Your browser does not support JavaScript! Naučite Albanski online - Besplatno Albanski lekcije - Progovorite

Naučite Albanski

1

17 tema
17 tema

Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Dobar dan
Mirëdita
miɾədita
Dobro veče
Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
Doviđenja
Mirupafshim
miɾupafʃim
Vidimo se
Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
Da
Po
Ne
Jo
Molim vas
Ju lutem...!
ju lutεm
Hvala
Faleminderit!
falεmindεɾit
Hvala puno!
Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
Hvala na pomoći
Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
Nema na čemu
Ju lutem!
ju lutεm
Nema na čemu
Asgjë!
asɟə
U redu
Në rregull
nə rεɡuɫ
U redu
Dakord
dakɔɾd
Koliko košta?
Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
Koliko košta?
Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
Izvinite
Më falni!
mə falni
Ne razumem
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Razumeo sam
Kuptova!
kuptɔva
Ne znam
Nuk e di!
nuk ε di
Zabranjeno
Ndalohet!
ndalɔhεt
Molim Vas, gde je toalet ?
Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
Molim Vas, gde je toalet ?
Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
Srećna Nova godina
Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
Srećna Nova godina
Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
Srećan rođendan
Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
Srećni praznici!
Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
Čestitam!
Urime!
uɾimε
Čestitam!
Përgëzime!
pəɾɡəzimɛRazgovor

Razgovor
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Dobar dan. Kako si?
Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
Dobar dan. Kako si?
Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
Dobar dan. Hvala, dobro sam.
Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
Govoriš li albanski?
Flet shqip?
Ne, ne govorim albanski
Jo, unë nuk flas shqip.
Samo malo
Vetëm pak
vεtəm pak
Odakle dolaziš?
Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
Odakle dolaziš?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Koje si nacionalnosti?
Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
Koje si nacionalnosti?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Ja sam Albanac
Unë jam shqiptar
Ti živiš ovde?
Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
Da, ja živim ovde
Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
Zovem se Sara, a ti?
Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
Zovem se Sara, a ti?
Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
Julien
Zhyljen
Ʒyljεn
Šta radiš tu?
Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
Šta radiš tu?
Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
Na odmoru sam
Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Na odmoru sam
Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
Na odmoru smo
Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Na odmoru smo
Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
Na poslovnom sam putovanju
Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
Na poslovnom sam putovanju
Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
Radim ovde
Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
Radimo ovde
Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
Gde se može nešto dobro pojesti?
Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
Ima li muzeja u blizini?
Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
Gde se mogu uključiti na Internet?
Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?Učenje

Učenje
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Želiš li naučiti par reči?
Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Da, naravno!
Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
Da, naravno!
Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
Šta je to?
Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
Šta je to?
Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
To je sto
Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
To je sto
Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
Sto. Razumeš?
Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
Ne razumem
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Možeš li, molim te, ponoviti?
Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
Možeš li to napisati, molim te?
Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
Razumeo sam
Kuptova!
kuptɔvaBoje

Boje
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Sviđa mi se boja stola
Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
To je crveno
Është e kuqe
əʃtə ε kucε
To je crveno
Është i kuq
əʃtə i kuc
Plavo
Blu
blu
Žuto
E verdhë
ε vεɾðə
Žuto
I verdhë
i vεɾðə
Belo
E bardhë
ε baɾðə
Belo
I bardhë
i baɾðə
Crno
E zezë
ε zεzə
Crno
I zi
i zi
Zeleno
Jeshile
jεʃilε
Narandžasto
Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
Ljubičasto
Lejla
lεjla
Sivo
Gri
ɡɾiBrojevi

Brojevi
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Nula
Zero
zεɾɔ
Jedan
Një
ɲə
Dva
Dy
dy
Tri
Tre
tɾε
Četiri
Katër
katəɾ
Pet
Pesë
pεsə
Šest
Gjashtë
ɟaʃtə
Sedam
Shtatë
ʃtatə
Osam
Tetë
tεtə
Devet
Nëntë
nəntə
Deset
Dhjetë
ðjεtə
Jedanaest
Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
Dvanaest
Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
Trinaest
Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
Četrnaest
Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
Petnaest
Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
Šesnaest
Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
Sedamnaest
Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
Osamnaest
Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
Devetnaest
Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
Dvadeset
Njëzetë
ɲəzεtə
Dvadeset jedan
Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
Dvadeset dva
Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
Dvadeset tri
Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
Dvadeset četiri
Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
Dvadeset pet
Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
Dvadeset šest
Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Dvadeset sedam
Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
Dvadeset osam
Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
Dvadeset devet
Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
Trideset
Tridhjetë
tɾiðjεtə
Trideset jedan
Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
Trideset dva
Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
Trideset tri
Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
Trideset četiri
Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
Trideset pet
Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
Trideset šest
Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
Četrdeset
Dyzetë
dyzεt
Pedeset
Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
Šezdeset
Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
Sedamdeset
Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
Osamdeset
Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
Devedeset
Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
Sto
Njëqind
ɲəcind
Sto pet
Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
Dvesta
Dyqind
dycind
Trista
Treqind
tɾεcind
Četiristo
Katërqind
katəɾcind
Hiljada
Një mijë
ɲə mijə
Hiljadu petsto
Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
Dve hiljade
Dy mijë
dymijə
Deset hiljada
Dhjetë mijë
ðjεtə mijəVremenske oznake

Vremenske oznake
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Kad si stigao?
Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
Kad si stigao?
Kur arrin?
kuɾ arrin?
Danas
Sot
sɔt
Juče
Dje
djε
Pre dva dana
Ka dy ditë
ka dy ditə
Pre dva dana
Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
Koliko ostaješ?
Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
Koliko ostaješ?
Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
Odlazim sutra
Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
Odlazim sutra
Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
Odlazim prekosutra
Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
Odlazim prekosutra
Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
Odlazim za tri dana
Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
Odlazim za tri dana
Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
Ponedeljak
E hënë
ε hənə
Utorak
E martë
ε maɾtə
Sreda
E mërkurë
ε məɾkuɾə
Četvrtak
E enjte
ε εɲtε
Petak
E premte
ε pɾεmtε
Subota
E shtunë
ε ʃtunə
Nedelja
E dielë
ε diεlə
Januar
Janar
janaɾ
Februar
Shkurt
ʃkuɾt
Mart
Mars
maɾs
April
Prill
pɾiɫ
Maj
Maj
maj
Juni
Qershor
cεɾʃɔɾ
Juli
Korrik
kɔrik
Avgust
Gusht
ɡuʃt
Septembar
Shtator
ʃtatɔɾ
Oktobar
Tetor
tεtɔɾ
Novembar
Nëntor
nəntɔɾ
Decembar
Dhjetor
ðjεtɔɾ
U koliko sati odlaziš?
Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
U koliko sati odlaziš?
Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
Ujutru, u osam sati
Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
Ujutru, u osam i petnaest
Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
Ujutru, u osam i petnaest
Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
Ujutru, u pola devet
Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
Ujutru, u pola devet
Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
Ujutru, u osam i četrdeset pet
Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
Uveče, u šest sati
Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
Kasnim
Jam me vonesë
jam mεvɔnεsəTaksi

Taksi
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Taksi!
Taksi!
taksi
Kuda ćete?
Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
Idem na stanicu
Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Idem u hotel Dan i Noć
Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Možete li me odvesti na aerodrom?
Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Možete li uzeti moj prtljag?
Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Je li daleko odavde?
Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
Ne, blizu je
Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
Da, to je malo dalje
Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Koliko će koštati?
Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Odvedite me tu
Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
Na desno
Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
Na levo
Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
Samo pravo
Është drejt
əʃtə dɾεjt
Tu je
Është këtu!
əʃtə kətu
Tu je
Arritëm!
aritəm
Tamo je
Është andej!
əʃtə andεj
Stop!
Ndalo!
ndalɔ
Ne morate da žurite
Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
Ne morate da žurite
Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?Osećanja

