Your browser does not support JavaScript! เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย ออนไลน์ - ฟรี ภาษาอััลบาเนีย บทเรียน - พูด

เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย

1

15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
สวัสดีค่ะ
Mirëdita
miɾədita
สวัสดีค่ะ
Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
ลาก่อนค่ะ
Mirupafshim
miɾupafʃim
เดี๋ยวพบกันครับ
Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
ใช่ค่ะ
Po
ไม่ค่ะ
Jo
ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ
Ju lutem...!
ju lutεm
ขอบคุณครับ
Faleminderit!
falεmindεɾit
ขอบคุณมากค่ะ
Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
เชิญค่ะ
Ju lutem!
ju lutεm
เชิญค่ะ
Asgjë!
asɟə
ตกลงค่ะ
Në rregull
nə rεɡuɫ
ตกลงค่ะ
Dakord
dakɔɾd
ราคาเท่าไรครับ
Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
ราคาเท่าไหร่ครับ
Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
ขอโทษครับ
Më falni!
mə falni
ผมไม่เข้าใจครับ
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
ผมเข้าใจแล้วครับ
Kuptova!
kuptɔva
ดิฉันไม่ทราบค่ะ
Nuk e di!
nuk ε di
ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ
Ndalohet!
ndalɔhεt
ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ
Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ
Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
สุชสันต์วันปีใหม่ค่ะ
Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
สุขสันต์วันเกิดค่ะ
Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
ขอให้สนุกนะคะ
Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
ยินดีด้วยนะคะ
Urime!
uɾimε
ยินดีด้วยค่ะ
Përgëzime!
pəɾɡəzimɛสนทนา

สนทนา
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ
Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
สวัสดีค่ะ, คุณสบายดีหรือคะ
Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
สวัสดีครับ, สบายดีครับ
Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
คุณพูดภาษาอัลบาเนียไหมคะ
Flet shqip?
ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาอัลบาเนีย
Jo, unë nuk flas shqip.
นิดหน่อยก็พอครับ
Vetëm pak
vεtəm pak
คุณมาจากประเทศไหนคะ
Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
คุณมาจากประเทศไหนคะ
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
คุณสัญชาติอะไรคะ
Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
คุณสัญชาติอะไรคะ
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
ผมเป็นชาวอัลบาเนียครับ
Unë jam shqiptar
ดิฉันเป็นชาวอัลบาเนียค่ะ
Unë jam shqiptare
แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ
Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่
Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ
Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ
Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
จูเลียงครับ
Zhyljen
Ʒyljεn
คุณมาทำอะไรที่นี่คะ
Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
คุณมาทำอะไรที่นี่คะ
Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
ผมมาเที่ยวครับ
Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
ผมมาเที่ยวครับ
Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
พวกเรามาเที่ยวกันครับ
Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
พวกเรามาเที่ยวครับ
Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
ผมมาติดต่อธุรกิจครับ
Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
ผมเดินทางมาเรื่องธุรกิจครับ
Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
ผมทำงานที่นี่ครับ
Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
พวกเราทำงานที่นี่ครับ
Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ
Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ
Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ
Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?เรียน

เรียน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ
Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
ครับ, ตกลง
Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
ครับ, ตกลง
Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
นี่คืออะไรคะ
Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
เขาเรียกว่าอะไรครับ
Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
นี่คือโต๊ะค่ะ
Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
โต๊ะตัวหนึ่ง
Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ
Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
ผมไม่เข้าใจครับ
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ
Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ
Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
ผมเข้าใจแล้วครับ
Kuptova!
kuptɔvaสี

สี
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ
Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
เป็นสีแดงค่ะ
Është e kuqe
əʃtə ε kucε
เป็นสีแดงค่ะ
Është i kuq
əʃtə i kuc
สีฟ้า
Blu
blu
สีเหลือง
E verdhë
ε vεɾðə
สีเหลือง
I verdhë
i vεɾðə
สีขาว
E bardhë
ε baɾðə
สีขาว
I bardhë
i baɾðə
สีดำ
E zezë
ε zεzə
สีดำ
I zi
i zi
สีเขียว
Jeshile
jεʃilε
สีส้ม
Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
สีม่วง
Lejla
lεjla
สีเทา
Gri
ɡɾiจำนวน

