vārdnīca > serbu valoda

1 - Pamatfrāzes
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Labdien 🔊 Dobar dan dobar dan
🔊 Labdien 🔊 Dobro jutro dobro youtro
🔊 Labvakar 🔊 Dobro veče dobro vetche
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Uz tikšanos 🔊 Vidimo se Vidimo sé
🔊 Jā 🔊 Da da
🔊 Nē 🔊 Ne ne
🔊 Atvainojiet 🔊 Molim vas molim vas
🔊 Paldies 🔊 Hvala hvala
🔊 Liels paldies! 🔊 Hvala puno! hvala pouno
🔊 Liels paldies! 🔊 Hvala lepo! hvala lepo
🔊 Pateicos par palīdzību 🔊 Hvala na pomoći hvala na pomotchi
🔊 Lūdzu 🔊 Nema na čemu nema na tchemou
🔊 Lūdzu 🔊 Molim! molim
🔊 Labi 🔊 U redu ou redou
🔊 Cik tas maksā, lūdzu? 🔊 Koliko košta? koliko kochta
🔊 Cik tas maksā, lūdzu? 🔊 Pošto je? pochto ye
🔊 Piedodiet! 🔊 Izvinite izvinite
🔊 Piedodiet! 🔊 Oprostite oprostite
🔊 Es nesaprotu 🔊 Ne razumem né razoumem
🔊 Es sapratu 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
🔊 Es sapratu 🔊 Razumela sam razoumela sam
🔊 Es nezinu 🔊 Ne znam né znam
🔊 Aizliegts 🔊 Zabranjeno zabragneno
🔊 Kur ir tualete, lūdzu? 🔊 Molim Vas, gde je toalet ? molim vas, gdé yé toalet
🔊 Kur ir tualete, lūdzu? 🔊 Molim Vas, gde je toalet ?
🔊 Laimīgu Jauno Gadu! 🔊 Srećna Nova godina sretchna nova godina
🔊 Daudz laimes dzimšanas dienā! 🔊 Srećan rođendan sretchan rodyendan
🔊 Priecīgus svētkus! 🔊 Srećni praznici! sretchni praznitsi
🔊 Apsveicu! 🔊 Čestitam! tchestitam
2 - Saruna
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Labdien! Kā tev iet? 🔊 Dobar dan. Kako si? dobar dan. kako si
🔊 Labdien! Kā tev iet? 🔊 Dobar dan. Kako ste? dobar dan. kako ste
🔊 Labdien! Paldies, labi 🔊 Dobar dan. Hvala, dobro sam. dobar dan. hvala, dobro sam.
🔊 Vai tu runā serbiski? 🔊 Govoriš li srpski? govorich li srpski
🔊 Nē, es nerunāju serbiski 🔊 Ne, ne govorim srpski ne, ne govorim srpski
🔊 Tikai mazliet 🔊 Samo malo samo malo
🔊 No kuras valsts tu esi? 🔊 Odakle dolaziš? odaklé dolazich
🔊 No kuras valsts tu esi? 🔊 Odakle dolazite? odaklé dolazite
🔊 Kāda ir tava nacionalitāte? 🔊 Koje si nacionalnosti? koyé si natsionalnosti
🔊 Kāda ir tava nacionalitāte? 🔊 Koje je tvoje državljanstvo? koye je tvoje deurjavlyanstvo
🔊 Es esmu latvietis 🔊 Ja sam Letonac ja sam letonac
🔊 Un tu, vai tu dzīvo šeit? 🔊 Ti živiš ovde? ti jivich ovde
🔊 Jā, es dzīvoju šeit 🔊 Da, ja živim ovde da, ya jivim ovde
🔊 Mani sauc Sāra, un tevi? 🔊 Zovem se Sara, a ti? zovem sé sara, a ti
🔊 ?iljēns 🔊 Julien youlien
🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies? 🔊 Šta radiš tu? chta radich tou
🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies? 🔊 Šta radite tu? chta radité tou
🔊 Esmu atvaļinājumā 🔊 Na odmoru sam na odmorou sam
🔊 Esam atvaļinājumā 🔊 Na odmoru smo na odmorou smo
🔊 Esmu komandējumā 🔊 Na poslovnom sam putovanju na poslovnom sam poutovagnou
🔊 Es šeit strādāju 🔊 Radim ovde radim ovde
🔊 Mēs šeit strādājam 🔊 Radimo ovde radimo ovde
🔊 Tu zini labu vietu, kur var paēst? 🔊 Gde se može nešto dobro pojesti? gdé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 Vai netālu ir kāds muzejs? 🔊 Ima li muzeja u blizini? ima li mouzeya ou blizini
🔊 Kur var pieslēgties internetam? 🔊 Gde se mogu uključiti na Internet? gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - Vēlos iemācīties
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Es sapratu 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
🔊 Tu gribi iemācīties dažus vārdus? 🔊 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? Da li jelich da naoutchich nekoliko retchi?
