Your browser does not support JavaScript! Cursussen Chinees gratis | Leren Chinees

Cursussen Chinees

1

17 onderwerpen
17 onderwerpen

Belangrijke uitdrukkingen

Belangrijke uitdrukkingen
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Goedendag
你好
nǐhǎo
Goedenavond
晚上好
wǎnshànghǎo
Tot ziens
再见
zàijiàn
Tot straks
回头见
huí tóu jiàn
Ja

shì
Nee
不是
búshì
Alstublieft

qǐng
Dank u
谢谢
xièxiè
Dank u wel
非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
Bedankt voor uw hulp
谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
Graag gedaan
没关系
méiguànxì
Okee

hǎo
Hoeveel kost dat?
多少钱?
duōshǎo qián
Pardon!
对不起!
duì bu qǐ
Ik begrijp het niet
我不懂
wǒ bù dǒng
Ik heb het begrepen
我懂了
wǒ dǒng le
Ik weet het niet
我不知道
wǒ bù zhīdào
Verboden
禁止
jìnzhǐ
Waar zijn de toiletten, alstublieft?
请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
Gelukkig Nieuwjaar!
新年好!
xīnnián hǎo
Gelukkige verjaardag!
生日快乐!
shēngrìkuàilè
Prettige feesten!
节日快乐!
jiérì kuàilè
Gefeliciteerd!
祝贺您!
zhùhè nínGesprek

Gesprek
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Hallo. Hoe gaat het?
你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
Hallo. Het gaat goed, dank je
我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
Spreek je Chinees?
你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
Nee, ik spreek geen Chinees
不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
Slechts een klein beetje
仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
Waar kom je vandaan?
你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
Wat is je nationaliteit?
你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
Ik ben Chinees
我是中国人
wǒ shì Zhōngguórén
En jij, woon je hier?
你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
Ja, ik woon hier
对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
Ik heet Sarah, en jij?
我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
Julien
我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
Wat doe je hier?
你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
Ik ben op vakantie
我在休假
wǒ zài xiūjià
Wij zijn op vakantie
我们在休假
wǒmen zài xiūjià
Ik ben op zakenreis
我在出差
wǒ zài chūchāi
Ik werk hier
我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
Wij werken hier
我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
Wat zijn de goeie plekjes om te eten?
哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
Is er een museum in de buurt?
附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
Waar kan ik internetverbinding maken?
到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎngLeren

Leren
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Wil je enkele woorden leren?
你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
Okee!
好的!
hǎo de
Hoe heet dat?
这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
Dat is een tafel
这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
Een tafel, begrijp je?
桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
Ik begrijp het niet
我不懂
wǒ bù dǒng
Kan je dat alsjeblieft herhalen?
请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
Kan je een beetje trager praten, alsjeblieft?
你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
Zou je dat kunnen opschrijven, alsjeblieft?
你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
Ik heb het begrepen
我懂了
wǒ dǒng leKleuren

Kleuren
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Ik vind de kleur van deze tafel mooi
我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
Het is rood
这是红色的
zhè shì hóngsè de
Blauw
蓝色
lánsè
Geel
黄色
huángsè
Wit
白色
báisè
Zwart
黑色
hēisè
Groen
绿色
lǜsè
Oranje
橙色
chéngsè
Paars
紫色
zǐ sè
Grijs
灰色
huīsèGetallen

Getallen
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Nul

líng
Een

Twee

èr
Drie

sān
Vier

Vijf

Zes

liù
Zeven

Acht

Negen

jiǔ
Tien

shí
Elf
十一
shíyī
Twaalf
十二
shí'èr
Dertien
十三
shísān
Veertien
十四
shísì
Vijftien
十五
shíwǔ
Zestien
十六
shíliù
Zeventien
十七
shíqī
Achttien
十八
shíbā
Negentien
十九
shíjiǔ
Twintig
二十
èrshí
Eenentwintig
二十一
èrshíyī
Tweeëntwintig
二十二
èrshíèr
Drieëntwintig
二十三
èrshísān
Vierentwintig
二十四
èrshísì
Vijfentwintig
二十五
èrshíwǔ
Zesentwintig
二十六
èrshíliù
Zevenentwintig
二十七
èrshíqī
Achtentwintig
二十八
èrshíbā
Negenentwintig
二十九
èrshíjiǔ
Dertig
三十
sānshí
Eenendertig
三十一
sānshí yī
Tweeëndertig
三十二
sānshí èr
Drieëndertig
三十三
sānshí sān
Vierendertig
三十四
sānshí sì
Vijfendertig
三十五
sānshí wǔ
Zesendertig
三十六
sānshí liù
Veertig
四十
sìshí
Vijftig
五十
wǔshí
Zestig
六十
liùshí
Zeventig
七十
qīshí
Tachtig
八十
bāshí
Negentig
九十
jiǔshí
Honderd
一百
yībǎi
Honderd vijf
一百零五
yībǎi líng wǔ
Tweehonderd
二百
èrbǎi
Driehonderd
三百
sānbǎi
Vierhonderd
四百
sìbǎi
Duizend
一千
yīqiān
Vijftienhonderd
一千五百
yīqiān wǔbǎi
Tweeduizend
二千
èrqiān
Tienduizend
一万
yīwànTijdsaanduidingen

Tijdsaanduidingen
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Wanneer ben je aangekomen?
你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
Vandaag
今天
jīntiān
Gisteren
昨天
zuótiān
Twee dagen geleden
两天前
liǎng tiān qián
Hoe lang blijf je?
你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
Ik vertrek morgen
我明天走
wǒ míngtiān zǒu
Ik vertrek overmorgen
我后天走
wǒ hòutiān zǒu
Ik vertrek over drie dagen
我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
Maandag
星期一
xīngqīyī
Dinsdag
星期二
xīngqīèr
Woensdag
星期三
xīngqīsān
Donderdag
星期四
xīngqīsì
Vrijdag
星期五
xīngqīwǔ
Zaterdag
星期六
xīngqīliù
Zondag
星期天
xīngqītiān
Januari
1月
yī yuè
Februari
2月
èr yuè
Maart
3月
sān yuè
April
4月
sì yuè
Mei
5月
wǔ yuè
Juni
6月
liù yuè
Juli
7月
qī yuè
Augustus
8月
bā yuè
September
9月
jiǔ yuè
Oktober
10月
shí yuè
November
11月
shí yī yuè
December
12月
shí èr yuè
Hoe laat vertrek je?
你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
Om acht uur 's ochtends
早晨...八点
zǎochen bā diǎn
Om kwart over acht 's ochtends
早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
Om half negen 's ochtends
早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
Om kwart voor negen 's ochtends
早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
Om zes uur 's avonds
晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
Ik ben laat
我迟到了
wǒ chídào leTaxi

Taxi
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Taxi!
出租车!
chūzū chē
Waar wilt u naartoe?
你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
Ik ga naar het station
我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
Ik ga naar het hotel Dag en Nacht
我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
Kunt u me naar de luchthaven brengen?
您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
Kunt u mijn bagage nemen?
您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
Is het ver van hier?
离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
Nee, het is vlakbij
不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
Ja, het is iets verder weg
有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
Hoeveel zal het kosten?
多少钱?
duōshǎo qián
Breng me hiernaartoe, alstublieft
请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
Het is rechts
朝右边
cháo yòubiān
Het is links
朝左边
cháo zuǒbian
Het is rechtdoor
笔直走
bǐzhí zǒu
Het is hier
到了
dào le
Het is die kant uit
在那儿
zài nà ér
Stop!
停!
tíng
Neem uw tijd
慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
Mag ik een ontvangstbewijs, alstublieft?
您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào maGevoelens

