Ordforråd > Kinesisk

1 - Viktige uttrykk
🔊 Hei! 🔊 你好
nǐhǎo
🔊 God kveld 🔊 晚上好
wǎnshànghǎo
🔊 Ha det 🔊 再见
zàijiàn
🔊 Vi ses senere 🔊 回头见
huí tóu jiàn
🔊 Ja 🔊 是
shì
🔊 Nei 🔊 不是
búshì
🔊 Unnskyld meg! 🔊 请
qǐng
🔊 Takk! 🔊 谢谢
xièxiè
🔊 Tusen takk! 🔊 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
🔊 Takk for hjelpen 🔊 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
🔊 Vær så god 🔊 没关系
méiguànxì
🔊 OK 🔊 好
hǎo
🔊 Hva koster det? 🔊 多少钱?
duōshǎo qián
🔊 Unnskyld! 🔊 对不起!
duì bu qǐ
🔊 Jeg forstår ikke 🔊 我不懂
wǒ bù dǒng
🔊 Jeg har forstått 🔊 我懂了
wǒ dǒng le
🔊 Jeg vet ikke 🔊 我不知道
wǒ bù zhīdào
🔊 Forbudt 🔊 禁止
jìnzhǐ
🔊 Unnskyld, hvor er toalettet? 🔊 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
🔊 Godt nyttår! 🔊 新年好!
xīnnián hǎo
🔊 Gratulerer med dagen! 🔊 生日快乐!
shēngrìkuàilè
🔊 God Jul - God påske 🔊 节日快乐!
jiérì kuàilè
🔊 Gratulerer! 🔊 祝贺您!
zhùhè nín
2 - Samtale
🔊 Hei ! Hvordan går det med deg? 🔊 你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
🔊 Hei! Det går bra, takk 🔊 我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
🔊 Snakker du kinesisk? 🔊 你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
🔊 Nei, jeg snakker ikke kinesisk 🔊 不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
🔊 Bare litt 🔊 仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
🔊 Hvor kommer du fra? 🔊 你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
🔊 Hvilken nasjonalitet har du? 🔊 你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
🔊 Jeg er norsk 🔊 我是挪威人
wǒ shì Nuówēirén
🔊 Og du, bor du her ? 🔊 你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
🔊 Ja, jeg bor her 🔊 对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
🔊 Jeg heter Sarah, og du ? 🔊 我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
🔊 Julien 🔊 我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
🔊 Hva gjør du her? 🔊 你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
🔊 Jeg er på ferie 🔊 我在休假
wǒ zài xiūjià
🔊 Vi er på ferie 🔊 我们在休假
wǒmen zài xiūjià
🔊 Jeg er på forretningsreise 🔊 我在出差
wǒ zài chūchāi
🔊 Jeg jobber her 🔊 我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Vi jobber her 🔊 我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Vet du om noen bra restauranter? 🔊 哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
🔊 Finnes det et museum i nærheten? 🔊 附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
🔊 Hvor kan jeg få internettilgang? 🔊 到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎng
3 - Ǻ lære
🔊 Vil du lære litt norsk? 🔊 你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
🔊 Ja, gjerne! 🔊 好的!
