Kineski воцабулари

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Test
Naučite
1 Dobar dan 你好
nǐhǎo
2 Dobro veče 晚上好
wǎnshànghǎo
3 Doviđenja 再见
zàijiàn
4 Vidimo se 回头见
huí tóu jiàn
5 Da
shì
6 Ne 不是
búshì
7 Molim vas
qǐng
8 Hvala 谢谢
xièxiè
9 Hvala puno! 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
10 Hvala na pomoći 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
11 Nema na čemu 没关系
méiguànxì
12 U redu
hǎo
13 Koliko košta? 多少钱?
duōshǎo qián
14 Izvinite 对不起!
duì bu qǐ
15 Ne razumem 我不懂
wǒ bù dǒng
16 Razumeo sam 我懂了
wǒ dǒng le
17 Ne znam 我不知道
wǒ bù zhīdào
18 Zabranjeno 禁止
jìnzhǐ
19 Molim Vas, gde je toalet ? 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
20 Srećna Nova godina 新年好!
xīnnián hǎo
21 Srećan rođendan 生日快乐!
shēngrìkuàilè
22 Srećni praznici! 节日快乐!
jiérì kuàilè
23 Čestitam! 祝贺您!
zhùhè nín2 - Razgovor

Razgovor
Test
Naučite
1 Dobar dan. Kako si? 你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
2 Dobar dan. Hvala, dobro sam. 我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
3 Govoriš li kineski? 你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
4 Ne, ne govorim kineski 不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
5 Samo malo 仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
6 Odakle dolaziš? 你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
7 Koje si nacionalnosti? 你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
8 Ja sam Srbin 我是塞尔维亚人
wǒ shì Sài'ěrwéiyà rén
9 Ti živiš ovde? 你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
10 Da, ja živim ovde 对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
11 Zovem se Sara, a ti? 我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
12 Julien 我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
13 Šta radiš tu? 你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
14 Na odmoru sam 我在休假
wǒ zài xiūjià
15 Na odmoru smo 我们在休假
wǒmen zài xiūjià
16 Na poslovnom sam putovanju 我在出差
wǒ zài chūchāi
17 Radim ovde 我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
18 Radimo ovde 我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
19 Gde se može nešto dobro pojesti? 哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
20 Ima li muzeja u blizini? 附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
21 Gde se mogu uključiti na Internet? 到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎng3 - Učenje

Učenje
Test
Naučite
1 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? 你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
2 Da, naravno! 好的!
hǎo de
3 Šta je to? 这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
4 To je sto 这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
5 Sto. Razumeš? 桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
6 Ne razumem 我不懂
wǒ bù dǒng
7 Možeš li, molim te, ponoviti? 请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
8 Možeš li, molim te, govoriti sporije? 你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
9 Možeš li to napisati, molim te? 你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
10 Razumeo sam 我懂了
wǒ dǒng le4 - Boje

Boje
Test
Naučite
1 Sviđa mi se boja stola 我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
2 To je crveno 这是红色的
zhè shì hóngsè de
3 Plavo 蓝色
lánsè
4 Žuto 黄色
huángsè
5 Belo 白色
báisè
6 Crno 黑色
hēisè
7 Zeleno 绿色
lǜsè
8 Narandžasto 橙色
chéngsè
9 Ljubičasto 紫色
zǐ sè
10 Sivo 灰色
huīsè5 - Brojevi

Brojevi
Test
Naučite
1 Nula
líng
2 Jedan
3 Dva
èr
4 Tri
sān
5 Četiri
6 Pet
7 Šest
liù
8 Sedam
9 Osam
10 Devet
jiǔ
11 Deset
shí
12 Jedanaest 十一
shíyī
13 Dvanaest 十二
shí'èr
14 Trinaest 十三
shísān
15 Četrnaest 十四
shísì
16 Petnaest 十五
shíwǔ
17 Šesnaest 十六
shíliù
18 Sedamnaest 十七
shíqī
19 Osamnaest 十八
shíbā
20 Devetnaest 十九
shíjiǔ
21 Dvadeset 二十
èrshí
22 Dvadeset jedan 二十一
èrshíyī
23 Dvadeset dva 二十二
èrshíèr
24 Dvadeset tri 二十三
èrshísān
25 Dvadeset četiri 二十四
èrshísì
26 Dvadeset pet 二十五
èrshíwǔ
27 Dvadeset šest 二十六
èrshíliù
28 Dvadeset sedam 二十七
èrshíqī
29 Dvadeset osam 二十八
èrshíbā
30 Dvadeset devet 二十九
èrshíjiǔ
31 Trideset 三十
sānshí
32 Trideset jedan 三十一
sānshí yī
33 Trideset dva 三十二
sānshí èr
34 Trideset tri 三十三
sānshí sān
35 Trideset četiri 三十四
sānshí sì
36 Trideset pet 三十五
sānshí wǔ
37 Trideset šest 三十六
sānshí liù
38 Četrdeset 四十
sìshí
39 Pedeset 五十
wǔshí
40 Šezdeset 六十
liùshí
41 Sedamdeset 七十
qīshí
42 Osamdeset 八十
bāshí
43 Devedeset 九十
jiǔshí
44 Sto 一百
yībǎi
45 Sto pet 一百零五
yībǎi líng wǔ
46 Dvesta 二百
èrbǎi
47 Trista 三百
sānbǎi
48 Četiristo 四百
sìbǎi
49 Hiljada 一千
yīqiān
50 Hiljadu petsto 一千五百
yīqiān wǔbǎi
51 Dve hiljade 二千
èrqiān
52 Deset hiljada 一万
yīwàn6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Test
Naučite
1 Kad si stigao? 你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
2 Danas 今天
jīntiān
3 Juče 昨天
zuótiān
4 Pre dva dana 两天前
liǎng tiān qián
5 Koliko ostaješ? 你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
6 Odlazim sutra 我明天走
wǒ míngtiān zǒu
7 Odlazim prekosutra 我后天走
wǒ hòutiān zǒu
8 Odlazim za tri dana 我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
9 Ponedeljak 星期一
xīngqīyī
10 Utorak 星期二
xīngqīèr
11 Sreda 星期三
xīngqīsān
12 Četvrtak 星期四
xīngqīsì
13 Petak 星期五
xīngqīwǔ
14 Subota 星期六
xīngqīliù
15 Nedelja 星期天
xīngqītiān
16 Januar 1月
yī yuè
17 Februar 2月
èr yuè
18 Mart 3月
sān yuè
19 April 4月
sì yuè
20 Maj 5月
wǔ yuè
21 Juni 6月
liù yuè
22 Juli 7月
qī yuè
23 Avgust 8月
bā yuè
24 Septembar 9月
jiǔ yuè
25 Oktobar 10月
shí yuè
26 Novembar 11月
shí yī yuè
27 Decembar 12月
shí èr yuè
28 U koliko sati odlaziš? 你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
29 Ujutru, u osam sati 早晨...八点
zǎochen bā diǎn
30 Ujutru, u osam i petnaest 早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
31 Ujutru, u pola devet 早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
32 Ujutru, u osam i četrdeset pet 早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
33 Uveče, u šest sati 晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
34 Kasnim 我迟到了
wǒ chídào le7 - Taksi

Taksi
Test
Naučite
1 Taksi! 出租车!
chūzū chē
2 Kuda ćete? 你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
3 Idem na stanicu 我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
4 Idem u hotel Dan i Noć 我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
5 Možete li me odvesti na aerodrom? 您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
6 Možete li uzeti moj prtljag? 您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
7 Je li daleko odavde? 离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
8 Ne, blizu je 不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
9 Da, to je malo dalje 有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
10 Koliko će koštati? 多少钱?
duōshǎo qián
11 Odvedite me tu 请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
12 Na desno 朝右边
cháo yòubiān
13 Na levo 朝左边
cháo zuǒbian
14 Samo pravo 笔直走
bǐzhí zǒu
15 Tu je 到了
dào le
16 Tamo je 在那儿
zài nà ér
17 Stop! 停!
tíng
18 Ne morate da žurite 慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
19 Mogu li dobiti račun, molim Vas? 您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma8 - Osećanja