จำนวน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ศูนย์
Zero
zεɾɔ
หนึ่ง
Një
ɲə
สอง
Dy
dy
สาม
Tre
tɾε
สี่
Katër
katəɾ
ห้า
Pesë
pεsə
หก
Gjashtë
ɟaʃtə
เจ็ด
Shtatë
ʃtatə
แปด
Tetë
tεtə
เก้า
Nëntë
nəntə
สิบ
Dhjetë
ðjεtə
สิบเอ็ด
Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
สิบสอง
Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
สิบสาม
Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
สิบสี่
Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
สิบห้า
Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
สิบหก
Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
สิบเจ็ด
Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
สิบแปด
Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
สิบเก้า
Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
ยี่สิบ
Njëzetë
ɲəzεtə
ยี่สิบเอ็ด
Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
ยี่สิบสอง
Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
ยี่สิบสาม
Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
ยี่สิบสี่
Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
ยี่สิบห้า
Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
ยี่สิบหก
Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
ยี่สิบเจ็ด
Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
ยี่สิบแปด
Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
ยี่สิบเก้า
Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
สามสิบ
Tridhjetë
tɾiðjεtə
สามสิบเอ็ด
Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
สามสิบสอง
Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
สามสิบสาม
Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
สามสิบสี่
Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
สามสิบห้า
Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
สามสิบหก
Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
สี่สิบ
Dyzetë
dyzεt
ห้าสิบ
Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
หกสิบ
Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
เจ็ดสิบ
Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
แปดสิบ
Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
เก้าสิบ
Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
หนึ่งร้อย
Njëqind
ɲəcind
หนึ่งร้อยห้า
Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
สองร้อย
Dyqind
dycind
สามร้อย
Treqind
tɾεcind
สี่ร้อย
Katërqind
katəɾcind
หนึ่งพัน
Një mijë
ɲə mijə
หนึ่งพันห้าร้อย
Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
สองพัน
Dy mijë
dymijə
หนึ่งหมื่น
Dhjetë mijë
ðjεtə mijəสังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ
Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ
Kur arrin?
kuɾ arrin?
วันนี้
Sot
sɔt
เมื่อวาน
Dje
djε
เมื่อวานซืน
Ka dy ditë
ka dy ditə
เมื่อวานซืน
Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
คุณจะอยู่กี่วันคะ
Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
คุณจะอยู่กี่วันคะ
Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ
Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ
Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ
Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ
Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
ผมจะกลับอีกสามวันครับ
Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
ผมจะกลับอีกสามวันครับ
Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
วันจันทร์
E hënë
ε hənə
วันอังคาร
E martë
ε maɾtə
วันพุธ
E mërkurë
ε məɾkuɾə
วันพฤหัสบดี
E enjte
ε εɲtε
วันศุกร์
E premte
ε pɾεmtε
วันเสาร์
E shtunë
ε ʃtunə
วันอาทิตย์
E dielë
ε diεlə
เดือนมกราคม
Janar
janaɾ
เดือนกุมภาพันธ์
Shkurt
ʃkuɾt
เดือนมีนาคม
Mars
maɾs
เดือนเมษายน
Prill
pɾiɫ
เดือนพฤษภาคม
Maj
maj
เดือนมิถุนายน
Qershor
cεɾʃɔɾ
เดือนกรกฎาคม
Korrik
kɔrik
เดือนสิงหาคม
Gusht
ɡuʃt
เดือนกันยายน
Shtator
ʃtatɔɾ
เดือนตุลาคม
Tetor
tεtɔɾ
เดือนพฤศจิกายน
Nëntor
nəntɔɾ
เดือนธันวาคม
Dhjetor
ðjεtɔɾ
คุณจะกลับกี่โมงคะ
Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
คุณจะกลับกี่โมง
Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
แปดโมงเช้าครับ
Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า
Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า
Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ
Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ
Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า
Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
หกโมงเย็น
Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
ผมมาสายครับ
Jam me vonesë
jam mεvɔnεsəแท็กซี่

แท็กซี่
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
แท๊กซี่
Taksi!
taksi
คุณต้องการจะไปไหนครับ
Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
ผมจะไปสถานีรถไฟครับ
Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ
Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ
Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ
Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ
Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ
Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ
Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ
Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
ด้านขวามือครับ
Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
ด้านซ้ายมือครับ
Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
ตรงไปครับ
Është drejt
əʃtə dɾεjt
ที่นี่ครับ
Është këtu!
əʃtə kətu
ที่นี่ครับ
Arritëm!
aritəm
ทางนี้ครับ
Është andej!
əʃtə andεj
หยุดครับ
Ndalo!
ndalɔ
ใช้เวลาตามสบายครับ
Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
ใช้เวลาตามสบายครับ
Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?ความรู้สึก

ความรู้สึก
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ผมชอบประเทศของคุณมากครับ
Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
ดิฉันรักคุณค่ะ
Të dua
tə dua
ดิฉันรักคุณค่ะ
Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
ผมมีความสุขครับ
Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
ผมเศรัาครับ
Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
ผมรู้สึกดีมากครับ
Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
ผมหนาวครับ
Kam ftohtë
kam ftɔhtə
ผมร้อนครับ
Kam vapë
kam vapə
ใหญ่เกินไปครับ
Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
เล็กเกินไปครับ
Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
ดีมากครับ
Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ
Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ
Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
เป็นความคิดที่ดีครับ
Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ
Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ
Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ
Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
ผมต้องการพักผ่อนครับ
Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ
Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง
Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
ผมเล่นเทนนิสครับ
Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ
Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾครอบครัว

ครอบครัว
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ
Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
คุณพ่อดิฉันค่ะ
Babai im
babai im
คุณพ่อดิฉันค่ะ
Im atë
im atə
คุณแม่ดิฉันค่ะ
Nëna ime
nəna imε
คุณแม่ดิฉันค่ะ
Ime më
imɛ mə
ลูกชายดิฉันค่ะ
Djali im
djali im
ลูกชายดิฉันค่ะ
Im bir
im biɾ
ลูกสาวดิฉันค่ะ
Vajza ime
vajza imε
พี่ชายดิฉันค่ะ
Një vëlla
ɲə vəɫa
พี่สาวดิฉันค่ะ
Një motër
ɲə mɔtəɾ
เพื่อนผู้ชายค่ะ
Një mik
ɲə mik
เพื่อนผู้หญิงค่ะ
Një mikeshë
ɲə mikεʃə
เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ
Miku im
miku im
เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ
Mikja ime
mikja imε
เพื่อนผู้หญิงของผมคร้ับ
Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
สามีของดิฉันค่ะ
Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
สามีของดิฉันค่ะ
Im shoq
im ʃɔc
ภรรยาของผมครับ
Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
ภรรยาของผมครับ
Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛบาร์

บาร์
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ที่่บาร์ค่ะ
Bari
baɾi
คุณจะดื่มอะไรไหมคะ
Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
ดื่ม
Të pish
tə piʃ
แก้ว
Gotë
ɡɔtə
ด้วยความยินดีครับ
Me kënaqësi
mε kənacəsi
คุณจะทานอะไรดีคะ
Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
มีอะไรดื่มบ้างครับ
Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ
Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
นํ้าเปล่าค่ะ
Ujë
ujə
ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ
Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
นํ้าแข็ง
Akull
akuɫ
ช็อคโกแล็ต
Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
นม
Qumësht
cuməʃt
นํ้าชา
Çaj
ʧaj
กาแฟ
Kafe
kafε
ใส่นํ้าตาล
Me sheqer
mε ʃεcεɾ
ใส่ครีม
Me krem
mε kɾεm
ไวน์
Verë
vεɾə
เบียร์
Birrë
birə
นํ้าชาที่หนึุ่งครับ
Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
เบียร์ที่หนึ่งครับ
Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
คุณต้องการดื่มอะไรครับ
Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
คุณต้องการดื่มอะไรครับ
Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
นํ้าชาสองที่ค่ะ
Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
เบียร์สองที่ค่ะ
Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
ไม่ครัับ, ขอบคุณ
Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
ไม่ครัับ, ขอบคุณ
Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
ดื่มให้กับคุณค่ะ
Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
ดื่มให้กับคุณค่ะ
Për ty!
pəɾ ty!
โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ
Gëzuar!
ɡəzuaɾ
เช็คบิลด้วยค่ะ
Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ
Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
ยี่สิบยุโรครับ
Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ
Je i ftuar
jε i ftuaɾร้านอาหาร

