Vertalen / Hotel


Cursussen chinees - Hotel
Cursussen chinees - Hotel
www.loecsen.com

Nederlands Chinees
Het hotel 酒店 - jiǔdiàn
Appartement 公寓 - gōngyù
Welkom! 欢迎 - huānyíng
Hebt u een kamer vrij? 您这儿有空房间吗? - nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
Is er een badkamer in de kamer? 房间带浴室吗? - fángjiān dài yùshì ma
Verkiest u twee eenpersoonsbedden? 您更喜欢二张单人床吗? - nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
Wenst u een kamer met een dubbel bed? 您想要双人房吗? - nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
Kamer met bad - met balkon - met douche 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴 - fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
Kamer met ontbijt 住宿加早餐 - zhùsù jiā zǎocān
Wat is de prijs voor één nacht? 住一晚多少钱? - zhù yī wǎn duōshǎo qián
Ik zou graag eerst de kamer zien 我想先看看房间! - wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
Ja, natuurlijk 当然可以! - dāngrán kěyǐ
Dank u, de kamer is erg mooi 谢谢。房间非常不错。 - xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
Okee, kan ik reserveren voor deze nacht? 好,我能定今晚的房间吗? - hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
Het is wat te duur voor mij, bedankt 太贵了,谢谢。 - tài guì le xièxiè
Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft? 请您照管一下我的行李,可以吗? - qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
Waar is mijn kamer, alstublieft? 我的房间在哪里? - wǒde fángjiān zài nǎli
Het is op de eerste verdieping 在二楼 - zài èr lóu
Is er een lift? 有电梯吗? - yǒu diàntī ma
De lift is aan uw linkerkant 电梯在您的左边 - diàntī zài nínde zuǒbian
De lift is aan uw rechterkant 电梯在您的右边 - diàntī zài nínde yòubiān
Waar is de wasserij, alstublieft? 洗衣房在哪里? - xǐ yī fáng zài nǎli
Het is op de gelijkvloerse verdieping 在底楼 - zài dǐ lóu
De begane grond 底楼 - dǐ lóu
Kamer 房间 - fángjiān
Droogkuis 干洗店 - gānxǐ diàn
Kapsalon 美发厅 - měi fà tīng
Autoparking 停车场 - tíngchēchǎng
We zien elkaar in de vergaderzaal? 我们在会议室见? - wǒmen zài huìyì shì jiàn
De vergaderzaal 会议室 - huìyì shì
Het zwembad is verwarmd 游泳池的暖气开了 - yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
Het zwembad 游泳池 - yóuyǒngchí
Maak me wakker om 7 uur, alstublieft 请7点叫醒我 - qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
De sleutel, alstublieft 请给我钥匙 - qǐng gěi wǒ yàoshi
De pas, alstublieft 请给我房卡 - qǐng gěi wǒ fáng kǎ
Zijn er berichten voor mij? 有我的留言吗? - yǒu wǒde liúyán ma
Ja, alstublieft 有,在这里 - yǒu zài zhèlǐ
Nee, we hebben niets voor u ontvangen 没有 - méiyǒu
Waar kan ik wisselgeld krijgen? 在哪里能兑换零钱? - zài nǎli néng duìhuàn língqián
Kunt u mij wisselgeld geven? 您能给我换些零钱吗? - nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst? 行,您需要换多少? - xíng, nín xūyào huàn duōshǎo
8.2/10 (13 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren