Your browser does not support JavaScript! Învățați Chineză online - Gratuit Chineză lecții - Vorbire

Învățați Chineză

1

17 teme
17 teme

Expresii de bază

Expresii de bază
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Bună ziua
你好
nǐhǎo
Bună seara
晚上好
wǎnshànghǎo
La revedere
再见
zàijiàn
Pe curând
回头见
huí tóu jiàn
Da

shì
Nu
不是
búshì
Vă rog!

qǐng
Mulţumesc
谢谢
xièxiè
Vă mulţumesc!
非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
Vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră
谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
Cu plăcere
没关系
méiguànxì
De acord

hǎo
Cât costă, vă rog
多少钱?
duōshǎo qián
Pardon!
对不起!
duì bu qǐ
Nu înţeleg
我不懂
wǒ bù dǒng
Am înţeles
我懂了
wǒ dǒng le
Nu ştiu
我不知道
wǒ bù zhīdào
Interzis
禁止
jìnzhǐ
Unde este toaleta, vă rog?
请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
Un an nou fericit !
新年好!
xīnnián hǎo
La mulți ani !
生日快乐!
shēngrìkuàilè
Sărbători fericite !
节日快乐!
jiérì kuàilè
Felicitări !
祝贺您!
zhùhè nínConversație

Conversație
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Bună ziua Ce mai faci?
你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
Bună ziua. Bine, mulțumesc
我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
Vorbeşti chineza?
你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
Nu, nu vorbesc chineza
不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
Puţin de tot
仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
Din ce ţară eşti?
你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
De ce naționalitate ești?
你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
Sunt chinez
我是中国人
wǒ shì Zhōngguórén
Locuieşti aici?
你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
Da, locuiesc aici
对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă?
我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
Iulian
我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
Ce faci aici?
你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
Sunt în vacanță.
我在休假
wǒ zài xiūjià
Noi suntem în vacanță
我们在休假
wǒmen zài xiūjià
Sunt în deplasare de afaceri
我在出差
wǒ zài chūchāi
Eu lucrez aici
我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
Noi lucrăm aici
我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
Unde putem să mâncăm?
哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
Este vre-un muzeu nu departe de aici?
附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
Unde mă pot conecta la internet?
到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎngÎnvăţăm

Învăţăm
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Vrei să înveți câteva cuvinte?
你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
Da, desigur
好的!
hǎo de
Cum se numeşte?
这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
Este o masă
这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
O masă, înţelegi?
桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
Nu înţeleg
我不懂
wǒ bù dǒng
Poţi să repeţi, te rog?
请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
N-ai putea să vorbești mai încet?
你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
Te rog, n-ai putea s-o scrii?
你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
Am înţeles
我懂了
wǒ dǒng leCulorile

Culorile
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Îmi place culoarea acestei mese
我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
Este roşu
这是红色的
zhè shì hóngsè de
Albastru
蓝色
lánsè
Galben
黄色
huángsè
Alb
白色
báisè
Negru
黑色
hēisè
Verde
绿色
lǜsè
Portocaliu
橙色
chéngsè
Violet
紫色
zǐ sè
Gri
灰色
huīsèCifrele

Cifrele
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Zero

líng
Unu

Doi

èr
Trei

sān
Patru

Cinci

Şase

liù
Şapte

Opt

Nouă

jiǔ
Zece

shí
Unsprezece
十一
shíyī
Doisprezece
十二
shí'èr
Treisprezece
十三
shísān
Paisprezece
十四
shísì
Cincisprezece
十五
shíwǔ
Șaisprezece
十六
shíliù
Şaptesprezece
十七
shíqī
Optsprezece
十八
shíbā
Nouăsprezece
十九
shíjiǔ
Douăzeci
二十
èrshí
Douăzeci şi unu
二十一
èrshíyī
Douăzeci şi doi
二十二
èrshíèr
Douăzeci şi trei
二十三
èrshísān
Douăzeci şi patru
二十四
èrshísì
Douăzeci şi cinci
二十五
èrshíwǔ
Douăzeci şi şase
二十六
èrshíliù
Douăzeci și șapte
二十七
èrshíqī
Douăzeci şi opt
二十八
èrshíbā
Douăzeci şi nouă
二十九
èrshíjiǔ
Treizeci
三十
sānshí
Treizeci şi unu
三十一
sānshí yī
Treizeci şi doi
三十二
sānshí èr
Treizeci şi trei
三十三
sānshí sān
Treizeci şi patru
三十四
sānshí sì
Treizeci şi cinci
三十五
sānshí wǔ
Treizeci şi şase
三十六
sānshí liù
Patruzeci
四十
sìshí
Cincizeci
五十
wǔshí
Șaizeci
六十
liùshí
Şaptezeci
七十
qīshí
Optzeci
八十
bāshí
Nouăzeci
九十
jiǔshí
O sută
一百
yībǎi
O sută cinci
一百零五
yībǎi líng wǔ
Două sute
二百
èrbǎi
Trei sute
三百
sānbǎi
Patru sute
四百
sìbǎi
O mie
一千
yīqiān
O mie cinci sute
一千五百
yīqiān wǔbǎi
Două mii
二千
èrqiān
Zece mii
一万
yīwànDespre timp

Despre timp
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Cînd ai sosit?
你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
Astăzi
今天
jīntiān
Ieri
昨天
zuótiān
Acum două zile
两天前
liǎng tiān qián
Cât timp vei sta aici?
你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
Plec mîine
我明天走
wǒ míngtiān zǒu
Plec poimîine
我后天走
wǒ hòutiān zǒu
Plec peste trei zile
我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
Luni
星期一
xīngqīyī
Marţi
星期二
xīngqīèr
Miercuri
星期三
xīngqīsān
Joi
星期四
xīngqīsì
Vineri
星期五
xīngqīwǔ
Sâmbătă
星期六
xīngqīliù
Duminică
星期天
xīngqītiān
Ianuarie
1月
yī yuè
Februarie
2月
èr yuè
Martie
3月
sān yuè
Aprilie
4月
sì yuè
Mai
5月
wǔ yuè
Iunie
6月
liù yuè
Iulie
7月
qī yuè
August
8月
bā yuè
Septembrie
9月
jiǔ yuè
Octombrie
10月
shí yuè
Noiembrie
11月
shí yī yuè
Decembrie
12月
shí èr yuè
La ce oră pleci?
你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
Dimineața, la ora opt
早晨...八点
zǎochen bā diǎn
Dimineața, la opt și un sfert
早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
Dimineaţa ... la opt treizeci
早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
Dimineaţa ... la opt patruzeci şi cinci
早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
Seara ... la ora optsprezece
晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
Am întârziat
我迟到了
wǒ chídào leTaxi

Taxi
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Taxi!
出租车!
chūzū chē
Unde vreţi să mergeţi?
你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
La gară
我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
Merg la hotelul Zi şi noapte
我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
Ați putea să mă duceți la aeroport?
您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
Ați putea să-mi luați bagagele?
您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
Este departe de aici?
离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
Nu, este alături
不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
Da, e ceva mai departe
有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
Cât va costa?
多少钱?
duōshǎo qián
Duceți-mă acolo, vă rog.
请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
Este la dreapta
朝右边
cháo yòubiān
Este la stânga
朝左边
cháo zuǒbian
Este drept înainte
笔直走
bǐzhí zǒu
Este aici
到了
dào le
Pe aici
在那儿
zài nà ér
Stop!
停!
tíng
Nu vă grăbiți
慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
Ați putea să-mi pregătiți nota, vă rog
您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào maSentimentele