🔊 Jā, labi! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Kā tas saucās? 🔊 Šta je to? chta yé to
🔊 Tas ir galds 🔊 To je sto to yé sto
🔊 Galds, saproti 🔊 Sto. Razumeš? sto. razoumech
🔊 Tu vari atkārtot, lūdzu? 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? mojech li, molim te, ponoviti
🔊 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk? 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 Tu vari to uzrakstīt lūdzu? 🔊 Možeš li to napisati, molim te? moyech li to napisati, molim te
4 - Krāsas
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Man patīk šī galda krāsa 🔊 Sviđa mi se boja stola svidya mi sé boya stola
🔊 Tas ir sarkans 🔊 To je crveno to yé tsrvéno
🔊 Zils 🔊 Plavo plavo
🔊 Dzeltens 🔊 Žuto jouto
🔊 Balts 🔊 Belo bélo
🔊 Melns 🔊 Crno tsrno
🔊 Zaļš 🔊 Zeleno zeleno
🔊 Oranžs 🔊 Narandžasto narandjasto
🔊 Violets 🔊 Ljubičasto lyoubitchasto
🔊 Pelēks 🔊 Sivo sivo
5 - Skaitļi
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Nulle 🔊 Nula noula
🔊 Viens 🔊 Jedan yedan
🔊 Divi 🔊 Dva dva
🔊 Trīs 🔊 Tri tri
🔊 Četri 🔊 Četiri tchètiri
🔊 Pieci 🔊 Pet pet
🔊 Seši 🔊 Šest chèstt
🔊 Septiņi 🔊 Sedam sedamm
🔊 Astoņi 🔊 Osam osamm
🔊 Deviņi 🔊 Devet devet
🔊 Desmit 🔊 Deset deset
🔊 Vienpadsmit 🔊 Jedanaest yèdanaèsstt
🔊 Divpadsmit 🔊 Dvanaest dvanaèsstt
🔊 Trīspadsmit 🔊 Trinaest trinaèsstt
🔊 Četrpadsmit 🔊 Četrnaest tchètrnaèsstt
🔊 Piecpadsmit 🔊 Petnaest pètnaèsstt
🔊 Sešpadsmit 🔊 Šesnaest chèssnaèsstt
🔊 Septiņpadsmit 🔊 Sedamnaest sèdammnaèsstt
🔊 Astoņpadsmit 🔊 Osamnaest ossammnaèsstt
🔊 Deviņpadsmit 🔊 Devetnaest dèvètnaèsstt
🔊 Divdesmit 🔊 Dvadeset Dvadèssètt
🔊 Divdesmit viens 🔊 Dvadeset jedan dvadèssètt yedan
🔊 Divdesmit divi 🔊 Dvadeset dva dvadèssètt dva
🔊 Divdesmit trīs 🔊 Dvadeset tri dvadèssètt tri
🔊 Divdesmit četri 🔊 Dvadeset četiri dvadèssètt tchetiri
🔊 Divdesmit pieci 🔊 Dvadeset pet dvadèssètt pet
🔊 Divdesmit seši 🔊 Dvadeset šest dvadèssètt chest
🔊 Divdesmit septiņi 🔊 Dvadeset sedam dvadèssètt sedam
🔊 Divdesmit astoņi 🔊 Dvadeset osam dvadèssètt osam
🔊 Divdesmit deviņi 🔊 Dvadeset devet dvadèssètt devet
🔊 Trīsdesmit 🔊 Trideset tridèssètt
🔊 Trīsdesmit viens 🔊 Trideset jedan tridèssètt yedan
🔊 Trīsdesmit divi 🔊 Trideset dva tridèssètt dva
🔊 Trīsdesmit trīs 🔊 Trideset tri tridèssètt tri
🔊 Trīsdesmit četri 🔊 Trideset četiri tridèssètt tchètiri
🔊 Trīsdesmit pieci 🔊 Trideset pet tridèssètt pet
🔊 Trīsdesmit seši 🔊 Trideset šest tridèssètt chèstt
🔊 Četrdesmit 🔊 Četrdeset tchetrdèssètt
🔊 Piecdesmit 🔊 Pedeset pèdèssètt
🔊 Sešdesmit 🔊 Šezdeset chezdèssètt
🔊 Septiņdesmit 🔊 Sedamdeset sèdammdèssètt
🔊 Astoņdesmit 🔊 Osamdeset ossamdèssètt
🔊 Deviņdesmit 🔊 Devedeset dèvèdèssètt
🔊 Simts 🔊 Sto sto
🔊 Simts pieci 🔊 Sto pet sto pet
🔊 Divi simti 🔊 Dvesta dvèsta
🔊 Trīs simti 🔊 Trista trista
🔊 Četri simti 🔊 Četiristo tchètiristo
🔊 Tūkstotis 🔊 Hiljada hilyada
🔊 Tūkstotis pieci simti 🔊 Hiljadu petsto hilyadou petsto
🔊 Divi tūkstoši 🔊 Dve hiljade dvé hilyade
🔊 Desmit tūkstoši 🔊 Deset hiljada deset hilyada
6 - Laiks
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Kad tu esi atbraucis šeit? 🔊 Kad si stigao? kad si stigao
🔊 Kad tu esi atbraucis šeit? 🔊 Kad si stigla? kad si stigla
🔊 Šodien 🔊 Danas danas
🔊 Vakar 🔊 Juče youtche
🔊 Divas dienas atpakaļ 🔊 Pre dva dana pré dva dana
🔊 Divas dienas atpakaļ 🔊 Ima dva dana ima dva dana
🔊 Cik ilgi tu paliec šeit? 🔊 Koliko ostaješ? koliko ostayech
🔊 Es braucu prom rīt 🔊 Odlazim sutra odlazim soutra
🔊 Es braucu prom parīt 🔊 Odlazim prekosutra odlazim prekosoutra
🔊 Es braucu prom pēc trim dienām 🔊 Odlazim za tri dana odlazim za tri dana
🔊 Pirmdiena 🔊 Ponedeljak ponedelyak
🔊 Otrdiena 🔊 Utorak outorak
🔊 Trešdiena 🔊 Sreda sreda
🔊 Ceturtdiena 🔊 Četvrtak tchetvrtak
🔊 Piektdiena 🔊 Petak petak
🔊 Sestdiena 🔊 Subota soubota
🔊 Svētdiena 🔊 Nedelja nedelya
🔊 Janvāris 🔊 Januar yanouar
🔊 Februāris 🔊 Februar febrouar
🔊 Marts 🔊 Mart mart
🔊 Aprīlis 🔊 April april
🔊 Maijs 🔊 Maj may
🔊 Jūnija 🔊 Juni youni
🔊 Jūlijs 🔊 Juli youli
🔊 Augusts 🔊 Avgust avgoust
🔊 Septembris 🔊 Septembar septembar
🔊 Oktobris 🔊 Oktobar oktobar
🔊 Novembris 🔊 Novembar novembar
🔊 Decembris 🔊 Decembar detsembar
🔊 Cikos tu brauc prom? 🔊 U koliko sati odlaziš? ou koliko sati odlazich
🔊 Cikos tu brauc prom? 🔊 U koliko sati odlazite? ou koliko sati odlazite
🔊 Astoņos no rīta 🔊 Ujutru, u osam sati ouyoutru, ou osam sati
🔊 Astoņos piecpadsmit no rīta 🔊 Ujutru, u osam i petnaest ouyoutru, ou osam i petnaest
🔊 Astoņos trīsdesmit no rīta 🔊 Ujutru, u pola devet ouyoutru, ou pola devet
🔊 Astoņos četrdesmit piecās no rīta 🔊 Ujutru, u osam i četrdeset pet ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 Sešos vakarā 🔊 Uveče, u šest sati ouvetche, ou chest sati
🔊 Es kavēju 🔊 Kasnim kasnim
7 - Taksometrs
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Taksi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Kūr Jūs braucat? 🔊 Kuda ćete? kouda tchètè
🔊 Man vajag uz staciju 🔊 Idem na stanicu Idem na stanitsou
🔊 Braucu uz Diennakts viesnīcu 🔊 Idem u hotel Dan i Noć idem ou hotel dan i notch
🔊 Jūs varat mani aizvest uz lidostu? 🔊 Možete li me odvesti na aerodrom? mojeté li mé odvesti na aerodrom
🔊 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu? 🔊 Možete li uzeti moj prtljag? mojeté li ouzeti moy prtlyag
🔊 Vai tas ir tālu? 🔊 Je li daleko odavde? yé li daleko odavde
🔊 Nē, tas ir tuvu 🔊 Ne, blizu je ne, blizou ye
🔊 Jā, tas ir nedaudz tālāk 🔊 Da, to je malo dalje da, to yé malo dalye
🔊 Cik tas maksās? 🔊 Koliko će koštati? koliko tché kochtati
🔊 Aizvediet mani šeit, lūdzu 🔊 Odvedite me tu odvedité mé tou
🔊 Tas ir pa labi 🔊 Na desno na desno
🔊 Tas ir pa kreisi 🔊 Na levo na liyevo
🔊 Tas ir taisni 🔊 Samo pravo samo pravo
🔊 Tas ir šeit 🔊 Tu je tou ye
