Alfabet (Armeniska)

1

 • Ա > Ազատ սենյակ ունե՞ք > Har ni ett ledigt rum?
  Play
 • Բ > Բաժակ > Glas
  Play
 • Գ > Գարեջուր > Öl
  Play
 • Դ > Դանակ > En kniv
  Play
 • Ե > Ե՞րբ ես եկել այստեղ > När kom du hit?
  Play
 • Զ > Զրո > Noll
  Play
 • Ը > Ընթրիք > Middag
  Play
 • Թ > Թեյ > Te
  Play
 • Ժ > Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում > Hur dags åker du?
  Play
 • Ի > Ի՞նչ ազգության ես > Vilken nationalitet är du?
  Play
 • Լ > Լավ միտք է > Det är en bra idé
  Play
 • Խ > Խեցեմորթներ > Skaldjur
  Play
 • Ծ > Ծնունդդ շնորհավոր > Grattis på födelsedagen!
  Play
 • Կ > Կա ջուր կամ մրգի հյութ > Det finns vatten och juice
  Play
 • Հ > Հազար > Ett tusen
  Play
 • Ճ > Ճաշացանկը, խնդրեմ > Menyn, tack!
  Play
 • Մ > Մակարոնով > Med pasta
  Play
 • Յ > Յոթ > Sju
  Play
 • Ն > Նա իր տանն է > Han är hemma
  Play
 • Շ > Շաբաթ > Lördag
  Play
 • Ո > Ո՞ր երկրից ես > Vilket land kommer du ifrån?
  Play
 • Չ > Չարժե: Բարի ճանապարհ > Varsågod! Trevlig resa!
  Play
 • Պ > Պահեստային ելք > Nödutgång
  Play
 • Ջ > Ջուր > Vatten
  Play
 • Ռ > Ռեստորան > Restaurangen
  Play
 • Ս > Սա գյուղ է > Det är en by
  Play
 • Վ > Վաթսուն > Sextio
  Play
 • Տ > Տաս > Tio
  Play
 • Ց > Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո > Vill du gå ut ikväll?
  Play
 • Փ > Փաստաթղթեր > Handlingar
  Play
 • Ք > Քաղաքի կենտրոն > Centrum
  Play
 • Օ > Օգնության կետ > Första hjälpen
  Play