Ordforråd > Kinesisk

1 - Viktige uttrykk

Viktige uttrykk
Quiz
Læring
1 Hei! 你好
nǐhǎo
2 God kveld 晚上好
wǎnshànghǎo
3 Ha det 再见
zàijiàn
4 Vi ses senere 回头见
huí tóu jiàn
5 Ja
shì
6 Nei 不是
búshì
7 Unnskyld meg!
qǐng
8 Takk! 谢谢
xièxiè
9 Tusen takk! 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
10 Takk for hjelpen 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
11 Vær så god 没关系
méiguànxì
12 OK
hǎo
13 Hva koster det? 多少钱?
duōshǎo qián
14 Unnskyld! 对不起!
duì bu qǐ
15 Jeg forstår ikke 我不懂
wǒ bù dǒng
16 Jeg har forstått 我懂了
wǒ dǒng le
17 Jeg vet ikke 我不知道
wǒ bù zhīdào
18 Forbudt 禁止
jìnzhǐ
19 Unnskyld, hvor er toalettet? 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
20 Godt nyttår! 新年好!
xīnnián hǎo
21 Gratulerer med dagen! 生日快乐!
shēngrìkuàilè
22 God Jul - God påske 节日快乐!
jiérì kuàilè
23 Gratulerer! 祝贺您!
zhùhè nín2 - Samtale

Samtale
Quiz
Læring
1 Hei ! Hvordan går det med deg? 你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
2 Hei! Det går bra, takk 我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
3 Snakker du kinesisk? 你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
4 Nei, jeg snakker ikke kinesisk 不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
5 Bare litt 仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
6 Hvor kommer du fra? 你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
7 Hvilken nasjonalitet har du? 你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
8 Jeg er norsk 我是挪威人
wǒ shì Nuówēirén
9 Og du, bor du her ? 你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
10 Ja, jeg bor her 对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
11 Jeg heter Sarah, og du ? 我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
12 Julien 我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
13 Hva gjør du her? 你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
14 Jeg er på ferie 我在休假
wǒ zài xiūjià
15 Vi er på ferie 我们在休假
wǒmen zài xiūjià
16 Jeg er på forretningsreise 我在出差
wǒ zài chūchāi
17 Jeg jobber her 我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
18 Vi jobber her 我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
19 Vet du om noen bra restauranter? 哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
20 Finnes det et museum i nærheten? 附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
21 Hvor kan jeg få internettilgang? 到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎng3 - Ǻ lære

Ǻ lære
Quiz
Læring
1 Vil du lære litt norsk? 你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
2 Ja, gjerne! 好的!
hǎo de
3 Hva heter det? 这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
4 Det er et bord 这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
5 Et bord, forstår du? 桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
6 Jeg forstår ikke 我不懂
wǒ bù dǒng
7 Kan du gjenta, vær så snill? 请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
8 Kan du snakke litt saktere? 你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
9 Kan du skrive det, vær så snill? 你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
10 Jeg har forstått 我懂了
wǒ dǒng le4 - Fargene

Fargene
Quiz
Læring
1 Jeg liker fargen på dette bordet 我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
2 Det er rødt 这是红色的
zhè shì hóngsè de
3 Blå 蓝色
lánsè
4 Gul 黄色
huángsè
5 Hvit 白色
báisè
6 Svart 黑色
hēisè
7 Grønn 绿色
lǜsè
8 Oransje 橙色
chéngsè
9 Lilla 紫色
zǐ sè
10 Grå 灰色
huīsè5 - Tallene

