Terjemahan / Transportasi


Pelajari bahasa albania - Transportasi
Pelajari bahasa albania - Transportasi
www.loecsen.com

Bahasa Indonesia Bahasa Albania
Permisi, saya sedang mencari tempat pemberhentian bis Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit. - ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
Boleh saya tanya berapa harga karcis untuk pergi « ke kota matahari » Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem? - sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Kereta ini pergi kearah mana? Ku shkon ky tren, ju lutem? - ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
Apakah kereta ini berhenti di « kota matahari » A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? - a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
Kereta menuju « kota matahari » akan berangkat jam berapa? Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? - kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Jam berapa tiba kereta yang menuju kota matahari? Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? - kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Boleh saya beli satu karcis untuk « kota matahari »? Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. - ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
Apakah anda punya jadwal kereta? A i keni oraret e trenave? - a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
Jadwal bis Orari i autobusave - ɔɾaɾi i autɔbusavε
Boleh saya tanya, kereta yang mana yang akan pergi ke kota matahari Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? - ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Kereta yang ini Është ai atje - əʃtə ai atjε
Terimah kasih Faleminderit! - falεmindεɾit
Sama sama.Selamat Jalan Asgjë. Rrugë të mbarë! - asɟə. ruɡə tə mbaɾə
Garasi reparasi Garazh; Ofiçinë - garazh; ɔfiʧinə
Pompa bensin Pikë karburanti - pikə kaɾbuɾanti
Penuh Mbusheni plot, ju lutem. - mbuʃeni plɔt, ju lutεm
Sepeda Biçikletë - biʧiklεtə
Pusat kota Qendra e qytetit - cεndɾa ε cytεtit
Daerah pinggiran kota Periferia - pεɾifεɾia
Itu kota yang besar Është një qytet i madh - əʃtə ɲə cytεt i mað
Itu desa Është një fshat - əʃtə ɲə fʃat
Gunung Një mal - ɲə mal
Danau Një liqen - ɲə licen
Pedesaan Fshati - f ʃati
( 0 penilaian )

Komentar Anda dipersilakan!

Tampilkan Komentar