🔊 Tas ir tur 🔊 Tamo je tamo yé
🔊 Apstājieties! 🔊 Stop! stop
🔊 Nesteidzieties 🔊 Ne morate da žurite né moraté da jourité
🔊 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti? 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - Ģimene
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Vai tev šeit ir radi? 🔊 Imaš li rodbinu ovde? imach li rodbinou ovde
🔊 Mans tēvs 🔊 Imam Oca imam otsa
🔊 Mana māte 🔊 Imam Majku imam maykou
🔊 Mans dēls 🔊 Imam Sina imam sina
🔊 Mana meita 🔊 Imam Kćerku imam ktcherkou
🔊 Brālis 🔊 Imam Brata imam brata
🔊 Māsa 🔊 Imam Sestru imam sestrou
🔊 Draugs 🔊 Imam Prijatelja imam priyatélya
🔊 Draudzene 🔊 Imam Prijateljicu imam priyatelitsou
🔊 Mans draugs 🔊 Imam Dečka imam detchka
🔊 Mana draudzene 🔊 Imam Devojku imam dévoykou
🔊 Mans vīrs 🔊 Imam Muža imam mouja
🔊 Mana sieva 🔊 Imam Ženu imam jénou
9 - Emocijas
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Man ļoti patīk tava zeme 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 Es tevi mīlu 🔊 Volim te volim te
🔊 Esmu laimīgs 🔊 Srećan sam srétchan sam
🔊 Esmu laimīgs 🔊 Srećna sam srétchna sam
🔊 Esmu skumjš 🔊 Tužan sam toujan sam
🔊 Esmu skumjš 🔊 Tužna sam toujna sam
🔊 Es labi jūtos šeit 🔊 Uživam ovde oujivamm ovdé
🔊 Man ir auksti 🔊 Hladno mi je hladno mi ye
🔊 Man ir auksti 🔊 Zima mi je zima mi yé
🔊 Man ir karsti 🔊 Toplo mi je toplo mi yé
🔊 Tas ir pārāk liels 🔊 Preveliko je prévéliko yé
🔊 Tas ir pārāk mazs 🔊 Premalo je prémalo yé
🔊 Tas ir perfekti 🔊 Taman je taman yé
🔊 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar? 🔊 Želiš li izaći večeras? Želiš li izaći večeras?
🔊 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar 🔊 Hteo bih izaći večeras hteo bih izatchi vetchérass
🔊 Laba doma 🔊 To je dobra ideja to yé dobra idéya
🔊 Gribu izklaidēties 🔊 Želim da se zabavljam jelim da sé zabavlyam
🔊 Tā nav laba doma 🔊 To nije dobra ideja to niyé dobra idéya
🔊 Es negribu nekur iet šovakar 🔊 Ne želim izaći večeras né jelim izatchi vetchérass
🔊 Es gribu atpūsties 🔊 Hteo bih da se odmorim hteo bih da sé odmorim
🔊 Es gribu atpūsties 🔊 Htela bih da se odmorim htéla bih da sé odmorim
🔊 Varbūt vēlies pasportot? 🔊 Želiš li da se baviš sportom jelich li da se bavich sportom
🔊 Jā, gribu iztrakoties! 🔊 Da, treba da se opustim da, treba da sé opoustimm
🔊 Es spēlēju tenisu 🔊 Igram tenis igramm tenis
🔊 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris 🔊 Ne hvala, previše sam umoran né hvala, préviché samm oumorann
🔊 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris 🔊 Ne hvala, previše sam umorna né hvala, préviché samm oumorna
10 - Bārs
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Bārs 🔊 Bar bar
🔊 Vēlies kaut ko iedzert? 🔊 Želiš li nešto popiti? jelich li nechto popiti
🔊 Dzert 🔊 Piti piti
🔊 Glāze 🔊 Čaša tchacha
🔊 Labprāt 🔊 Vrlo rado vrlo rado
🔊 Ko tu ņemsi? 🔊 Šta piješ? chta pich ?