hǎo de
🔊 Hva heter det? 🔊 这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
🔊 Det er et bord 🔊 这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
🔊 Et bord, forstår du? 🔊 桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
🔊 Jeg forstår ikke 🔊 我不懂
wǒ bù dǒng
🔊 Kan du gjenta, vær så snill? 🔊 请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
🔊 Kan du snakke litt saktere? 🔊 你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
🔊 Kan du skrive det, vær så snill? 🔊 你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
🔊 Jeg har forstått 🔊 我懂了
wǒ dǒng le
4 - Fargene
🔊 Jeg liker fargen på dette bordet 🔊 我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
🔊 Det er rødt 🔊 这是红色的
zhè shì hóngsè de
🔊 Blå 🔊 蓝色
lánsè
🔊 Gul 🔊 黄色
huángsè
🔊 Hvit 🔊 白色
báisè
🔊 Svart 🔊 黑色
hēisè
🔊 Grønn 🔊 绿色
lǜsè
🔊 Oransje 🔊 橙色
chéngsè
🔊 Lilla 🔊 紫色
zǐ sè
🔊 Grå 🔊 灰色
huīsè
5 - Tallene
🔊 Null 🔊 零
líng
🔊 En 🔊 一
🔊 To 🔊 二
èr
🔊 Tre 🔊 三
sān
🔊 Fire 🔊 四
🔊 Fem 🔊 五
🔊 Seks 🔊 六
liù
🔊 Sju 🔊 七
🔊 Ǻtte 🔊 八
🔊 Ni 🔊 九
jiǔ
🔊 Ti 🔊 十
shí
🔊 Elleve 🔊 十一
shíyī
🔊 Tolv 🔊 十二
shí'èr
🔊 Tretten 🔊 十三
shísān
🔊 Fjorten 🔊 十四
shísì
🔊 Femten 🔊 十五
shíwǔ
🔊 Seksten 🔊 十六
shíliù
🔊 Sytten 🔊 十七
shíqī
🔊 Atten 🔊 十八
shíbā
🔊 Nitten 🔊 十九
shíjiǔ
🔊 Tjue 🔊 二十
èrshí
🔊 Tjueen 🔊 二十一
èrshíyī
🔊 Tjueto 🔊 二十二
èrshíèr
🔊 Tjuetre 🔊 二十三
èrshísān
🔊 Tjuefire 🔊 二十四
èrshísì
🔊 Tjuefem 🔊 二十五
èrshíwǔ
🔊 Tjueseks 🔊 二十六
èrshíliù
🔊 Tjuesju 🔊 二十七
èrshíqī
🔊 Tjueåtte 🔊 二十八
èrshíbā
🔊 Tjueni 🔊 二十九
èrshíjiǔ
🔊 Tretti 🔊 三十
sānshí
🔊 Trettien 🔊 三十一
sānshí yī
🔊 Trettito 🔊 三十二
sānshí èr
🔊 Trettitre 🔊 三十三
sānshí sān
🔊 Trettifire 🔊 三十四
sānshí sì
🔊 Trettifem 🔊 三十五
sānshí wǔ
🔊 Trettiseks 🔊 三十六
sānshí liù
🔊 Førti 🔊 四十
sìshí
🔊 Femti 🔊 五十
wǔshí
🔊 Seksti 🔊 六十
liùshí
🔊 Sytti 🔊 七十
qīshí
🔊 Ǻtti 🔊 八十
bāshí
🔊 Nitti 🔊 九十
jiǔshí
🔊 Hundre 🔊 一百
yībǎi
🔊 Hundreogfem 🔊 一百零五
yībǎi líng wǔ
🔊 To hundre 🔊 二百
èrbǎi
🔊 Tre hundre 🔊 三百
sānbǎi
🔊 Firehundre 🔊 四百
sìbǎi
🔊 Tusen 🔊 一千
yīqiān
🔊 Ett tusen fem hundre 🔊 一千五百
yīqiān wǔbǎi
🔊 To tusen 🔊 二千
èrqiān
🔊 Ti tusen 🔊 一万
yīwàn
6 - Tidsanvisninger
🔊 Når kom du hit? 🔊 你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
🔊 I dag 🔊 今天
jīntiān
🔊 I går 🔊 昨天
zuótiān
🔊 For to dager siden 🔊 两天前
liǎng tiān qián
🔊 Hvor lenge skal du bli her? 🔊 你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
🔊 Jeg drar i morgen 🔊 我明天走
wǒ míngtiān zǒu
🔊 Jeg drar i over i morgen 🔊 我后天走
wǒ hòutiān zǒu
🔊 Jeg drar om tre dager 🔊 我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
🔊 Mandag 🔊 星期一
xīngqīyī
🔊 Tirsdag 🔊 星期二
xīngqīèr
🔊 Onsdag 🔊 星期三
xīngqīsān
🔊 Torsdag 🔊 星期四
xīngqīsì
🔊 Fredag 🔊 星期五
xīngqīwǔ
🔊 Lørdag 🔊 星期六
xīngqīliù
🔊 Søndag 🔊 星期天
xīngqītiān
🔊 Januar 🔊 1月
yī yuè
🔊 Februar 🔊 2月
èr yuè
🔊 Mars 🔊 3月
sān yuè
🔊 April 🔊 4月
sì yuè
🔊 Mai 🔊 5月
wǔ yuè
🔊 Juni 🔊 6月
liù yuè
🔊 Juli 🔊 7月
qī yuè
🔊 August 🔊 8月
bā yuè
🔊 September 🔊 9月
jiǔ yuè
🔊 Oktober 🔊 10月
shí yuè
🔊 November 🔊 11月
shí yī yuè
🔊 Desember 🔊 12月
shí èr yuè
🔊 Når drar du? 🔊 你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
🔊 Klokka åtte om morgenen 🔊 早晨...八点
zǎochen bā diǎn
🔊 Kvart over åtte om morgenen 🔊 早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
🔊 Halv ni om morgenen 🔊 早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
🔊 Kvart på ni om morgenen 🔊 早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
🔊 Klokka seks om kvelden 🔊 晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
🔊 Jeg er sent ute 🔊 我迟到了
wǒ chídào le
7 - Taxi
🔊 Taxi! 🔊 出租车!
chūzū chē
🔊 Hvor skal du? 🔊 你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
🔊 Jeg skal til stasjonen 🔊 我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
🔊 Jeg skal til « Dag & Natt »-hotellet 🔊 我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
🔊 Kan du kjøre meg til flyplassen? 🔊 您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
🔊 Kan du ta bagasjen min? 🔊 您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
🔊 Er det langt herfra? 🔊 离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
🔊 Nei, det er like ved 🔊 不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
🔊 Ja, det er litt lengre borte 🔊 有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
🔊 Hvor mye koster det? 🔊 多少钱?
duōshǎo qián
🔊 Kjør meg dit, vær så snill 🔊 请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
🔊 Det er til høyre 🔊 朝右边
cháo yòubiān
🔊 Det er til venstre 🔊 朝左边
cháo zuǒbian
🔊 Det er rett frem 🔊 笔直走
bǐzhí zǒu
🔊 Det er her 🔊 到了
dào le
🔊 Det er den veien 🔊 在那儿
zài nà ér
🔊 Stopp! 🔊 停!
tíng
🔊 Ta den tiden du trenger 🔊 慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
🔊 Kan jeg få kvittering, vær så snill? 🔊 您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma
8 - Familie
🔊 Har du familie her? 🔊 你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
🔊 Min far 🔊 我的父亲
wǒde fùqīn
🔊 Min mor 🔊 我的母亲
wǒde mǔqīn
🔊 Min sønn 🔊 我的儿子
wǒde érzi
🔊 Min datter 🔊 我的女儿
wǒde nǚer
🔊 En bror 🔊 一个哥哥
yī gè gēgē
🔊  🔊 弟弟
yi gè dìdì
🔊 En søster 🔊 一个姐姐
yī gè jiějiě
🔊  🔊 妹妹
yi gè mèimei
🔊 En venn 🔊 一个朋友
yī gè péngyou
🔊 En venninne 🔊 一个朋友
yī gè péngyou
🔊 Min venn 🔊 我的男朋友
wǒde nánpéngyou
🔊 Min venninne 🔊 我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
🔊 Min mann 🔊 我的丈夫
wǒde zhàngfu
🔊 Min kone 🔊 我的妻子
wǒde qīzi
9 - Følelser
🔊 Jeg liker landet ditt godt 🔊 我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
🔊 Jeg elsker deg 🔊 我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
🔊 Jeg er lykkelig 🔊 我很幸福
wǒ hěn xìngfú
🔊 Jeg er lei meg 🔊 我很难过
wǒ hěn nánguò
🔊 Jeg har det bra her 🔊 我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
🔊 Jeg fryser 🔊 我很冷
wǒ hěn lěng
🔊 Jeg er varm 🔊 我很热
wǒ hěn rè
🔊 Den er for stor 🔊 太大了
tài dà le
🔊 Den er for liten 🔊 太小了
tài xiǎo le
🔊 Den er perfekt 🔊 非常好
fēicháng hǎo
🔊 Vil du dra på byen i kveld? 🔊 今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
🔊 Jeg vil gjerne gå ut i kveld 🔊 我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
🔊 Det er en god idé 🔊 这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
🔊 Jeg har lyst til å ha det gøy 🔊 我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
🔊 Det er ikke en god idé 🔊 这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
🔊 Jeg har ikke lyst til å gå ut i kveld 🔊 今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
🔊 Jeg vil slappe av 🔊 我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
🔊 Har du lyst til å trene? 🔊 你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
🔊 Ja, jeg trenger å avreagere 🔊 是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
🔊 Jeg spiller tennis 🔊 我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
🔊 Nei takk, jeg er ganske sliten 🔊 不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèi
10 - Bar
🔊 I baren 🔊 酒吧
jiǔbā
🔊 Vil du drikke noe ? 🔊 你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
🔊 Drikke 🔊 喝
🔊 Glass 🔊 杯子
bēizi
🔊 Det vil jeg gjerne 🔊 好的,谢谢
hǎo de xièxiè
🔊 Hva vil du ha ? 🔊 你喝什么?
nǐ hē shénme
🔊 Hva har dere å drikke? 🔊 有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
🔊 De har vann eller jus 🔊 有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
🔊 Vann 🔊 水
shuǐ
🔊 Kan jeg få isbiter, vær så snill? 🔊 能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
🔊 Isbiter 🔊 冰块
bīng kuài
🔊 Kakao 🔊 巧克力
qiǎokèlì
🔊 Melk 🔊 牛奶
niúnǎi
🔊 Te 🔊 茶
chá
🔊 Kaffe 🔊 咖啡
kāfēi
🔊 Med sukker 🔊 加糖
jiā táng
🔊 Med krem 🔊 加奶油
jiā nǎiyóu
🔊 Vin 🔊 葡萄酒
pútáojiǔ
🔊 Øl 🔊 啤酒
píjiǔ
🔊 En kopp te, takk 🔊 请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
🔊 En øl, takk 🔊 请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
🔊 Hva vil du ha å drikke? 🔊 您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
🔊 To kopper te, takk 🔊 请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
🔊 To øl, takk 🔊 请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
🔊 Ingenting, takk 🔊 什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
🔊 Skål! 🔊 干杯
gānbēi
🔊 Skål! 🔊 为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
🔊 Kan vi få regningen, vær så snill? 🔊 我要买单
wǒ yào mǎi dān
🔊 Hvor mye ble det? 🔊 一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
🔊 Tjue euro 🔊 二十欧元
èrshí ōuyuán
🔊 Jeg spanderer 🔊 我请你
wǒ qǐng nǐ
11 - Restaurant
🔊 På restaurant 🔊 餐馆
cānguǎn
🔊 Vil du spise ? 🔊 你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
🔊 Ja, gjerne 🔊 是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
🔊 Spise 🔊 吃饭
chīfàn
🔊 Hvor kan vi spise? 🔊 我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
🔊 Hvor kan vi spise lunsj? 🔊 我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
🔊 Middag 🔊 晚餐
wǎncān
🔊 Frokost 🔊 早餐
zǎocān
🔊 Unnskyld! 🔊 对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
🔊 Kan vi få menyen? 🔊 请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
🔊 Vær så god, her er menyen 🔊 这是菜单!
