Bahasa Albania Kosakata

Video dengan kata-kata paling umum dalam bahasa Albania

Mengapa dan bagaimana belajar kosa kata Albania dengan audio?

Sebagai bahasa yang ada di banyak negara (terutama di Albania dan Kosovo, tetapi juga ada di Serbia dan Turki misalnya), Bahasa Albania akan sangat berguna di banyak petualangan jika anda terbiasa bepergian (Mund të më çoni në airport? / mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt? "Tolong, bisakah anda mengantar saya ke bandara?"). Albania juga negara dari "Ibunda Teresa", dan dengan demikian, negara tersebut harus menarik bagi pendukung dari kegiatan amal (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm? "Bisakah anda menolong saya?").

Untuk pembelajaran bahasa, kami sangat menyarankan tidak hanya catatan kosakata kami tetapi juga pilihan konten kami (novel, film, serial dan musik) untuk membiasakan anda dengan bahasanya. Memang, bahasa ini dianggap sebagai cabang tersendiri dalam klasifikasi bahasa Indo-Eropa, sehingga tidak memiliki bahasa terdekat untuk membantu anda....

Pilihan konten untuk memfokuskan diri dalam budaya Albania

Novel:

Film:

Serial:

Musik:

Berikut adalah pilihan 400 kata dan ungkapan yang berguna untuk memulai

Kata-kata dan ungkapan ini diklasifikasikan berdasarkan tema. Dengan mengklik tombol Quiz atau Courses, anda akan memiliki akses gratis ke pelatihan penuh bahasa Albania. Dengan mengklik tombol printer, anda dapat mencetak seluruh tema dari ungkapan. Konten ini tidak dikenai biaya.

1 - Kata kata penting

Kata kata penting
Kuis
Pelajari
1 Selamat pagi Mirëdita
miɾədita
2 Selamat malam Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Sampai jumpa  Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Sampai nanti Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ya Po
6 Tidak Jo
7 Terimah kasih Faleminderit!
falεmindεɾit
8 Terima kasih banyak Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
9 Terima kasih atas bantuan anda Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
10 Kembali kasih Ju lutem!
ju lutεm
11 Perkataan yang lebih akrab Asgjë!
asɟə
12 Setuju Në rregull
nə rεɡuɫ
13 Dengan kata lain Dakord
dakɔɾd
14 Boleh saya tahu berapa harganya Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
15 Dengan kata lain Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
16 Maaf Më falni!
mə falni
17 Saya tidak mengerti Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
18 Saya mengerti Kuptova!
kuptɔva
19 Saya tidak tahu Nuk e di!
nuk ε di
20 Dilarang Ndalohet!
ndalɔhεt
21 Boleh saya tahu dimana kamar kecil Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
22 Dengan kata lain Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
23 Selamat tahun baru Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
24 Dengan kata lain Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
25 Selamat ulang tahun Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
26 Selamat pesta Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
27 Selamat Urime!
uɾimε
28 Dengan kata lain Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - Diskusi

Diskusi
Kuis
Pelajari
1 Selamat pagi, apa kabar ? Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 Perkataan yang lebih akrab Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 Selamat pagi, baik baik terima kasih Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 Cuma sedikit aja Vetëm pak
vεtəm pak
5 Kamu datang dari negara yang mana Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
6 Perkataan yang lebih akrab Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
7 Apakah warga negara kamu Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
8 Perkataan yang lebih akrab Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 Saya orang Indonesia Unë jam indonezian
unə jam indɔnɛzian
10 Dan kamu, apakah kamu tinggal disini ? Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
11 Ya saya tinggal disini Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
12 Nama saya sarah, dan kamu ? Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
13 Dengan kata lain Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
14 Julien Zhyljen
Ʒyljεn
15 Kamu bikin apa disini ? Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
16 Perkataan yang lebih akrab Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
17 Saya sedang berlibur Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
18 Dengan kata lain Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
19 Kita sedang berlibur  Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
20 Dengan kata lain Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
21 Saya sedang dalam perjalanan untuk kerjaan  Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
22 Dengan kata lain Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
23 Saya bekerja disini Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
24 Kita bekerja disini Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
25 Dimana tempat yang enak untuk makan Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
26 Apakah ada musium di dekat sini ? Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
27 Dimana saya bisa dapet saluran internet? Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - Belajar

Belajar
Kuis
Pelajari
1 Apakah kamu ingin belajar sedikit kosa kata Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 Ya, dengan senang hati Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 Dengan kata lain Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 Apa namanya itu ? Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 Perkataan yang lebih akrab Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 Itu meja Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 Dengan kata lain Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 Meja, apakah kamu mengerti? Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 Saya tidak mengerti Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 Mohon diulang? Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 Apa kamu bisa bicara pelan-pelan? Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 Apa kamu bisa tulis kata itu? Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 Saya mengerti Kuptova!
kuptɔva4 - Warna

Warna
Kuis
Pelajari
1 Saya suka warna meja ini Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 Itu merah Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 Jika orang atau objek yang dimaksudkan adalah maskulin Është i kuq
əʃtə i kuc
4 Biru Blu
blu
5 Kuning E verdhë
ε vεɾðə
6 Jika orang atau objek yang dimaksudkan adalah maskulin I verdhë
i vεɾðə
7 Putih E bardhë
ε baɾðə
8 Jika orang atau objek yang dimaksudkan adalah maskulin I bardhë
i baɾðə
9 Hitam E zezë
ε zεzə
10 Jika orang atau objek yang dimaksudkan adalah maskulin I zi
i zi
11 Hijau Jeshile
jεʃilε
12 Oranye Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 Ungu Lejla
lεjla
14 Abu abu Gri
ɡɾi5 - Nomor

Nomor
Kuis
Pelajari
1 Enol Zero
zεɾɔ
2 Satu Një
ɲə
3 Dua Dy
dy
4 Tiga Tre
tɾε
5 Empat Katër
katəɾ
6 Lima Pesë
pεsə
7 Enam Gjashtë
ɟaʃtə
8 Tujuh Shtatë
ʃtatə
9 Delapan Tetë
tεtə
10 Sembilan Nëntë
nəntə
11 Sepuluh Dhjetë
ðjεtə
12 Sebelas Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 Dua belas Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 Tiga belas Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 Empat belas Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 Lima belas Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 Enam belas Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 Tujuh belas Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 Delapan belas Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 Sembilan belas Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 Dua puluh Njëzetë
ɲəzεtə
22 Dua puluh satu Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 Dua puluh dua Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 Dua puluh tiga Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 Dua puluh empat Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 Dua puluh lima Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 Dua puluh enam Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 Dua puluh tujuh Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 Dua puluh delapan Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 Dua pulu sembilan Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 Tiga puluh Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 Tiga puluh satu Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 Tiga puluh dua Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 Tiga puluh tiga Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 Tiga puluh empat Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 Tiga puluh lima Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 Tigu puluh enam Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 Empat pulu Dyzetë
dyzεt
39 Lima puluh Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 Enam puluh Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 Tujuh puluh Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 Delapan puluh Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 Sembilan puluh Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 Seratus Njëqind
ɲəcind
45 Seratu lima Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 Dua ratus Dyqind
dycind
47 Tiga ratus Treqind
tɾεcind
48 Empat ratus Katërqind
katəɾcind
49 Seribu Një mijë
ɲə mijə
50 Seribu lima ratus Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 Dua ribu Dy mijë
dymijə
52 Sepuluh ribu Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - Kata kata yang digunakan untuk

Kata kata yang digunakan untuk
Kuis
Pelajari
1 Kapan kamu tiba disini Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 Dengan kata lain Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 Hari ini Sot
sɔt
4 Kemarin Dje
djε
5 Dua hari yang lalu Ka dy ditë
ka dy ditə
6 Dengan kata lain Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 Berapa lama kamu tinggal disini Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 Dengan kata lain Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 Saya akan pergi lagi besok Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 Dengan kata lain Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 Saya akan pergi lagi besok lusa Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 Dengan kata lain Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 Saya akan pergi tiga hari lagi Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 Dengan kata lain Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 Senin E hënë
ε hənə
16 Selasa E martë
ε maɾtə
17 Rabu E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 Kamis E enjte
ε εɲtε
19 Jum'at E premte
ε pɾεmtε
20 Sabtu E shtunë
ε ʃtunə
21 Minggu E dielë
ε diεlə
22 Januari Janar
janaɾ
23 Februari Shkurt
ʃkuɾt
24 Maret Mars
maɾs
25 April Prill
pɾiɫ
26 Mei Maj
maj
27 Juni Qershor
cεɾʃɔɾ
28 Juli Korrik
kɔrik
29 Agustus Gusht
ɡuʃt
30 September Shtator
ʃtatɔɾ
31 Oktober Tetor
tεtɔɾ
32 November Nëntor
nəntɔɾ
33 Desember Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 Kamu pergi jam berapa ? Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 Perkataan yang lebih akrab Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 Jam delapan pagi Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 Jam delapan seperempat pagi Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 Dengan kata lain Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 Jam setengah sembilan pagi Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 Dengan kata lain Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 Jam sembilan kurang seperempat pagi Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 Jam enam malam Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 Saya terlambat Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - Taksi

Taksi
Kuis
Pelajari
1 Taksi Taksi!
taksi
2 Anda mau kemana Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 Saya mau pergi ke stasiun Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 Saya mau ke hotel « siang dan malam » Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 Anda bisa antar aku ke bandara udara? Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 Boleh saya minta anda untuk bawa koper saya Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 Apakah jauh dari sini Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 Tidak, dekat dari sini Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 Ya sedikit lebih jauh Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 Berapa kira-kira biayanya? Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 Mohon antar saya dialamat ini Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 Disebelah kanan Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 Disebelah kiri Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 Lurus Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 Disini Është këtu!
əʃtə kətu
16 Dengan kata lain Arritëm!
aritəm
17 Disana Është andej!
əʃtə andεj
18 Berhenti Ndalo!
ndalɔ
19 Jangan buru-buru Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 Dengan kata lain Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 Mohon minta kwitansi Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - Perasaan

Perasaan
Kuis
Pelajari
1 Aku senang sekali negara kamu Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 Saya cinta kamu Të dua
tə dua
3 Dengan kata lain Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 Saya bahagia Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 Saya sedih Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 Saya betah disini Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 Saya kedinginan Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 Saya kepanasan Kam vapë
kam vapə
9 Terlalu besar Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 Terlalu kecil Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 Sempurna Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 Kamu mau keluar nanti malam ? Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 Saya ingin keluar nanti malam Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 Ide yang bagus Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 Saya ingin bersenang senang Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 Itu bukan ide yang bagus Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 Saya tidak ingin keluar nanti malam Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 Saya mau istirahat Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 Kamu mau olah raga Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 Ya saya perlu bergerak Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 Saya main tenis Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 Tidak terimah kasih, saya sedikit lelah Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - Keluarga

Keluarga
Kuis
Pelajari
1 Kamu ada keluarga disini Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 Ayah saya Babai im
babai im
3 Dengan kata lain Im atë
im atə
4 Ibu saya Nëna ime
nəna imε
5 Dengan kata lain Ime më
imɛ mə
6 Putra saya Djali im
djali im
7 Dengan kata lain Im bir
im biɾ
8 Putri saya Vajza ime
vajza imε
9 Kakak laki laki Një vëlla
ɲə vəɫa
10 Kakak perempuan Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 Teman Një mik
ɲə mik
12 Teman Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 Teman saya Miku im
miku im
14 Teman saya Mikja ime
mikja imε
15 Perkataan yang lebih resmi Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 Suami saya Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 Dengan kata lain Im shoq
im ʃɔc
18 Istri saya Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 Dengan kata lain Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - Bar

Bar
Kuis
Pelajari
1 Bar Bari
baɾi
2 Apakah kamu mau pesan minum ? Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 Minum Të pish
tə piʃ
4 Gelas Gotë
ɡɔtə
5 Dengan senang hati Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 Kamu mau pesan apa ? Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 Ada minuman apa ? Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 Ada air atau jus buah Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 Air Ujë
ujə
10 Apakah saya boleh tambah es batu ? Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 Es batu Akull
akuɫ
12 Coklat Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 Susu Qumësht
cuməʃt
14 Teh Çaj
ʧaj
15 Kopi Kafe
kafε
16 Pakai gula Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 Pakai susu crem Me krem
mε kɾεm
18 Anggur merah Verë
vεɾə
19 Bir Birrë
birə
20 Boleh saya pesan satu teh Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 Boleh saya pesan satu bir Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 Mau minum apa kalian ? Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 Dengan kata lain Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 Boleh saya minta dua teh Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 Boleh saya minta dua bir Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 Saya tidak mau minum apa apa terimah kasih Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 Perkataan yang lebih resmi Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 Cheers Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 Perkataan yang lebih akrab Për ty!
pəɾ ty!
30 Cheers Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 Apakah saya boleh minta bon? Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 Berapa saya harus bayar anda? Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 Dua puluh euro Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 Saya yang undang Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - Restoran

Restoran
Kuis
Pelajari
1 Restoran Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 Apakah kamu mau makan? Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 Ya saya mau makan Po, dua
pɔ dua
4 Makan Të hash
tə haʃ
5 Dimana kita bisa makan ? Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 Dimana kita bisa makan siang Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 Dengan kata lain Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 Makan malam Darka
daɾka
9 Makan pagi Mëngjësi
mənɟεsi
10 Maaf, Ju lutem!
ju lutεm
11 Boleh saya minta menu Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 Ini menunya Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 Kamu lebih suka makan apa? Daging atau ikan Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 Pakai nasi Me oriz.
mε ɔɾiz
15 Pakai pasta Me makarona
mε makaɾɔna
16 Dengan kata lain Me pasta
mɛ pasta
17 Kentang Patate
patatε
18 Sayur Perime
pεɾimε
19 Telur dadar, telur mata sapi, telur rebus Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 Roti Bukë
bukə
21 Mentega Gjalpe
ɟalp
22 Selada Një sallatë
ɲə saɫatə
23 Pencuci mulut Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 Buah buahan Fruta
fruta
25 Boleh saya minta satu pisau Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 Dengan kata lain Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 Ya, saya ambil dan bawa secepatnya Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 Pisau Një thikë
ɲə θikə
29 Garpu Një pirun
ɲə piɾun
30 Sendok Një lugë
ɲə luɡə
31 Apakah itu hidangan panas Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 Ya, dan sangat pedas juga Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 Panas E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 Dingin E ftohtë
ε ftɔhtə
35 Pedas Pikante
pikantε
36 Saya akan pesan ikan Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 Saya juga sama Edhe unë
εðε unə12 - Perpisahan

Perpisahan
Kuis
Pelajari
1 Sudah malam, saya harus pergi Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 Kapan kita bisa ketemu lagi ? Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 Ya dengan senang hati Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 Saya tinggal di alamat ini Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 Kamu punya nomor telepon ? Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 Ya ini nomornya Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 Terimah kasih,pertemuan ini sangat berkesan Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 Saya juga, saya senang ketemu dengan kamu Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 Pasti kita akan ketemu lagi secepatnya Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 Saya harap juga Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 Sampai jumpa Mirupafshim
miɾupafʃim
12 Sampai besok Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 Halo Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - Transportasi

Transportasi
Kuis
Pelajari
1 Permisi, saya sedang mencari tempat pemberhentian bis Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 Boleh saya tanya berapa harga karcis untuk pergi « ke kota matahari » Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 Kereta ini pergi kearah mana? Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 Apakah kereta ini berhenti di « kota matahari » A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 Kereta menuju « kota matahari » akan berangkat jam berapa? Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 Jam berapa tiba kereta yang menuju kota matahari? Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 Boleh saya beli satu karcis untuk « kota matahari »? Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 Apakah anda punya jadwal kereta? A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 Jadwal bis Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 Boleh saya tanya, kereta yang mana yang akan pergi ke kota matahari Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 Kereta yang ini Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 Terimah kasih Faleminderit!
falεmindεɾit
13 Sama sama.Selamat Jalan Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 Garasi reparasi Auto-servis
auto-sεɾvis
15 Perkataan yang lebih resmi Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 Pompa bensin Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 Penuh Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 Sepeda Biçikletë
biʧiklεtə
19 Pusat kota Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 Daerah pinggiran kota Periferia
pεɾifεɾia
21 Itu kota yang besar Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 Itu desa Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 Gunung Një mal
ɲə mal
24 Danau Një liqen
ɲə licen
25 Pedesaan Fshati
f ʃati14 - Mencari seseorang

Mencari seseorang
Kuis
Pelajari
1 Apakah sara ada disini Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 Ya dia disini Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 Dia keluar Ka dalë
ka dalə
4 Anda bisa telpon dia di hpnya Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 Apa anda tahu dimana saya bisa menemukan dia Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 Dia sedang di kantor Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 Dia sedang di rumahnya Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 Apakah julien ada disini Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 Ya dia disini Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 Dia keluar Ka dalë
ka dalə
11 Apa anda tahu dimana saya bisa menemukan dia Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 Anda bisa telpon dia di hpnya Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 Dia sedang di kantor Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 Dia sedang di rumahnya Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - Hotel

