Your browser does not support JavaScript! Læring Kinesisk online - gratis Kinesisk leksjoner - Snakk

Læring Kinesisk

1

17 temaer
17 temaer

Viktige uttrykk

Viktige uttrykk
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Hei!
你好
nǐhǎo
God kveld
晚上好
wǎnshànghǎo
Ha det
再见
zàijiàn
Vi ses senere
回头见
huí tóu jiàn
Ja

shì
Nei
不是
búshì
Unnskyld meg!

qǐng
Takk!
谢谢
xièxiè
Tusen takk!
非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
Takk for hjelpen
谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
Vær så god
没关系
méiguànxì
OK

hǎo
Hva koster det?
多少钱?
duōshǎo qián
Unnskyld!
对不起!
duì bu qǐ
Jeg forstår ikke
我不懂
wǒ bù dǒng
Jeg har forstått
我懂了
wǒ dǒng le
Jeg vet ikke
我不知道
wǒ bù zhīdào
Forbudt
禁止
jìnzhǐ
Unnskyld, hvor er toalettet?
请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
Godt nyttår!
新年好!
xīnnián hǎo
Gratulerer med dagen!
生日快乐!
shēngrìkuàilè
God Jul - God påske
节日快乐!
jiérì kuàilè
Gratulerer!
祝贺您!
zhùhè nínSamtale

Samtale
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Hei ! Hvordan går det med deg?
你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
Hei! Det går bra, takk
我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
Snakker du kinesisk?
你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
Nei, jeg snakker ikke kinesisk
不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
Bare litt
仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
Hvor kommer du fra?
你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
Hvilken nasjonalitet har du?
你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
Jeg er kinesisk
我是中国人
wǒ shì Zhōngguórén
Og du, bor du her ?
你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
Ja, jeg bor her
对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
Jeg heter Sarah, og du ?
我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
Julien
我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
Hva gjør du her?
你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
Jeg er på ferie
我在休假
wǒ zài xiūjià
Vi er på ferie
我们在休假
wǒmen zài xiūjià
Jeg er på forretningsreise
我在出差
wǒ zài chūchāi
Jeg jobber her
我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
Vi jobber her
我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
Vet du om noen bra restauranter?
哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
Finnes det et museum i nærheten?
附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
Hvor kan jeg få internettilgang?
到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎngǺ lære

Ǻ lære
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Vil du lære litt norsk?
你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
Ja, gjerne!
好的!
hǎo de
Hva heter det?
这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
Det er et bord
这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
Et bord, forstår du?
桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
Jeg forstår ikke
我不懂
wǒ bù dǒng
Kan du gjenta, vær så snill?
请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
Kan du snakke litt saktere?
你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
Kan du skrive det, vær så snill?
你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
Jeg har forstått
我懂了
wǒ dǒng leFargene

Fargene
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Jeg liker fargen på dette bordet
我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
Det er rødt
这是红色的
zhè shì hóngsè de
Blå
蓝色
lánsè
Gul
黄色
huángsè
Hvit
白色
báisè
Svart
黑色
hēisè
Grønn
绿色
lǜsè
Oransje
橙色
chéngsè
Lilla
紫色
zǐ sè
Grå
灰色
huīsèTallene

Tallene
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Null

líng
En

To

èr
Tre

sān
Fire

Fem

Seks

liù
Sju

Ǻtte

Ni

jiǔ
Ti

shí
Elleve
十一
shíyī
Tolv
十二
shí'èr
Tretten
十三
shísān
Fjorten
十四
shísì
Femten
十五
shíwǔ
Seksten
十六
shíliù
Sytten
十七
shíqī
Atten
十八
shíbā
Nitten
十九
shíjiǔ
Tjue
二十
èrshí
Tjueen
二十一
èrshíyī
Tjueto
二十二
èrshíèr
Tjuetre
二十三
èrshísān
Tjuefire
二十四
èrshísì
Tjuefem
二十五
èrshíwǔ
Tjueseks
二十六
èrshíliù
Tjuesju
二十七
èrshíqī
Tjueåtte
二十八
èrshíbā
Tjueni
二十九
èrshíjiǔ
Tretti
三十
sānshí
Trettien
三十一
sānshí yī
Trettito
三十二
sānshí èr
Trettitre
三十三
sānshí sān
Trettifire
三十四
sānshí sì
Trettifem
三十五
sānshí wǔ
Trettiseks
三十六
sānshí liù
Førti
四十
sìshí
Femti
五十
wǔshí
Seksti
六十
liùshí
Sytti
七十
qīshí
Ǻtti
八十
bāshí
Nitti
九十
jiǔshí
Hundre
一百
yībǎi
Hundreogfem
一百零五
yībǎi líng wǔ
To hundre
二百
èrbǎi
Tre hundre
三百
sānbǎi
Firehundre
四百
sìbǎi
Tusen
一千
yīqiān
Ett tusen fem hundre
一千五百
yīqiān wǔbǎi
To tusen
二千
èrqiān
Ti tusen
一万
yīwànTidsanvisninger

