vārdnīca > Albāņu valoda

1 - Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Tests
Mācīties
1 Labdien Mirëdita
miɾədita
2 Labvakar Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Uz redzēšanos Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Uz tikšanos Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Po
6 Jo
7 Atvainojiet Ju lutem...!
ju lutεm
8 Paldies Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Liels paldies! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Pateicos par palīdzību Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Lūdzu Ju lutem!
ju lutεm
12 Sarunvalodā Asgjë!
asɟə
13 Labi Në rregull
nə rεɡuɫ
14 Cits formulējums Dakord
dakɔɾd
15 Cik tas maksā, lūdzu? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Cits formulējums Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Piedodiet! Më falni!
mə falni
18 Es nesaprotu Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 Es sapratu Kuptova!
kuptɔva
20 Es nezinu Nuk e di!
nuk ε di
21 Aizliegts Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Kur ir tualete, lūdzu? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Cits formulējums Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Laimīgu Jauno Gadu! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Cits formulējums Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 Daudz laimes dzimšanas dienā! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 Priecīgus svētkus! Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Apsveicu! Urime!
uɾimε
29 Cits formulējums Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - Saruna

Saruna
Tests
Mācīties
1 Labdien! Kā tev iet? Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 Sarunvalodā Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 Labdien! Paldies, labi Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 Vai tu runā albāniski? Flet shqip?
5 Nē, es nerunāju albāniski Jo, unë nuk flas shqip.
6 Tikai mazliet Vetëm pak
vεtəm pak
7 No kuras valsts tu esi? Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
8 Sarunvalodā Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 Kāda ir tava nacionalitāte? Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
10 Sarunvalodā Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
11 Es esmu latvietis Unë jam letonez
unə jam lɛtɔnɛz
12 Ja runā sieviete Unë jam letoneze
13 Un tu, vai tu dzīvo šeit? Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
14 Jā, es dzīvoju šeit Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
15 Mani sauc Sāra, un tevi? Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
16 Cits formulējums Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
17 ?iljēns Zhyljen
Ʒyljεn
18 Ar ko tu šeit nodarbojies? Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
19 Sarunvalodā Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
20 Esmu atvaļinājumā Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
21 Cits formulējums Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
22 Esam atvaļinājumā Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
23 Cits formulējums Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
24 Esmu komandējumā Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
25 Cits formulējums Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
26 Es šeit strādāju Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
27 Mēs šeit strādājam Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
28 Tu zini labu vietu, kur var paēst? Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
29 Vai netālu ir kāds muzejs? Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
30 Kur var pieslēgties internetam? Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - Vēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Tests
Mācīties
1 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 Jā, labi! Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 Cits formulējums Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 Kā tas saucās? Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 Sarunvalodā Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 Tas ir galds Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 Cits formulējums Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 Galds, saproti Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 Es nesaprotu Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 Tu vari atkārtot, lūdzu? Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 Es sapratu Kuptova!
kuptɔva4 - Krāsas

Krāsas
Tests
Mācīties
1 Man patīk šī galda krāsa Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 Tas ir sarkans Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 Ja persona vai objekts, uz kuru norāda, ir vīriešu dzimtas Është i kuq
əʃtə i kuc
4 Zils Blu
blu
5 Dzeltens E verdhë
ε vεɾðə
6 Ja persona vai objekts, uz kuru norāda, ir vīriešu dzimtas I verdhë
i vεɾðə
7 Balts E bardhë
ε baɾðə
8 Ja persona vai objekts, uz kuru norāda, ir vīriešu dzimtas I bardhë
i baɾðə
9 Melns E zezë
ε zεzə
10 Ja persona vai objekts, uz kuru norāda, ir vīriešu dzimtas I zi
i zi
11 Zaļš Jeshile
jεʃilε
12 Oranžs Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 Violets Lejla
lεjla
14 Pelēks Gri
ɡɾi5 - Skaitļi

Skaitļi
Tests
Mācīties
1 Nulle Zero
zεɾɔ
2 Viens Një
ɲə
3 Divi Dy
dy
4 Trīs Tre
tɾε
5 Četri Katër
katəɾ
6 Pieci Pesë
pεsə
7 Seši Gjashtë
ɟaʃtə
8 Septiņi Shtatë
ʃtatə
9 Astoņi Tetë
tεtə
10 Deviņi Nëntë
nəntə
11 Desmit Dhjetë
ðjεtə
12 Vienpadsmit Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 Divpadsmit Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 Trīspadsmit Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 Četrpadsmit Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 Piecpadsmit Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 Sešpadsmit Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 Septiņpadsmit Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 Astoņpadsmit Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 Deviņpadsmit Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 Divdesmit Njëzetë
ɲəzεtə
22 Divdesmit viens Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 Divdesmit divi Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 Divdesmit trīs Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 Divdesmit četri Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 Divdesmit pieci Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 Divdesmit seši Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 Divdesmit septiņi Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 Divdesmit astoņi Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 Divdesmit deviņi Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 Trīsdesmit Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 Trīsdesmit viens Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 Trīsdesmit divi Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 Trīsdesmit trīs Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 Trīsdesmit četri Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 Trīsdesmit pieci Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 Trīsdesmit seši Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 Četrdesmit Dyzetë
dyzεt
39 Piecdesmit Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 Sešdesmit Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 Septiņdesmit Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 Astoņdesmit Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 Deviņdesmit Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 Simts Njëqind
ɲəcind
45 Simts pieci Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 Divi simti Dyqind
dycind
47 Trīs simti Treqind
tɾεcind
48 Četri simti Katërqind
katəɾcind
49 Tūkstotis Një mijë
ɲə mijə
50 Tūkstotis pieci simti Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 Divi tūkstoši Dy mijë
dymijə
52 Desmit tūkstoši Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - Laiks

Laiks
Tests
Mācīties
1 Kad tu esi atbraucis šeit? Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 Cits formulējums Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 Šodien Sot
sɔt
4 Vakar Dje
djε
5 Divas dienas atpakaļ Ka dy ditë
ka dy ditə
6 Cits formulējums Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 Cik ilgi tu paliec šeit? Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 Cits formulējums Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 Es braucu prom rīt Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 Cits formulējums Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 Es braucu prom parīt Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 Cits formulējums Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 Es braucu prom pēc trim dienām Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 Cits formulējums Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 Pirmdiena E hënë
ε hənə
16 Otrdiena E martë
ε maɾtə
17 Trešdiena E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 Ceturtdiena E enjte
ε εɲtε
19 Piektdiena E premte
ε pɾεmtε
20 Sestdiena E shtunë
ε ʃtunə
21 Svētdiena E dielë
ε diεlə
22 Janvāris Janar
janaɾ
23 Februāris Shkurt
ʃkuɾt
24 Marts Mars
maɾs
25 Aprīlis Prill
pɾiɫ
26 Maijs Maj
maj
27 Jūnija Qershor
cεɾʃɔɾ
28 Jūlijs Korrik
kɔrik
29 Augusts Gusht
ɡuʃt
30 Septembris Shtator
ʃtatɔɾ
31 Oktobris Tetor
tεtɔɾ
32 Novembris Nëntor
nəntɔɾ
33 Decembris Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 Cikos tu brauc prom? Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 Sarunvalodā Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 Astoņos no rīta Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 Astoņos piecpadsmit no rīta Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 Cits formulējums Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 Astoņos trīsdesmit no rīta Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 Cits formulējums Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 Astoņos četrdesmit piecās no rīta Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 Sešos vakarā Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 Es kavēju Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - Taksometrs

Taksometrs
Tests
Mācīties
1 Taksi! Taksi!
taksi
2 Kūr Jūs braucat? Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 Man vajag uz staciju Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 Braucu uz Diennakts viesnīcu Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 Vai tas ir tālu? Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 Nē, tas ir tuvu Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 Jā, tas ir nedaudz tālāk Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 Cik tas maksās? Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 Aizvediet mani šeit, lūdzu Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 Tas ir pa labi Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 Tas ir pa kreisi Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 Tas ir taisni Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 Tas ir šeit Është këtu!
əʃtə kətu
16 Cits formulējums Arritëm!
aritəm
17 Tas ir tur Është andej!
əʃtə andεj
18 Apstājieties! Ndalo!
ndalɔ
19 Nesteidzieties Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 Cits formulējums Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - Emocijas

Emocijas
Tests
Mācīties
1 Man ļoti patīk tava zeme Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 Es tevi mīlu Të dua
tə dua
3 Cits formulējums Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 Esmu laimīgs Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 Esmu skumjš Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 Es labi jūtos šeit Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 Man ir auksti Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 Man ir karsti Kam vapë
kam vapə
9 Tas ir pārāk liels Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 Tas ir pārāk mazs Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 Tas ir perfekti Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 Laba doma Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 Gribu izklaidēties Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 Tā nav laba doma Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 Es negribu nekur iet šovakar Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 Es gribu atpūsties Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 Varbūt vēlies pasportot? Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 Jā, gribu iztrakoties! Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 Es spēlēju tenisu Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - Ģimene