Osećanja
Test
Naučite
1 Stvarno volim tvoju zemlju 我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
2 Volim te 我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
3 Srećan sam 我很幸福
wǒ hěn xìngfú
4 Tužan sam 我很难过
wǒ hěn nánguò
5 Uživam ovde 我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
6 Hladno mi je 我很冷
wǒ hěn lěng
7 Toplo mi je 我很热
wǒ hěn rè
8 Preveliko je 太大了
tài dà le
9 Premalo je 太小了
tài xiǎo le
10 Taman je 非常好
fēicháng hǎo
11 Želiš li izaći večeras? 今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
12 Hteo bih izaći večeras 我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
13 To je dobra ideja 这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
14 Želim da se zabavljam 我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
15 To nije dobra ideja 这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
16 Ne želim izaći večeras 今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
17 Hteo bih da se odmorim 我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
18 Želiš li da se baviš sportom 你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
19 Da, treba da se opustim 是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
20 Igram tenis 我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
21 Ne hvala, previše sam umoran 不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèi9 - Porodica

Porodica
Test
Naučite
1 Imaš li rodbinu ovde? 你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
2 Imam Oca 我的父亲
wǒde fùqīn
3 Imam Majku 我的母亲
wǒde mǔqīn
4 Imam Sina 我的儿子
wǒde érzi
5 Imam Kćerku 我的女儿
wǒde nǚer
6 Imam Brata 一个哥哥
yī gè gēgē
7 Imam Sestru 一个姐姐
yī gè jiějiě
8 Imam Prijatelja 一个朋友
yī gè péngyou
9 Imam Prijateljicu 一个朋友
yī gè péngyou
10 Imam Dečka 我的男朋友
wǒde nánpéngyou
11 Imam Devojku 我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
12 Imam Muža 我的丈夫
wǒde zhàngfu
13 Imam Ženu 我的妻子
wǒde qīzi10 - Bar

Bar
Test
Naučite
1 Bar 酒吧
jiǔbā
2 Želiš li nešto popiti? 你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
3 Piti
4 Čaša 杯子
bēizi
5 Vrlo rado 好的,谢谢
hǎo de xièxiè
6 Šta piješ? 你喝什么?
nǐ hē shénme
7 Šta ima od pića? 有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
8 Ima vode ili voćnih sokova 有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
9 Voda
shuǐ
10 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? 能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
11 Kocke leda 冰块
bīng kuài
12 Čokolade 巧克力
qiǎokèlì
13 Mleka 牛奶
niúnǎi
14 Čaja
chá
15 Kafe 咖啡
kāfēi
16 Sa šećerom 加糖
jiā táng
17 Sa šlagom 加奶油
jiā nǎiyóu
18 Vina 葡萄酒
pútáojiǔ
19 Piva 啤酒
píjiǔ
20 Čaj, molim te 请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
21 Pivo, molim te 请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
22 Šta želite piti? 您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
23 Dva čaja, molim Vas! 请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
24 Dva piva, molim Vas! 请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
25 Ništa, hvala 什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
26 Na zdravlje! 干杯
gānbēi
27 Na zdravlje! 为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
28 Molim Vas, račun! 我要买单
wǒ yào mǎi dān
29 Oprostite, koliko Vam dugujem? 一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
30 Dvadeset eura 二十欧元
èrshí ōuyuán
31 Ja častim 我请你
wǒ qǐng nǐ11 - Restoran

Restoran
Test
Naučite
1 Restoran 餐馆
cānguǎn
2 Želiš li nešto jesti? 你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
3 Da, vrlo rado 是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
4 Jesti 吃饭
chīfàn
5 Gde možemo jesti? 我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
6 Gde možemo ručati? 我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
7 Večera 晚餐
wǎncān
8 Doručak 早餐
zǎocān
9 Molim Vas! 对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
10 Molim Vas, jelovnik! 请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
11 Izvolite jelovnik 这是菜单!
zhè shì càidān
12 Šta više voliš? Meso ili ribu? 你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
13 S pirinčem 再加饭
zài jiā fàn
14 Sa testeninom 再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
15 Krompiri 土豆
tǔdòu
16 Povrće 蔬菜
shūcài
17 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
18 Hleb 面包
miànbāo
19 Maslac 黄油
huángyóu
20 Salata 一份色拉
yī fèn sè lā
21 Desert 一份甜点
yī fèn tián diǎn
22 Voće 水果
shuǐguǒ
23 Molim Vas, nož 请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
24 Da, odmah ću ga doneti 有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
25 Nož
dāo
26 Viljuška
chā
27 Kašika 勺子
sháozi
28 Da li je to toplo jelo? 这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
29 Da, i vrlo začinjeno! 是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
30 Toplo
31 Hladno
lěng
32 Začinjeno
33 Uzeću ribu 我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
34 I ja 我也一样
wǒ yě yīyàng12 - Na rastanku

