Albanski воцабулари

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Test
Naučite
1 Dobar dan Mirëdita
miɾədita
2 Dobro veče Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Doviđenja Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Vidimo se Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Da Po
6 Ne Jo
7 Molim vas Ju lutem...!
ju lutεm
8 Hvala Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Hvala puno! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Hvala na pomoći Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Nema na čemu Ju lutem!
ju lutεm
12 Familijarni izraz Asgjë!
asɟə
13 U redu Në rregull
nə rεɡuɫ
14 Drugi oblik Dakord
dakɔɾd
15 Koliko košta? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Drugi oblik Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Izvinite Më falni!
mə falni
18 Ne razumem Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 Razumeo sam Kuptova!
kuptɔva
20 Ne znam Nuk e di!
nuk ε di
21 Zabranjeno Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Molim Vas, gde je toalet ? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Drugi oblik Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Srećna Nova godina Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Drugi oblik Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 Srećan rođendan Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 Srećni praznici! Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Čestitam! Urime!
uɾimε
29 Drugi oblik Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - Razgovor

Razgovor
Test
Naučite
1 Dobar dan. Kako si? Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 Familijarni izraz Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 Dobar dan. Hvala, dobro sam. Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 Govoriš li albanski? Flet shqip?
5 Ne, ne govorim albanski Jo, unë nuk flas shqip.
6 Samo malo Vetëm pak
vεtəm pak
7 Odakle dolaziš? Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
8 Familijarni izraz Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 Koje si nacionalnosti? Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
10 Familijarni izraz Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
11 Ja sam Srbin Unë jam serb
unə jam sɛɾb
12 Ti živiš ovde? Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
13 Da, ja živim ovde Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
14 Zovem se Sara, a ti? Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
15 Drugi oblik Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
16 Julien Zhyljen
Ʒyljεn
17 Šta radiš tu? Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
18 Familijarni izraz Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
19 Na odmoru sam Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
20 Drugi oblik Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
21 Na odmoru smo Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
22 Drugi oblik Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
23 Na poslovnom sam putovanju Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
24 Drugi oblik Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
25 Radim ovde Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
26 Radimo ovde Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
27 Gde se može nešto dobro pojesti? Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
28 Ima li muzeja u blizini? Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
29 Gde se mogu uključiti na Internet? Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - Učenje

Učenje
Test
Naučite
1 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 Da, naravno! Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 Drugi oblik Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 Šta je to? Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 Familijarni izraz Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 To je sto Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 Drugi oblik Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 Sto. Razumeš? Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 Ne razumem Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 Možeš li, molim te, ponoviti? Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 Možeš li, molim te, govoriti sporije? Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 Možeš li to napisati, molim te? Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 Razumeo sam Kuptova!
kuptɔva4 - Boje

Boje
Test
Naučite
1 Sviđa mi se boja stola Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 To je crveno Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 Ako je osoba ili stvar muškog roda Është i kuq
əʃtə i kuc
4 Plavo Blu
blu
5 Žuto E verdhë
ε vεɾðə
6 Ako je osoba ili stvar muškog roda I verdhë
i vεɾðə
7 Belo E bardhë
ε baɾðə
8 Ako je osoba ili stvar muškog roda I bardhë
i baɾðə
9 Crno E zezë
ε zεzə
10 Ako je osoba ili stvar muškog roda I zi
i zi
11 Zeleno Jeshile
jεʃilε
12 Narandžasto Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 Ljubičasto Lejla
lεjla
14 Sivo Gri
ɡɾi5 - Brojevi