Tallene
Quiz
Læring
1 Null
líng
2 En
3 To
èr
4 Tre
sān
5 Fire
6 Fem
7 Seks
liù
8 Sju
9 Ǻtte
10 Ni
jiǔ
11 Ti
shí
12 Elleve 十一
shíyī
13 Tolv 十二
shí'èr
14 Tretten 十三
shísān
15 Fjorten 十四
shísì
16 Femten 十五
shíwǔ
17 Seksten 十六
shíliù
18 Sytten 十七
shíqī
19 Atten 十八
shíbā
20 Nitten 十九
shíjiǔ
21 Tjue 二十
èrshí
22 Tjueen 二十一
èrshíyī
23 Tjueto 二十二
èrshíèr
24 Tjuetre 二十三
èrshísān
25 Tjuefire 二十四
èrshísì
26 Tjuefem 二十五
èrshíwǔ
27 Tjueseks 二十六
èrshíliù
28 Tjuesju 二十七
èrshíqī
29 Tjueåtte 二十八
èrshíbā
30 Tjueni 二十九
èrshíjiǔ
31 Tretti 三十
sānshí
32 Trettien 三十一
sānshí yī
33 Trettito 三十二
sānshí èr
34 Trettitre 三十三
sānshí sān
35 Trettifire 三十四
sānshí sì
36 Trettifem 三十五
sānshí wǔ
37 Trettiseks 三十六
sānshí liù
38 Førti 四十
sìshí
39 Femti 五十
wǔshí
40 Seksti 六十
liùshí
41 Sytti 七十
qīshí
42 Ǻtti 八十
bāshí
43 Nitti 九十
jiǔshí
44 Hundre 一百
yībǎi
45 Hundreogfem 一百零五
yībǎi líng wǔ
46 To hundre 二百
èrbǎi
47 Tre hundre 三百
sānbǎi
48 Firehundre 四百
sìbǎi
49 Tusen 一千
yīqiān
50 Ett tusen fem hundre 一千五百
yīqiān wǔbǎi
51 To tusen 二千
èrqiān
52 Ti tusen 一万
yīwàn6 - Tidsanvisninger

Tidsanvisninger
Quiz
Læring
1 Når kom du hit? 你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
2 I dag 今天
jīntiān
3 I går 昨天
zuótiān
4 For to dager siden 两天前
liǎng tiān qián
5 Hvor lenge skal du bli her? 你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
6 Jeg drar i morgen 我明天走
wǒ míngtiān zǒu
7 Jeg drar i over i morgen 我后天走
wǒ hòutiān zǒu
8 Jeg drar om tre dager 我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
9 Mandag 星期一
xīngqīyī
10 Tirsdag 星期二
xīngqīèr
11 Onsdag 星期三
xīngqīsān
12 Torsdag 星期四
xīngqīsì
13 Fredag 星期五
xīngqīwǔ
14 Lørdag 星期六
xīngqīliù
15 Søndag 星期天
xīngqītiān
16 Januar 1月
yī yuè
17 Februar 2月
èr yuè
18 Mars 3月
sān yuè
19 April 4月
sì yuè
20 Mai 5月
wǔ yuè
21 Juni 6月
liù yuè
22 Juli 7月
qī yuè
23 August 8月
bā yuè
24 September 9月
jiǔ yuè
25 Oktober 10月
shí yuè
26 November 11月
shí yī yuè
27 Desember 12月
shí èr yuè
28 Når drar du? 你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
29 Klokka åtte om morgenen 早晨...八点
zǎochen bā diǎn
30 Kvart over åtte om morgenen 早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
31 Halv ni om morgenen 早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
32 Kvart på ni om morgenen 早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
33 Klokka seks om kvelden 晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
34 Jeg er sent ute 我迟到了
wǒ chídào le7 - Taxi

Taxi
Quiz
Læring
1 Taxi! 出租车!
chūzū chē
2 Hvor skal du? 你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
3 Jeg skal til stasjonen 我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
4 Jeg skal til « Dag & Natt »-hotellet 我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
5 Kan du kjøre meg til flyplassen? 您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
6 Kan du ta bagasjen min? 您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
7 Er det langt herfra? 离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
8 Nei, det er like ved 不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
9 Ja, det er litt lengre borte 有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
10 Hvor mye koster det? 多少钱?
duōshǎo qián
11 Kjør meg dit, vær så snill 请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
12 Det er til høyre 朝右边
cháo yòubiān
13 Det er til venstre 朝左边
cháo zuǒbian
14 Det er rett frem 笔直走
bǐzhí zǒu
15 Det er her 到了
dào le
16 Det er den veien 在那儿
zài nà ér
17 Stopp! 停!
tíng
18 Ta den tiden du trenger 慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
19 Kan jeg få kvittering, vær så snill? 您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma8 - Følelser

Følelser
Quiz
Læring
1 Jeg liker landet ditt godt 我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
2 Jeg elsker deg 我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
3 Jeg er lykkelig 我很幸福
wǒ hěn xìngfú
4 Jeg er lei meg 我很难过
wǒ hěn nánguò
5 Jeg har det bra her 我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
6 Jeg fryser 我很冷
wǒ hěn lěng
7 Jeg er varm 我很热
wǒ hěn rè
8 Den er for stor 太大了
tài dà le
9 Den er for liten 太小了
tài xiǎo le
10 Den er perfekt 非常好
fēicháng hǎo
11 Vil du dra på byen i kveld? 今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
12 Jeg vil gjerne gå ut i kveld 我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
13 Det er en god idé 这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
14 Jeg har lyst til å ha det gøy 我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
15 Det er ikke en god idé 这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
16 Jeg har ikke lyst til å gå ut i kveld 今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
17 Jeg vil slappe av 我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
18 Har du lyst til å trene? 你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
19 Ja, jeg trenger å avreagere 是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
20 Jeg spiller tennis 我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
21 Nei takk, jeg er ganske sliten 不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèi9 - Familie

Familie
Quiz
Læring
1 Har du familie her? 你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
2 Min far 我的父亲
wǒde fùqīn
3 Min mor 我的母亲
wǒde mǔqīn
4 Min sønn 我的儿子
wǒde érzi
5 Min datter 我的女儿
wǒde nǚer
6 En bror 一个哥哥
yī gè gēgē
7 弟弟
yi gè dìdì
8 En søster 一个姐姐
yī gè jiějiě
9 妹妹
yi gè mèimei
10 En venn 一个朋友
yī gè péngyou
11 En venninne 一个朋友
yī gè péngyou
12 Min venn 我的男朋友
wǒde nánpéngyou
13 Min venninne 我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
14 Min mann 我的丈夫
wǒde zhàngfu
15 Min kone 我的妻子
wǒde qīzi10 - Bar

Bar
Quiz
Læring
1 I baren 酒吧
jiǔbā
2 Vil du drikke noe ? 你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
3 Drikke
4 Glass 杯子
bēizi
5 Det vil jeg gjerne 好的,谢谢
hǎo de xièxiè
6 Hva vil du ha ? 你喝什么?
nǐ hē shénme
7 Hva har dere å drikke? 有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
8 De har vann eller jus 有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
9 Vann
shuǐ
10 Kan jeg få isbiter, vær så snill? 能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
11 Isbiter 冰块
bīng kuài
12 Kakao 巧克力
qiǎokèlì
13 Melk 牛奶
niúnǎi
14 Te
chá
15 Kaffe 咖啡
kāfēi
16 Med sukker 加糖
jiā táng
17 Med krem 加奶油
jiā nǎiyóu
18 Vin 葡萄酒
pútáojiǔ
19 Øl 啤酒
píjiǔ
20 En kopp te, takk 请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
21 En øl, takk 请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
22 Hva vil du ha å drikke? 您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
23 To kopper te, takk 请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
24 To øl, takk 请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
25 Ingenting, takk 什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
26 Skål! 干杯
gānbēi
27 Skål! 为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
28 Kan vi få regningen, vær så snill? 我要买单
wǒ yào mǎi dān
29 Hvor mye ble det? 一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
30 Tjue euro 二十欧元
èrshí ōuyuán
31 Jeg spanderer 我请你
wǒ qǐng nǐ11 - Restaurant

Restaurant
Quiz
Læring
1 På restaurant 餐馆
cānguǎn
2 Vil du spise ? 你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
3 Ja, gjerne 是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
4 Spise 吃饭
chīfàn
5 Hvor kan vi spise? 我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
6 Hvor kan vi spise lunsj? 我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
7 Middag 晚餐
wǎncān
8 Frokost 早餐
zǎocān
9 Unnskyld! 对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
10 Kan vi få menyen? 请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
11 Vær så god, her er menyen 这是菜单!
zhè shì càidān
12 Hva vil du ha? Kjøtt eller fisk? 你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
13 Med ris 再加饭
zài jiā fàn
14 Med pasta 再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
15 Poteter 土豆
tǔdòu
16 Grønnsaker 蔬菜
shūcài
17 Eggerøre - speilegg - bløtkokt egg 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
18 Brød 面包
miànbāo
19 Smør 黄油
huángyóu
20 En salat 一份色拉
yī fèn sè lā
21 En dessert 一份甜点
yī fèn tián diǎn
22 Frukt 水果
shuǐguǒ
23 Kan jeg få en kniv, vær så snill? 请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
24 Ja, det skal du få 有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
25 En kniv
dāo
26 En gaffel
chā
27 En skje 勺子
sháozi
28 Er det en varm rett? 这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
29 Ja, og veldig sterk! 是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
30 Varm
31 Kald
lěng
32 Sterk
33 Jeg vil ha fisk! 我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
34 Jeg også 我也一样
wǒ yě yīyàng12 - Avskjed