🔊 Ko Jūs piedāvājat iedzert? 🔊 Šta ima od pića? chta ima od pitcha
🔊 Ko Jūs piedāvājat iedzert? 🔊 Šta ima za piće? chta ima za pitche
🔊 Ir ūdens vai augļu sulas 🔊 Ima vode ili voćnih sokova ima vodé ili votchnih sokova
🔊 Ūdens 🔊 Vode vode
🔊 Ūdens 🔊 Voda voda
🔊 Pielieciet ledu lūdzu 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 Ledu 🔊 Kocke leda kotské leda
🔊 Šokolādi 🔊 Čokolade tchokolade
🔊 Pienu 🔊 Mleka mleka
🔊 Tēju 🔊 Čaja tchaya
🔊 Kafiju 🔊 Kafe kafe
🔊 Ar cukuru 🔊 Sa šećerom sa chetcherom
🔊 Ar saldo krējumu 🔊 Sa šlagom sa chlagom
🔊 Vīnu 🔊 Vina vina
🔊 Alu 🔊 Piva piva
🔊 Tēju, lūdzu 🔊 Čaj, molim te tchay, molim te
🔊 Alu, lūdzu 🔊 Pivo, molim te pivo, molim te
🔊 Ko jūs dzersiet? 🔊 Šta želite piti? chta jelité piti
🔊 Divas tējas, lūdzu 🔊 Dva čaja, molim Vas! dva tchaya, molim vas
🔊 Divus alus, lūdzu 🔊 Dva piva, molim Vas! dva piva, molim vas
🔊 Neko, paldies 🔊 Ništa, hvala nichta, hvala
🔊 Priekā! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Priekā! 🔊 Živeo! na jiveo
🔊 Uz veselību! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Uz veselību! 🔊 Živeli! jiveli
🔊 Sarēķiniet lūdzu 🔊 Molim Vas, račun! molim vas, ratchoun
🔊 Cik man ir jāmaksā, lūzu? 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 Divdesmit eiro 🔊 Dvadeset eura dvadeset eoura
🔊 Es uzsaucu 🔊 Ja častim ya tchastim
11 - Restorāns
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Restorāns 🔊 Restoran restorann
🔊 Tu gribi ēst? 🔊 Želiš li nešto jesti? jelich li nechto yesti
🔊 Jā, labrāt 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Ēst 🔊 Jesti yesti
🔊 Kur mēs varam paēst? 🔊 Gde možemo jesti? gdé mojémo yesti
🔊 Kur mēs varam paēst brokastis? 🔊 Gde možemo ručati? gdé mojémo routchati
🔊 Vakariņas 🔊 Večera vetchera
🔊 Brokastis 🔊 Doručak doroutchak
🔊 Lūdzu! 🔊 Molim Vas! molim vas
🔊 Ēdienkarti, lūdzu! 🔊 Molim Vas, jelovnik! molim vas, yelovnik
🔊 Lūk, ēdienkarte! 🔊 Izvolite jelovnik izvolité yelovnik
🔊 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs? 🔊 Šta više voliš? Meso ili ribu? chta viché volich meso ili ribou
🔊 Ar rīsiem 🔊 S pirinčem s pirintchem
🔊 Ar marakoniem 🔊 Sa testeninom sa testeninom
🔊 Kartupeļi 🔊 Krompiri krompiri
🔊 Kartupeļi 🔊 S krompirom s krompirom
🔊 Dārzeņi 🔊 Povrće povrtche
🔊 Dārzeņi 🔊 S povrćem s povrtchem
🔊 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas 🔊 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
🔊 Maize 🔊 Hleb hléb
🔊 Sviests 🔊 Maslac maslats
🔊 Sviests 🔊 Puter pouter
🔊 Lapu salāti 🔊 Salata salata
🔊 Deserts 🔊 Desert desert
🔊 Augļi 🔊 Voće votche
🔊 Vai Jūs varat iedot nazi? 🔊 Molim Vas, nož molim vas, noj
🔊 Jā, tūlīt atnesīšu 🔊 Da, odmah ću ga doneti da, odmah tchou ga doneti
🔊 Nazis 🔊 Nož noj
🔊 Dakša 🔊 Viljuška vilyouchka
🔊 Karote 🔊 Kašika kachika
🔊 Tas ir siltais ēdiens? 🔊 Da li je to toplo jelo? da li yé to toplo yelo
🔊 Jā, un tajā ir daudz garšvielu 🔊 Da, i vrlo začinjeno! da, i vrlo zatchigneno
🔊 Silts 🔊 Toplo toplo
🔊 Silts 🔊 Vruće vroutche
🔊 Auksts 🔊 Hladno hladno
🔊 Ass 🔊 Začinjeno zatchigneno
🔊 Ass 🔊 Ljuto lyouto
🔊 Es ņemšu zivi 🔊 Uzeću ribu ouzetchou ribou
🔊 Es arī 🔊 I ja i ya
12 - Atvadīšanās
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Ir vēls! Man ir jāiet! 🔊 Kasno je! Moram otići! kasno ye moram otitchi
🔊 Vai mēs varētu satikties vēlreiz? 🔊 Možemo li se ponovo videti? mojemo li sé ponovo videti
🔊 Jā, ar prieku 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Es dzīvoju šajā adresē 🔊 Ovo je moja adresa ovo yé moya adresa
🔊 Vai tev ir tālruņa numurs 🔊 Imaš li broj telefona? imach li broy téléfona
🔊 Jā, lūk 🔊 Da, evo da, évo
🔊 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi 🔊 Bilo mi je lepo s tobom bilo mi yé lepo s tobom
