Tłumaczenie / Liczby


Naucz się turecki - Liczby
Naucz się turecki - Liczby
www.loecsen.com

Polski Turecki
Zero Sıfır - soefoer
Jeden Bir - bir
Dwa Iki - iki
Trzy Üç - ütch
Cztery Dört - dört
Pięć Beş - bech
Sześć Altı - altoe
Siedem Yedi - yedi
Osiem Sekiz - sekiz
Dziewięć Dokuz - dokuz
Dziesięć On - on
Jedenaście On bir - on bir
Dwanaście On iki - on iki
Trzynaście On üç - on ütch
Czternaście On dört - on dört
Piętnaście On beş - on bech
Szesnaście On altı - on altoe
Siedemnaście On yedi - on yedi
Osiemnaście On sekiz - on sekiz
Dziewiętnaście On dokuz - on dokuz
Dwadzieścia Yirmi - yirmi
Dwadzieścia jeden Yirmi bir - yirmi bir
Dwadzieścia dwa Yirmi iki - yirmi iki
Dwadzieścia trzy Yirmi üç - yirmi ütch
Dwadzieścia cztery Yirmi dört - yirmi dört
Dwadzieścia pięć Yirmi beş - yirmi bech
Dwadzieścia sześć Yirmi altı - yirmi altoe
Dwadzieścia siedem Yirmi yedi - yirmi yedi
Dwadzieścia osiem Yirmi sekiz - yirmi sekiz
Dwadzieścia dziewięć Yirmi dokuz - yirmi dokus
Trzydzieści Otuz - otuz
Trzydzieści jeden Otuz bir - otuz bir
Trzydzieści dwa Otuz iki - otuz iki
Trzydzieści trzy Otuz üç - otuz ütch
Trzydzieści cztery Otuz dört - otuz dört
Trzydzieści pięć Otuz beş - otuz bech
Trzydzieści sześć Otuz altı - otuz altoe
Czterdzieści Kırk - koerk
Pięćdziesiąt Elli - elli
Sześćdziesiąt Altmış - altmoech
Siedemdziesiąt Yetmiş - yetmich
Osiemdziesiąt Seksen - seksen
Dziewięćdziesiąt Doksan - doksan
Sto Yüz - yüz
Sto pięć Yüz beş - yüz bech
Dwieście Iki yüz - iki yüz
Trzysta Üç yüz - ütch yüz
Czterysta Dört yüz - dört yüz
Tysiąc Bin - bin
Tysiąc pięćset Bin beş yüz - bin bech yüz
Dwa tysiące Iki bin - iki bin
Dziesięć tysięcy On bin - on bin
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze