg heter Sarah, og du ? 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Julien 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 Hva gjør du her? 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Hva gjør du her? 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Jeg er på ferie 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Jeg er på ferie 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 Vi er på ferie 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Vi er på ferie 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Jeg er på forretningsreise 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Jeg er på forretningsreise 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Jeg jobber her 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 Vi jobber her 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 Vet du om noen bra restauranter? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Finnes det et museum i nærheten? 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 Hvor kan jeg få internettilgang? 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - Ǻ lære
🔊 Vil du lære litt norsk? 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 Ja, gjerne! 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Ja, gjerne! 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 Hva heter det? 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 Hva heter det? 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 Det er et bord 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 Det er et bord 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Et bord, forstår du? 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Jeg forstår ikke 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Kan du gjenta, vær så snill? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Kan du snakke litt saktere? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 Kan du skrive det, vær så snill? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Jeg har forstått 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - Fargene
🔊 Jeg liker fargen på dette bordet 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Det er rødt 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 Det er rødt 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 Blå 🔊 Blu
blu
🔊 Gul 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 Gul 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 Hvit 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 Hvit 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 Svart 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 Svart 🔊 I zi
i zi
🔊 Grønn 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 Oransje 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 Lilla 🔊 Lejla
lεjla
🔊 Grå 🔊 Gri
ɡɾi
5 - Tallene
🔊 Null 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 En 🔊 Një
ɲə
🔊 To 🔊 Dy
dy
🔊 Tre 🔊 Tre
tɾε
🔊 Fire 🔊 Katër
katəɾ
🔊 Fem 🔊 Pesë
pεsə
🔊 Seks 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 Sju 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 Ǻtte 🔊 Tetë
tεtə
🔊 Ni 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 Ti 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 Elleve 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 Tolv 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 Tretten 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 Fjorten 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 Femten 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 Seksten 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Sytten 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Atten 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 Nitten 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 Tjue 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 Tjueen 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Tjueto 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 Tjuetre 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Tjuefire 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Tjuefem 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Tjueseks 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Tjuesju 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Tjueåtte 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Tjueni 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 Tretti 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 Trettien 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Trettito 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 Trettitre 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 Trettifire 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Trettifem 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Trettiseks 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Førti 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 Femti 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 Seksti 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 Sytti 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 Ǻtti 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 Nitti 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 Hundre 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 Hundreogfem 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 To hundre 🔊 Dyqind
dycind
🔊 Tre hundre 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 Firehundre 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 Tusen 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 Ett tusen fem hundre 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 To tusen 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 Ti tusen 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - Tidsanvisninger
🔊 Når kom du hit? 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 Når kom du hit? 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 I dag 🔊 Sot
sɔt
🔊 I går 🔊 Dje
djε
🔊 For to dager siden 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 For to dager siden 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Hvor lenge skal du bli her? 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Hvor lenge skal du bli her? 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Jeg drar i morgen 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 Jeg drar i morgen 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Jeg drar i over i morgen 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 Jeg drar i over i morgen 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Jeg drar om tre dager 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Jeg drar om tre dager 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Mandag 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 Tirsdag 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 Onsdag 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 Torsdag 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 Fredag 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 Lørdag 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 Søndag 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 Januar 🔊 Janar
janaɾ
🔊 Februar 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 Mars 🔊 Mars
maɾs
🔊 April 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 Mai 🔊 Maj
maj
🔊 Juni 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 Juli 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 August 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 September 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 Oktober 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 November 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 Desember 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 Når drar du? 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 Når drar du? 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 Klokka åtte om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Kvart over åtte om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Kvart over åtte om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Halv ni om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Halv ni om morgenen 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Kvart på ni om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Klokka seks om kvelden 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Jeg er sent ute 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - Taxi
🔊 Taxi! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 Hvor skal du? 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Jeg skal til stasjonen 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Jeg skal til « Dag & Natt »-hotellet 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Kan du kjøre meg til flyplassen? 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 Kan du ta bagasjen min? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Er det langt herfra? 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Nei, det er like ved 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Ja, det er litt lengre borte 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Hvor mye koster det? 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Kjør meg dit, vær så snill 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Det er til høyre 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 Det er til venstre 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 Det er rett frem 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 Det er her 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 Det er her 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 Det er den veien 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 Stopp! 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 Ta den tiden du trenger 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Ta den tiden du trenger 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 Kan jeg få kvittering, vær så snill? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Familie
🔊 Har du familie her? 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 Min far 🔊 Babai im
babai im
🔊 Min far 🔊 Im atë
im atə
🔊 Min mor 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 Min mor 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 Min sønn 🔊 Djali im
djali im
🔊 Min sønn 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 Min datter 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 En bror 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 En søster 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 En venn 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 En venninne 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 Min venn 🔊 Miku im
miku im
🔊 Min venninne 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 Min venninne 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 Min mann 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 Min mann 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 Min kone 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Min kone 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - Følelser
🔊 Jeg liker landet ditt godt 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Jeg elsker deg 🔊 Të dua
tə dua
🔊 Jeg elsker deg 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 Jeg er lykkelig 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 Jeg er lei meg 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Jeg har det bra her 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 Jeg fryser 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 Jeg er varm 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 Den er for stor 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 Den er for liten 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Den er perfekt 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 Vil du dra på byen i kveld? 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Jeg vil gjerne gå ut i kveld 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 Det er en god idé 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Jeg har lyst til å ha det gøy 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Det er ikke en god idé 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Jeg har ikke lyst til å gå ut i kveld 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Jeg vil slappe av 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 Har du lyst til å trene? 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 Ja, jeg trenger å avreagere 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 Jeg spiller tennis 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 Nei takk, jeg er ganske sliten 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
🔊 I baren 🔊 Bari
baɾi
🔊 Vil du drikke noe ? 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Drikke 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 Glass 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 Det vil jeg gjerne 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Hva vil du ha ? 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Hva har dere å drikke? 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 De har vann eller jus 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Vann 🔊 Ujë
ujə
🔊 Kan jeg få isbiter, vær så snill? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Isbiter 🔊 Akull
akuɫ
🔊 Kakao 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 Melk 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 Te 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 Kaffe 🔊 Kafe
kafε
🔊 Med sukker 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 Med krem 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 Vin 🔊 Verë
vεɾə
🔊 Øl 🔊 Birrë
birə
🔊 En kopp te, takk 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 En øl, takk 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 Hva vil du ha å drikke? 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Hva vil du ha å drikke? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 To kopper te, takk 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 To øl, takk 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 Ingenting, takk 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 Ingenting, takk 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Skål! 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Skål! 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 Skål! 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 Kan vi få regningen, vær så snill? 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Hvor mye ble det? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Tjue euro 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Jeg spanderer 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - Restaurant
🔊 På restaurant 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 Vil du spise ? 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 Ja, gjerne 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 Spise 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 Hvor kan vi spise? 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 Hvor kan vi spise lunsj? 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Hvor kan vi spise lunsj? 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Middag 🔊 Darka
daɾka
🔊 Frokost 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 Unnskyld! 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Kan vi få menyen? 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 Vær så god, her er menyen 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Hva vil du ha? Kjøtt eller fisk? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Med ris 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 Med pasta 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 Med pasta 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 Poteter 🔊 Patate
patatε
🔊 Grønnsaker 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 Eggerøre - speilegg - bløtkokt egg 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Brød 🔊 Bukë
bukə
🔊 Smør 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 En salat 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 En dessert 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 Frukt 🔊 Fruta
fruta
🔊 Kan jeg få en kniv, vær så snill? 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Kan jeg få en kniv, vær så snill? 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Ja, det skal du få 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 En kniv 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 En gaffel 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 En skje 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 Er det en varm rett? 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 Ja, og veldig sterk! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Varm 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 Kald 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 Sterk 🔊 Pikante
pikantε
🔊 Jeg vil ha fisk! 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 Jeg også 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - Avskjed
🔊 Det er sent! Jeg må gå 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Kan vi møtes igjen? 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 Ja, gjerne 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 Jeg bor på denne adressen 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Har du et telefonnummer? 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Ja, vær så god 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Jeg har hatt det kjempehyggelig 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 Ja, det var hyggelig å møte deg 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Vi sees snart 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Jeg håper det 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Ha det bra! 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Sees i morgen! 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Ha det! 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - Transport
🔊 Unnskyld, jeg ser etter et busstopp 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Hva koster en billett til « Solbyen »? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Hvor skal dette toget? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Stopper dette toget i « Solbyen »? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Når går toget til « Solbyen »? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Når kommer toget til « Solbyen »? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 En billett til « Solbyen », vær så snill 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Har du togtidene? 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Busstidene 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Hvilket tog går til « Solbyen »? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Det er det toget der 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 Takk! 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Det var så lite God tur! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Verkstedet 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 Verkstedet 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 Bensinstasjonen 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 Full tank, takk 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Sykkel 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 Sentrum 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 Forstaden 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 Det er en stor by 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 Det er en landsby 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 Et fjell 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 En innsjø 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 (På) landet 🔊 Fshati
f ʃati
14 - Hotell
🔊 Hotellet 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 Leilighet 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 Velkommen! 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 Har dere et ledig rom? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Er det bad på rommet? 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Foretrekker du to enkeltsenger? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 Foretrekker du to enkeltsenger? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊  🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 Ønsker du dobbelrom? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Bad med badekar - med balkong - med dusj 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Rom med frokost 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Hva koster det for en natt? 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 Hva koster det for en natt? 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 Jeg vil gjerne se rommet først, takk! 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Jeg vil gjerne se rommet først, takk! 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Ja, selvfølgelig! 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 Takk, rommet er veldig fint 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Takk, rommet er veldig fint 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Ok, kan jeg reservere for i kveld? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Det er litt for dyrt for meg 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Kan du ta bagasjen min, vær så snill? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Kan du ta bagasjen min, vær så snill? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Hvor ligger rommet mitt? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Det ligger i andre etasje 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Er det heis? 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Heisen ligger til venstre 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Heisen ligger til høyre 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Hvor ligger vaskeriet? 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 Det er i første etasje 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Første etasje 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 Rom 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 Renseri 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 Frisørsalong 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 Parkeringsplass 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 Hvor ligger møterommet? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Møterommet 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Bassenget er oppvarmet 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Bassenget 🔊 Pishina
piʃina
🔊 Vekk meg klokken 7, vær så snill 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 Nøkkelen, takk 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 Passet, takk 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 Er det noen beskjeder til meg? 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Ja, vær så god 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 Nei, du har ingen beskjeder 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 Hvor kan jeg veksle? 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Kan du veksle for meg? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Lete etter noen
🔊 Er Sarah hjemme? 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 Ja, hun er her 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Hun er gått ut 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Du kan ringe henne på mobilen 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Vet du hvor jeg kan treffe henne? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Hun er på jobb 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Hun er hjemme 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Unnskyld, er Julien hjemme? 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 Ja, han er her 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Han er gått ut 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Vet du hvor jeg kan treffe han? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Du kan ringe han på mobilen 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Han er på jobb 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 Han er hjemme 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - Strand
🔊 Stranda 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 Vet du hvor jeg kan kjøpe en ball? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Det ligger en butikk i den retningen 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 En ball 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 En kikkert 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 En hatt 🔊 Kapele
kapεle
🔊 Hånduk 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 Sandaler 🔊 Sandale
sandalε
🔊 Bøtte 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 Solkrem 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 Badebukse 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 Solbriller 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 Sjømat 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 Sole seg 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Sole seg 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Solfylt 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 Solfylt 🔊 Me diell
🔊 Solnedgang 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Parasoll 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 Sol 🔊 Diell
diεɫ
🔊 Solbrenthet 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Er det farlig å svømme her? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Nei, det er ikke farlig 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Ja, det er forbudt å bade her 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Svømme 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 Svømming 🔊 Not
nɔt
🔊 Bølge 🔊 Valë
valə
🔊 Bølge 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 Hav 🔊 Det
dεt
🔊 Dyne 🔊 Dunë
dunə
🔊 Sand 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 Hvordan blir været i morgen? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Været slår om 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Det blir regn 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Det blir sol 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 Det blir mye vind 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Badedrakt 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 Skygge 🔊 Hije
hijɛ
17 - I tvilstilfeller
🔊 Kan du hjelpe meg, vær så snill? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Jeg har gått meg bort 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 Hva vil du? 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Hva har skjedd? 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Hvor kan jeg finne en tolk? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Hvor er nærmeste apotek? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Hvor er nærmeste apotek? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Kan du ringe en lege, vær så snill? 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 Hvilke medisiner tar du? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Et sykehus 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 Et apotek 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 Et apotek 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 En lege 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 En lege 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 Medisinsk nødhjelp 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Jeg har mistet identitetspapirene mine 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Noen har stjålet identitetspapirene mine 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Hittegodskontor 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Førstehjelpsstasjon 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 Nødutgang 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Politi 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 Identitetspapirer 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 Penger 🔊 Para
paɾa
🔊 Pass 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 Bagasje 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 Nei takk, det går bra 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 La meg være (i fred) 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 La meg være (i fred) 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 Gå vekk! 🔊 Nisuni!
nisuni