🔊 Man arī bija bija prieks tevi satikt 🔊 I meni je drago što sam te upoznala i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 Mēs drīz atkal tiksimies 🔊 Videćemo se ponovno uskoro videtchémo sé ponovno ouskoro
🔊 Es arī ceru 🔊 I ja se nadam i ya se nadam
🔊 Uz redzēšanos 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Līdz rītam! 🔊 Vidimo se sutra vidimo sé soutra
🔊 Čau! 🔊 Zdravo zdravo
13 - Transports
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Paldies 🔊 Hvala hvala
🔊 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura? 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Koliko košta karta za Grad Sunca? koliko kochta karta za grad sountsa
🔊 Kur iet šis vilciens, lūdzu? 🔊 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? molim vas, kuda idé ovay voz
🔊 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā? 🔊 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
🔊 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 Kad kreće voz za Grad Sunca? kad kretché voz za grad sountsa
🔊 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu? 🔊 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? kad stijé ovay voz ou grad sountsa
🔊 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? yednou kartou za grad sountsa, molim vas
🔊 Vai Jums ir vilcienu saraksts? 🔊 Imate li vozni red vozova? imaté li vozni red vozova
🔊 Autobusu saraksts 🔊 Vozni red autobusa? vozni red aoutobousa
🔊 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu? 🔊 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
🔊 Tas ir šis 🔊 Ovaj, ovde ovay, ovde
🔊 Nav par ko. Patīkamu braucienu! 🔊 Nema na čemu. Srećan put! nema na tchemou. sretchan poutt
🔊 Autoserviss 🔊 Automehaničarska radnja aoutoméhanitcharska radnya
🔊 Degvielas uzpildes stacija 🔊 Benzinska stanica benzinska stanitsa
🔊 Degvielas uzpildes stacija 🔊 Benzinska pumpa benzinska poumpa
🔊 Pilnu bāku, lūdzu 🔊 Do vrha, molim do veurha, molim
🔊 Ritenis 🔊 Bicikl bitsikl
🔊 Pilsētas centrs 🔊 Centar grada tsèntar grada
🔊 Priekšpilsēta 🔊 Predgrađe predgradye
🔊 Tā ir liela pilsēta 🔊 To je veliki grad to yé veliki grad
🔊 Tas ir ciems 🔊 To je selo to yé selo
🔊 Kalns 🔊 Planina planina
🔊 Ezers 🔊 Jezero yézéro
🔊 Lauki 🔊 Selo sélo
14 - Viesnīcā
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Viesnīca 🔊 Hotel hotel
🔊 Dzīvoklis 🔊 Apartman apartmann
🔊 Dzīvoklis 🔊 Stan stan
🔊 Laipni lūdzam! 🔊 Dobrodošli dobrodochli
🔊 Vai Jums ir brīvs numurs? 🔊 Imate li slobodnu sobu? imaté li slobodnou sobou
🔊 Vai tajā ir vannas istaba? 🔊 Ima li kupatilo u sobi? ima li koupatilo ou sobi
🔊 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas? 🔊 Želite li radije dva odvojena kreveta? jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
🔊 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu? 🔊 Želite li bračni krevet? jelité li bratchni krevet
🔊 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu 🔊 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
🔊 Istaba ar brokastīm 🔊 Soba s doručkom soba s doroutchkom
🔊 Cik maksā par vienu nakti? 🔊 Koliko košta jedno noćenje? koliko kochta yedno notchègnè
🔊 Es gribētu vispirms apskatīt istabu! 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 Jā, protams! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Paldies. Man patīk istaba 🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa hvala. soba yé vrlo lépa
🔊 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru? 🔊 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
🔊 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu? 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
🔊 Kur atrodas mana istaba, lūdzu? 🔊 Molim Vas, gde je moja soba? molim vas, gdé yé moya soba
🔊 Tā ir otrajā stāvā 🔊 Na prvom spratu na prvom spratou
🔊 Vai Jums ir lifts? 🔊 Ima li hotel lift? ima li hotel lift
🔊 Lifts ir pa kreisi 🔊 Lift je na levoj strani? lift yé na levoy strani?