Ģimene
Tests
Mācīties
1 Vai tev šeit ir radi? Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 Mans tēvs Babai im
babai im
3 Cits formulējums Im atë
im atə
4 Mana māte Nëna ime
nəna imε
5 Cits formulējums Ime më
imɛ mə
6 Mans dēls Djali im
djali im
7 Cits formulējums Im bir
im biɾ
8 Mana meita Vajza ime
vajza imε
9 Brālis Një vëlla
ɲə vəɫa
10 Māsa Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 Draugs Një mik
ɲə mik
12 Draudzene Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 Mans draugs Miku im
miku im
14 Mana draudzene Mikja ime
mikja imε
15 Oficiālā valodā Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 Mans vīrs Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 Cits formulējums Im shoq
im ʃɔc
18 Mana sieva Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 Cits formulējums Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - Bārs

Bārs
Tests
Mācīties
1 Bārs Bari
baɾi
2 Vēlies kaut ko iedzert? Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 Dzert Të pish
tə piʃ
4 Glāze Gotë
ɡɔtə
5 Labprāt Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 Ko tu ņemsi? Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 Ko Jūs piedāvājat iedzert? Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 Ir ūdens vai augļu sulas Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 Ūdens Ujë
ujə
10 Pielieciet ledu lūdzu Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 Ledu Akull
akuɫ
12 Šokolādi Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 Pienu Qumësht
cuməʃt
14 Tēju Çaj
ʧaj
15 Kafiju Kafe
kafε
16 Ar cukuru Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 Ar saldo krējumu Me krem
mε kɾεm
18 Vīnu Verë
vεɾə
19 Alu Birrë
birə
20 Tēju, lūdzu Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 Alu, lūdzu Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 Ko jūs dzersiet? Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 Cits formulējums Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 Divas tējas, lūdzu Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 Divus alus, lūdzu Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 Neko, paldies Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 Oficiālā valodā Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 Priekā! Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 Sarunvalodā Për ty!
pəɾ ty!
30 Uz veselību! Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 Sarēķiniet lūdzu Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 Cik man ir jāmaksā, lūzu? Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 Divdesmit eiro Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 Es uzsaucu Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - Restorāns

Restorāns
Tests
Mācīties
1 Restorāns Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 Tu gribi ēst? Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 Jā, labrāt Po, dua
pɔ dua
4 Ēst Të hash
tə haʃ
5 Kur mēs varam paēst? Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 Kur mēs varam paēst brokastis? Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 Cits formulējums Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 Vakariņas Darka
daɾka
9 Brokastis Mëngjësi
mənɟεsi
10 Lūdzu! Ju lutem!
ju lutεm
11 Ēdienkarti, lūdzu! Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 Lūk, ēdienkarte! Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 Ar rīsiem Me oriz.
mε ɔɾiz
15 Ar marakoniem Me makarona
mε makaɾɔna
16 Cits formulējums Me pasta
mɛ pasta
17 Kartupeļi Patate
patatε
18 Dārzeņi Perime
pεɾimε
19 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 Maize Bukë
bukə
21 Sviests Gjalpe
ɟalp
22 Lapu salāti Një sallatë
ɲə saɫatə
23 Deserts Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 Augļi Fruta
fruta
25 Vai Jūs varat iedot nazi? Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 Cits formulējums Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 Jā, tūlīt atnesīšu Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 Nazis Një thikë
ɲə θikə
29 Dakša Një pirun
ɲə piɾun
30 Karote Një lugë
ɲə luɡə
31 Tas ir siltais ēdiens? Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 Jā, un tajā ir daudz garšvielu Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 Silts E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 Auksts E ftohtë
ε ftɔhtə
35 Ass Pikante
pikantε
36 Es ņemšu zivi Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 Es arī Edhe unë
εðε unə12 - Atvadīšanās

Atvadīšanās
Tests
Mācīties
1 Ir vēls! Man ir jāiet! Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 Jā, ar prieku Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 Es dzīvoju šajā adresē Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 Vai tev ir tālruņa numurs Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 Jā, lūk Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 Man arī bija bija prieks tevi satikt Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 Mēs drīz atkal tiksimies Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 Es arī ceru Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 Uz redzēšanos Mirupafshim
miɾupafʃim
12 Līdz rītam! Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 Čau! Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - Transports

Transports
Tests
Mācīties
1 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 Kur iet šis vilciens, lūdzu? Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 Vai Jums ir vilcienu saraksts? A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 Autobusu saraksts Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 Tas ir šis Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 Paldies Faleminderit!
falεmindεɾit
13 Nav par ko. Patīkamu braucienu! Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 Autoserviss Auto-servis
auto-sεɾvis
15 Oficiālā valodā Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 Degvielas uzpildes stacija Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 Pilnu bāku, lūdzu Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 Ritenis Biçikletë
biʧiklεtə
19 Pilsētas centrs Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 Priekšpilsēta Periferia
pεɾifεɾia
21 Tā ir liela pilsēta Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 Tas ir ciems Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 Kalns Një mal
ɲə mal
24 Ezers Një liqen
ɲə licen
25 Lauki Fshati
f ʃati14 - Meklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Tests
Mācīties
1 Vai Sāra ir, lūdzu? Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 Jā, viņa ir šeit Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 Viņa ir izgājusi Ka dalë
ka dalə
4 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 Viņa ir darbā Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 Viņa ir mājās Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 Vai Žiljēns ir, lūdzu? Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 Jā, viņš ir šeit Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 Viņš ir izgājis Ka dalë
ka dalə
11 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 Viņš ir darbā Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 Viņš ir mājās Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - Viesnīcā