Hotel
Kuis
Pelajari
1 Hotel Hoteli
hɔtɛli
2 Apartemen Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 Selamat datang Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 Apakah ada kamar kosong? Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 Boleh saya tanya kalau di dalam kamar ada kamar mandinya A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 Anda lebih suka kamar dengan dua tempat tidur terpisah? Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 Perkataan yang lebih akrab Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 Anda ingin kamar dobel untuk dua orang? Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 Perkataan yang lebih resmi Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 Kamar dengan kamar mandi bathroom, teras/balkoni, shower Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 Kamar dan termasuk makan pagi Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 Berapa harganya untuk satu malam ? Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 Dengan kata lain Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 Mohon, boleh saya lihat kamarnya dulu Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 Dengan kata lain Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 Ya tentu saja Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 Terima kasih, kamarnya bagus sekali Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 Dengan kata lain Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 Baik, boleh saya pesan untuk malam ini? Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 Maaf, harganya sedikit terlalu mahal buat saya, terima kasih Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 Apakah anda bisa urus koper saya. Terima kasih Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 Dengan kata lain Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 Dimana kamar saya? Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 Kamarnya di lantai pertama Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 Disini ada lift ? Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 Lift ada disebelah kanan anda Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 Lift ada disebelah kiri anda Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 Dimana laundry Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 Laundry ada dilantai dasar Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 Lantai dasar Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 Kamar Dhomë
ðɔmə
32 Laundry Patrim kimik
pastɾim kimik
33 Salon rambut Parukeri
paɾukεɾi
34 Parking mobil Parking
paɾkinɡ
35 Kita ketemu di ruang rapat? Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 Ruang rapat Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 Kolam renang dipanaskan Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 Kolam renang Pishina
piʃina
39 Mohon saya ingin dibangunkan jam tujuh pagi Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 Mohon kuncinya Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 Mohon passnya Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 Apakah ada pesan buat saya Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 Ya, ini Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 Tidak, tidak ada pesan untuk anda Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 Dimana saya bisa tukar uang? Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 Apakah saya bisa tukar uang recehan dengan anda? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 Ya, berapa anda ingin tukar? Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 Dengan kata lain Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - Pantai

Pantai
Kuis
Pelajari
1 Pantai Plazhi
plaʒi
2 Anda tahu dimana saya bisa beli balon Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 Ada toko di jalan ini Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 Balon Një top
ɲə tɔp
5 Teropong Dylbi
dylbi
6 Topi Kapele
kapεle
7 Handuk Peshqir
pεʃciɾ
8 Sandal Sandale
sandalε
9 Ember Kovë
kɔvə
10 Creme pelindung matahari Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 Celana renang Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 Kaca mata hitam Syze dielli
syzε diεɫi
13 Udang Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 Menjemur di matahari Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 Perkataan yang lebih akrab Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 Cerah Me diell
mε diεɫ
17 Sinonim Me diell
18 Matahari terbenam Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 Parasol Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 Matahari Diell
diεɫ
21 Sengatan matahari Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 Apakah berbahaya kalau berenang disini ? Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 Tidak, disini tidak berbahaya Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 Ya, dilarang berenang disini Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 Renang Notoj
nɔtɔj
26 Renang Not
nɔt
27 Ombak Valë
valə
28 Dengan kata lain Dallgë
daɫɡə
29 Laut Det
dεt
30 Bukit pasir Dunë
dunə
31 Pasir Rërë
ɾəɾə
32 Bagaimana cuacanya besok Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 Cuaca akan berubah Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 Nanti akan turun hujan Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 Nanti akan ada matahari Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 Nanti akan ada banyak angin Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 Baju renang Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 Bayangan Hije
hijɛ17 - KeluargaKalau ada masalah

KeluargaKalau ada masalah
Kuis
Pelajari
1 Apakah anda bisa membantu saya? Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 Saya tersesat Kam humbur
kam humbuɾ
3 Anda mau apa ? Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 Apa yang terjadi Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 Dimana saya bisa menemukan penterjemah Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 Dimana apotik yang paling dekat Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 Said in the north Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 Apakah anda bisa telpon dokter Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 Anda sedang dalam pengobatan apa saat ini Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 Rumah sakit Një spital
ɲə spital
11 Apotik Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 Said in the north Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 Dokter Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 Dengan kata lain Një mjek
ɲə mjɛk
15 Service kedokteran Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 Saya kehilangan surat surat penting Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 Surat surat penting saya dicopet Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 Pos untuk barang hilang Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 Pos darurat Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 Pintu keluar Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 Polisi Policia
pɔliʦia
22 Surat-surat Dokumenta
dɔkumεnta
23 Uang Para
paɾa
24 Paspor Pasaportë
pasapɔɾtə
25 Koper Bagazhe
baɡaʒε
26 Tidah usah,terima kasih Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 Maaf, jangan diganggu Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 Dengan kata lain Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 Pergi Nisuni!
nisuni
Unduh mp3 dan pdf
MP3 + PDF

Unduh semua idiom dan frasa

Demo GratisMulai

Unduh mp3 dan pdf