Brojevi
Test
Naučite
1 Nula Zero
zεɾɔ
2 Jedan Një
ɲə
3 Dva Dy
dy
4 Tri Tre
tɾε
5 Četiri Katër
katəɾ
6 Pet Pesë
pεsə
7 Šest Gjashtë
ɟaʃtə
8 Sedam Shtatë
ʃtatə
9 Osam Tetë
tεtə
10 Devet Nëntë
nəntə
11 Deset Dhjetë
ðjεtə
12 Jedanaest Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 Dvanaest Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 Trinaest Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 Četrnaest Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 Petnaest Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 Šesnaest Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 Sedamnaest Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 Osamnaest Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 Devetnaest Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 Dvadeset Njëzetë
ɲəzεtə
22 Dvadeset jedan Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 Dvadeset dva Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 Dvadeset tri Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 Dvadeset četiri Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 Dvadeset pet Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 Dvadeset šest Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 Dvadeset sedam Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 Dvadeset osam Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 Dvadeset devet Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 Trideset Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 Trideset jedan Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 Trideset dva Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 Trideset tri Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 Trideset četiri Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 Trideset pet Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 Trideset šest Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 Četrdeset Dyzetë
dyzεt
39 Pedeset Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 Šezdeset Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 Sedamdeset Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 Osamdeset Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 Devedeset Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 Sto Njëqind
ɲəcind
45 Sto pet Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 Dvesta Dyqind
dycind
47 Trista Treqind
tɾεcind
48 Četiristo Katërqind
katəɾcind
49 Hiljada Një mijë
ɲə mijə
50 Hiljadu petsto Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 Dve hiljade Dy mijë
dymijə
52 Deset hiljada Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Test
Naučite
1 Kad si stigao? Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 Drugi oblik Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 Danas Sot
sɔt
4 Juče Dje
djε
5 Pre dva dana Ka dy ditë
ka dy ditə
6 Drugi oblik Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 Koliko ostaješ? Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 Drugi oblik Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 Odlazim sutra Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 Drugi oblik Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 Odlazim prekosutra Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 Drugi oblik Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 Odlazim za tri dana Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 Drugi oblik Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 Ponedeljak E hënë
ε hənə
16 Utorak E martë
ε maɾtə
17 Sreda E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 Četvrtak E enjte
ε εɲtε
19 Petak E premte
ε pɾεmtε
20 Subota E shtunë
ε ʃtunə
21 Nedelja E dielë
ε diεlə
22 Januar Janar
janaɾ
23 Februar Shkurt
ʃkuɾt
24 Mart Mars
maɾs
25 April Prill
pɾiɫ
26 Maj Maj
maj
27 Juni Qershor
cεɾʃɔɾ
28 Juli Korrik
kɔrik
29 Avgust Gusht
ɡuʃt
30 Septembar Shtator
ʃtatɔɾ
31 Oktobar Tetor
tεtɔɾ
32 Novembar Nëntor
nəntɔɾ
33 Decembar Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 U koliko sati odlaziš? Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 Familijarni izraz Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 Ujutru, u osam sati Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 Ujutru, u osam i petnaest Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 Drugi oblik Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 Ujutru, u pola devet Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 Drugi oblik Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 Ujutru, u osam i četrdeset pet Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 Uveče, u šest sati Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 Kasnim Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - Taksi

Taksi
Test
Naučite
1 Taksi! Taksi!
taksi
2 Kuda ćete? Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 Idem na stanicu Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 Idem u hotel Dan i Noć Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 Možete li me odvesti na aerodrom? Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 Možete li uzeti moj prtljag? Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 Je li daleko odavde? Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 Ne, blizu je Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 Da, to je malo dalje Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 Koliko će koštati? Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 Odvedite me tu Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 Na desno Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 Na levo Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 Samo pravo Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 Tu je Është këtu!
əʃtə kətu
16 Drugi oblik Arritëm!
aritəm
17 Tamo je Është andej!
əʃtə andεj
18 Stop! Ndalo!
ndalɔ
19 Ne morate da žurite Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 Drugi oblik Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 Mogu li dobiti račun, molim Vas? Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - Osećanja

Osećanja
Test
Naučite
1 Stvarno volim tvoju zemlju Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 Volim te Të dua
tə dua
3 Drugi oblik Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 Srećan sam Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 Tužan sam Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 Uživam ovde Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 Hladno mi je Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 Toplo mi je Kam vapë
kam vapə
9 Preveliko je Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 Premalo je Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 Taman je Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 Želiš li izaći večeras? Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 Hteo bih izaći večeras Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 To je dobra ideja Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 Želim da se zabavljam Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 To nije dobra ideja Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 Ne želim izaći večeras Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 Hteo bih da se odmorim Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 Želiš li da se baviš sportom Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 Da, treba da se opustim Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 Igram tenis Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 Ne hvala, previše sam umoran Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - Porodica

Porodica
Test
Naučite
1 Imaš li rodbinu ovde? Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 Imam Oca Babai im
babai im
3 Drugi oblik Im atë
im atə
4 Imam Majku Nëna ime
nəna imε
5 Drugi oblik Ime më
imɛ mə
6 Imam Sina Djali im
djali im
7 Drugi oblik Im bir
im biɾ
8 Imam Kćerku Vajza ime
vajza imε
9 Imam Brata Një vëlla
ɲə vəɫa
10 Imam Sestru Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 Imam Prijatelja Një mik
ɲə mik
12 Imam Prijateljicu Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 Imam Dečka Miku im
miku im
14 Imam Devojku Mikja ime
mikja imε
15 Književni izraz Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 Imam Muža Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 Drugi oblik Im shoq
im ʃɔc
18 Imam Ženu Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 Drugi oblik Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - Bar

