Your browser does not support JavaScript! Învățați Persană online - Gratuit Persană lecții - Vorbire

Învățați Persană

1

17 teme
17 teme

Expresii de bază

Expresii de bază
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Bună ziua
سلام
salâm
Bună ziua
سلام
ruz xoš
Bună seara
سلام
salâm
Bună seara
سلام
asr bexeyr
La revedere
خداحافظ
xodâ hâfez
La revedere
خداحافظ
xodâ negahdâr
Pe curând
تا بعد
tâ ba'd
Da
بله
balé
Da
بله
ore
Nu
نه
na
Vă rog!
لطفاً
lotfan
Mulţumesc
ممنون
mamnun
Vă mulţumesc!
خیلی ممنون
xeyli mamnun
Vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră
ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
Cu plăcere
خواهش می کنم
xâheš mikonam
De acord
باشه
bâše
Cât costă, vă rog
ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
Pardon!
ببخشید
bebaxšid
Pardon!
ببخشید
ozr mixâm
Nu înţeleg
نمی فهمم
nemifahmam
Nu înţeleg
نمی فهمم
motevajeh nemišam
Am înţeles
فهمیدم
fahmidam
Nu ştiu
نمیدونم
nemidunam
Interzis
ممنوع
mamnu'
Unde este toaleta, vă rog?
ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
Un an nou fericit !
سال نو مبارک
sale no mobârak
La mulți ani !
تولدت مبارک
tavalodet mobârak
La mulți ani !
تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
Sărbători fericite !
عیدت مبارک
eydetun mobârak
Felicitări !
مبارکه
mobârakeConversație

Conversație
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Bună ziua Ce mai faci?
سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
Bună ziua. Bine, mulțumesc
سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
Puţin de tot
فقط یه کم
faqat ye kam
Din ce ţară eşti?
اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
Din ce ţară eşti?
اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
De ce naționalitate ești?
ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
Locuieşti aici?
تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
Da, locuiesc aici
آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă?
اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
Iulian
ژولیان
žuliân
Ce faci aici?
اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
Sunt în vacanță.
اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
Noi suntem în vacanță
اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
Sunt în deplasare de afaceri
سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
Eu lucrez aici
اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
Noi lucrăm aici
اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
Unde putem să mâncăm?
کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
Este vre-un muzeu nu departe de aici?
این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
Unde mă pot conecta la internet?
کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?Învăţăm

Învăţăm
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Vrei să înveți câteva cuvinte?
دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
Da, desigur
آره، باشه
âre bâše
Cum se numeşte?
اسم این چیه؟
esme in cie?
Este o masă
یه میزه
ye mize
O masă, înţelegi?
یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
Nu înţeleg
نمی فهمم
nemifahmam
Poţi să repeţi, te rog?
میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
N-ai putea să vorbești mai încet?
میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
Te rog, n-ai putea s-o scrii?
میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
Am înţeles
فهمیدم
fahmidamCulorile

Culorile
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Îmi place culoarea acestei mese
رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
Este roşu
قرمزه
qermeze
Este roşu
قرمزه
qermez range
Albastru
آبی
âbiye
Galben
زرد
zard
Alb
سفید
sefid
Negru
سیاه
siâh
Verde
سبز
sabz
Portocaliu
نارنجی
nârenji
Violet
بنفش
banafš
Gri
خاکستری
xâkestariCifrele