Gevoelens
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Ik hou erg van jouw land
我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
Ik hou van je
我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
Ik ben blij
我很幸福
wǒ hěn xìngfú
Ik ben verdrietig
我很难过
wǒ hěn nánguò
Ik voel me goed hier
我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
Ik heb koud
我很冷
wǒ hěn lěng
Ik heb warm
我很热
wǒ hěn rè
Het is te groot
太大了
tài dà le
Het is te klein
太小了
tài xiǎo le
Het is perfect
非常好
fēicháng hǎo
Wil je vanavond uit?
今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
Ik zou graag uitgaan vanavond
我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
Dat is een goed idee
这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
Ik wil me amuseren
我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
Dat is geen goed idee
这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond
今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
Ik wil rusten
我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
Wil je sporten?
你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
Ik heb ontspanning nodig
是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
Ik speel tennis
我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
Nee bedankt, ik ben erg moe
不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèiFamilie

Familie
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Heb je familie hier?
你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
Mijn vader
我的父亲
wǒde fùqīn
Mijn moeder
我的母亲
wǒde mǔqīn
Mijn zoon
我的儿子
wǒde érzi
Mijn dochter
我的女儿
wǒde nǚer
Een broer
一个哥哥
yī gè gēgē
弟弟
yi gè dìdì
Een zus
一个姐姐
yī gè jiějiě
妹妹
yi gè mèimei
Een vriend
一个朋友
yī gè péngyou
Een vriendin
一个朋友
yī gè péngyou
Mijn vriend
我的男朋友
wǒde nánpéngyou
Mijn vriendin
我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
Mijn man
我的丈夫
wǒde zhàngfu
Mijn vrouw
我的妻子
wǒde qīziBar

Bar
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
De bar
酒吧
jiǔbā
Wil je iets drinken?
你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
Drinken

Glas
杯子
bēizi
Ja, graag
好的,谢谢
hǎo de xièxiè
Wat wil je?
你喝什么?
nǐ hē shénme
Waar kan ik uit kiezen?
有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
Er is water of vruchtensap
有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
Water

shuǐ
Kunt u er ijsblokjes bij doen?
能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
Ijsblokjes
冰块
bīng kuài
Chocolademelk
巧克力
qiǎokèlì
Melk
牛奶
niúnǎi
Thee

chá
Koffie
咖啡
kāfēi
Met suiker
加糖
jiā táng
Met melk
加奶油
jiā nǎiyóu
Wijn
葡萄酒
pútáojiǔ
Bier
啤酒
píjiǔ
Een thee, graag
请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
Een biertje, graag
请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
Wat wilt u drinken?
您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
Twee thee's, graag
请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
Twee biertjes, graag
请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
Niets, dank u
什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
Proost
干杯
gānbēi
Santé!
为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
De rekening, alstublieft!
我要买单
wǒ yào mǎi dān
Hoeveel kost dat ?
一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
Twintig euro
二十欧元
èrshí ōuyuán
Ik trakteer je
我请你
wǒ qǐng nǐRestaurant

Restaurant
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Het restaurant
餐馆
cānguǎn
Wil je iets eten?
你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
Ja, graag
是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
Eten
吃饭
chīfàn
Waar kunnen we eten?
我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
Waar kunnen we lunchen?
我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
Het avondmaal
晚餐
wǎncān
Het ontbijt
早餐
zǎocān
Excuseer!
对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
De menukaart, alstublieft!
请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
Hier is de menukaart!
这是菜单!
zhè shì càidān
Eet je liever vlees of vis?
你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
Met rijst
再加饭
zài jiā fàn
Met pasta
再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
Aardappels
土豆
tǔdòu
Groenten
蔬菜
shūcài
Roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje
炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
Brood
面包
miànbāo
Boter
黄油
huángyóu
Een salade
一份色拉
yī fèn sè lā
Een toetje
一份甜点
yī fèn tián diǎn
Fruit
水果
shuǐguǒ
Hebt u een mes, alstublieft?
请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
Ja, ik breng er u onmiddellijk een
有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
Een mes

dāo
Een vork

chā
Een lepel
勺子
sháozi
Is dit een warme schotel?
这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
Ja, en erg pikant ook!
是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
Warm

