Vertalen / Getallen


Cursussen thais - Getallen
Cursussen thais - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Thais
Nul ศูนย์ - Sun
Een หนึ่ง - Nueng
Twee สอง - Song
Drie สาม - Sam
Vier สี่ - Si
Vijf ห้า - Ha
Zes หก - Hok
Zeven เจ็ด - Chet
Acht แปด - Paet
Negen เก้า - Kao
Tien สิบ - Sip
Elf สิบเอ็ด - Sip Et
Twaalf สิบสอง - Sip Song
Dertien สิบสาม - Sip Sam
Veertien สิบสี่ - Sip Si
Vijftien สิบห้า - Sip Ha
Zestien สิบหก - Sip Hok
Zeventien สิบเจ็ด - Sip Chet
Achttien สิบแปด - Sip Paet
Negentien สิบเก้า - Sip Kao
Twintig ยี่สิบ - Yisip
Eenentwintig ยี่สิบเอ็ด - Yisip Et
Tweeëntwintig ยี่สิบสอง - Yisip Song
Drieëntwintig ยี่สิบสาม - Yisip Sam
Vierentwintig ยี่สิบสี่ - Yisip Si
Vijfentwintig ยี่สิบห้า - Yisip Ha
Zesentwintig ยี่สิบหก - Yisip Hok
Zevenentwintig ยี่สิบเจ็ด - Yisip Chet
Achtentwintig ยี่สิบแปด - Yisip Paet
Negenentwintig ยี่สิบเก้า - Yisip Kao
Dertig สามสิบ - Samsip
Eenendertig สามสิบเอ็ด - Samsip Et
Tweeëndertig สามสิบสอง - Samsip Song
Drieëndertig สามสิบสาม - Samsip Sam
Vierendertig สามสิบสี่ - Samsip Si
Vijfendertig สามสิบห้า - Samsip Ha
Zesendertig สามสิบหก - Samsip Hok
Veertig สี่สิบ - Si Sip
Vijftig ห้าสิบ - Ha Sip
Zestig หกสิบ - Hok Sip
Zeventig เจ็ดสิบ - Chet Sip
Tachtig แปดสิบ - Paet Sip
Negentig เก้าสิบ - Kao Sip
Honderd หนึ่งร้อย - Nueng Roi
Honderd vijf หนึ่งร้อยห้า - Nueng Roi Ha
Tweehonderd สองร้อย - Song Roi
Driehonderd สามร้อย - Sam Roi
Vierhonderd สี่ร้อย - Si Roi
Duizend หนึ่งพัน - Nueng Phan
Vijftienhonderd หนึ่งพันห้าร้อย - Nueng Phan Ha Roi
Tweeduizend สองพัน - Song Phan
Tienduizend หนึ่งหมื่น - Nueng Muen
7.4/10 (7 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren