เรียนรู้ ภาษาเกาหลี

1

ความคืบหน้า #1 0%
ความคืบหน้า #2 0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
สำนวนที่จำเป็น 기본적인 표현 #1 #2
1 สวัสดีค่ะ 안녕하세요
Annyeonghaseyo
2 สวัสดีค่ะ 안녕
Annyeong
3 สวัสดีค่ะ 안녕하세요
Annyeonghaseyo
4 สวัสดีค่ะ 안녕
Annyeong
5 ลาก่อนค่ะ 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
6 ลาก่อนค่ะ 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
7 เดี๋ยวพบกันครับ 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
8 เดี๋ยวพบกันครับ 나중에 보자
Najung-e boja
9 ใช่ค่ะ
Ne
10 ใช่ค่ะ
Ye
11 ไม่ค่ะ 아니요
Aniyo
12 ไม่ค่ะ 아니
Ani
13 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 실례합니다
Sillyehabnida
14 ได้โปรดค่ะ 저기요
Jeogiyo
15 ขอบคุณครับ 감사합니다
Gamsahabnida
16 ขอบคุณครับ 고마워
Gomawo
17 ขอบคุณมากค่ะ 감사합니다
Gamsahabnida
18 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
19 ขอบคุณครับที่ให้ความช่วยเหลือ 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
20 เชิญค่ะ 아니예요
Aniyeyo
21 ตกลงค่ะ 알았습니다
Al-assseubnida
22 ตกลงค่ะ 알았어
Al-ass-eo
23 ราคาเท่าไรครับ 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
24 ขอโทษครับ 죄송해요
Joesonghaeyo
25 ขอโทษครับ 미안해
Mianhae
26 ผมไม่เข้าใจครับ 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
27 ผมไม่เข้าใจครับ 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
28 ผมเข้าใจแล้วครับ 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
29 ผมเข้าใจแล้วครับ 이해했어
Ihaehaess-eo
30 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
31 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 잘 몰라
Jal molla
32 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 금지
Geumji
33 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
34 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
35 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
36 ขอให้สนุกนะคะ 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
37 ยินดีด้วยนะคะ 축하해요
Chughahaeyo
38 ยินดีด้วยค่ะ 축하해
Chughahae

รุ่นพร้อมพิมพ์ - ภาษาเกาหลี (วงศัพท์) ↗

15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สนทนา

เรียน

สี

จำนวน

สังเกตภูมิอากาศ

แท็กซี่

ความรู้สึก

ครอบครัว

บาร์

ร้านอาหาร

จากกัน

ขนส่ง

หาคน

โรงแรม

ชายหาด

ในกรณีที่มีปัญหา