Słownictwo > Perski

1 - Słownictwo podstawowe

Słownictwo podstawowe
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry سلام
salâm
2 Inne sformułowanie سلام
ruz xoš
3 Dobry wieczór سلام
salâm
4 Inne sformułowanie سلام
asr bexeyr
5 Do widzenia خداحافظ
xodâ hâfez
6 Inne sformułowanie خداحافظ
xodâ negahdâr
7 Do zobaczenia تا بعد
tâ ba'd
8 Tak بله
balé
9 Wyrażenie potoczne بله
ore
10 Nie نه
na
11 Przepraszam! لطفاً
lotfan
12 Dziękuję ممنون
mamnun
13 Dziękuję bardzo! خیلی ممنون
xeyli mamnun
14 Dziękuję za pomoc ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
15 Proszę خواهش می کنم
xâheš mikonam
16 Zgoda! باشه
bâše
17 Przepraszam, ile to kosztuje? ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
18 Przepraszam! ببخشید
bebaxšid
19 Język staranny ببخشید
ozr mixâm
20 Nie rozumiem نمی فهمم
nemifahmam
21 Inne sformułowanie نمی فهمم
motevajeh nemišam
22 Zrozumiałem فهمیدم
fahmidam
23 Nie wiem نمیدونم
nemidunam
24 Wstęp wzbroniony ممنوع
mamnu'
25 Przepraszam, gdzie są toalety? ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
26 Szczęśliwego Nowego Roku! سال نو مبارک
sale no mobârak
27 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! تولدت مبارک
tavalodet mobârak
28 Język staranny تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
29 Język staranny عیدت مبارک
eydetun mobârak
30 Gratulacje! مبارکه
mobârake2 - Rozmowa

Rozmowa
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry. Jak się masz? سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
2 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
3 Tylko trochę. فقط یه کم
faqat ye kam
4 Skąd jesteś? اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
5 Język staranny اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
6 Jaka jest twoja narodowość? ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
7 A ty, mieszkasz tutaj? تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
8 Tak, mieszkam tu. آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
9 Nazywam się Sarah, a ty? اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
10 Julien. ژولیان
Julien
11 Co tutaj robisz? اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
12 Jestem na wakacjach. اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
13 Jesteśmy na wakacjach. اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
14 Jestem tu służbowo سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
15 Pracuję tutaj اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
16 Pracujemy tutaj اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
17 Gdzie tu można dobrze zjeść? کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
18 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
19 Gdzie mogę skorzystać z internetu? کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?3 - Nauka

Nauka
Quiz
Naucz się
1 Chcesz się nauczyć kilku słów? دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
2 Tak, chcę آره، باشه
âre bâše
3 Jak to się nazywa? اسم این چیه؟
esme in cie?
4 To jest stół یه میزه
ye mize
5 Stół, rozumiesz? یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
6 Nie rozumiem نمی فهمم
nemifahmam
7 Możesz powtórzyć? میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
8 Czy możesz mówić trochę wolniej? میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
9 Możesz to napisać? میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
10 Zrozumiałem فهمیدم
fahmidam4 - Kolory

Kolory
Quiz
Naucz się
1 Lubię kolor tego stołu رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
2 To kolor czerwony قرمزه
qermeze
3 Inne sformułowanie قرمزه
qermez range
4 Niebieski آبی
âbiye
5 Żółty زرد
zard
6 Biały سفید
sefid
7 Czarny سیاه
siâh
8 Zielony سبز
sabz
9 Pomarańczowy نارنجی
nârenji
10 Fioletowy بنفش
banafš
11 Szary خاکستری
xâkestari5 - Liczby

Liczby
Quiz
Naucz się
1 Zero صفر
sefr
2 Jeden یک
yek
3 Dwa دو
do
4 Trzy سه
se
5 Cztery چهار
câhâr
6 Pięć پنج
panj
7 Sześć شش
šeš
8 Wyrażenie w języku potocznym شش
šiš
9 Siedem هفت
haft
10 Osiem هشت
hašt
11 Dziewięć نه
noh
12 Dziesięć ده
dah
13 Jedenaście یازده
yâzdah
14 Dwanaście دوازده
davâzdah
15 Trzynaście سیزده
sizdah
16 Czternaście چهارده
câhârdah
17 Piętnaście پانزده
pânzdah
18 Wyrażenie w języku potocznym پانزده
punzdah
19 Szesnaście شانزده
šânzdah
20 Wyrażenie w języku potocznym شانزده
šunzdah
21 Siedemnaście هفده
hevdah
22 Wyrażenie w języku potocznym هفده
hivdah
23 Osiemnaście هجده
hejdah
24 Wyrażenie w języku potocznym هجده
hiždah
25 Dziewiętnaście نوزده
nuzdah
26 Dwadzieścia بیست
bist
27 Dwadzieścia jeden بیست و یک
bisto yek
28 Dwadzieścia dwa بیست و دو
bisto do
29 Dwadzieścia trzy بیست و سه
bisto se
30 Dwadzieścia cztery بیست و چهار
bisto câhâr
31 Dwadzieścia pięć بیست و پنج
bisto panj
32 Dwadzieścia sześć بیست و شش
bisto šeš
33 Wyrażenie w języku potocznym بیست و شش
bisto šiš
34 Dwadzieścia siedem بیست و هفت
bisto haft
35 Dwadzieścia osiem بیست و هشت
bisto hašt
36 Dwadzieścia dziewięć بیست و نه
bisto noh
37 Trzydzieści سی
si
38 Trzydzieści jeden سی و یک
sio yek
39 Trzydzieści dwa سی و دو
sio do
40 Trzydzieści trzy سی و سه
sio se
41 Trzydzieści cztery سی و چهار
sio câhâr
42 Trzydzieści pięć سی و پنج
sio panj
43 Trzydzieści sześć سی و شش
sio šeš
44 Wyrażenie w języku potocznym سی و شش
sio šiš
45 Czterdzieści چهل
cehel
46 Pięćdziesiąt پنجاه
panjâh
47 Sześćdziesiąt شصت
šast
48 Siedemdziesiąt هفتاد
haftâd
49 Osiemdziesiąt هشتاد
haštâd
50 Dziewięćdziesiąt نود
navad
51 Sto صد
sad
52 Sto pięć پانصد
pânsad
53 Wyrażenie w języku potocznym پانصد
punsad
54 Dwieście دویست
divist
55 Trzysta سیصد
sisad
56 Czterysta چهارصد
câhârsad
57 Tysiąc هزار
hezâr
58 Tysiąc pięćset هزار و پانصد
hezâro pânsad
59 Wyrażenie w języku potocznym هزار و پانصد
hezâro punsad
60 Dwa tysiące دو هزار
do hezâr
61 Dziesięć tysięcy ده هزار
dah hezâr6 - Określanie czasu

Określanie czasu
Quiz
Naucz się
1 Kiedy tu przyjechałeś? کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
2 Dzisiaj امروز
emruz
3 Wczoraj دیروز
diruz
4 Dwa dni temu دو روز پیش
do ruz piš
5 Ile czasu zostajesz? چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
6 Wyjeżdżam jutro فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
7 Wyjeżdżam pojutrze پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
8 Wyjeżdżam za trzy dni سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
9 Poniedziałek دوشنبه
došambe
10 Wtorek سه شنبه
sešambe
11 Środa چهارشنبه
câhâršambe
12 Czwartek پنج شنبه
panjšambe
13 Piątek جمعه
jome
14 Sobota شنبه
šambe
15 Niedziela یکشنبه
yekšambe
16 Styczeń ژانویه
žânviyeh
17 Luty فوریه
fevriyeh
18 Marzec مارس
mârs
19 Kwiecień آوریل
âvril
20 Maj مه
me
21 Czerwiec ژوئن
žuan
22 Lipiec ژوئیه
žuiye
23 Sierpień اوت
ut
24 Wrzesień سپتامبر
septâmbr
25 Październik اکتبر
octobr
26 Listopad نوامبر
novâmbr
27 Grudzień دسامبر
desâmbr
28 O której godzinie wyjeżdżasz? ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
29 Rano, o godzinie ósmej صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
30 Rano, o godzinie ósmej piętnaście صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
31 Język staranny صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
32 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
33 Język staranny صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
34 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
35 Język staranny صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
36 Wieczorem, o godzinie osiemnastej عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
37 Język staranny عصر ساعت شش
šeš
38 Jestem spóźniony دیرم شده
diram šode7 - Taxi