🔊 Lifts ir pa labi 🔊 Lift je na desnoj strani? lift yé na dèsnoy strani?
🔊 Kur atrodas veļas mazgātava? 🔊 Gdje je perionica veša? gdyé yé périonica vécha
🔊 Tā ir pirmajā stāvā 🔊 U prizemlju ou prizemlyou
🔊 Pirmais stāvs 🔊 Prizemlje prizemlyé
🔊 Istaba 🔊 Soba soba
🔊 Ķīmiskā tīrītava 🔊 Hemijsko čišćenje hémiysko tchichtchenye
🔊 Frizētava 🔊 Frizer frizer
🔊 Frizētava 🔊 Frizerski salon frizerski salon
🔊 Automašīnu stāvvieta 🔊 Parkiralište za automobile parkiralichté za aoutomobile
🔊 Tiekamies konferenču zālē? 🔊 Gde se nalazi sala za sastanke? gdé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 Konferenču zāle 🔊 Sala za sastanke ssala za ssastanké
🔊 Baseins ir apsildāms 🔊 Grejani bazen greyani bazènn
🔊 Baseins 🔊 Bazen bazènn
🔊 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 Atslēgu, lūdzu 🔊 Molim Vas ključ molim vas klyoutch
🔊 Elektronisko atslēgu, lūdzu 🔊 Molim Vas karticu molim vas kartitsou
🔊 Vai ir ziņojumi priekš manis? 🔊 Ima li poruka za mene? ima li porouka za mene
🔊 Jā, lūdzu 🔊 Da, izvolite da, izvolite
🔊 Nē, priekš Jums nekā nav 🔊 Ne, nema ne, néma
🔊 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt? 🔊 Gde mogu dobiti sitniš? gdé mogou dobiti sitnich
🔊 Vai Jūs varētu man samainit naudu? 🔊 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
🔊 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt? 🔊 Da, za koliko Vam treba? da, za koliko vam treba
15 - Meklēt cilvēku
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Vai Sāra ir, lūdzu? 🔊 Molim Vas, je li Sara tu? molim vas, yé li sara tou
🔊 Jā, viņa ir šeit 🔊 Da, ona je tu Da, onna yé tou
🔊 Viņa ir izgājusi 🔊 Izašla je izachla yé
🔊 Viņa ir izgājusi 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo 🔊 Možete je nazvati na njen mobilni mojété yé nazvati na gnènn mobilni
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Znate li gde je mogu naći? znaté li gdé yé mogou natchi
🔊 Viņa ir darbā 🔊 Ona je na poslu onna yé na poslou
🔊 Viņa ir mājās 🔊 Ona je kod kuće Onna yé kod koutché
🔊 Vai Žiljēns ir, lūdzu? 🔊 Molim Vas, je li Julien tu? molim vas, yé li youliann tou
🔊 Jā, viņš ir šeit 🔊 Da, on je tu da, onn yé tou
🔊 Viņš ir izgājis 🔊 Izašao je izachao yé
🔊 Viņš ir izgājis 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast? 🔊 Znate li gde ga mogu naći znaté li gdé ga mogou natchi
🔊 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
🔊 Viņš ir darbā 🔊 On je na poslu onn yé na poslou
🔊 Viņš ir mājās 🔊 On je kod kuće Onn yé kod koutché
16 - Pludmale
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Pludmale 🔊 Plaža plaja
🔊 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu? 🔊 Znate li gde mogu kupiti loptu? znaté li gdé mogou koupiti loptou
🔊 Uz to pusi ir veikals 🔊 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
🔊 Bumba 🔊 Lopta lopta
🔊 Binoklis 🔊 Dvogled dvogled
🔊 Naģene 🔊 Kačket katchkètt
🔊 Dvielis 🔊 Peškir péchkir
🔊 Zandales 🔊 Sandale sandalé
🔊 Spainis 🔊 Kofa kofa
🔊 Spainis 🔊 Kanta kanta
🔊 Pretiedeguma krēms 🔊 Krema za sunčanje krema za sountchagné
