Albanski воцабулари

1 - Osnovni izrazi
🔊 Dobar dan 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 Dobro veče 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 Doviđenja 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Vidimo se 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Da 🔊 Po
🔊 Ne 🔊 Jo
🔊 Molim vas 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 Hvala 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Hvala puno! 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 Hvala na pomoći 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Nema na čemu 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Nema na čemu 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 U redu 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 U redu 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 Koliko košta? 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Koliko košta? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Izvinite 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 Ne razumem 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Razumeo sam 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 Ne znam 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 Zabranjeno 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 Molim Vas, gde je toalet ? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Molim Vas, gde je toalet ? 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Srećna Nova godina 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Srećna Nova godina 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 Srećan rođendan 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Srećni praznici! 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 Čestitam! 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 Čestitam! 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - Razgovor
🔊 Dobar dan. Kako si? 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 Dobar dan. Kako si? 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Dobar dan. Hvala, dobro sam. 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Govoriš li albanski? 🔊 Flet shqip?
🔊 Ne, ne govorim albanski 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Samo malo 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 Odakle dolaziš? 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Odakle dolaziš? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Ja sam Srbin 🔊 Unë jam serb
unə jam sɛɾb
🔊 Ti živiš ovde? 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 Da, ja živim ovde 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 Zovem se Sara, a ti? 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Zovem se Sara, a ti? 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Julien 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 Šta radiš tu? 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Šta radiš tu? 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Na odmoru sam 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Na odmoru sam 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 Na odmoru smo 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Na odmoru smo 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Na poslovnom sam putovanju 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Na poslovnom sam putovanju 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Radim ovde 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 Radimo ovde 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 Gde se može nešto dobro pojesti? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Ima li muzeja u blizini? 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 Gde se mogu uključiti na Internet? 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - Učenje
🔊 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 Da, naravno! 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Da, naravno! 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 Šta je to? 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 Šta je to? 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 To je sto 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 To je sto 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Sto. Razumeš? 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Ne razumem 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 Možeš li to napisati, molim te? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Razumeo sam 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - Boje
🔊 Sviđa mi se boja stola 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 To je crveno 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 To je crveno 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 Plavo 🔊 Blu
blu
🔊 Žuto 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 Žuto 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 Belo 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 Belo 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 Crno 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 Crno 🔊 I zi
i zi
🔊 Zeleno 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 Narandžasto 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 Ljubičasto 🔊 Lejla
lεjla
🔊 Sivo 🔊 Gri
ɡɾi
5 - Brojevi
🔊 Nula 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 Jedan 🔊 Një
ɲə
🔊 Dva 🔊 Dy
dy
🔊 Tri 🔊 Tre
tɾε
🔊 Četiri 🔊 Katër
katəɾ
🔊 Pet 🔊 Pesë
pεsə
🔊 Šest 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 Sedam 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 Osam 🔊 Tetë
tεtə
🔊 Devet 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 Deset 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 Jedanaest 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 Dvanaest 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 Trinaest 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 Četrnaest 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 Petnaest 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 Šesnaest 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Sedamnaest 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Osamnaest 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 Devetnaest 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 Dvadeset 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 Dvadeset jedan 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Dvadeset dva 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 Dvadeset tri 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Dvadeset četiri 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Dvadeset pet 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Dvadeset šest 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Dvadeset sedam 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Dvadeset osam 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Dvadeset devet 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 Trideset 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 Trideset jedan 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Trideset dva 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 Trideset tri 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 Trideset četiri 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Trideset pet 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Trideset šest 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Četrdeset 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 Pedeset 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 Šezdeset 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 Sedamdeset 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 Osamdeset 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 Devedeset 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 Sto 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 Sto pet 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 Dvesta 🔊 Dyqind
dycind
🔊 Trista 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 Četiristo 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 Hiljada 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 Hiljadu petsto 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Dve hiljade 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 Deset hiljada 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - Vremenske oznake
🔊 Kad si stigao? 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 Kad si stigao? 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 Danas 🔊 Sot
sɔt
🔊 Juče 🔊 Dje
djε
🔊 Pre dva dana 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 Pre dva dana 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Koliko ostaješ? 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Koliko ostaješ? 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Odlazim sutra 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 Odlazim sutra 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Odlazim prekosutra 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 Odlazim prekosutra 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Odlazim za tri dana 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Odlazim za tri dana 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Ponedeljak 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 Utorak 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 Sreda 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 Četvrtak 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 Petak 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 Subota 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 Nedelja 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 Januar 🔊 Janar
janaɾ
🔊 Februar 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 Mart 🔊 Mars
maɾs
🔊 April 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 Maj 🔊 Maj
maj
🔊 Juni 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 Juli 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 Avgust 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 Septembar 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 Oktobar 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 Novembar 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 Decembar 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 U koliko sati odlaziš? 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 U koliko sati odlaziš? 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 Ujutru, u osam sati 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Ujutru, u osam i petnaest 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Ujutru, u osam i petnaest 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Ujutru, u pola devet 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Ujutru, u pola devet 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Ujutru, u osam i četrdeset pet 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Uveče, u šest sati 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Kasnim 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - Taksi
🔊 Taksi! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 Kuda ćete? 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Idem na stanicu 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Idem u hotel Dan i Noć 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Možete li me odvesti na aerodrom? 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 Možete li uzeti moj prtljag? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Je li daleko odavde? 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Ne, blizu je 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Da, to je malo dalje 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Koliko će koštati? 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Odvedite me tu 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Na desno 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 Na levo 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 Samo pravo 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 Tu je 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 Tu je 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 Tamo je 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 Stop! 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 Ne morate da žurite 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Ne morate da žurite 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Porodica
🔊 Imaš li rodbinu ovde? 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 Imam Oca 🔊 Babai im
babai im
🔊 Imam Oca 🔊 Im atë
im atə
🔊 Imam Majku 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 Imam Majku 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 Imam Sina 🔊 Djali im
djali im
🔊 Imam Sina 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 Imam Kćerku 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 Imam Brata 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 Imam Sestru 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 Imam Prijatelja 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 Imam Prijateljicu 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 Imam Dečka 🔊 Miku im
miku im
🔊 Imam Devojku 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 Imam Devojku 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 Imam Muža 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 Imam Muža 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 Imam Ženu 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Imam Ženu 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - Osećanja
🔊 Stvarno volim tvoju zemlju 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Volim te 🔊 Të dua
tə dua
🔊 Volim te 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 Srećan sam 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 Tužan sam 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Uživam ovde 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 Hladno mi je 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 Toplo mi je 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 Preveliko je 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 Premalo je 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Taman je 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 Želiš li izaći večeras? 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Hteo bih izaći večeras 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 To je dobra ideja 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Želim da se zabavljam 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 To nije dobra ideja 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Ne želim izaći večeras 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Hteo bih da se odmorim 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 Želiš li da se baviš sportom 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 Da, treba da se opustim 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 Igram tenis 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 Ne hvala, previše sam umoran 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
🔊 Bar 🔊 Bari
baɾi
🔊 Želiš li nešto popiti? 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Piti 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 Čaša 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 Vrlo rado 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Šta piješ? 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Šta ima od pića? 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Ima vode ili voćnih sokova 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Voda 🔊 Ujë
ujə
🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Kocke leda 🔊 Akull
akuɫ
🔊 Čokolade 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 Mleka 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 Čaja 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 Kafe 🔊 Kafe
kafε
🔊 Sa šećerom 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 Sa šlagom 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 Vina 🔊 Verë
vεɾə
🔊 Piva 🔊 Birrë
birə
🔊 Čaj, molim te 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Pivo, molim te 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 Šta želite piti? 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Šta želite piti? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Dva čaja, molim Vas! 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Dva piva, molim Vas! 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 Ništa, hvala 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 Ništa, hvala 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Na zdravlje! 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Na zdravlje! 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 Na zdravlje! 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 Molim Vas, račun! 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Dvadeset eura 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Ja častim 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - Restoran
🔊 Restoran 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 Želiš li nešto jesti? 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 Jesti 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 Gde možemo jesti? 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 Gde možemo ručati? 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Gde možemo ručati? 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Večera 🔊 Darka
daɾka
🔊 Doručak 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 Molim Vas! 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Molim Vas, jelovnik! 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 Izvolite jelovnik 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Šta više voliš? Meso ili ribu? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 S pirinčem 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 Sa testeninom 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 Sa testeninom 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 Krompiri 🔊 Patate
patatε
🔊 Povrće 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Hleb 🔊 Bukë
bukə
🔊 Maslac 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 Salata 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 Desert 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 Voće 🔊 Fruta
fruta
🔊 Molim Vas, nož 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Molim Vas, nož 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Da, odmah ću ga doneti 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Nož 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 Viljuška 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 Kašika 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 Da li je to toplo jelo? 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 Da, i vrlo začinjeno! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Toplo 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 Hladno 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 Začinjeno 🔊 Pikante
pikantε
🔊 Uzeću ribu 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 I ja 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - Na rastanku
