Bahasa Birman > Alfabet

Alfabet : Bahasa Birman

Bahasa BirmanBahasa Indonesia
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Topi
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
Garpu
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Selamat
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Saya akan pesan ikan
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Apakah kamu ingin belajar sedikit kosa kata
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
Daerah pinggiran kota
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Juli
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Makan malam
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Pos darurat
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Selamat
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
Berapa harganya untuk satu malam ?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Mohon diulang?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
Saya tinggal di alamat ini
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Penuh
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Cuma sedikit aja
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Laut
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Gelas
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Rabu
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
Jadwal bis
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
Tidak terimah kasih, saya sedikit lelah
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
Anda mau kemana
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Apakah anda punya jadwal kereta?
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
Teh
30
ိုင္
[ waiN ]
Anggur merah
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
Cheers
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Sayur
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Kamar
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
Cuaca akan berubah
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Topi
39
ျပီ
[ a pa ril ]
April
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
Agustus
41