Avskjed
Quiz
Læring
1 Det er sent! Jeg må gå 天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
2 Kan vi møtes igjen? 我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
3 Ja, gjerne 当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
4 Jeg bor på denne adressen 这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
5 Har du et telefonnummer? 有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
6 Ja, vær så god 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
7 Jeg har hatt det kjempehyggelig 和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
8 Ja, det var hyggelig å møte deg 我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
9 Vi sees snart 希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
10 Jeg håper det 我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
11 Ha det bra! 再见!
zàijiàn
12 Sees i morgen! 明天见!
míngtiān jiàn
13 Ha det! 再见!
zàijiàn13 - Transport

Transport
Quiz
Læring
1 Unnskyld, jeg ser etter et busstopp 对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
2 Hva koster en billett til « Solbyen »? 请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
3 Hvor skal dette toget? 请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
4 Stopper dette toget i « Solbyen »? 这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
5 Når går toget til « Solbyen »? 去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
6 Når kommer toget til « Solbyen »? 去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
7 En billett til « Solbyen », vær så snill 我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
8 Har du togtidene? 您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
9 Busstidene 汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
10 Hvilket tog går til « Solbyen »? 请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
11 Det er det toget der 就是这列
jiùshì zhè liè
12 Takk! 谢谢
xièxiè
13 Det var så lite God tur! 不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
14 Verkstedet 修车库
xiū chēkù
15 Bensinstasjonen 加油站
jiāyóu zhàn
16 Full tank, takk 请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
17 Sykkel 自行车
zìxíngchē
18 Sentrum 市中心
shì zhōngxīn
19 Forstaden 郊区
jiāoqū
20 Det er en stor by 这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
21 Det er en landsby 这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
22 Et fjell 一座山
yīzuòshān
23 En innsjø 一条湖
yī tiáo hú
24 (På) landet 乡村
xiāngcūn14 - Lete etter noen

Lete etter noen
Quiz
Læring
1 Er Sarah hjemme? 请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
2 Ja, hun er her 是的,她在
shìde tā zài
3 Hun er gått ut 她出去了
tā chūqù le
4 Du kan ringe henne på mobilen 您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
5 Vet du hvor jeg kan treffe henne? 您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
6 Hun er på jobb 她在上班
tā zài shàngbān
7 Hun er hjemme 她在家
tā zàijiā
8 Unnskyld, er Julien hjemme? 请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
9 Ja, han er her 是的,他在
shìde tā zài
10 Han er gått ut 他出去了
tā chūqù le
11 Vet du hvor jeg kan treffe han? 您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
12 Du kan ringe han på mobilen 您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
13 Han er på jobb 他在上班
tā zài shàngbān
14 Han er hjemme 他在家
tā zàijiā15 - Hotell

Hotell
Quiz
Læring
1 Hotellet 酒店
jiǔdiàn
2 Leilighet 公寓
gōngyù
3 Velkommen! 欢迎
huānyíng
4 Har dere et ledig rom? 您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
5 Er det bad på rommet? 房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
6 Foretrekker du to enkeltsenger? 您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
7 您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
8 Bad med badekar - med balkong - med dusj 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
9 Rom med frokost 住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
10 Hva koster det for en natt? 住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
11 Jeg vil gjerne se rommet først, takk! 我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
12 Ja, selvfølgelig! 当然可以!
dāngrán kěyǐ
13 Takk, rommet er veldig fint 谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
14 Ok, kan jeg reservere for i kveld? 好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
15 Det er litt for dyrt for meg 太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
16 Kan du ta bagasjen min, vær så snill? 请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
17 Hvor ligger rommet mitt? 我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
18 Det ligger i andre etasje 在二楼
zài èr lóu
19 Er det heis? 有电梯吗?
yǒu diàntī ma
20 Heisen ligger til venstre 电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
21 Heisen ligger til høyre 电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
22 Hvor ligger vaskeriet? 洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
23 Det er i første etasje 在底楼
zài dǐ lóu
24 Første etasje 底楼
dǐ lóu
25 Rom 房间
fángjiān
26 Renseri 干洗店
gānxǐ diàn
27 Frisørsalong 美发厅
měi fà tīng
28 Parkeringsplass 停车场
tíngchēchǎng
29 Hvor ligger møterommet? 我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
30 Møterommet 会议室
huìyì shì
31 Bassenget er oppvarmet 游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
32 Bassenget 游泳池
yóuyǒngchí
33 Vekk meg klokken 7, vær så snill 请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
34 Nøkkelen, takk 请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
35 Passet, takk 请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
36 Er det noen beskjeder til meg? 有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
37 Ja, vær så god 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
38 Nei, du har ingen beskjeder 没有
méiyǒu
39 Hvor kan jeg veksle? 在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
40 Kan du veksle for meg? 您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
41 Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle? 行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎo16 - Strand