🔊 Peldbikses - šorti 🔊 Kupaće gaće koupatché gatché
🔊 Saules brilles 🔊 Sunčane naočare sountchané naotcharé
🔊 Vēžveidīgie 🔊 Rakovi rakovi
🔊 Vēžveidīgie 🔊 Ljuskari lyouskari
🔊 Sauļoties 🔊 Sunčati se sountchati se
🔊 Saulains 🔊 Sunčano sountchano
🔊 Saulriets 🔊 Zalazak sunca zalazak sountsa
🔊 Saulessargs 🔊 Suncobran sountsobrann
🔊 Saule 🔊 Sunce sountsé
🔊 Ēna 🔊 Hladovina hladovina
🔊 Saules dūriens 🔊 Sunčanica sountchanitsa
🔊 Vai šeit ir bīstami peldēties? 🔊 Da li je opasno tu plivati? da li yé opasno tou plivati
🔊 Nē, nav bīstami 🔊 Ne, nije opasno ne, niyé opasno
🔊 Jā, šeit ir aizliegts peldēties 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati da, tou yé zabragneno plivati
🔊 Peldēt 🔊 Plivati plivati
🔊 Peldēšana 🔊 Plivanje plivagné
🔊 Vilnis 🔊 Talas talass
🔊 Vilnis 🔊 Talasi talassi
🔊 Jūra 🔊 More moré
🔊 Kāpa 🔊 Nasip nasip
🔊 Kāpa 🔊 Peščani nasip pechtchani nasip
🔊 Smiltis 🔊 Pesak pésak
🔊 Kāds būs laiks rīt? 🔊 Kakva je prognoza za sutra kakva yé prognoza za sutra
🔊 Laiks mainīsies 🔊 Vreme će se promeniti vrémé tché sé proméniti
🔊 Būs lietus 🔊 Biće kiše bitché kiché
🔊 Būs saule 🔊 Biće sunčano bitché sountchano
🔊 Būs liels vējš 🔊 Biće puno vetra bitché pouno vètra
🔊 Peldkostīms 🔊 Kupaći kostim koupatchi kostim
17 - Ja ir radušās problēmas
Latviešu valoda Serbu valoda Izruna
🔊 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu? 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 Esmu apmaldījies 🔊 Izgubio sam se izgoubio sam se
🔊 Esmu apmaldījies 🔊 Izgubila sam se izgoubila sam se
🔊 Ko Jūs vēlaties? 🔊 Šta želite ? chta jelité
🔊 Kas notika? 🔊 Šta se dogodilo? chta sé dogodilo
🔊 Kur es varu atrast tulku? 🔊 Gde mogu naći prevodioca? gdé mogou natchi prevodiotsa
🔊 Kur atrodas tuvākā aptieka? 🔊 Gde se nalazi najbliža apoteka? gdé sé nalazi nayblija apoteka
🔊 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu 🔊 Možete li nazvati lekara, molim Vas? mojeté li nazvati lekara, molim vas
🔊 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat? 🔊 Da li ste trenutno pod terapijom? da li sté trenoutno pod terapiyom
🔊 Slimnīca 🔊 Bolnica bolnitsa
🔊 Aptieka 🔊 Apoteka apoteka
🔊 Ārsts 🔊 Lekar lekar
🔊 Ārsts 🔊 Doktor doktor
🔊 Medicīniskā palīdzība 🔊 Medicinska služba meditsinska sloujba
🔊 Es pazaudēju manus dokumentus 🔊 Izgubio sam isprave izgoubio sam isprave
🔊 Es pazaudēju manus dokumentus 🔊 Izgubila sam isprave izgoubila sam isprave
🔊 Man nozaga manus dokumentus 🔊 Neko mi je ukrao isprave neko mi yé oukrao isprave
🔊 Atradumu birojs 🔊 Biro za izgubljene stvari biro za izgoublyené stvari
🔊 Glābšanas dienests 🔊 Stanica prve pomoći stanitsa prvé pomotchi
🔊 Avārijas izeja 🔊 Izlaz u slučaju nužde izlaz ou sloutchayu noujde
🔊 Policija 🔊 Policija politsiya
🔊 Dokumenti 🔊 Isprave isprave
🔊 Nauda 🔊 Novac novats
🔊 Pase 🔊 Pasoš pasoch
🔊 Bagāža 🔊 Prtljag prtlyag
🔊 Paldies, nevajag 🔊 Ne treba, hvala né tréba, hvala
🔊 Lieciet man mieru! 🔊 Pustite me na miru! poustité mé na mirou
🔊 Ejiet! 🔊 Sklonite se! sklonité se