Osećanja
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Stvarno volim tvoju zemlju
Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
Volim te
Të dua
tə dua
Volim te
Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
Srećan sam
Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
Tužan sam
Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
Uživam ovde
Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
Hladno mi je
Kam ftohtë
kam ftɔhtə
Toplo mi je
Kam vapë
kam vapə
Preveliko je
Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
Premalo je
Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
Taman je
Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
Želiš li izaći večeras?
Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
Hteo bih izaći večeras
Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
To je dobra ideja
Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
Želim da se zabavljam
Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
To nije dobra ideja
Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
Ne želim izaći večeras
Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
Hteo bih da se odmorim
Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
Želiš li da se baviš sportom
Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Da, treba da se opustim
Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
Igram tenis
Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
Ne hvala, previše sam umoran
Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾPorodica

Porodica
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Imaš li rodbinu ovde?
Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
Imam Oca
Babai im
babai im
Imam Oca
Im atë
im atə
Imam Majku
Nëna ime
nəna imε
Imam Majku
Ime më
imɛ mə
Imam Sina
Djali im
djali im
Imam Sina
Im bir
im biɾ
Imam Kćerku
Vajza ime
vajza imε
Imam Brata
Një vëlla
ɲə vəɫa
Imam Sestru
Një motër
ɲə mɔtəɾ
Imam Prijatelja
Një mik
ɲə mik
Imam Prijateljicu
Një mikeshë
ɲə mikεʃə
Imam Dečka
Miku im
miku im
Imam Devojku
Mikja ime
mikja imε
Imam Devojku
Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
Imam Muža
Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
Imam Muža
Im shoq
im ʃɔc
Imam Ženu
Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
Imam Ženu
Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛBar

Bar
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Bar
Bari
baɾi
Želiš li nešto popiti?
Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
Piti
Të pish
tə piʃ
Čaša
Gotë
ɡɔtə
Vrlo rado
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Šta ćeš uzeti?
Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
Šta ima od pića?
Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
Ima vode ili voćnih sokova
Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
Voda
Ujë
ujə
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
Kocke leda
Akull
akuɫ
Čokolade
Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
Mleka
Qumësht
cuməʃt
Čaja
Çaj
ʧaj
Kafe
Kafe
kafε
Sa šećerom
Me sheqer
mε ʃεcεɾ
Sa šlagom
Me krem
mε kɾεm
Vina
Verë
vεɾə
Piva
Birrë
birə
Čaj, molim te
Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
Pivo, molim te
Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
Šta želite piti?
Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
Šta želite piti?
Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
Dva čaja, molim Vas!
Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
Dva piva, molim Vas!
Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
Ništa, hvala
Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
Ništa, hvala
Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
Na zdravlje!
Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
Na zdravlje!
Për ty!
pəɾ ty!
Na zdravlje!
Gëzuar!
ɡəzuaɾ
Molim Vas, račun!
Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
Oprostite, koliko Vam dugujem?
Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
Dvadeset eura
Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
Ja častim
Je i ftuar
jε i ftuaɾRestoran

Restoran
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Restoran
Restoranti
ɾεstɔɾanti
Želiš li nešto jesti?
Do të hash?
dɔ tə haʃ?
Da, vrlo rado
Po, dua
pɔ dua
Jesti
Të hash
tə haʃ
Gde možemo jesti?
Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
Gde možemo ručati?
Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
Gde možemo ručati?
Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
Večera
Darka
daɾka
Doručak
Mëngjësi
mənɟεsi
Molim Vas!
Ju lutem!
ju lutεm
Molim Vas, jelovnik!
Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
Izvolite jelovnik
Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
Šta više voliš? Meso ili ribu?
Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
S pirinčem
Me oriz.
mε ɔɾiz
Sa testeninom
Me makarona
mε makaɾɔna
Sa testeninom
Me pasta
mɛ pasta
Krompiri
Patate
patatε
Povrće
Perime
pεɾimε
Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje
Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
Hleb
Bukë
bukə
Maslac
Gjalpe
ɟalp
Salata
Një sallatë
ɲə saɫatə
Desert
Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
Voće
Fruta
fruta
Molim Vas, nož
Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
Molim Vas, nož
Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
Da, odmah ću ga doneti
Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
Nož
Një thikë
ɲə θikə
Viljuška
Një pirun
ɲə piɾun
Kašika
Një lugë
ɲə luɡə
Da li je to toplo jelo?
Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
Da, i vrlo začinjeno!
Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
Toplo
E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
Hladno
E ftohtë
ε ftɔhtə
Začinjeno
Pikante
pikantε
Uzeću ribu
Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
I ja
Edhe unë
εðε unəNa rastanku

Na rastanku
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Kasno je! Moram otići!
Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
Možemo li se ponovo videti?
Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
Da, vrlo rado
Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
Ovo je moja adresa
Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
Imaš li broj telefona?
Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
Da, evo
Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
Bilo mi je lepo s tobom
Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
I meni je drago što sam te upoznala
Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
Videćemo se ponovno uskoro
Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
I ja se nadam
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Doviđenja
Mirupafshim
miɾupafʃim
Vidimo se sutra
Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
Zdravo
Përshëndetje
pəɾʃəndεtjεPrevoz

Prevoz
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
Koliko košta karta za Grad Sunca?
Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Molim Vas, kuda ide ovaj voz?
Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca?
A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
Kad kreće voz za Grad Sunca?
Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca?
Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas?
Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
Imate li vozni red vozova?
A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
Vozni red autobusa?
Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca?
Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Ovaj, ovde
Është ai atje
əʃtə ai atjε
Hvala
Faleminderit!
falεmindεɾit
Nema na čemu. Srećan put!
Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
Automehaničarska radnja
Auto-servis
auto-sεɾvis
Automehaničarska radnja
Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
Benzinska stanica
Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
Do vrha, molim
Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
Bicikl
Biçikletë
biʧiklεtə
Bicikl
Dyrrotak
dyrɔtak
Centar grada
Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
Predgrađe
Periferia
pεɾifεɾia
To je veliki grad
Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
To je selo
Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
Planina
Një mal
ɲə mal
Jezero
Një liqen
ɲə licen
Selo
Fshati
f ʃatiTražiti nekoga

Tražiti nekoga
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Molim Vas, je li Sara tu?
Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Da, ona je tu
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Izašla je
Ka dalë
ka dalə
Možete je nazvati na njen mobilni
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Znate li gde je mogu naći?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Ona je na poslu
Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
Ona je kod kuće
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
Molim Vas, je li Julien tu?
Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Da, on je tu
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Izašao je
Ka dalë
ka dalə
Znate li gde ga mogu naći
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
On je na poslu
Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
On je kod kuće
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpiHotel

Hotel
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Hotel
Hoteli
hɔtɛli
Apartman
Apartamenti
apaɾtamɛnti
Dobrodošli
Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
Imate li slobodnu sobu?
Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
Ima li kupatilo u sobi?
A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
Želite li radije dva odvojena kreveta?
Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
Želite li radije dva odvojena kreveta?
Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
Želite li bračni krevet?
Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
Želite li bračni krevet?
Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem
Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
Soba s doručkom
Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
Koliko košta jedno noćenje?
Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
Koliko košta jedno noćenje?
Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
Da, naravno!
Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
Hvala. Soba je vrlo lepa
Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
Hvala. Soba je vrlo lepa
Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
U redu je, mogu li rezervisati za večeras?
Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
Hvala, malo je preskupo za mene
Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag?
Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu?
Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
Molim Vas, gde je moja soba?
Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
Na prvom spratu
Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
Ima li hotel lift?
Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
Lift je na levoj strani?
Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
Lift je na desnoj strani?
Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
Gdje je perionica veša?
Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
U prizemlju
Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
Prizemlje
Kati përdhes
kati pəɾðεs
Soba
Dhomë
ðɔmə
Hemijsko čišćenje
Patrim kimik
pastɾim kimik
Frizer
Parukeri
paɾukεɾi
Parkiralište za automobile
Parking
paɾkinɡ
Gde se nalazi sala za sastanke?
Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
Sala za sastanke
Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
Grejani bazen
Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
Bazen
Pishina
piʃina
Molim Vas, probudite me u sedam sati
Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
Molim Vas ključ
Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
Molim Vas karticu
Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
Ima li poruka za mene?
Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
Da, izvolite
Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
Ne, nema
Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
Gde mogu dobiti sitniš?
Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš?
Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
Da, za koliko Vam treba?
Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
Da, za koliko Vam treba?
Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?Plaža

Plaža
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Plaža
Plazhi
plaʒi
Znate li gde mogu kupiti loptu?
Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
Ima jedna prodavnica u ovom pravcu
Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
Lopta
Një top
ɲə tɔp
Dvogled
Dylbi
dylbi
Kačket
Kapele
kapεle
Peškir
Peshqir
pεʃciɾ
Sandale
Sandale
sandalε
Kofa
Kovë
kɔvə
Krema za sunčanje
Krem dielli
kɾεm diεɫi
Kupaće gaće
Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
Sunčane naočare
Syze dielli
syzε diεɫi
Rakovi
Guaskore
ɡuaskɔɾε
Sunčati se
Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
Sunčati se
Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
Sunčano
Me diell
mε diεɫ
Sunčano
Me diell
Zalazak sunca
Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
Suncobran
Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
Sunce
Diell
diεɫ
Sunčanica
Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
Da li je opasno tu plivati?
Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
Ne, nije opasno
Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
Da, tu je zabranjeno plivati
Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
Plivati
Notoj
nɔtɔj
Plivanje
Not
nɔt
Talas
Valë
valə
Talas
Dallgë
daɫɡə
More
Det
dεt
Nasip
Dunë
dunə
Pesak
Rërë
ɾəɾə
Kakva je prognoza za sutra
Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
Vreme će se promeniti
Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
Biće kiše
Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
Biće sunčano
Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
Biće puno vetra
Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
Kupaći kostim
Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
Hladovina
Hije
hijɛU slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Napredovanje
0%
Start a new quiz
Q1
Molim Vas, možete li mi pomoći?
Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
Izgubio sam se
Kam humbur
kam humbuɾ
Šta želite ?
Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
Šta se dogodilo?
Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
Gde mogu naći prevodioca?
Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
Gde se nalazi najbliža apoteka?
Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
Gde se nalazi najbliža apoteka?
Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
Možete li nazvati lekara, molim Vas?
Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
Da li ste trenutno pod terapijom?
Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
Bolnica
Një spital
ɲə spital
Apoteka
Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
Apoteka
Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
Lekar
Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
Lekar
Një mjek
ɲə mjɛk
Medicinska služba
Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
Izgubio sam isprave
Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
Neko mi je ukrao isprave
Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
Biro za izgubljene stvari
Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
Stanica prve pomoći
Urgjenca
uɾɟεnʦa
Izlaz u slučaju nužde
Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
Policija
Policia
pɔliʦia
Isprave
Dokumenta
dɔkumεnta
Novac
Para
paɾa
Pasoš
Pasaportë
pasapɔɾtə
Prtljag
Bagazhe
baɡaʒε
Ne treba, hvala
Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
Pustite me na miru!
Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
Pustite me na miru!
Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
Sklonite se!
Nisuni!
nisuni