Strand
Quiz
Læring
1 Stranda 海滩
hǎitān
2 Vet du hvor jeg kan kjøpe en ball? 您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
3 Det ligger en butikk i den retningen 往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
4 En ball 足球
zúqiú
5 En kikkert 望远镜
wàngyuǎnjìng
6 En hatt 太阳帽
tàiyáng mào
7 Hånduk 浴巾
yùjīn
8 Sandaler 拖鞋
tuōxié
9 Bøtte 塑料桶
sùliào tǒng
10 Solkrem 防晒霜
fángshàishuāng
11 Badebukse 游泳裤
yóuyǒng kù
12 Solbriller 太阳眼镜
tài
13 Sjømat 贝壳类
bèiké lèi
14 Sole seg 太阳浴
tàiyáng yù
15 Solfylt 阳光明媚
yángguāng míngmèi
16 Solnedgang 日落
rìluò
17 Parasoll 遮阳伞
zhē yángsǎn
18 Sol 太阳
tàiyáng
19 Solbrenthet 中暑
zhòngshǔ
20 Er det farlig å svømme her? 这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
21 Nei, det er ikke farlig 不,不危险
bù, bù wēixiǎn
22 Ja, det er forbudt å bade her 对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
23 Svømme 游泳
yóuyǒng
24 Svømming 游泳
yóuyǒng
25 Bølge 海浪
hǎi làng
26 Hav 大海
dàhǎi
27 Dyne 沙丘
shāqiū
28 Sand
shā
29 Hvordan blir været i morgen? 明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
30 Været slår om 天气要变了
tiānqì yào biàn le
31 Det blir regn 要下雨
yào xiàyǔ
32 Det blir sol 要出太阳
yào chū tàiyáng
33 Det blir mye vind 要刮大风
yào guā dà fēng
34 Badedrakt 游泳衣
yóuyǒng yī
35 Skygge 影子
yǐngzi17 - I tvilstilfeller

I tvilstilfeller
Quiz
Læring
1 Kan du hjelpe meg, vær så snill? 能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
2 Jeg har gått meg bort 我迷路了
wǒ mílù le
3 Hva vil du? 您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
4 Hva har skjedd? 发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
5 Hvor kan jeg finne en tolk? 在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
6 Hvor er nærmeste apotek? 最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
7 Kan du ringe en lege, vær så snill? 请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
8 Hvilke medisiner tar du? 目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
9 Et sykehus 一所医院
yī suǒ yīyuàn
10 Et apotek 一家药房
yī jiā yàofáng
11 En lege 一位医生
yī wèi yīshēng
12 Medisinsk nødhjelp 医疗服务
yīliáo fúwù
13 Jeg har mistet identitetspapirene mine 我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
14 Noen har stjålet identitetspapirene mine 我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
15 Hittegodskontor 失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
16 Førstehjelpsstasjon 医务室
yīwù shì
17 Nødutgang 紧急出口
jǐnjí chūkǒu
18 Politi 警察局
jǐngchájú
19 Identitetspapirer 身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
20 Penger
qián
21 Pass 护照
hùzhào
22 Bagasje 行李
xíngli
23 Nei takk, det går bra 不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
24 La meg være (i fred) 别烦我!
bié fán wǒ
25 Gå vekk! 走开!
zǒukāi
Last ned mp3 og pdf
MP3 + PDF

Last ned alle idiomer og uttrykk

Gratis demoStarte

Last ned mp3 og pdf