Tidsanvisninger
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Når kom du hit?
你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
I dag
今天
jīntiān
I går
昨天
zuótiān
For to dager siden
两天前
liǎng tiān qián
Hvor lenge skal du bli her?
你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
Jeg drar i morgen
我明天走
wǒ míngtiān zǒu
Jeg drar i over i morgen
我后天走
wǒ hòutiān zǒu
Jeg drar om tre dager
我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
Mandag
星期一
xīngqīyī
Tirsdag
星期二
xīngqīèr
Onsdag
星期三
xīngqīsān
Torsdag
星期四
xīngqīsì
Fredag
星期五
xīngqīwǔ
Lørdag
星期六
xīngqīliù
Søndag
星期天
xīngqītiān
Januar
1月
yī yuè
Februar
2月
èr yuè
Mars
3月
sān yuè
April
4月
sì yuè
Mai
5月
wǔ yuè
Juni
6月
liù yuè
Juli
7月
qī yuè
August
8月
bā yuè
September
9月
jiǔ yuè
Oktober
10月
shí yuè
November
11月
shí yī yuè
Desember
12月
shí èr yuè
Når drar du?
你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
Klokka åtte om morgenen
早晨...八点
zǎochen bā diǎn
Kvart over åtte om morgenen
早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
Halv ni om morgenen
早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
Kvart på ni om morgenen
早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
Klokka seks om kvelden
晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
Jeg er sent ute
我迟到了
wǒ chídào leTaxi

Taxi
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Taxi!
出租车!
chūzū chē
Hvor skal du?
你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
Jeg skal til stasjonen
我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
Jeg skal til « Dag & Natt »-hotellet
我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
Kan du kjøre meg til flyplassen?
您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
Kan du ta bagasjen min?
您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
Er det langt herfra?
离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
Nei, det er like ved
不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
Ja, det er litt lengre borte
有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
Hvor mye koster det?
多少钱?
duōshǎo qián
Kjør meg dit, vær så snill
请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
Det er til høyre
朝右边
cháo yòubiān
Det er til venstre
朝左边
cháo zuǒbian
Det er rett frem
笔直走
bǐzhí zǒu
Det er her
到了
dào le
Det er den veien
在那儿
zài nà ér
Stopp!
停!
tíng
Ta den tiden du trenger
慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
Kan jeg få kvittering, vær så snill?
您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào maFølelser

Følelser
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Jeg liker landet ditt godt
我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
Jeg elsker deg
我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
Jeg er lykkelig
我很幸福
wǒ hěn xìngfú
Jeg er lei meg
我很难过
wǒ hěn nánguò
Jeg har det bra her
我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
Jeg fryser
我很冷
wǒ hěn lěng
Jeg er varm
我很热
wǒ hěn rè
Den er for stor
太大了
tài dà le
Den er for liten
太小了
tài xiǎo le
Den er perfekt
非常好
fēicháng hǎo
Vil du dra på byen i kveld?
今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
Jeg vil gjerne gå ut i kveld
我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
Det er en god idé
这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
Jeg har lyst til å ha det gøy
我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
Det er ikke en god idé
这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
Jeg har ikke lyst til å gå ut i kveld
今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
Jeg vil slappe av
我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
Har du lyst til å trene?
你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
Ja, jeg trenger å avreagere
是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
Jeg spiller tennis
我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
Nei takk, jeg er ganske sliten
不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèiFamilie

Familie
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Har du familie her?
你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
Min far
我的父亲
wǒde fùqīn
Min mor
我的母亲
wǒde mǔqīn
Min sønn
我的儿子
wǒde érzi
Min datter
我的女儿
wǒde nǚer
En bror
一个哥哥
yī gè gēgē
弟弟
yi gè dìdì
En søster
一个姐姐
yī gè jiějiě
妹妹
yi gè mèimei
En venn
一个朋友
yī gè péngyou
En venninne
一个朋友
yī gè péngyou
Min venn
我的男朋友
wǒde nánpéngyou
Min venninne
我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
Min mann
我的丈夫
wǒde zhàngfu
Min kone
我的妻子
wǒde qīziBar

Bar
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
I baren
酒吧
jiǔbā
Vil du drikke noe ?
你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
Drikke