Na rastanku
Test
Naučite
1 Kasno je! Moram otići! 天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
2 Možemo li se ponovo videti? 我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
3 Da, vrlo rado 当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
4 Ovo je moja adresa 这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
5 Imaš li broj telefona? 有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
6 Da, evo 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
7 Bilo mi je lepo s tobom 和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
8 I meni je drago što sam te upoznala 我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
9 Videćemo se ponovno uskoro 希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
10 I ja se nadam 我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
11 Doviđenja 再见!
zàijiàn
12 Vidimo se sutra 明天见!
míngtiān jiàn
13 Zdravo 再见!
zàijiàn13 - Prevoz

Prevoz
Test
Naučite
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? 对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
2 Koliko košta karta za Grad Sunca? 请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
3 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? 请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
4 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? 这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
5 Kad kreće voz za Grad Sunca? 去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
6 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? 去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? 我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
8 Imate li vozni red vozova? 您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
9 Vozni red autobusa? 汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
10 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? 请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
11 Ovaj, ovde 就是这列
jiùshì zhè liè
12 Hvala 谢谢
xièxiè
13 Nema na čemu. Srećan put! 不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
14 Automehaničarska radnja 修车库
xiū chēkù
15 Benzinska stanica 加油站
jiāyóu zhàn
16 Do vrha, molim 请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
17 Bicikl 自行车
zìxíngchē
18 Centar grada 市中心
shì zhōngxīn
19 Predgrađe 郊区
jiāoqū
20 To je veliki grad 这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
21 To je selo 这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
22 Planina 一座山
yīzuòshān
23 Jezero 一条湖
yī tiáo hú
24 Selo 乡村
xiāngcūn14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Test
Naučite
1 Molim Vas, je li Sara tu? 请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
2 Da, ona je tu 是的,她在
shìde tā zài
3 Izašla je 她出去了
tā chūqù le
4 Možete je nazvati na njen mobilni 您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
5 Znate li gde je mogu naći? 您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
6 Ona je na poslu 她在上班
tā zài shàngbān
7 Ona je kod kuće 她在家
tā zàijiā
8 Molim Vas, je li Julien tu? 请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
9 Da, on je tu 是的,他在
shìde tā zài
10 Izašao je 他出去了
tā chūqù le
11 Znate li gde ga mogu naći 您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
12 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon 您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
13 On je na poslu 他在上班
tā zài shàngbān
14 On je kod kuće 他在家
tā zàijiā15 - Hotel

Hotel
Test
Naučite
1 Hotel 酒店
jiǔdiàn
2 Apartman 公寓
gōngyù
3 Dobrodošli 欢迎
huānyíng
4 Imate li slobodnu sobu? 您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
5 Ima li kupatilo u sobi? 房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
6 Želite li radije dva odvojena kreveta? 您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
7 Želite li bračni krevet? 您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
8 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
9 Soba s doručkom 住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
10 Koliko košta jedno noćenje? 住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
11 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
12 Da, naravno! 当然可以!
dāngrán kěyǐ
13 Hvala. Soba je vrlo lepa 谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
14 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? 好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
15 Hvala, malo je preskupo za mene 太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
16 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? 请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
17 Molim Vas, gde je moja soba? 我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
18 Na prvom spratu 在二楼
zài èr lóu
19 Ima li hotel lift? 有电梯吗?
yǒu diàntī ma
20 Lift je na levoj strani? 电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
21 Lift je na desnoj strani? 电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
22 Gdje je perionica veša? 洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
23 U prizemlju 在底楼
zài dǐ lóu
24 Prizemlje 底楼
dǐ lóu
25 Soba 房间
fángjiān
26 Hemijsko čišćenje 干洗店
gānxǐ diàn
27 Frizer 美发厅
měi fà tīng
28 Parkiralište za automobile 停车场
tíngchēchǎng
29 Gde se nalazi sala za sastanke? 我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
30 Sala za sastanke 会议室
huìyì shì
31 Grejani bazen 游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
32 Bazen 游泳池
yóuyǒngchí
33 Molim Vas, probudite me u sedam sati 请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
34 Molim Vas ključ 请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
35 Molim Vas karticu 请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
36 Ima li poruka za mene? 有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
37 Da, izvolite 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
38 Ne, nema 没有
méiyǒu
39 Gde mogu dobiti sitniš? 在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
40 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? 您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
41 Da, za koliko Vam treba? 行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎo16 - Plaža

Plaža
Test
Naučite
1 Plaža 海滩
hǎitān
2 Znate li gde mogu kupiti loptu? 您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
3 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu 往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
4 Lopta 足球
zúqiú
5 Dvogled 望远镜
wàngyuǎnjìng
6 Kačket 太阳帽
tàiyáng mào
7 Peškir 浴巾
yùjīn
8 Sandale 拖鞋
tuōxié
9 Kofa 塑料桶
sùliào tǒng
10 Krema za sunčanje 防晒霜
fángshàishuāng
11 Kupaće gaće 游泳裤
yóuyǒng kù
12 Sunčane naočare 太阳眼镜
tài
13 Rakovi 贝壳类
bèiké lèi
14 Sunčati se 太阳浴
tàiyáng yù
15 Sunčano 阳光明媚
yángguāng míngmèi
16 Zalazak sunca 日落
rìluò
17 Suncobran 遮阳伞
zhē yángsǎn
18 Sunce 太阳
tàiyáng
19 Sunčanica 中暑
zhòngshǔ
20 Da li je opasno tu plivati? 这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
21 Ne, nije opasno 不,不危险
bù, bù wēixiǎn
22 Da, tu je zabranjeno plivati 对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
23 Plivati 游泳
yóuyǒng
24 Plivanje 游泳
yóuyǒng
25 Talas 海浪
hǎi làng
26 More 大海
dàhǎi
27 Nasip 沙丘
shāqiū
28 Pesak
shā
29 Kakva je prognoza za sutra 明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
30 Vreme će se promeniti 天气要变了
tiānqì yào biàn le
31 Biće kiše 要下雨
yào xiàyǔ
32 Biće sunčano 要出太阳
yào chū tàiyáng
33 Biće puno vetra 要刮大风
yào guā dà fēng
34 Kupaći kostim 游泳衣
yóuyǒng yī
35 Hladovina 影子
yǐngzi17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Test
Naučite
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? 能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
2 Izgubio sam se 我迷路了
wǒ mílù le
3 Šta želite ? 您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
4 Šta se dogodilo? 发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
5 Gde mogu naći prevodioca? 在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
6 Gde se nalazi najbliža apoteka? 最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
7 Možete li nazvati lekara, molim Vas? 请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
8 Da li ste trenutno pod terapijom? 目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
9 Bolnica 一所医院
yī suǒ yīyuàn
10 Apoteka 一家药房
yī jiā yàofáng
11 Lekar 一位医生
yī wèi yīshēng
12 Medicinska služba 医疗服务
yīliáo fúwù
13 Izgubio sam isprave 我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
14 Neko mi je ukrao isprave 我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
15 Biro za izgubljene stvari 失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
16 Stanica prve pomoći 医务室
yīwù shì
17 Izlaz u slučaju nužde 紧急出口
jǐnjí chūkǒu
18 Policija 警察局
jǐngchájú
19 Isprave 身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
20 Novac
qián
21 Pasoš 护照
hùzhào
22 Prtljag 行李
xíngli
23 Ne treba, hvala 不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
24 Pustite me na miru! 别烦我!
bié fán wǒ
25 Sklonite se! 走开!
zǒukāi
Preuzmite mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzmite sve izraze i fraze

Besplatni demoPočetak

Preuzmite mp3 i pdf