Bar
Test
Naučite
1 Bar Bari
baɾi
2 Želiš li nešto popiti? Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 Piti Të pish
tə piʃ
4 Čaša Gotë
ɡɔtə
5 Vrlo rado Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 Šta piješ? Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 Šta ima od pića? Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 Ima vode ili voćnih sokova Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 Voda Ujë
ujə
10 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 Kocke leda Akull
akuɫ
12 Čokolade Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 Mleka Qumësht
cuməʃt
14 Čaja Çaj
ʧaj
15 Kafe Kafe
kafε
16 Sa šećerom Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 Sa šlagom Me krem
mε kɾεm
18 Vina Verë
vεɾə
19 Piva Birrë
birə
20 Čaj, molim te Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 Pivo, molim te Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 Šta želite piti? Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 Drugi oblik Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 Dva čaja, molim Vas! Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 Dva piva, molim Vas! Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 Ništa, hvala Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 Književni izraz Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 Na zdravlje! Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 Familijarni izraz Për ty!
pəɾ ty!
30 Na zdravlje! Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 Molim Vas, račun! Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 Oprostite, koliko Vam dugujem? Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 Dvadeset eura Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 Ja častim Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - Restoran

Restoran
Test
Naučite
1 Restoran Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 Želiš li nešto jesti? Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 Da, vrlo rado Po, dua
pɔ dua
4 Jesti Të hash
tə haʃ
5 Gde možemo jesti? Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 Gde možemo ručati? Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 Drugi oblik Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 Večera Darka
daɾka
9 Doručak Mëngjësi
mənɟεsi
10 Molim Vas! Ju lutem!
ju lutεm
11 Molim Vas, jelovnik! Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 Izvolite jelovnik Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 Šta više voliš? Meso ili ribu? Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 S pirinčem Me oriz.
mε ɔɾiz
15 Sa testeninom Me makarona
mε makaɾɔna
16 Drugi oblik Me pasta
mɛ pasta
17 Krompiri Patate
patatε
18 Povrće Perime
pεɾimε
19 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 Hleb Bukë
bukə
21 Maslac Gjalpe
ɟalp
22 Salata Një sallatë
ɲə saɫatə
23 Desert Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 Voće Fruta
fruta
25 Molim Vas, nož Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 Drugi oblik Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 Da, odmah ću ga doneti Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 Nož Një thikë
ɲə θikə
29 Viljuška Një pirun
ɲə piɾun
30 Kašika Një lugë
ɲə luɡə
31 Da li je to toplo jelo? Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 Da, i vrlo začinjeno! Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 Toplo E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 Hladno E ftohtë
ε ftɔhtə
35 Začinjeno Pikante
pikantε
36 Uzeću ribu Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 I ja Edhe unë
εðε unə12 - Na rastanku

Na rastanku
Test
Naučite
1 Kasno je! Moram otići! Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 Možemo li se ponovo videti? Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 Da, vrlo rado Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 Ovo je moja adresa Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 Imaš li broj telefona? Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 Da, evo Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 Bilo mi je lepo s tobom Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 I meni je drago što sam te upoznala Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 Videćemo se ponovno uskoro Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 I ja se nadam Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 Doviđenja Mirupafshim
miɾupafʃim
12 Vidimo se sutra Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 Zdravo Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - Prevoz

Prevoz
Test
Naučite
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 Koliko košta karta za Grad Sunca? Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 Kad kreće voz za Grad Sunca? Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 Imate li vozni red vozova? A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 Vozni red autobusa? Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 Ovaj, ovde Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 Hvala Faleminderit!
falεmindεɾit
13 Nema na čemu. Srećan put! Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 Automehaničarska radnja Auto-servis
auto-sεɾvis
15 Književni izraz Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 Benzinska stanica Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 Do vrha, molim Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 Bicikl Biçikletë
biʧiklεtə
19 Centar grada Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 Predgrađe Periferia
pεɾifεɾia
21 To je veliki grad Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 To je selo Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 Planina Një mal
ɲə mal
24 Jezero Një liqen
ɲə licen
25 Selo Fshati
f ʃati14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Test
Naučite
1 Molim Vas, je li Sara tu? Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 Da, ona je tu Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 Izašla je Ka dalë
ka dalə
4 Možete je nazvati na njen mobilni Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 Znate li gde je mogu naći? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 Ona je na poslu Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 Ona je kod kuće Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 Molim Vas, je li Julien tu? Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 Da, on je tu Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 Izašao je Ka dalë
ka dalə
11 Znate li gde ga mogu naći Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 On je na poslu Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 On je kod kuće Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - Hotel

Hotel
Test
Naučite
1 Hotel Hoteli
hɔtɛli
2 Apartman Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 Dobrodošli Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 Imate li slobodnu sobu? Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 Ima li kupatilo u sobi? A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 Želite li radije dva odvojena kreveta? Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 Familijarni izraz Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 Želite li bračni krevet? Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 Književni izraz Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 Soba s doručkom Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 Koliko košta jedno noćenje? Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 Drugi oblik Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 Drugi oblik Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 Da, naravno! Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 Hvala. Soba je vrlo lepa Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 Drugi oblik Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 Hvala, malo je preskupo za mene Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 Drugi oblik Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 Molim Vas, gde je moja soba? Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 Na prvom spratu Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 Ima li hotel lift? Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 Lift je na levoj strani? Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 Lift je na desnoj strani? Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 Gdje je perionica veša? Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 U prizemlju Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 Prizemlje Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 Soba Dhomë
ðɔmə
32 Hemijsko čišćenje Patrim kimik
pastɾim kimik
33 Frizer Parukeri
paɾukεɾi
34 Parkiralište za automobile Parking
paɾkinɡ
35 Gde se nalazi sala za sastanke? Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 Sala za sastanke Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 Grejani bazen Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 Bazen Pishina
piʃina
39 Molim Vas, probudite me u sedam sati Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 Molim Vas ključ Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 Molim Vas karticu Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 Ima li poruka za mene? Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 Da, izvolite Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 Ne, nema Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 Gde mogu dobiti sitniš? Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 Da, za koliko Vam treba? Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 Drugi oblik Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - Plaža

Plaža
Test
Naučite
1 Plaža Plazhi
plaʒi
2 Znate li gde mogu kupiti loptu? Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 Lopta Një top
ɲə tɔp
5 Dvogled Dylbi
dylbi
6 Kačket Kapele
kapεle
7 Peškir Peshqir
pεʃciɾ
8 Sandale Sandale
sandalε
9 Kofa Kovë
kɔvə
10 Krema za sunčanje Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 Kupaće gaće Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 Sunčane naočare Syze dielli
syzε diεɫi
13 Rakovi Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 Sunčati se Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 Familijarni izraz Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 Sunčano Me diell
mε diεɫ
17 Sinonim Me diell
18 Zalazak sunca Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 Suncobran Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 Sunce Diell
diεɫ
21 Sunčanica Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 Da li je opasno tu plivati? Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 Ne, nije opasno Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 Da, tu je zabranjeno plivati Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 Plivati Notoj
nɔtɔj
26 Plivanje Not
nɔt
27 Talas Valë
valə
28 Drugi oblik Dallgë
daɫɡə
29 More Det
dεt
30 Nasip Dunë
dunə
31 Pesak Rërë
ɾəɾə
32 Kakva je prognoza za sutra Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 Vreme će se promeniti Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 Biće kiše Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 Biće sunčano Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 Biće puno vetra Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 Kupaći kostim Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 Hladovina Hije
hijɛ17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Test
Naučite
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 Izgubio sam se Kam humbur
kam humbuɾ
3 Šta želite ? Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 Šta se dogodilo? Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 Gde mogu naći prevodioca? Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 Gde se nalazi najbliža apoteka? Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 Govori se na Severu Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 Možete li nazvati lekara, molim Vas? Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 Da li ste trenutno pod terapijom? Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 Bolnica Një spital
ɲə spital
11 Apoteka Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 Govori se na Severu Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 Lekar Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 Drugi oblik Një mjek
ɲə mjɛk
15 Medicinska služba Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 Izgubio sam isprave Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 Neko mi je ukrao isprave Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 Biro za izgubljene stvari Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 Stanica prve pomoći Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 Izlaz u slučaju nužde Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 Policija Policia
pɔliʦia
22 Isprave Dokumenta
dɔkumεnta
23 Novac Para
paɾa
24 Pasoš Pasaportë
pasapɔɾtə
25 Prtljag Bagazhe
baɡaʒε
26 Ne treba, hvala Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 Pustite me na miru! Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 Drugi oblik Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 Sklonite se! Nisuni!
nisuni
Preuzmite mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzmite sve izraze i fraze

Besplatni demoPočetak

Preuzmite mp3 i pdf