Glass
杯子
bēizi
Det vil jeg gjerne
好的,谢谢
hǎo de xièxiè
Hva vil du ha ?
你喝什么?
nǐ hē shénme
Hva har dere å drikke?
有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
De har vann eller jus
有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
Vann

shuǐ
Kan jeg få isbiter, vær så snill?
能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
Isbiter
冰块
bīng kuài
Kakao
巧克力
qiǎokèlì
Melk
牛奶
niúnǎi
Te

chá
Kaffe
咖啡
kāfēi
Med sukker
加糖
jiā táng
Med krem
加奶油
jiā nǎiyóu
Vin
葡萄酒
pútáojiǔ
Øl
啤酒
píjiǔ
En kopp te, takk
请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
En øl, takk
请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
Hva vil du ha å drikke?
您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
To kopper te, takk
请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
To øl, takk
请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
Ingenting, takk
什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
Skål!
干杯
gānbēi
Skål!
为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
Kan vi få regningen, vær så snill?
我要买单
wǒ yào mǎi dān
Hvor mye ble det?
一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
Tjue euro
二十欧元
èrshí ōuyuán
Jeg spanderer
我请你
wǒ qǐng nǐRestaurant

Restaurant
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
På restaurant
餐馆
cānguǎn
Vil du spise ?
你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
Ja, gjerne
是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
Spise
吃饭
chīfàn
Hvor kan vi spise?
我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
Hvor kan vi spise lunsj?
我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
Middag
晚餐
wǎncān
Frokost
早餐
zǎocān
Unnskyld!
对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
Kan vi få menyen?
请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
Vær så god, her er menyen
这是菜单!
zhè shì càidān
Hva vil du ha? Kjøtt eller fisk?
你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
Med ris
再加饭
zài jiā fàn
Med pasta
再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
Poteter
土豆
tǔdòu
Grønnsaker
蔬菜
shūcài
Eggerøre - speilegg - bløtkokt egg
炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
Brød
面包
miànbāo
Smør
黄油
huángyóu
En salat
一份色拉
yī fèn sè lā
En dessert
一份甜点
yī fèn tián diǎn
Frukt
水果
shuǐguǒ
Kan jeg få en kniv, vær så snill?
请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
Ja, det skal du få
有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
En kniv

dāo
En gaffel

chā
En skje
勺子
sháozi
Er det en varm rett?
这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
Ja, og veldig sterk!
是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
Varm

Kald

lěng
Sterk

Jeg vil ha fisk!
我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
Jeg også
我也一样
wǒ yě yīyàngAvskjed

Avskjed
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Det er sent! Jeg må gå
天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
Kan vi møtes igjen?
我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
Ja, gjerne
当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
Jeg bor på denne adressen
这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
Har du et telefonnummer?
有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
Ja, vær så god
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Jeg har hatt det kjempehyggelig
和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
Ja, det var hyggelig å møte deg
我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
Vi sees snart
希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
Jeg håper det
我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
Ha det bra!
再见!
zàijiàn
Sees i morgen!
明天见!
míngtiān jiàn
Ha det!
再见!
zàijiànTransport

Transport
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Unnskyld, jeg ser etter et busstopp
对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Hva koster en billett til « Solbyen »?
请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Hvor skal dette toget?
请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Stopper dette toget i « Solbyen »?
这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Når går toget til « Solbyen »?
去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Når kommer toget til « Solbyen »?
去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
En billett til « Solbyen », vær så snill
我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Har du togtidene?
您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
Busstidene
汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
Hvilket tog går til « Solbyen »?
请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Det er det toget der
就是这列
jiùshì zhè liè
Takk!
谢谢
xièxiè
Det var så lite God tur!
不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
Verkstedet
修车库
xiū chēkù
Bensinstasjonen
加油站
jiāyóu zhàn
Full tank, takk
请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Sykkel
自行车
zìxíngchē
Sentrum
市中心
shì zhōngxīn
Forstaden
郊区
jiāoqū
Det er en stor by
这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
Det er en landsby
这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
Et fjell
一座山
yīzuòshān
En innsjø
一条湖
yī tiáo hú
(På) landet
乡村
xiāngcūnLete etter noen

Lete etter noen
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Er Sarah hjemme?
请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
Ja, hun er her
是的,她在
shìde tā zài
Hun er gått ut
她出去了
tā chūqù le
Du kan ringe henne på mobilen
您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Vet du hvor jeg kan treffe henne?
您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Hun er på jobb
她在上班
tā zài shàngbān
Hun er hjemme
她在家
tā zàijiā
Unnskyld, er Julien hjemme?
请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
Ja, han er her
是的,他在
shìde tā zài
Han er gått ut
他出去了
tā chūqù le
Vet du hvor jeg kan treffe han?
您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Du kan ringe han på mobilen
您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Han er på jobb
他在上班
tā zài shàngbān
Han er hjemme
他在家
tā zàijiāHotell