Taxi
Quiz
Naucz się
1 Taxi! تاکسی!
taksi
2 Dokąd jedziemy? کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
3 Na dworzec, poproszę میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
4 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
5 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
6 Mógłby pan wziąć mój bagaż? میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
7 Czy to daleko stąd? از اینجا دوره؟
az injâ dure
8 Nie, to tuż obok نه، همین بغله
na hamin baqale
9 Tak, trochę daleko بله یه کم دوره
bale ye kam dure
10 Ile to będzie kosztować? چقدر میشه؟
ceqadre miše
11 Proszę mnie zawieźć tutaj من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
12 W prawo سمت راسته
samte râste
13 W lewo سمت چپه
samte cape
14 Prosto مستقیمه
mostaqime
15 To tutaj همینجاست
haminjâst
16 Tędy از این طرفه
az in tarafe
17 Stop! همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
18 Proszę się nie spieszyć عجله نکنید
ajale nakonid
19 Czy mogę prosić o paragon? میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfan8 - Uczucia

Uczucia
Quiz
Naucz się
1 Bardzo lubię twój kraj کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
2 Kocham cię دوستت دارم
duset dâram
3 Jestem szczęśliwy خوشحالم
xošhâlam
4 Jestem smutny ناراحتم
nârâhatam
5 Dobrze mi tutaj اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
6 Zimno mi سردمه
sardameh
7 Gorąco mi گرممه
garmameh
8 To jest za duże خیلی بزرگه
xeyli bozorge
9 To jest za małe خیلی کوچیکه
xeyli kucike
10 To jest idealne عالیه
âlie
11 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
12 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
13 To dobry pomysł پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
14 Chcę się trochę rozerwać دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
15 To nie jest dobry pomysł پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
16 Nie chce mi się wychodzić wieczorem دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
17 Chcę trochę odpocząć میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
18 Czy chcesz trochę poćwiczyć? دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
19 Tak, muszę się odprężyć! نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
20 Gram w tenisa تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
21 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastam9 - Rodzina

Rodzina
Quiz
Naucz się
1 Masz tutaj rodzinę? خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
2 Mój ojciec پدرم
pedaram
3 Moja matka مادرم
mâdaram
4 Mój syn پسرم
pesaram
5 Moja córka دخترم
doxtaram
6 Brat یه برادر
ye barâdar
7 Siostra یه خواهر
ye xâhar
8 Przyjaciel یه دوست
ye dust
9 Przyjaciółka یه دوست
ye dust
10 Mój przyjaciel دوستم
dustam
11 Moja przyjaciółka دوستم
dustam
12 Mój mąż شوهرم
šoharam
13 Język staranny شوهرم
hamsaram
14 Moja żona زنم
zanam
15 Język staranny زنم
xânumam/hamsaram10 - Bar

Bar
Quiz
Naucz się
1 Bar بار
bâr
2 Chcesz się czegoś napić? نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
3 Pić نوشیدن
nušidan
4 Szklanka لیوان
livân
5 Z przyjemnością با کمال میل
bâ kamâle meyl
6 Co zamawiasz? چی میخوری؟
ci mixori?
7 Co jest do picia? نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
8 Jest woda lub soki آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
9 Woda آب
âb
10 Proszę dorzucić kostki lodu میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
11 Kostki lodu یخ
yax
12 Czekolada do picia شکلات
šokolât
13 Mleko شیر
šir
14 Herbata چای
cây
15 Kawa قهوه
qahve
16 Z cukrem با شکر
bâ šekar
17 Ze śmietanką با خامه
bâ xâme
18 Wino شراب
šarâb
19 Piwo آبجو
âbejo
20 Herbatę proszę یه چای لطفاً
ye cây lotfan
21 Piwo proszę یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
22 Co do picia dla pana? نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
23 Dwie herbaty proszę! دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
24 Dwa piwa proszę! دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
25 Nic, dziękuję هیچی. ممنون
hici mamnun
26 Twoje zdrowie! به سلامتی تو
be salâmatiye to
27 Na zdrowie! به سلامتی
be salâmati
28 Inne sformułowanie به سلامتی
nuš
29 Poproszę rachunek ! صورتحساب لطفاً
surathesâb
30 Ile jestem panu winien? چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
31 Dwadzieścia euro بیست یورو
bist yoro
32 Ja płacę مهمون منی
mehmune mani11 - Restauracja