Cifrele
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Zero
صفر
sefr
Unu
یک
yek
Doi
دو
do
Trei
سه
se
Patru
چهار
câhâr
Cinci
پنج
panj
Şase
شش
šeš
Şase
شش
šiš
Şapte
هفت
haft
Opt
هشت
hašt
Nouă
نه
noh
Zece
ده
dah
Unsprezece
یازده
yâzdah
Doisprezece
دوازده
davâzdah
Treisprezece
سیزده
sizdah
Paisprezece
چهارده
câhârdah
Cincisprezece
پانزده
pânzdah
Cincisprezece
پانزده
punzdah
Șaisprezece
شانزده
šânzdah
Șaisprezece
شانزده
šunzdah
Şaptesprezece
هفده
hevdah
Şaptesprezece
هفده
hivdah
Optsprezece
هجده
hejdah
Optsprezece
هجده
hiždah
Nouăsprezece
نوزده
nuzdah
Douăzeci
بیست
bist
Douăzeci şi unu
بیست و یک
bisto yek
Douăzeci şi doi
بیست و دو
bisto do
Douăzeci şi trei
بیست و سه
bisto se
Douăzeci şi patru
بیست و چهار
bisto câhâr
Douăzeci şi cinci
بیست و پنج
bisto panj
Douăzeci şi şase
بیست و شش
bisto šeš
Douăzeci şi şase
بیست و شش
bisto šiš
Douăzeci și șapte
بیست و هفت
bisto haft
Douăzeci şi opt
بیست و هشت
bisto hašt
Douăzeci şi nouă
بیست و نه
bisto noh
Treizeci
سی
si
Treizeci şi unu
سی و یک
sio yek
Treizeci şi doi
سی و دو
sio do
Treizeci şi trei
سی و سه
sio se
Treizeci şi patru
سی و چهار
sio câhâr
Treizeci şi cinci
سی و پنج
sio panj
Treizeci şi şase
سی و شش
sio šeš
Treizeci şi şase
سی و شش
sio šiš
Patruzeci
چهل
cehel
Cincizeci
پنجاه
panjâh
Șaizeci
شصت
šast
Şaptezeci
هفتاد
haftâd
Optzeci
هشتاد
haštâd
Nouăzeci
نود
navad
O sută
صد
sad
O sută cinci
پانصد
pânsad
O sută cinci
پانصد
punsad
Două sute
دویست
divist
Trei sute
سیصد
sisad
Patru sute
چهارصد
câhârsad
O mie
هزار
hezâr
O mie cinci sute
هزار و پانصد
hezâro pânsad
O mie cinci sute
هزار و پانصد
hezâro punsad
Două mii
دو هزار
do hezâr
Zece mii
ده هزار
dah hezârDespre timp

Despre timp
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Cînd ai sosit?
کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
Astăzi
امروز
emruz
Ieri
دیروز
diruz
Acum două zile
دو روز پیش
do ruz piš
Cât timp vei sta aici?
چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
Plec mîine
فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
Plec poimîine
پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
Plec peste trei zile
سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
Luni
دوشنبه
došambe
Marţi
سه شنبه
sešambe
Miercuri
چهارشنبه
câhâršambe
Joi
پنج شنبه
panjšambe
Vineri
جمعه
jome
Sâmbătă
شنبه
šambe
Duminică
یکشنبه
yekšambe
Ianuarie
ژانویه
žânviyeh
Februarie
فوریه
fevriyeh
Martie
مارس
mârs
Aprilie
آوریل
âvril
Mai
مه
me
Iunie
ژوئن
žuan
Iulie
ژوئیه
žuiye
August
اوت
ut
Septembrie
سپتامبر
septâmbr
Octombrie
اکتبر
octobr
Noiembrie
نوامبر
novâmbr
Decembrie
دسامبر
desâmbr
La ce oră pleci?
ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
Dimineața, la ora opt
صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
Dimineața, la opt și un sfert
صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
Dimineața, la opt și un sfert
صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
Dimineaţa ... la opt treizeci
صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
Dimineaţa ... la opt treizeci
صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
Dimineaţa ... la opt patruzeci şi cinci
صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
Dimineaţa ... la opt patruzeci şi cinci
صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
Seara ... la ora optsprezece
عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
Seara ... la ora optsprezece
عصر ساعت شش
šeš
Am întârziat
دیرم شده
diram šodeTaxi

Taxi
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Taxi!
تاکسی!
tâksi
Unde vreţi să mergeţi?
کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
La gară
میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
Merg la hotelul Zi şi noapte
میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
Ați putea să mă duceți la aeroport?
میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
Ați putea să-mi luați bagagele?
میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
Este departe de aici?
از اینجا دوره؟
az injâ dure
Nu, este alături
نه، همین بغله
na hamin baqale
Da, e ceva mai departe
بله یه کم دوره
bale ye kam dure
Cât va costa?
چقدر میشه؟
ceqadre miše
Duceți-mă acolo, vă rog.
من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
Este la dreapta
سمت راسته
samte râste
Este la stânga
سمت چپه
samte cape
Este drept înainte
مستقیمه
mostaqime
Este aici
همینجاست
haminjâst
Pe aici
از این طرفه
az in tarafe
Stop!
همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
Nu vă grăbiți
عجله نکنید
ajale nakonid
Ați putea să-mi pregătiți nota, vă rog
میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfanSentimentele

Sentimentele
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Îmi place mult țara ta
کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
Te iubesc
دوستت دارم
duset dâram
Sunt fericit
خوشحالم
xošhâlam
Sunt trist
ناراحتم
nârâhatam
Mă simt bine aici
اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
Îmi este frig
سردمه
sardameh
Îmi este cald
گرممه
garmameh
E mare
خیلی بزرگه
xeyli bozorge
E mic
خیلی کوچیکه
xeyli kucike
E perfect
عالیه
âlie
Vrei să ieșim în seara aceasta?
دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
Da, vreau să ieșim astă seară
دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
E o idee bună
پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
Vreau să mă distrez
دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
Nu e o idee bună
پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
Nu vreau să ieșim astă seară
دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
Vreau sămă odihnesc
میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
Vrei să faci sport?
دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
Da, am nevoie să mă defulez!
نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
Eu joc tenis
تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
Nu, mulțumesc, sunt obosit
نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastamFamilia

Familia
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Ai rude aici?
خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
Tatăl meu
پدرم
pedaram
Mama mea
مادرم
mâdaram
Fiul meu
پسرم
pesaram
Fiica mea
دخترم
doxtaram
Un frate
یه برادر
ye barâdar
O soră
یه خواهر
ye xâhar
Un prieten
یه دوست
ye dust
O prietenă
یه دوست
ye dust
Prietenul meu
دوستم
dustam
Prietena mea
دوستم
dustam
Soţul meu
شوهرم
šoharam
Soţul meu
شوهرم
hamsaram
Soţia mea
زنم
zanam
Soţia mea
زنم
xânumam/hamsaramBar

Bar
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Barul
بار
bâr
Vrei să bei ceva?
نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
a bea
نوشیدن
nušidan
un pahar
لیوان
livân
Cu plăcere
با کمال میل
bâ kamâle meyl
Ce iei?
چی میخوری؟
ci mixori?
Ce este de băut?
نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
Este apă sau suc de fructe
آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
apă
آب
âb
Ați putea să adăugați niște cuburi de gheață?
میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
Cuburi de gheață
یخ
yax
Ciocolată
شکلات
šokolât
Lapte
شیر
šir
Ceai
چای
cây
Cafea
قهوه
qahve
Cu zahăr
با شکر
bâ šekar
Cu frişcă
با خامه
bâ xâme
Vin
شراب
šarâb
Bere
آبجو
âbejo
Un ceai, te rog!
یه چای لطفاً
ye cây lotfan
O bere, te rog!
یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
Ce vreţi să beţi?
نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
Două ceaiuri, vă rog
دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
Două beri, vă rog
دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
Nimic, mulţumesc
هیچی. ممنون
hici mamnun
Noroc!
به سلامتی تو
be salâmatiye to
Sănătate!
به سلامتی
be salâmati
Sănătate!
به سلامتی
nuš
Nota, vă rog!
صورتحساب لطفاً
surathesâb
Cât vă datorez?
چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
Douăzeci de euro
بیست یورو
bist yoro
Te invit
مهمون منی
mehmune maniRestaurant

Restaurant
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Restaurantul
رستوران
resturân
Vrei să mănînci?
غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
Da, vreau
آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
A mânca
خوردن
xordan
Unde putem să mâncăm?
کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
Unde putem lua prânzul?
کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
Cina
شام
šâm
Micul dejun
صبحانه
sobhâne
Vă rog!
لطفا!
lotfan
Meniul, vă rog !
منو، لطفا!
meno lotfan
Poftiți meniul!
بفرمایید منو
befarmâyid meno
Ce preferi: carne sau peşte?
چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
Cu orez
با برنج
bâ berenj
Cu paste făinoase
با ماکارونی
bâ mâkâroni
Cartofi
سیب زمینی
sib zamini
Legume
سبزیجات
sabzijât
Omletă - ochiuri - ou moale
املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
Pîine
نان
nân
Unt
کره
karé
O salată
سالاد
sâlâd
Un desert
دسر
deser
Fructe
میوه
mive
Un cuțit, vă rog
میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
Vi-l aduc imediat.
بله، الساعه
bale assâ'e
Un cuțit.
چاقو
câqu
O furculiță
چنگال
cangâl
O lingură
قاشق
qâšoq
Aceasta e o mâncare caldă?
این غذای گرمه؟
in qazâye garme
Da, și foarte picantă !
بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
Cald
داغ
dâq
rece
سرد
sard
picant
تند
tond
Voi lua peşte!
من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
Şi eu
من هم همینطور
man ham hamintorCum ne luăm la revedere

Cum ne luăm la revedere
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
E târziu, trebuie să plec
دیره. باید برم
dire bâyad beram
Am putea să ne revedem?
می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
Da, cu plăcere
آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
Locuiesc la această adresă
من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
Locuiesc la această adresă
من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
Tu ai un număr de telefon?
خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
Da, iată-l
آره، بیا
âre biâ
Mi-a fost bine în compania ta
با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
Și mie de asemenea. Îmi pare bine că te-am întâlnit
من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
Ne vom revedea curând
به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
Sper și eu
من هم امیدوارم
man ham omidvâram
La revedere
خداحافظ
xodâ hâfez
Pe mâine!
تا فردا
tâ fardâ
Salut!
خداحافظ
xodâ hâfezTransport

Transport
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Fiţi amabil! Caut staţia de autobuz
ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
Vă rog, cât costă biletul pentru Orașul Soarelui?
ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
Unde merge trenul acesta?
ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
Acest tren se oprește în Orașul Soarelui?
این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
Acest tren se oprește în Orașul Soarelui?
این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
Când pleacă trenul în Orașul Soarelui?
قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
Când sosește trenul în Orașul Soarelui?
قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
Un bilet pentru Oraşul Soarelui, vă rog!
ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
Aveți orarul trenurilor?
ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
Orarul aotobuzelor
ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
Care este trenul pentru Oraşul Soarelui, vă rog?
ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
Acesta
اونه
une
Mulţumesc
ممنون
mamnun
Cu plăcere. Călătorie plăcută!
خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
Atelierul de reparaţii
گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
Benzinăria
پمپ بنزین
pompe benzin
Plinul, vă rog
پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
Bicicletă
دوچرخه
docarxe
Centrul orașului
مرکز شهر
markaze šahr
Periferie
حومه
hume
E un oraș mare
شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
E un sat
یه روستاست
ye rustâst
Un munte
یک کوه
ye kuh
Un lac
یک دریاچه
ye daryâce
Țară
دشت
dašt
Țară
دشت
rustâA căuta o persoană

A căuta o persoană
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Sara este aici, vă rog?
ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
Da, ea este aici
بله اینجاست
bale injâst
Ea a ieșit
رفته بیرون
rafte birun
Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil
میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
Știți unde o pot găsi?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
Știți unde o pot găsi?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
Ea-i la servici
سر کاره.
sare kâre
Ea e în camera ei
خونه است
xunast
Julien e aici, vă rog?
ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
Da, el este aici
بله اینجاست
bale injâst
el a ieșit
رفته بیرون
rafte birun
Știți unde îl pot găsi?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
Știți unde îl pot găsi?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil
میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
El e la servici
سر کاره.
sare kâre
El e în camera lui
خونه است
xunastHotel

Hotel
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Hotel
هتل
hotel
Apartament
آپارتمان
âpârtemân
Bine ai venit !
خوش آمدید!
xoš âmadid
Bine ai venit !
خوش آمدید!
xoš umadid
Aveți o cameră liberă?
اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
Camera e cu bae?
این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
Camera e cu bae?
این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
Preferați cu două paturi?
دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
Vreți o cameră dublă?
یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
Cameră cu bae - cu balcon - cu duș
اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
Cameră cu micul dejun
اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
Cameră cu micul dejun
اتاق با صبحانه
sobhune
Cât costă o noapte?
قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
De la început ași vrea să văd camera, vă rog.
اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
Da, bineînțeles
بله البته
bale albate
Mulțumesc, camera e foarte bună
ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
O pot rezerva pentru această seară?
بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
E prea scump pentru mine, mulțumesc
برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
Ați putea să vă ocupați de bagajele mele?
ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
Unde se găsește camera mea, vă rog?
ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
Ea se găsește la primul etaj
طبقه اوله
tabaqeye avale
Aveți un ascensor?
آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
Ascensorul e la stânga
آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
Ascensorul e la dreapta
آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
Unde se găsește spălătoria?
رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
Ea se găsește la parter
طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
Parter
طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
Cameră
اتاق
otâq
Călcatul rufelor
خشکشویی
xoškšui
Frizerie
آرایشگاه
ârâyešgâh
Locuri de parcare
پارکینگ خودرو
parkinge xodro
Ne întâlnim în sala de conferințe?
همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
Ne întâlnim în sala de conferințe?
همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
Sala de conferințe
اتاق جلسات
otâqe jalasât
Piscina e încălzită
آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
Piscina e încălzită
آب استخر گرم است
estaxr garme
O piscină
استخر
estaxr
Treziți-mă, vă rog, la ora 7
لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
Cheia, vă rog
کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
Pasul, vă rog
کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
Este vre-un mesaj pentru mine?
ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
Da, iată-l
بله، بفرمایید
bale befarmâyid
Nu, n-ați primit nimic
نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
Unde pot schimba banii?
کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
Ați putea să-mi schimbați banii, vă rog?
ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
Da, câți bani vreți să schimbați?
بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?Plaja

Plaja
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
O plajă
ساحل
sâhel
Știți unde pot să cumpăr o minge?
میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
Este un magazin în această direcție?
یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
O minge
توپ
tup
Un binoclu
دوربین شکاری
durbine šekâri
O caschetă
کلاه
kolah
Un șervet
حوله
hole
Niște sandale
صندل
sandal
O găleată
سطل
satl
Cremă solară
کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
Costum de bae
شورت شنا
šorte šena
Ochelari de soare
عینک افتابی
eynake âftâbi
Crustacee
خرچنگ
xarcang
A se bronza
حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
Însorit
آفتابی
âftâbi
Apusul soarelui
غروب
qorub
Umbrelă
سایبان
sâyebân
Soare
خورشید
xoršid
Insolație
آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
E periculos de înotat aici?
ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
E periculos de înotat aici?
ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
Nu, nu e periculos
نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
Da, e interzis de a înota aici
بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
A înota
شنا کردن
šenâ kardan
înot
شنا
šenâ
Val
موج
moj
Mare
دریا
daryâ
Dună
تپه شنی
tappeye šeni
Nisip
شن
šen
Care este timpul probabil pe mâine?
پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
Care este timpul probabil pe mâine?
پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
Timpul se va schimba
هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
Va ploua
میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
Va fi soare
آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
Va fi vânt
باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
Costum de baîe
لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
Umbră
سایه
sâyeCînd avem probleme

Cînd avem probleme
Progresie
0%
Pornește un nou text
Q1
Unde este farmacia, vă rog?
میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
M-am rătăcit
من گم شدم
man gom šodam
Ce doriți?
چی میخواید؟
ci mixâyd?
Ce s-a întâmplat?
چی شده؟
ci šode?
Unde pot găsi un interpret?
کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
Unde se găsește cea mai apropiată farmacie?
نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
Unde se găsește cea mai apropiată farmacie?
نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
N-ați putea să chemați un doctor, vă rog?
میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
Ce tratament urmați în momentul de față?
الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
Un spital
بیمارستان
bimârestân
O farmacie
داروخانه
dâruxane
O farmacie
داروخانه
dâruxune
Un doctor
دکتر
doktor
Serviciu medical
خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
Mi-am pierdut actele
مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
Mi-au furat actele
دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
Biroul obiectelor găsite
دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
Postul de securitate
درمانگاه
darmângah
Ieșire de serviciu
خروج اضطراری
xoruje ezterari
Poliţia
پلیس
polis
Actele
مدارک
madârek
Banii
پول
pul
Paşaport
گذرنامه
gozarnâme
Bagaje
چمدان
camedân
Bagaje
چمدان
camedun
Nu, mulţumesc E în regulă
نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
Lăsaţi-mă în pace!
راحتم بذارید!
râhatam bezarid
Plecaţi!
برید!
berid