Læring Kinesisk

1

Fremdrift 0%
Fremdrift 1 0%
Fremdrift 2 0%
Start en ny quiz
Viktige uttrykk 主要的表达方式 1 2
1 Hei! 你好
nǐhǎo
2 God kveld 晚上好
wǎnshànghǎo
3 Ha det 再见
zàijiàn
4 Vi ses senere 回头见
huí tóu jiàn
5 Ja
shì
6 Nei 不是
búshì
7 Takk! 谢谢
xièxiè
8 Tusen takk! 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
9 Takk for hjelpen 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
10 Vær så god 没关系
méiguànxì
11 OK
hǎo
12 Hva koster det? 多少钱?
duōshǎo qián
13 Unnskyld! 对不起!
duì bu qǐ
14 Jeg forstår ikke 我不懂
wǒ bù dǒng
15 Jeg har forstått 我懂了
wǒ dǒng le
16 Jeg vet ikke 我不知道
wǒ bù zhīdào
17 Forbudt 禁止
jìnzhǐ
18 Unnskyld, hvor er toalettet? 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
19 Godt nyttår! 新年好!
xīnnián hǎo
20 Gratulerer med dagen! 生日快乐!
shēngrìkuàilè
21 Gratulerer! 祝贺您!
zhùhè nín

Utskriftsvennlig versjon - Kinesisk (Ordforråd) ↗

17 temaer
17 temaer

Viktige uttrykk

Samtale

Ǻ lære

Fargene

Tallene

Tidsanvisninger

Taxi

Følelser

Familie

Bar

Restaurant

Avskjed

Transport

Lete etter noen

Hotell

Strand

I tvilstilfeller