zhè shì càidān
🔊 Hva vil du ha? Kjøtt eller fisk? 🔊 你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
🔊 Med ris 🔊 再加饭
zài jiā fàn
🔊 Med pasta 🔊 再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
🔊 Poteter 🔊 土豆
tǔdòu
🔊 Grønnsaker 🔊 蔬菜
shūcài
🔊 Eggerøre - speilegg - bløtkokt egg 🔊 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
🔊 Brød 🔊 面包
miànbāo
🔊 Smør 🔊 黄油
huángyóu
🔊 En salat 🔊 一份色拉
yī fèn sè lā
🔊 En dessert 🔊 一份甜点
yī fèn tián diǎn
🔊 Frukt 🔊 水果
shuǐguǒ
🔊 Kan jeg få en kniv, vær så snill? 🔊 请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
🔊 Ja, det skal du få 🔊 有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
🔊 En kniv 🔊 刀
dāo
🔊 En gaffel 🔊 叉
chā
🔊 En skje 🔊 勺子
sháozi
🔊 Er det en varm rett? 🔊 这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
🔊 Ja, og veldig sterk! 🔊 是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
🔊 Varm 🔊 热
🔊 Kald 🔊 冷
lěng
🔊 Sterk 🔊 辣
🔊 Jeg vil ha fisk! 🔊 我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
🔊 Jeg også 🔊 我也一样
wǒ yě yīyàng
12 - Avskjed
🔊 Det er sent! Jeg må gå 🔊 天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
🔊 Kan vi møtes igjen? 🔊 我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
🔊 Ja, gjerne 🔊 当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
🔊 Jeg bor på denne adressen 🔊 这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
🔊 Har du et telefonnummer? 🔊 有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
🔊 Ja, vær så god 🔊 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
🔊 Jeg har hatt det kjempehyggelig 🔊 和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
🔊 Ja, det var hyggelig å møte deg 🔊 我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
🔊 Vi sees snart 🔊 希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
🔊 Jeg håper det 🔊 我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
🔊 Ha det bra! 🔊 再见!
zàijiàn
🔊 Sees i morgen! 🔊 明天见!
míngtiān jiàn
🔊 Ha det! 🔊 再见!
zàijiàn
13 - Transport
🔊 Unnskyld, jeg ser etter et busstopp 🔊 对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
🔊 Hva koster en billett til « Solbyen »? 🔊 请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
🔊 Hvor skal dette toget? 🔊 请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
🔊 Stopper dette toget i « Solbyen »? 🔊 这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
🔊 Når går toget til « Solbyen »? 🔊 去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
🔊 Når kommer toget til « Solbyen »? 🔊 去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
🔊 En billett til « Solbyen », vær så snill 🔊 我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
🔊 Har du togtidene? 🔊 您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
🔊 Busstidene 🔊 汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
🔊 Hvilket tog går til « Solbyen »? 🔊 请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
🔊 Det er det toget der 🔊 就是这列
jiùshì zhè liè
🔊 Takk! 🔊 谢谢
xièxiè
🔊 Det var så lite God tur! 🔊 不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
🔊 Verkstedet 🔊 修车库
xiū chēkù
🔊 Bensinstasjonen 🔊 加油站
jiāyóu zhàn
🔊 Full tank, takk 🔊 请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
🔊 Sykkel 🔊 自行车
zìxíngchē
🔊 Sentrum 🔊 市中心
shì zhōngxīn
🔊 Forstaden 🔊 郊区
jiāoqū
🔊 Det er en stor by 🔊 这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
🔊 Det er en landsby 🔊 这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
🔊 Et fjell 🔊 一座山
yīzuòshān
🔊 En innsjø 🔊 一条湖
yī tiáo hú
🔊 (På) landet 🔊 乡村
xiāngcūn
14 - Hotell
🔊 Hotellet 🔊 酒店
jiǔdiàn
🔊 Leilighet 🔊 公寓
gōngyù
🔊 Velkommen! 🔊 欢迎
huānyíng
🔊 Har dere et ledig rom? 🔊 您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
🔊 Er det bad på rommet? 🔊 房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
🔊 Foretrekker du to enkeltsenger? 🔊 您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
🔊  🔊 您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
🔊 Bad med badekar - med balkong - med dusj 🔊 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
🔊 Rom med frokost 🔊 住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
🔊 Hva koster det for en natt? 🔊 住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
🔊 Jeg vil gjerne se rommet først, takk! 🔊 我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
🔊 Ja, selvfølgelig! 🔊 当然可以!
dāngrán kěyǐ
🔊 Takk, rommet er veldig fint 🔊 谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
🔊 Ok, kan jeg reservere for i kveld? 🔊 好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
🔊 Det er litt for dyrt for meg 🔊 太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
🔊 Kan du ta bagasjen min, vær så snill? 🔊 请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
🔊 Hvor ligger rommet mitt? 🔊 我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
🔊 Det ligger i andre etasje 🔊 在二楼
zài èr lóu
🔊 Er det heis? 🔊 有电梯吗?
yǒu diàntī ma
🔊 Heisen ligger til venstre 🔊 电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
🔊 Heisen ligger til høyre 🔊 电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
🔊 Hvor ligger vaskeriet? 🔊 洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
🔊 Det er i første etasje 🔊 在底楼
zài dǐ lóu
🔊 Første etasje 🔊 底楼
dǐ lóu
🔊 Rom 🔊 房间
fángjiān
🔊 Renseri 🔊 干洗店
gānxǐ diàn
🔊 Frisørsalong 🔊 美发厅
měi fà tīng
🔊 Parkeringsplass 🔊 停车场
tíngchēchǎng
🔊 Hvor ligger møterommet? 🔊 我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
🔊 Møterommet 🔊 会议室
huìyì shì
🔊 Bassenget er oppvarmet 🔊 游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
🔊 Bassenget 🔊 游泳池
yóuyǒngchí
🔊 Vekk meg klokken 7, vær så snill 🔊 请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
🔊 Nøkkelen, takk 🔊 请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
🔊 Passet, takk 🔊 请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
🔊 Er det noen beskjeder til meg? 🔊 有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
🔊 Ja, vær så god 🔊 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
🔊 Nei, du har ingen beskjeder 🔊 没有
méiyǒu
🔊 Hvor kan jeg veksle? 🔊 在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
🔊 Kan du veksle for meg? 🔊 您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
🔊 Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle? 🔊 行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎo
15 - Lete etter noen
🔊 Er Sarah hjemme? 🔊 请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
🔊 Ja, hun er her 🔊 是的,她在
shìde tā zài
🔊 Hun er gått ut 🔊 她出去了
tā chūqù le
🔊 Du kan ringe henne på mobilen 🔊 您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Vet du hvor jeg kan treffe henne? 🔊 您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Hun er på jobb 🔊 她在上班
tā zài shàngbān
🔊 Hun er hjemme 🔊 她在家
tā zàijiā
🔊 Unnskyld, er Julien hjemme? 🔊 请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
🔊 Ja, han er her 🔊 是的,他在
shìde tā zài
🔊 Han er gått ut 🔊 他出去了
tā chūqù le
🔊 Vet du hvor jeg kan treffe han? 🔊 您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Du kan ringe han på mobilen 🔊 您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Han er på jobb 🔊 他在上班
tā zài shàngbān
🔊 Han er hjemme 🔊 他在家
tā zàijiā
16 - Strand
🔊 Stranda 🔊 海滩
hǎitān
🔊 Vet du hvor jeg kan kjøpe en ball? 🔊 您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
🔊 Det ligger en butikk i den retningen 🔊 往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
🔊 En ball 🔊 足球
zúqiú
🔊 En kikkert 🔊 望远镜
wàngyuǎnjìng
🔊 En hatt 🔊 太阳帽
tàiyáng mào
🔊 Hånduk 🔊 浴巾
yùjīn
🔊 Sandaler 🔊 拖鞋
tuōxié
🔊 Bøtte 🔊 塑料桶
sùliào tǒng
🔊 Solkrem 🔊 防晒霜
fángshàishuāng
🔊 Badebukse 🔊 游泳裤
yóuyǒng kù
🔊 Solbriller 🔊 太阳眼镜
tài
🔊 Sjømat 🔊 贝壳类
bèiké lèi
🔊 Sole seg 🔊 太阳浴
tàiyáng yù
🔊 Solfylt 🔊 阳光明媚
yángguāng míngmèi
🔊 Solnedgang 🔊 日落
rìluò
🔊 Parasoll 🔊 遮阳伞
zhē yángsǎn
🔊 Sol 🔊 太阳
tàiyáng
🔊 Solbrenthet 🔊 中暑
zhòngshǔ
🔊 Er det farlig å svømme her? 🔊 这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
🔊 Nei, det er ikke farlig 🔊 不,不危险
bù, bù wēixiǎn
🔊 Ja, det er forbudt å bade her 🔊 对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
🔊 Svømme 🔊 游泳
yóuyǒng
🔊 Svømming 🔊 游泳
yóuyǒng
🔊 Bølge 🔊 海浪
hǎi làng
🔊 Hav 🔊 大海
dàhǎi
🔊 Dyne 🔊 沙丘
shāqiū
🔊 Sand 🔊 沙
shā
🔊 Hvordan blir været i morgen? 🔊 明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
🔊 Været slår om 🔊 天气要变了
tiānqì yào biàn le
🔊 Det blir regn 🔊 要下雨
yào xiàyǔ
🔊 Det blir sol 🔊 要出太阳
yào chū tàiyáng
🔊 Det blir mye vind 🔊 要刮大风
yào guā dà fēng
🔊 Badedrakt 🔊 游泳衣
yóuyǒng yī
🔊 Skygge 🔊 影子
yǐngzi
17 - I tvilstilfeller
🔊 Kan du hjelpe meg, vær så snill? 🔊 能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
🔊 Jeg har gått meg bort 🔊 我迷路了
wǒ mílù le
🔊 Hva vil du? 🔊 您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
🔊 Hva har skjedd? 🔊 发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
🔊 Hvor kan jeg finne en tolk? 🔊 在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
🔊 Hvor er nærmeste apotek? 🔊 最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
🔊 Kan du ringe en lege, vær så snill? 🔊 请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
🔊 Hvilke medisiner tar du? 🔊 目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
🔊 Et sykehus 🔊 一所医院
yī suǒ yīyuàn
🔊 Et apotek 🔊 一家药房
yī jiā yàofáng
🔊 En lege 🔊 一位医生
yī wèi yīshēng
🔊 Medisinsk nødhjelp 🔊 医疗服务
yīliáo fúwù
🔊 Jeg har mistet identitetspapirene mine 🔊 我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
🔊 Noen har stjålet identitetspapirene mine 🔊 我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
🔊 Hittegodskontor 🔊 失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
🔊 Førstehjelpsstasjon 🔊 医务室
yīwù shì
🔊 Nødutgang 🔊 紧急出口
jǐnjí chūkǒu
🔊 Politi 🔊 警察局
jǐngchájú
🔊 Identitetspapirer 🔊 身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
🔊 Penger 🔊 钱
qián
🔊 Pass 🔊 护照
hùzhào
🔊 Bagasje 🔊 行李
xíngli
🔊 Nei takk, det går bra 🔊 不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
🔊 La meg være (i fred) 🔊 别烦我!
bié fán wǒ
🔊 Gå vekk! 🔊 走开!
zǒukāi