Koud

lěng
Pikant

Ik neem vis!
我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
Ik ook
我也一样
wǒ yě yīyàngAfscheid nemen

Afscheid nemen
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Het is laat! Ik moet nu weggaan!
天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
Kunnen we elkaar weerzien?
我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
Ja, leuk!
当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
Ik woon op dit adres
这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
Heb je een telefoonnummer?
有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
Ja, dit is het
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Ik vond het gezellig
和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
Ik ook, ik vond het leuk om kennis met je te maken
我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
We zien elkaar snel weer
希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
Ik hoop het ook
我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
Tot ziens!
再见!
zàijiàn
Tot morgen
明天见!
míngtiān jiàn
Dag!
再见!
zàijiànVervoer

Vervoer
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Pardon, ik zoek de bushalte
对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Hoeveel kost een ticket naar Zonstad?
请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft?
请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Stopt deze trein in Zonstad?
这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad?
去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Wanneer komt de trein aan in Zonstad?
去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Een kaartje voor Zonstad, alstublieft
我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Hebt u de dienstregeling van de trein?
您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
De dienstregeling van de bus
汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
Pardon, welke trein gaat naar Zonstad?
请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Die trein
就是这列
jiùshì zhè liè
Dank u
谢谢
xièxiè
Graag gedaan. Goede reis!
不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
De (repareer)garage
修车库
xiū chēkù
Het benzinestation
加油站
jiāyóu zhàn
Voltanken, alstublieft
请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Fiets
自行车
zìxíngchē
Het stadscentrum
市中心
shì zhōngxīn
De voorstad
郊区
jiāoqū
Het is een stad
这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
Het is een dorp
这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
Een berg
一座山
yīzuòshān
Een meer
一条湖
yī tiáo hú
Het platteland
乡村
xiāngcūnEen persoon zoeken

Een persoon zoeken
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Is Sarah hier, alstublieft?
请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
Ja, ze is hier
是的,她在
shìde tā zài
Ze is weg
她出去了
tā chūqù le
U kunt haar bellen op haar mobiel
您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Weet u waar ik haar kan vinden?
您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Ze is op haar werk
她在上班
tā zài shàngbān
Ze is thuis
她在家
tā zàijiā
Is Julien hier, alstublieft?
请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
Ja, hij is hier
是的,他在
shìde tā zài
Hij is weg
他出去了
tā chūqù le
Weet u waar ik hem kan vinden?
您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
U kunt hem bellen op zijn mobiel
您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Hij is op zijn werk
他在上班
tā zài shàngbān
Hij is thuis
他在家
tā zàijiāHotel

Hotel
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Het hotel
酒店
jiǔdiàn
Appartement
公寓
gōngyù
Welkom!
欢迎
huānyíng
Hebt u een kamer vrij?
您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
Is er een badkamer in de kamer?
房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
Verkiest u twee eenpersoonsbedden?
您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
Wenst u een kamer met een dubbel bed?
您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
Kamer met bad - met balkon - met douche
房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
Kamer met ontbijt
住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
Wat is de prijs voor één nacht?
住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
Ik zou graag eerst de kamer zien
我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
Ja, natuurlijk
当然可以!
dāngrán kěyǐ
Dank u, de kamer is erg mooi
谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
Okee, kan ik reserveren voor deze nacht?
好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
Het is wat te duur voor mij, bedankt
太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft?
请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
Waar is mijn kamer, alstublieft?
我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
Het is op de eerste verdieping
在二楼
zài èr lóu
Is er een lift?
有电梯吗?
yǒu diàntī ma
De lift is aan uw linkerkant
电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
De lift is aan uw rechterkant
电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
Waar is de wasserij, alstublieft?
洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
Het is op de gelijkvloerse verdieping
在底楼
zài dǐ lóu
De begane grond
底楼
dǐ lóu
Kamer
房间
fángjiān
Droogkuis
干洗店
gānxǐ diàn
Kapsalon
美发厅
měi fà tīng
Autoparking
停车场
tíngchēchǎng
We zien elkaar in de vergaderzaal?
我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
De vergaderzaal
会议室
huìyì shì
Het zwembad is verwarmd
游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
Het zwembad
游泳池
yóuyǒngchí
Maak me wakker om 7 uur, alstublieft
请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
De sleutel, alstublieft
请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
De pas, alstublieft
请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
Zijn er berichten voor mij?
有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
Ja, alstublieft
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Nee, we hebben niets voor u ontvangen
没有
méiyǒu
Waar kan ik wisselgeld krijgen?
在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
Kunt u mij wisselgeld geven?
您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst?
行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎoStrand

Strand
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Het strand
海滩
hǎitān
Weet u waar ik een bal kan kopen?
您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
Er is een winkel in die richting
往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
Een bal
足球
zúqiú
Een verrekijker
望远镜
wàngyuǎnjìng
Een pet
太阳帽
tàiyáng mào
Een handdoek
浴巾
yùjīn
Sandalen
拖鞋
tuōxié
Een emmer
塑料桶
sùliào tǒng
Zonnecrème
防晒霜
fángshàishuāng
Zwembroek
游泳裤
yóuyǒng kù
Zonnebril
太阳眼镜
tài
Schaaldieren
贝壳类
bèiké lèi
Zonnebaden
太阳浴
tàiyáng yù
Zonnig
阳光明媚
yángguāng míngmèi
Zonsondergang
日落
rìluò
Parasol
遮阳伞
zhē yángsǎn
Zon
太阳
tàiyáng
Zonneslag
中暑
zhòngshǔ
Is het gevaarlijk om hier te zwemmen?
这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
Nee, het is niet gevaarlijk
不,不危险
bù, bù wēixiǎn
Ja, het is verboden om hier te zwemmen
对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
Zwemmen
游泳
yóuyǒng
Zwemmen
游泳
yóuyǒng
Golf
海浪
hǎi làng
Zee
大海
dàhǎi
Duin
沙丘
shāqiū
Zand

shā
Welk weer voorspellen ze voor morgen?
明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
Het weer gaat veranderen
天气要变了
tiānqì yào biàn le
Het gaat regenen
要下雨
yào xiàyǔ
Het wordt zonnig
要出太阳
yào chū tàiyáng
Het wordt erg winderig
要刮大风
yào guā dà fēng
Zwempak
游泳衣
yóuyǒng yī
Schaduw
影子
yǐngziIn geval van problemen

In geval van problemen
Voortgang
0%
Start een nieuwe quiz
Q1
Kunt u me helpen, alstublieft?
能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
Ik ben de weg kwijt
我迷路了
wǒ mílù le
Wat wenst u?
您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
Wat is er gebeurd?
发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
Waar kan ik een tolk vinden?
在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?
最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
Kunt u een dokter bellen, alstublieft?
请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
Welke behandeling krijgt u op dit moment?
目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
Een ziekenhuis
一所医院
yī suǒ yīyuàn
Een apotheek
一家药房
yī jiā yàofáng
Een dokter
一位医生
yī wèi yīshēng
Medische dienst
医疗服务
yīliáo fúwù
Ik ben mijn papieren kwijt
我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
Mijn papieren zijn gestolen
我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
Bureau voor gevonden voorwerpen
失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
Hulppost
医务室
yīwù shì
Nooduitgang
紧急出口
jǐnjí chūkǒu
De Politie
警察局
jǐngchájú
Identiteitsbewijs
身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
Geld

qián
Paspoort
护照
hùzhào
Bagage
行李
xíngli
Nee dank u, ik heb geen interesse
不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
Laat me met rust!
别烦我!
bié fán wǒ
Ga weg!
走开!
zǒukāi