Restauracja
Quiz
Naucz się
1 Restauracja رستوران
resturân
2 Chcesz coś zjeść? غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
3 Tak, chcę آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
4 Jeść خوردن
xordan
5 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
6 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
7 Kolacja شام
šâm
8 Śniadanie صبحانه
sobhâne
9 Przepraszam! لطفا!
lotfan
10 Poproszę menu! منو، لطفا!
meno lotfan
11 Oto menu! بفرمایید منو
befarmâyid meno
12 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
13 Z ryżem با برنج
bâ berenj
14 Z makaronem با ماکارونی
bâ mâkâroni
15 Ziemniaki سیب زمینی
sib zamini
16 Warzywa سبزیجات
sabzijât
17 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
18 Chleb نان
nân
19 Masło کره
karé
20 Sałata سالاد
sâlâd
21 Deser دسر
deser
22 Owoce میوه
mive
23 Czy mogę poprosić o nóż? میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
24 Tak, już przynoszę بله، الساعه
bale assâ'e
25 Nóż چاقو
câqu
26 Widelec چنگال
cangâl
27 Łyżeczka قاشق
qâšoq
28 Czy to danie na gorąco? این غذای گرمه؟
in qazâye garme
29 Tak, i też bardzo pikantne! بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
30 Gorące داغ
dâq
31 Zimne سرد
sard
32 Pikantne تند
tond
33 Zamówię rybę! من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
34 Ja też من هم همینطور
man ham hamintor12 - Rozstanie

Rozstanie
Quiz
Naucz się
1 Już późno! Muszę iść! دیره. باید برم
dire bâyad beram
2 Moglibyśmy się znów spotkać? می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
3 Tak, z przyjemnością آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
4 Mieszkam pod tym adresem من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
5 Inne sformułowanie من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
6 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
7 Tak, proszę آره، بیا
âre biâ
8 Było mi bardzo miło با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
9 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
10 Zobaczymy się wkrótce به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
11 Mam taką nadzieję! من هم امیدوارم
man ham omidvâram
12 Do widzenia! خداحافظ
xodâ hâfez
13 Do jutra! تا فردا
tâ fardâ
14 Cześć! خداحافظ
xodâ hâfez13 - Transport

Transport
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
2 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
3 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
4 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
5 Wyrażenie potoczne این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
6 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
7 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
8 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
9 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
10 Rozkład jazdy autobusów ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
11 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
12 To ten pociąg اونه
une
13 Dziękuję ممنون
mamnun
14 Nie ma za co. Miłej podróży! خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
15 Serwis samochodowy گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
16 Stacja benzynowa پمپ بنزین
pompe benzin
17 Do pełna proszę پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
18 Rower دوچرخه
docarxe
19 Centrum miasta مرکز شهر
markaze šahr
20 Przedmieście حومه
hume
21 To duże miasto شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
22 To miasteczko یه روستاست
ye rustâst
23 Góra یک کوه
ye kuh
24 Jezioro یک دریاچه
ye daryâce
25 Wieś دشت
dašt
26 Synonim دشت
rustâ14 - Szukamy kogoś

Szukamy kogoś
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, czy jest Sarah? ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
2 Tak, jest بله اینجاست
bale injâst
3 Sarah wyszła رفته بیرون
rafte birun
4 Może pan do niej zadzwonić na komórkę میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
5 Wie pani gdzie ona jest? میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
6 Inne sformułowanie میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
7 Jest w pracy سر کاره.
sare kâre
8 Jest u siebie خونه است
xunast
9 Przepraszam, czy jest Julien? ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
10 Tak, jest بله اینجاست
bale injâst
11 Julien wyszedł رفته بیرون
rafte birun
12 Wie pan gdzie on jest? میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
13 Inne sformułowanie میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
14 Może pani do niego zadzwonić na komórkę میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
15 Jest w pracy سر کاره.
sare kâre
16 Jest u siebie خونه است
xunast15 - Hotel