ร้านอาหาร
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ร้านอาหาร
Restoranti
ɾεstɔɾanti
คุณต้องการกินข้าวไหมคะ
Do të hash?
dɔ tə haʃ?
ครับ, ผมต้องการ
Po, dua
pɔ dua
กินข้าวค่ะ
Të hash
tə haʃ
เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ
Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ
Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
เราทานอาหารกลางวันได้ที่ไหนครับ
Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
ข้าวเย็น
Darka
daɾka
ข้าวเช้า
Mëngjësi
mənɟεsi
ได้โปรดค่ะ
Ju lutem!
ju lutεm
ขอเมนูด้วยค่ะ
Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
นี่ครับเมนู
Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ
Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
กับข้าวสวยค่ะ
Me oriz.
mε ɔɾiz
กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ
Me makarona
mε makaɾɔna
กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ
Me pasta
mɛ pasta
มันฝรั่ง
Patate
patatε
ผัก
Perime
pεɾimε
ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก
Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
ขนมปัง
Bukë
bukə
เนยสด
Gjalpe
ɟalp
สลัดผัก
Një sallatë
ɲə saɫatə
ของหวาน
Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
ผลไม้
Fruta
fruta
คุณมีมีดไหมคะ
Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
คุณมีมีดไหมคะ
Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ
Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
มีดหนึ่งเล่ม
Një thikë
ɲə θikə
ส้่อมหนึ่งคัน
Një pirun
ɲə piɾun
ช้อนหนึ่งคัน
Një lugë
ɲə luɡə
เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ
Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ
Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
ร้อน
E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
เย็น
E ftohtë
ε ftɔhtə
เผ็ด
Pikante
pikantε
ผมจะเอาปลาครับ
Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
ดิฉันด้วยค่ะ
Edhe unë
εðε unəจากกัน

จากกัน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ
Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ
Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี
Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ
Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ
Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
มีครับ, นี่ครับ
Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ
Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ
Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ
Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
ผมหวังเช่นเดียวกันครับ
Me kënaqësi
mε kənacəsi
ลาก่อนค่ะ
Mirupafshim
miɾupafʃim
พบกันพรุ่งนี้ค่ะ
Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
ลาก่อนครับ
Përshëndetje
pəɾʃəndεtjεขนส่ง

ขนส่ง
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ
Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ
Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ
Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ
A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ
Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ
Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ
Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ
A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ
Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ
Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
ขบวนนี้ค่ะ
Është ai atje
əʃtə ai atjε
ขอบคุณครับ
Faleminderit!
falεmindεɾit
ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ
Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
อู่ซ่อมรถ
Auto-servis
auto-sεɾvis
อู่ซ่อมรถ
Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
ปั๊มนํ้ามัน
Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
เต็มถังค่ะ
Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
รถจักรยาน
Biçikletë
biʧiklεtə
รถจักรยาน
Dyrrotak
dyrɔtak
ตัวเมือง
Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
ชานเมือง
Periferia
pεɾifεɾia
เป็นเมืองใหญ่
Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
เป็นหมู่บ้าน
Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
ภูเขา
Një mal
ɲə mal
ทะเลสาบแห่งหนึ่ง
Një liqen
ɲə licen
ชนบท
Fshati
f ʃatiหาคน

หาคน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ซาร่าอยู่ไหมครับ
Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
เธอออกไปข้างนอกค่ะ
Ka dalë
ka dalə
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
เธออยู่ที่ไหนครับ
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ
Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
เธออยู่ที่บ้านค่ะ
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
จูเลียงอยู่ไหมคะ
Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
เขาออกไปข้างนอกครับ
Ka dalë
ka dalə
เขาอยู่ที่ไหนคะ
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ
Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
เขาอยู่ที่บ้านครับ
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpiโรงแรม

โรงแรม
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
โรงแรม
Hoteli
hɔtɛli
อพาร์ตเม้นท์
Apartamenti
apaɾtamɛnti
ยินดีต้อนรับค่ะ
Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
คุณมีห้องว่างไหมครับ
Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ
A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ
Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
คุณต้องการสองเตียงสำหรับหนึ่งคนไหมคะ
Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ
Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
คุณต้องการห้องคู่ไหมคะ
Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ
Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ
Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ
Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ
Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ
Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ
Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
ได้ค่ะ
Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ
Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ
Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ
Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
ราคาแพงไปหน่อยครับ
Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ
Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
คุณช่วยจัดการกับกระเป๋าของผมได้ไหมครับ
Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
ห้องของผมอยู่ไหนครับ
Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ
Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
มีลิฟท์ไหมคะ
Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ
Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ
Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ
Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ
Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
ชั้นล่าง
Kati përdhes
kati pəɾðεs
ห้องพัก
Dhomë
ðɔmə
ร้านซักรีด
Patrim kimik
pastɾim kimik
ร้านเสริมสวย
Parukeri
paɾukεɾi
ที่จอดรถ
Parking
paɾkinɡ
ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ
Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
ห้องประชุม
Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
สระนํ้าอุ่น
Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
สระนํ้า
Pishina
piʃina
ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ
Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
ขอกุญแจหน่อยครับ
Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ
Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ
Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
มีค่ะ, นี่ค่ะ
Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ
Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ
Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ
Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ
Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ
Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?ชายหาด

ชายหาด
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ชายหาดค่ะ
Plazhi
plaʒi
ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ
Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ
Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
ลูกบอลหนึ่งลูก
Një top
ɲə tɔp
กล้องส่องทางไกล
Dylbi
dylbi
หมวกแก๊ป
Kapele
kapεle
ผ้าเช็ดตัว
Peshqir
pεʃciɾ
รองเท้าแตะ
Sandale
sandalε
กระป๋อง
Kovë
kɔvə
ครีมกันแดด
Krem dielli
kɾεm diεɫi
กางเกงว่ายนํ้า
Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
แว่นกันแดด
Syze dielli
syzε diεɫi
กุ้งหอยปูปลา
Guaskore
ɡuaskɔɾε
อาบแดด
Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
อาบแดด
Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
แสงแดดจ้า
Me diell
mε diεɫ
แสงแดดจ้า
Me diell
พระอาทิตย์ตกดิน
Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
ร่มกันแดด
Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
แสงแดด
Diell
diεɫ
การอาบแดด
Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ
Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ
Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ
Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
ว่ายนํ้า
Notoj
nɔtɔj
การว่ายนํ้า
Not
nɔt
คลืน
Valë
valə
คลืน
Dallgë
daɫɡə
ทะเล
Det
dεt
เนิน
Dunë
dunə
ทราย
Rërë
ɾəɾə
พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ
Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
ฝนจะตกค่ะ
Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
จะมีแดดค่ะ
Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
จะมีลมแรงค่ะ
Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
ชุดว่ายนํ้า
Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
ที่ร่ม
Hije
hijɛในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ
Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
ผมหลงทางครับ
Kam humbur
kam humbuɾ
คุณต้องการอะไรครับ
Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
เกิดอะไรขึ้นครับ
Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ
Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ
Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
ผมจะหาร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดได้ที่ไหนครับ
Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ
Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
โรงพยาบาล
Një spital
ɲə spital
ร้านขายยา
Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
ร้านขายยา
Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
หมอ
Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
หมอ
Një mjek
ɲə mjɛk
ศูนย์การแพทย์
Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
ผมทำเอกสารหายหายครับ
Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
ผมถูกขโมยเอกสารครับ
Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ
Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
หน่วยกู้ภัย
Urgjenca
uɾɟεnʦa
ทางออกฉุกเฉิน
Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
ตำรวจ
Policia
pɔliʦia
เอกสาร
Dokumenta
dɔkumεnta
เงิน
Para
paɾa
หนังสือเดินทาง
Pasaportë
pasapɔɾtə
กระเป๋าเดินทาง
Bagazhe
baɡaʒε
พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ
Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
อย่ามายุ่งกับฉัน
Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
อย่ามายุ่งกับฉัน
Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
ไปให้พ้น
Nisuni!
nisuni