Viesnīcā
Tests
Mācīties
1 Viesnīca Hoteli
hɔtɛli
2 Dzīvoklis Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 Laipni lūdzam! Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 Vai Jums ir brīvs numurs? Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 Vai tajā ir vannas istaba? A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 Sarunvalodā Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 Oficiālā valodā Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 Istaba ar brokastīm Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 Cik maksā par vienu nakti? Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 Cits formulējums Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 Cits formulējums Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 Jā, protams! Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 Paldies. Man patīk istaba Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 Cits formulējums Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 Cits formulējums Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 Tā ir otrajā stāvā Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 Vai Jums ir lifts? Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 Lifts ir pa kreisi Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 Lifts ir pa labi Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 Kur atrodas veļas mazgātava? Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 Tā ir pirmajā stāvā Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 Pirmais stāvs Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 Istaba Dhomë
ðɔmə
32 Ķīmiskā tīrītava Patrim kimik
pastɾim kimik
33 Frizētava Parukeri
paɾukεɾi
34 Automašīnu stāvvieta Parking
paɾkinɡ
35 Tiekamies konferenču zālē? Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 Konferenču zāle Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 Baseins ir apsildāms Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 Baseins Pishina
piʃina
39 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 Atslēgu, lūdzu Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 Elektronisko atslēgu, lūdzu Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 Vai ir ziņojumi priekš manis? Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 Jā, lūdzu Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 Nē, priekš Jums nekā nav Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 Vai Jūs varētu man samainit naudu? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 Cits formulējums Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - Pludmale

Pludmale
Tests
Mācīties
1 Pludmale Plazhi
plaʒi
2 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 Uz to pusi ir veikals Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 Bumba Një top
ɲə tɔp
5 Binoklis Dylbi
dylbi
6 Naģene Kapele
kapεle
7 Dvielis Peshqir
pεʃciɾ
8 Zandales Sandale
sandalε
9 Spainis Kovë
kɔvə
10 Pretiedeguma krēms Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 Peldbikses - šorti Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 Saules brilles Syze dielli
syzε diεɫi
13 Vēžveidīgie Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 Sauļoties Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 Sarunvalodā Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 Saulains Me diell
mε diεɫ
17 Izteiciena sinonīms Me diell
18 Saulriets Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 Saulessargs Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 Saule Diell
diεɫ
21 Saules dūriens Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 Vai šeit ir bīstami peldēties? Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 Nē, nav bīstami Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 Jā, šeit ir aizliegts peldēties Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 Peldēt Notoj
nɔtɔj
26 Peldēšana Not
nɔt
27 Vilnis Valë
valə
28 Cits formulējums Dallgë
daɫɡə
29 Jūra Det
dεt
30 Kāpa Dunë
dunə
31 Smiltis Rërë
ɾəɾə
32 Kāds būs laiks rīt? Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 Laiks mainīsies Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 Būs lietus Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 Būs saule Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 Būs liels vējš Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 Peldkostīms Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 Ēna Hije
hijɛ17 - Ja ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Tests
Mācīties
1 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 Esmu apmaldījies Kam humbur
kam humbuɾ
3 Ko Jūs vēlaties? Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 Kas notika? Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 Kur es varu atrast tulku? Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 Kur atrodas tuvākā aptieka? Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 Tā runā ziemeļos Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 Slimnīca Një spital
ɲə spital
11 Aptieka Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 Tā runā ziemeļos Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 Ārsts Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 Cits formulējums Një mjek
ɲə mjɛk
15 Medicīniskā palīdzība Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 Es pazaudēju manus dokumentus Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 Man nozaga manus dokumentus Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 Atradumu birojs Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 Glābšanas dienests Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 Avārijas izeja Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 Policija Policia
pɔliʦia
22 Dokumenti Dokumenta
dɔkumεnta
23 Nauda Para
paɾa
24 Pase Pasaportë
pasapɔɾtə
25 Bagāža Bagazhe
baɡaʒε
26 Paldies, nevajag Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 Lieciet man mieru! Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 Cits formulējums Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 Ejiet! Nisuni!
nisuni
Lejupielādē mp3 un pdf
MP3 + PDF

Lejupielādē visus izteicienus un frāzes

Bezmaksas DemoSākt

Lejupielādē mp3 un pdf