Sentimentele
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Îmi place mult țara ta
我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
Te iubesc
我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
Sunt fericit
我很幸福
wǒ hěn xìngfú
Sunt trist
我很难过
wǒ hěn nánguò
Mă simt bine aici
我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
Îmi este frig
我很冷
wǒ hěn lěng
Îmi este cald
我很热
wǒ hěn rè
E mare
太大了
tài dà le
E mic
太小了
tài xiǎo le
E perfect
非常好
fēicháng hǎo
Vrei să ieșim în seara aceasta?
今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
Da, vreau să ieșim astă seară
我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
E o idee bună
这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
Vreau să mă distrez
我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
Nu e o idee bună
这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
Nu vreau să ieșim astă seară
今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
Vreau sămă odihnesc
我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
Vrei să faci sport?
你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
Da, am nevoie să mă defulez!
是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
Eu joc tenis
我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
Nu, mulțumesc, sunt obosit
不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèiFamilia

Familia
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Ai rude aici?
你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
Tatăl meu
我的父亲
wǒde fùqīn
Mama mea
我的母亲
wǒde mǔqīn
Fiul meu
我的儿子
wǒde érzi
Fiica mea
我的女儿
wǒde nǚer
Un frate
一个哥哥
yī gè gēgē
弟弟
yi gè dìdì
O soră
一个姐姐
yī gè jiějiě
妹妹
yi gè mèimei
Un prieten
一个朋友
yī gè péngyou
O prietenă
一个朋友
yī gè péngyou
Prietenul meu
我的男朋友
wǒde nánpéngyou
Prietena mea
我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
Soţul meu
我的丈夫
wǒde zhàngfu
Soţia mea
我的妻子
wǒde qīziBar

Bar
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Barul
酒吧
jiǔbā
Vrei să bei ceva?
你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
a bea

un pahar
杯子
bēizi
Cu plăcere
好的,谢谢
hǎo de xièxiè
Ce iei?
你喝什么?
nǐ hē shénme
Ce este de băut?
有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
Este apă sau suc de fructe
有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
apă

shuǐ
Ați putea să adăugați niște cuburi de gheață?
能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
Cuburi de gheață
冰块
bīng kuài
Ciocolată
巧克力
qiǎokèlì
Lapte
牛奶
niúnǎi
Ceai

chá
Cafea
咖啡
kāfēi
Cu zahăr
加糖
jiā táng
Cu frişcă
加奶油
jiā nǎiyóu
Vin
葡萄酒
pútáojiǔ
Bere
啤酒
píjiǔ
Un ceai, te rog!
请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
O bere, te rog!
请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
Ce vreţi să beţi?
您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
Două ceaiuri, vă rog
请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
Două beri, vă rog
请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
Nimic, mulţumesc
什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
Noroc!
干杯
gānbēi
Sănătate!
为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
Nota, vă rog!
我要买单
wǒ yào mǎi dān
Cât vă datorez?
一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
Douăzeci de euro
二十欧元
èrshí ōuyuán
Te invit
我请你
wǒ qǐng nǐRestaurant

Restaurant
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Restaurantul
餐馆
cānguǎn
Vrei să mănînci?
你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
Da, vreau
是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
A mânca
吃饭
chīfàn
Unde putem să mâncăm?
我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
Unde putem lua prânzul?
我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
Cina
晚餐
wǎncān
Micul dejun
早餐
zǎocān
Vă rog!
对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
Meniul, vă rog !
请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
Poftiți meniul!
这是菜单!
zhè shì càidān
Ce preferi: carne sau peşte?
你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
Cu orez
再加饭
zài jiā fàn
Cu paste făinoase
再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
Cartofi
土豆
tǔdòu
Legume
蔬菜
shūcài
Omletă - ochiuri - ou moale
炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
Pîine
面包
miànbāo
Unt
黄油
huángyóu
O salată
一份色拉
yī fèn sè lā
Un desert
一份甜点
yī fèn tián diǎn
Fructe
水果
shuǐguǒ
Un cuțit, vă rog
请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
Vi-l aduc imediat.
有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
Un cuțit.

dāo
O furculiță

chā
O lingură
勺子
sháozi
Aceasta e o mâncare caldă?
这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
Da, și foarte picantă !
是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
Cald

rece

lěng
picant

Voi lua peşte!
我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
Şi eu
我也一样
wǒ yě yīyàngCum ne luăm la revedere

Cum ne luăm la revedere
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
E târziu, trebuie să plec
天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
Am putea să ne revedem?
我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
Da, cu plăcere
当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
Locuiesc la această adresă
这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
Tu ai un număr de telefon?
有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
Da, iată-l
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Mi-a fost bine în compania ta
和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
Și mie de asemenea. Îmi pare bine că te-am întâlnit
我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
Ne vom revedea curând
希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
Sper și eu
我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
La revedere
再见!
zàijiàn
Pe mâine!
明天见!
míngtiān jiàn
Salut!
再见!
zàijiànTransport

Transport
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Fiţi amabil! Caut staţia de autobuz
对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Vă rog, cât costă biletul pentru Orașul Soarelui?
请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Unde merge trenul acesta?
请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Acest tren se oprește în Orașul Soarelui?
这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Când pleacă trenul în Orașul Soarelui?
去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Când sosește trenul în Orașul Soarelui?
去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Un bilet pentru Oraşul Soarelui, vă rog!
我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Aveți orarul trenurilor?
您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
Orarul aotobuzelor
汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
Care este trenul pentru Oraşul Soarelui, vă rog?
请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Acesta
就是这列
jiùshì zhè liè
Mulţumesc
谢谢
xièxiè
Cu plăcere. Călătorie plăcută!
不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
Atelierul de reparaţii
修车库
xiū chēkù
Benzinăria
加油站
jiāyóu zhàn
Plinul, vă rog
请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Bicicletă
自行车
zìxíngchē
Centrul orașului
市中心
shì zhōngxīn
Periferie
郊区
jiāoqū
E un oraș mare
这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
E un sat
这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
Un munte
一座山
yīzuòshān
Un lac
一条湖
yī tiáo hú
Țară
乡村
xiāngcūnA căuta o persoană

A căuta o persoană
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Sara este aici, vă rog?
请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
Da, ea este aici
是的,她在
shìde tā zài
Ea a ieșit
她出去了
tā chūqù le
Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil
您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Știți unde o pot găsi?
您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Ea-i la servici
她在上班
tā zài shàngbān
Ea e în camera ei
她在家
tā zàijiā
Julien e aici, vă rog?
请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
Da, el este aici
是的,他在
shìde tā zài
el a ieșit
他出去了
tā chūqù le
Știți unde îl pot găsi?
您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil
您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
El e la servici
他在上班
tā zài shàngbān
El e în camera lui
他在家
tā zàijiāHotel

Hotel
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Hotel
酒店
jiǔdiàn
Apartament
公寓
gōngyù
Bine ai venit !
欢迎
huānyíng
Aveți o cameră liberă?
您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
Camera e cu bae?
房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
Preferați cu două paturi?
您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
Vreți o cameră dublă?
您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
Cameră cu bae - cu balcon - cu duș
房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
Cameră cu micul dejun
住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
Cât costă o noapte?
住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
De la început ași vrea să văd camera, vă rog.
我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
Da, bineînțeles
当然可以!
dāngrán kěyǐ
Mulțumesc, camera e foarte bună
谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
O pot rezerva pentru această seară?
好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
E prea scump pentru mine, mulțumesc
太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
Ați putea să vă ocupați de bagajele mele?
请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
Unde se găsește camera mea, vă rog?
我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
Ea se găsește la primul etaj
在二楼
zài èr lóu
Aveți un ascensor?
有电梯吗?
yǒu diàntī ma
Ascensorul e la stânga
电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
Ascensorul e la dreapta
电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
Unde se găsește spălătoria?
洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
Ea se găsește la parter
在底楼
zài dǐ lóu
Parter
底楼
dǐ lóu
Cameră
房间
fángjiān
Călcatul rufelor
干洗店
gānxǐ diàn
Frizerie
美发厅
měi fà tīng
Locuri de parcare
停车场
tíngchēchǎng
Ne întâlnim în sala de conferințe?
我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
Sala de conferințe
会议室
huìyì shì
Piscina e încălzită
游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
O piscină
游泳池
yóuyǒngchí
Treziți-mă, vă rog, la ora 7
请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
Cheia, vă rog
请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
Pasul, vă rog
请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
Este vre-un mesaj pentru mine?
有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
Da, iată-l
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Nu, n-ați primit nimic
没有
méiyǒu
Unde pot schimba banii?
在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
Ați putea să-mi schimbați banii, vă rog?
您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
Da, câți bani vreți să schimbați?
行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎoPlaja

Plaja
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
O plajă
海滩
hǎitān
Știți unde pot să cumpăr o minge?
您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
Este un magazin în această direcție?
往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
O minge
足球
zúqiú
Un binoclu
望远镜
wàngyuǎnjìng
O caschetă
太阳帽
tàiyáng mào
Un șervet
浴巾
yùjīn
Niște sandale
拖鞋
tuōxié
O găleată
塑料桶
sùliào tǒng
Cremă solară
防晒霜
fángshàishuāng
Costum de bae
游泳裤
yóuyǒng kù
Ochelari de soare
太阳眼镜
tài
Crustacee
贝壳类
bèiké lèi
A se bronza
太阳浴
tàiyáng yù
Însorit
阳光明媚
yángguāng míngmèi
Apusul soarelui
日落
rìluò
Umbrelă
遮阳伞
zhē yángsǎn
Soare
太阳
tàiyáng
Insolație
中暑
zhòngshǔ
E periculos de înotat aici?
这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
Nu, nu e periculos
不,不危险
bù, bù wēixiǎn
Da, e interzis de a înota aici
对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
A înota
游泳
yóuyǒng
înot
游泳
yóuyǒng
Val
海浪
hǎi làng
Mare
大海
dàhǎi
Dună
沙丘
shāqiū
Nisip

shā
Care este timpul probabil pe mâine?
明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
Timpul se va schimba
天气要变了
tiānqì yào biàn le
Va ploua
要下雨
yào xiàyǔ
Va fi soare
要出太阳
yào chū tàiyáng
Va fi vânt
要刮大风
yào guā dà fēng
Costum de baîe
游泳衣
yóuyǒng yī
Umbră
影子
yǐngziCînd avem probleme

Cînd avem probleme
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Unde este farmacia, vă rog?
能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
M-am rătăcit
我迷路了
wǒ mílù le
Ce doriți?
您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
Ce s-a întâmplat?
发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
Unde pot găsi un interpret?
在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
Unde se găsește cea mai apropiată farmacie?
最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
N-ați putea să chemați un doctor, vă rog?
请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
Ce tratament urmați în momentul de față?
目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
Un spital
一所医院
yī suǒ yīyuàn
O farmacie
一家药房
yī jiā yàofáng
Un doctor
一位医生
yī wèi yīshēng
Serviciu medical
医疗服务
yīliáo fúwù
Mi-am pierdut actele
我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
Mi-au furat actele
我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
Biroul obiectelor găsite
失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
Postul de securitate
医务室
yīwù shì
Ieșire de serviciu
紧急出口
jǐnjí chūkǒu
Poliţia
警察局
jǐngchájú
Actele
身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
Banii

qián
Paşaport
护照
hùzhào
Bagaje
行李
xíngli
Nu, mulţumesc E în regulă
不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
Lăsaţi-mă în pace!
别烦我!
bié fán wǒ
Plecaţi!
走开!
zǒukāi