Hotel
Quiz
Naucz się
1 Hotel هتل
hotel
2 Mieszkanie آپارتمان
âpârtemân
3 Witamy! خوش آمدید!
xoš âmadid
4 Wyrażenie w języku potocznym خوش آمدید!
xoš umadid
5 Czy są wolne pokoje? اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
6 Czy to jest pokój z łazienką? این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
7 Język staranny این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
8 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
9 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
10 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
11 Pokój ze śniadaniem اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
12 Wyrażenie w języku potocznym اتاق با صبحانه
sobhune
13 Jaka jest cena noclegu? قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
14 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
15 Tak, oczywiście! بله البته
bale albate
16 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
17 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
18 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
19 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
20 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
21 Na pierwszym piętrze طبقه اوله
tabaqeye avale
22 Czy jest winda? آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
23 Winda jest po pani lewej stronie آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
24 Winda jest po pani prawej stronie آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
25 Przepraszam, gdzie jest pralnia? رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
26 Na parterze طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
27 Parter طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
28 Pokój اتاق
otâq
29 Prasowalnia خشکشویی
xoškšui
30 Salon fryzjerski آرایشگاه
ârâyešgâh
31 Parking samochodowy پارکینگ خودرو
parkinge xodro
32 Spotykamy się w sali konferencyjnej? همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
33 Inne sformułowanie همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
34 Sala konferencyjna اتاق جلسات
otâqe jalasât
35 Basen z podgrzewaną wodą آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
36 Wyrażenie w języku potocznym آب استخر گرم است
estaxr garme
37 Basen استخر
estaxr
38 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
39 Poproszę klucz کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
40 Poproszę kartę کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
41 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
42 Tak, proszę بله، بفرمایید
bale befarmâyid
43 Nie, nie ma نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
44 Gdzie można rozmienić pieniądze? کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
45 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
46 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?16 - Pantai

Pantai
Quiz
Naucz się
1 Plaża ساحل
sâhel
2 Gdzie mógłbym kupić piłkę? میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
3 Tam dalej jest sklep یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
4 Piłka توپ
tup
5 Lornetka دوربین شکاری
durbine šekâri
6 Czapka z daszkiem کلاه
kolah
7 Ręcznik حوله
hole
8 Sandały صندل
sandal
9 Wiaderko سطل
satl
10 Krem przeciwsłoneczny کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
11 Kąpielówki شورت شنا
šorte šena
12 Okulary przeciwsłoneczne عینک افتابی
eynake âftâbi
13 Owoce morza خرچنگ
xarcang
14 Opalać się حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
15 Słonecznie آفتابی
âftâbi
16 Zachód słońca غروب
qorub
17 Parasol سایبان
sâyebân
18 Słońce خورشید
xoršid
19 Udar słoneczny آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
20 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
21 Inne sformułowanie ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
22 Nie, tu jest bezpiecznie نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
23 Tak, pływanie jest tu zabronione بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
24 Pływać شنا کردن
šenâ kardan
25 Pływanie شنا
šenâ
26 Fala موج
moj
27 Morze دریا
daryâ
28 Wydma تپه شنی
tappeye šeni
29 Piasek شن
šen
30 Jaka jest prognoza pogody na jutro? پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
31 Inne sformułowanie پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
32 Pogoda się zmieni هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
33 Będzie padać میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
34 Będzie słonecznie آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
35 Będzie wietrznie باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
36 Kostium kąpielowy لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
37 Cień سایه
sâye17 - W razie problemów

W razie problemów
Quiz
Naucz się
1 Mogłaby mi pani pomóc? میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
2 Zgubiłem się من گم شدم
man gom šodam
3 Co dla pani? چی میخواید؟
ci mixâyd?
4 Co się stało? چی شده؟
ci šode?
5 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
6 Gdzie jest najbliższa apteka? نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
7 Język staranny نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
8 Mogłaby pani wezwać lekarza? میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
9 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
10 Szpital بیمارستان
bimârestân
11 Apteka داروخانه
dâruxane
12 Wyrażenie w języku potocznym داروخانه
dâruxune
13 Lekarz دکتر
doktor
14 Służby medyczne خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
15 Zgubiłem moje dokumenty مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
16 Skradziono mi moje dokumenty دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
17 Biuro Rzeczy Znalezionych دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
18 Punkt pierwszej pomocy درمانگاه
darmângah
19 Wyjście ewakuacyjne خروج اضطراری
xoruje ezterari
20 Policja پلیس
polis
21 Dokumenty مدارک
madârek
22 Pieniądze پول
pul
23 Paszport گذرنامه
gozarnâme
24 Bagaż چمدان
camedân
25 Wyrażenie w języku potocznym چمدان
camedun
26 Już dosyć! Nie, dziękuję! نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
27 Proszę mnie zostawić w spokoju! راحتم بذارید!
râhatam bezarid
28 Proszę odejść! برید!
berid
Pobierz mp3 i pdf
MP3 + PDF

Pobierz wszystkie idiomy i zwroty

Darmowe demoRozpocząć

Pobierz mp3 i pdf