Hotell
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Hotellet
酒店
jiǔdiàn
Leilighet
公寓
gōngyù
Velkommen!
欢迎
huānyíng
Har dere et ledig rom?
您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
Er det bad på rommet?
房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
Foretrekker du to enkeltsenger?
您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
Bad med badekar - med balkong - med dusj
房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
Rom med frokost
住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
Hva koster det for en natt?
住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
Jeg vil gjerne se rommet først, takk!
我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
Ja, selvfølgelig!
当然可以!
dāngrán kěyǐ
Takk, rommet er veldig fint
谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
Ok, kan jeg reservere for i kveld?
好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
Det er litt for dyrt for meg
太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
Kan du ta bagasjen min, vær så snill?
请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
Hvor ligger rommet mitt?
我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
Det ligger i andre etasje
在二楼
zài èr lóu
Er det heis?
有电梯吗?
yǒu diàntī ma
Heisen ligger til venstre
电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
Heisen ligger til høyre
电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
Hvor ligger vaskeriet?
洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
Det er i første etasje
在底楼
zài dǐ lóu
Første etasje
底楼
dǐ lóu
Rom
房间
fángjiān
Renseri
干洗店
gānxǐ diàn
Frisørsalong
美发厅
měi fà tīng
Parkeringsplass
停车场
tíngchēchǎng
Hvor ligger møterommet?
我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
Møterommet
会议室
huìyì shì
Bassenget er oppvarmet
游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
Bassenget
游泳池
yóuyǒngchí
Vekk meg klokken 7, vær så snill
请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
Nøkkelen, takk
请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
Passet, takk
请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
Er det noen beskjeder til meg?
有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
Ja, vær så god
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Nei, du har ingen beskjeder
没有
méiyǒu
Hvor kan jeg veksle?
在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
Kan du veksle for meg?
您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle?
行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎoStrand

Strand
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Stranda
海滩
hǎitān
Vet du hvor jeg kan kjøpe en ball?
您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
Det ligger en butikk i den retningen
往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
En ball
足球
zúqiú
En kikkert
望远镜
wàngyuǎnjìng
En hatt
太阳帽
tàiyáng mào
Hånduk
浴巾
yùjīn
Sandaler
拖鞋
tuōxié
Bøtte
塑料桶
sùliào tǒng
Solkrem
防晒霜
fángshàishuāng
Badebukse
游泳裤
yóuyǒng kù
Solbriller
太阳眼镜
tài
Sjømat
贝壳类
bèiké lèi
Sole seg
太阳浴
tàiyáng yù
Solfylt
阳光明媚
yángguāng míngmèi
Solnedgang
日落
rìluò
Parasoll
遮阳伞
zhē yángsǎn
Sol
太阳
tàiyáng
Solbrenthet
中暑
zhòngshǔ
Er det farlig å svømme her?
这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
Nei, det er ikke farlig
不,不危险
bù, bù wēixiǎn
Ja, det er forbudt å bade her
对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
Svømme
游泳
yóuyǒng
Svømming
游泳
yóuyǒng
Bølge
海浪
hǎi làng
Hav
大海
dàhǎi
Dyne
沙丘
shāqiū
Sand

shā
Hvordan blir været i morgen?
明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
Været slår om
天气要变了
tiānqì yào biàn le
Det blir regn
要下雨
yào xiàyǔ
Det blir sol
要出太阳
yào chū tàiyáng
Det blir mye vind
要刮大风
yào guā dà fēng
Badedrakt
游泳衣
yóuyǒng yī
Skygge
影子
yǐngziI tvilstilfeller

I tvilstilfeller
Fremdrift
0%
Start en ny quiz
Q1
Kan du hjelpe meg, vær så snill?
能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
Jeg har gått meg bort
我迷路了
wǒ mílù le
Hva vil du?
您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
Hva har skjedd?
发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
Hvor kan jeg finne en tolk?
在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
Hvor er nærmeste apotek?
最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
Kan du ringe en lege, vær så snill?
请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
Hvilke medisiner tar du?
目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
Et sykehus
一所医院
yī suǒ yīyuàn
Et apotek
一家药房
yī jiā yàofáng
En lege
一位医生
yī wèi yīshēng
Medisinsk nødhjelp
医疗服务
yīliáo fúwù
Jeg har mistet identitetspapirene mine
我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
Noen har stjålet identitetspapirene mine
我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
Hittegodskontor
失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
Førstehjelpsstasjon
医务室
yīwù shì
Nødutgang
紧急出口
jǐnjí chūkǒu
Politi
警察局
jǐngchájú
Identitetspapirer
身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
Penger

qián
Pass
护照
hùzhào
Bagasje
行李
xíngli
Nei takk, det går bra
不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
La meg være (i fred)
别烦我!
bié fán wǒ
Gå vekk!
走开!
zǒukāi