Læring Albansk

1

Fremdrift  0%
Fremdrift #1 0%
Fremdrift #2 0%
Start en ny quiz
Viktige uttrykk Shprehi të përgjithshme #1 #2
1 Hei! Mirëdita
miɾədita
2 God kveld Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Ha det Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Vi ses senere Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ja Po
6 Nei Jo
7 Takk! Faleminderit!
falεmindεɾit
8 Tusen takk! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
9 Takk for hjelpen Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
10 Vær så god Ju lutem!
ju lutεm
11 OK Në rregull
nə rεɡuɫ
12 Hva koster det? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
13 Unnskyld! Më falni!
mə falni
14 Jeg forstår ikke Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
15 Jeg har forstått Kuptova!
kuptɔva
16 Jeg vet ikke Nuk e di!
nuk ε di
17 Forbudt Ndalohet!
ndalɔhεt
18 Unnskyld, hvor er toalettet? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
19 Godt nyttår! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
20 Gratulerer med dagen! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
21 Gratulerer! Urime!
uɾimε

Utskriftsvennlig versjon - Albansk (Ordforråd) ↗

17 temaer
17 temaer

Viktige uttrykk

Samtale

Ǻ lære

Fargene

Tallene

Tidsanvisninger

Taxi

Følelser

Familie

Bar

Restaurant

Avskjed

Transport

Lete etter noen

Hotell

Strand

I tvilstilfeller