🔊 Kasno je! Moram otići! 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Možemo li se ponovo videti? 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 Ovo je moja adresa 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Imaš li broj telefona? 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Da, evo 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Bilo mi je lepo s tobom 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 I meni je drago što sam te upoznala 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Videćemo se ponovno uskoro 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 I ja se nadam 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Doviđenja 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Vidimo se sutra 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Zdravo 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - Prevoz
🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Koliko košta karta za Grad Sunca? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Kad kreće voz za Grad Sunca? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Imate li vozni red vozova? 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Vozni red autobusa? 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Ovaj, ovde 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 Hvala 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Nema na čemu. Srećan put! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Automehaničarska radnja 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 Automehaničarska radnja 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 Benzinska stanica 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 Do vrha, molim 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Bicikl 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 Centar grada 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 Predgrađe 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 To je veliki grad 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 To je selo 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 Planina 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 Jezero 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 Selo 🔊 Fshati
f ʃati
14 - Hotel
🔊 Hotel 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 Apartman 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 Dobrodošli 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 Imate li slobodnu sobu? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Ima li kupatilo u sobi? 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Želite li radije dva odvojena kreveta? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 Želite li radije dva odvojena kreveta? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Želite li bračni krevet? 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 Želite li bračni krevet? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Soba s doručkom 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Koliko košta jedno noćenje? 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 Koliko košta jedno noćenje? 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Da, naravno! 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Hvala, malo je preskupo za mene 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Molim Vas, gde je moja soba? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Na prvom spratu 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Ima li hotel lift? 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Lift je na levoj strani? 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Lift je na desnoj strani? 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Gdje je perionica veša? 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 U prizemlju 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Prizemlje 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 Soba 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 Hemijsko čišćenje 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 Frizer 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 Parkiralište za automobile 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 Gde se nalazi sala za sastanke? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Sala za sastanke 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Grejani bazen 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Bazen 🔊 Pishina
piʃina
🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 Molim Vas ključ 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 Molim Vas karticu 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 Ima li poruka za mene? 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Da, izvolite 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 Ne, nema 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 Gde mogu dobiti sitniš? 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Da, za koliko Vam treba? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Da, za koliko Vam treba? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Tražiti nekoga
🔊 Molim Vas, je li Sara tu? 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 Da, ona je tu 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Izašla je 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Možete je nazvati na njen mobilni 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Znate li gde je mogu naći? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Ona je na poslu 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Ona je kod kuće 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Molim Vas, je li Julien tu? 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 Da, on je tu 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Izašao je 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Znate li gde ga mogu naći 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 On je na poslu 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 On je kod kuće 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - Plaža
🔊 Plaža 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 Znate li gde mogu kupiti loptu? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Lopta 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 Dvogled 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 Kačket 🔊 Kapele
kapεle
🔊 Peškir 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 Sandale 🔊 Sandale
sandalε
🔊 Kofa 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 Krema za sunčanje 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 Kupaće gaće 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 Sunčane naočare 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 Rakovi 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 Sunčati se 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Sunčati se 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Sunčano 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 Sunčano 🔊 Me diell
🔊 Zalazak sunca 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Suncobran 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 Sunce 🔊 Diell
diεɫ
🔊 Sunčanica 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Da li je opasno tu plivati? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Ne, nije opasno 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Da, tu je zabranjeno plivati 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Plivati 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 Plivanje 🔊 Not
nɔt
🔊 Talas 🔊 Valë
valə
🔊 Talas 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 More 🔊 Det
dεt
🔊 Nasip 🔊 Dunë
dunə
🔊 Pesak 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 Kakva je prognoza za sutra 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Vreme će se promeniti 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Biće kiše 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Biće sunčano 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 Biće puno vetra 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Kupaći kostim 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 Hladovina 🔊 Hije
hijɛ
17 - U slučaju nevolje
🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Izgubio sam se 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 Šta želite ? 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Šta se dogodilo? 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Gde mogu naći prevodioca? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Gde se nalazi najbliža apoteka? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Gde se nalazi najbliža apoteka? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Možete li nazvati lekara, molim Vas? 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 Da li ste trenutno pod terapijom? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Bolnica 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 Apoteka 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 Apoteka 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Lekar 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 Lekar 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 Medicinska služba 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Izgubio sam isprave 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Neko mi je ukrao isprave 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Biro za izgubljene stvari 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Stanica prve pomoći 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 Izlaz u slučaju nužde 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Policija 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 Isprave 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 Novac 🔊 Para
paɾa
🔊 Pasoš 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 Prtljag 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 Ne treba, hvala 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Pustite me na miru! 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 Pustite me na miru! 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 Sklonite se! 🔊 Nisuni!
nisuni