žodynas > Kinų

1 - Pagrindinės frazės

Pagrindinės frazės
Viktorina
Mokytis
1 Laba diena 你好
nǐhǎo
2 Labas vakaras 晚上好
wǎnshànghǎo
3 Viso gero 再见
zàijiàn
4 Iki 回头见
huí tóu jiàn
5 Taip
shì
6 Ne 不是
búshì
7 Prašau
qǐng
8 Ačiū 谢谢
xièxiè
9 Labai ačiū 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
10 Ačiū už jūsų pagalbą 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
11 Nėra už ką 没关系
méiguànxì
12 Gerai
hǎo
13 Kiek tai kainuoja? 多少钱?
duōshǎo qián
14 Atsiprašau 对不起!
duì bu qǐ
15 Aš nesuprantu 我不懂
wǒ bù dǒng
16 Aš supratau 我懂了
wǒ dǒng le
17 Aš nežinau 我不知道
wǒ bù zhīdào
18 Draudžiama 禁止
jìnzhǐ
19 Kur yra tualetas? 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
20 Gerų metų! 新年好!
xīnnián hǎo
21 Su gimtadieniu! 生日快乐!
shēngrìkuàilè
22 Gerų švenčių! 节日快乐!
jiérì kuàilè
23 Sveikinimai! 祝贺您!
zhùhè nín2 - Pokalbis

Pokalbis
Viktorina
Mokytis
1 Sveikas. Kaip tau sekasi? 你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
2 Sveikas. Viskas puiku, ačiū 我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
3 Ar tu kalbi kiniškai? 你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
4 Ne, aš nekalbu kiniškai 不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
5 Tik truputėlį 仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
6 Iš kokios šalies atvykai? 你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
7 Kokia yra tavo tautybė? 你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
8 Aš esu lietuvis 我是立陶宛人
wǒ shì Lìtáowǎnrén
9 O ar tu čia gyveni? 你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
10 Taip, aš čia gyvenu 对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
11 Mano vardas sara, o tavo? 我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
12 Julius 我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
13 Ką tu čia veiki? 你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
14 Atostogauju 我在休假
wǒ zài xiūjià
15 Mes atostogaujame 我们在休假
wǒmen zài xiūjià
16 Aš atvykau verslo reikalais 我在出差
wǒ zài chūchāi
17 Aš čia dirbu 我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
18 Mes čia dirbame 我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
19 Kur rekomenduojate pavalgyti? 哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
20 Ar netoliese yra muziejus? 附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
21 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? 到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎng3 - Išmokti

Išmokti
Viktorina
Mokytis
1 Ar nori išmokti naujų žodžių? 你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
2 Taip, žinoma 好的!
hǎo de
3 Kaip tai vadinama? 这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
4 Tai yra stalas 这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
5 Stalas, supranti? 桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
6 Aš nesuprantu 我不懂
wǒ bù dǒng
7 Gal galėtum pakartoti? 请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
8 Gal galėtum kalbėti lėčiau? 你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
9 Gal galėtum tai užrašyti? 你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
10 Aš supratau 我懂了
wǒ dǒng le4 - Spalvos

Spalvos
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka šio stalo spalva 我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
2 Tai raudona 这是红色的
zhè shì hóngsè de
3 Mėlyna 蓝色
lánsè
4 Geltona 黄色
huángsè
5 Balta 白色
báisè
6 Juoda 黑色
hēisè
7 Žalia 绿色
lǜsè
8 Oranžinė 橙色
chéngsè
9 Violetinė 紫色
zǐ sè
10 Pilka 灰色
huīsè5 - Skaičiai

Skaičiai
Viktorina
Mokytis
1 Nulis
líng
2 Vienas
3 Du
èr
4 Trys
sān
5 Keturi
6 Penki
7 Šeši
liù
8 Septyni
9 Aštuoni
10 Devyni
jiǔ
11 Dešimt
shí
12 Vienuolika 十一
shíyī
13 Dvylika 十二
shí'èr
14 Trylika 十三
shísān
15 Keturiolika 十四
shísì
16 Penkiolika 十五
shíwǔ
17 Šešiolika 十六
shíliù
18 Septyniolika 十七
shíqī
19 Aštuoniolika 十八
shíbā
20 Devyniolika 十九
shíjiǔ
21 Dvidešimt 二十
èrshí
22 Dvidešimt vienas 二十一
èrshíyī
23 Dvidešimt du 二十二
èrshíèr
24 Dvidešimt trys 二十三
èrshísān
25 Dvidešimt keturi 二十四
èrshísì
26 Dvidešimt penki 二十五
èrshíwǔ
27 Dvidešimt šeši 二十六
èrshíliù
28 Dvidešimt septyni 二十七
èrshíqī
29 Dvidešimt aštuoni 二十八
èrshíbā
30 Dvidešimt devyni 二十九
èrshíjiǔ
31 Trisdešimt 三十
sānshí
32 Trisdešimt vienas 三十一
sānshí yī
33 Trisdešimt du 三十二
sānshí èr
34 Trisdešimt trys 三十三
sānshí sān
35 Trisdešimt keturi 三十四
sānshí sì
36 Trisdešimt penki 三十五
sānshí wǔ
37 Trisdešimt šeši 三十六
sānshí liù
38 Keturiasdešimt 四十
sìshí
39 Penkiasdešimt 五十
wǔshí
40 Šešiasdešimt 六十
liùshí
41 Septyniasdešimt 七十
qīshí
42 Aštuoniasdešimt 八十
bāshí
43 Devyniasdešimt 九十
jiǔshí
44 Šimtas 一百
yībǎi
45 Šimtas penki 一百零五
yībǎi líng wǔ
46 Du šimtai 二百
èrbǎi
47 Trys šimtai 三百
sānbǎi
48 Keturi šimtai 四百
sìbǎi
49 Tūkstantis 一千
yīqiān
50 Tūkstantis penki šimtai 一千五百
yīqiān wǔbǎi
51 Du tūkstančiai 二千
èrqiān
52 Dešimt tūkstančių 一万
yīwàn6 - Laikas

Laikas
Viktorina
Mokytis
1 Kada tu čia atvažiavai ? 你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
2 Šiandien 今天
jīntiān
3 Vakar 昨天
zuótiān
4 Prieš dvi dienas 两天前
liǎng tiān qián
5 Kiek laiko pasiliksi? 你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
6 Aš išvažiuoju šiandien 我明天走
wǒ míngtiān zǒu
7 Aš išvažiuoju poryt 我后天走
wǒ hòutiān zǒu
8 Aš išvažiuoju po trijų dienų 我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
9 Pirmadienis 星期一
xīngqīyī
10 Antradienis 星期二
xīngqīèr
11 Trečiadienis 星期三
xīngqīsān
12 Ketvirtadienis 星期四
xīngqīsì
13 Penktadienis 星期五
xīngqīwǔ
14 Šeštadienis 星期六
xīngqīliù
15 Sekmadienis 星期天
xīngqītiān
16 Sausis 1月
yī yuè
17 Vasaris 2月
èr yuè
18 Kovas 3月
sān yuè
19 Balandis 4月
sì yuè
20 Gegužė 5月
wǔ yuè
21 Birželis 6月
liù yuè
22 Liepa 7月
qī yuè
23 Rugpjūtis 8月
bā yuè
24 Rugsėjis 9月
jiǔ yuè
25 Spalis 10月
shí yuè
26 Lapkritis 11月
shí yī yuè
27 Gruodis 12月
shí èr yuè
28 Kelintą valandą tu išvažiuoji? 你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
29 Aštuntą valandą ryto 早晨...八点
zǎochen bā diǎn
30 Ryte aštuonios penkiolika 早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
31 Ryte aštuonios trisdešimt 早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
32 Ryte be penkiolikos devynios 早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
33 Šeštą valandą vakaro 晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
34 Vėluoju 我迟到了
wǒ chídào le7 - Taksi

Taksi
Viktorina
Mokytis
1 Taksi! 出租车!
chūzū chē
2 Kur norite važiuoti? 你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
3 Važiuoju į stotį 我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
4 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » 我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
5 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? 您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
6 Ar galite paimti mano bagažą? 您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
7 Ar tai yra toli nuo čia? 离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
8 Ne, šalia 不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
9 Taip, tai yra truputį toliau 有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
10 Kiek tai kainuos? 多少钱?
duōshǎo qián
11 Nuvežkite mane čia, prašau 请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
12 Į dešinę 朝右边
cháo yòubiān
13 Į kairę 朝左边
cháo zuǒbian
14 Tiesiai 笔直走
bǐzhí zǒu
15 Čia 到了
dào le
16 Ten 在那儿
zài nà ér
17 Stop! 停!
tíng
18 Neskubėkite 慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
19 Ar galite man išrašyti sąskaitą? 您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma8 - Jausmai

Jausmai
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka tavo šalis 我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
2 Aš tave myliu 我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
3 Aš esu laimingas 我很幸福
wǒ hěn xìngfú
4 Aš esu liūdnas 我很难过
wǒ hěn nánguò
5 Aš čia gerai jaučiuosi 我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
6 Man šalta 我很冷
wǒ hěn lěng
7 Man karšta 我很热
wǒ hěn rè
8 Čia per erdvu 太大了
tài dà le
9 Čia per ankšta 太小了
tài xiǎo le
10 Čia puiku 非常好
fēicháng hǎo
11 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? 今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
12 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti 我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
13 Tai puiki mintis 这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
14 Noriu pasilinksminti 我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
15 Tai nėra gera mintis 这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
16 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti 今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
17 Aš noriu pailsėti 我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
18 Ar nori pasportuoti? 你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
19 Taip, man reikia nuleisti garą! 是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
20 Aš žaidžiu tenisą 我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
21 Ne, ačiū, esu pavargęs 不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèi9 - Šeima

Šeima
Viktorina
Mokytis
1 Ar čia turi giminių? 你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
2 Mano tėvas 我的父亲
wǒde fùqīn
3 Mano motina 我的母亲
wǒde mǔqīn
4 Mano sūnus 我的儿子
wǒde érzi
5 Mano dukra 我的女儿
wǒde nǚer
6 Brolis 一个哥哥
yī gè gēgē
7 弟弟
yi gè dìdì
8 Sesuo 一个姐姐
yī gè jiějiě
9 妹妹
yi gè mèimei
10 Draugas 一个朋友
yī gè péngyou
11 Draugė 一个朋友
yī gè péngyou
12 Mano draugas 我的男朋友
wǒde nánpéngyou
13 Mano draugė 我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
14 Mano vyras 我的丈夫
wǒde zhàngfu
15 Mano žmona 我的妻子
wǒde qīzi10 - Baras

Baras
Viktorina
Mokytis
1 Baras 酒吧
jiǔbā
2 Ar norėtum išgerti? 你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
3 Gerti
4 Taurė 杯子
bēizi
5 Su malonumu 好的,谢谢
hǎo de xièxiè
6 Ką tu užsisakysi? 你喝什么?
nǐ hē shénme
7 Ko galima išgerti? 有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
8 Turime vandens arba vaisių sulčių 有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
9 Vanduo
shuǐ
10 Gal galite pridėti ledukų? 能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
11 Ledukai 冰块
bīng kuài
12 Šokolado 巧克力
qiǎokèlì
13 Pieno 牛奶
niúnǎi
14 Arbatos
chá
15 Kavos 咖啡
kāfēi
16 Su cukrumi 加糖
jiā táng
17 Su pienu 加奶油
jiā nǎiyóu
18 Vyno 葡萄酒
pútáojiǔ
19 Alaus 啤酒
píjiǔ
20 Prašau arbatos 请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
21 Prašau alaus 请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
22 Ko norėtumėte išgerti? 您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
23 Dvi arbatas prašau! 请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
24 Du alaus prašau! 请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
25 Nieko, ačiū 什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
26 Į tave 干杯
gānbēi
27 Į sveikatą! 为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
28 Sąskaitą, prašau 我要买单
wǒ yào mǎi dān
29 Kiek aš moku? 一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
30 Dvidešimt eurų 二十欧元
èrshí ōuyuán
31 Aš vaišinu 我请你
wǒ qǐng nǐ11 - Restoranas

Restoranas
Viktorina
Mokytis
1 Restoranas 餐馆
cānguǎn
2 Ar norėtum valgyti? 你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
3 Taip, ačiū 是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
4 Valgyti 吃饭
chīfàn
5 Kur galime pavalgyti? 我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
6 Kur galime papusryčiauti? 我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
7 Vakarienė 晚餐
wǎncān
8 Pusryčiai 早餐
zǎocān
9 Prašau! 对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
10 Prašau meniu! 请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
11 Štai ir meniu! 这是菜单!
zhè shì càidān
12 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? 你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
13 Su ryžiais 再加饭
zài jiā fàn
14 Su makaronais 再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
15 Su bulvėmis 土豆
tǔdòu
16 Su daržovėmis 蔬菜
shūcài
17 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
18 Duonos 面包
miànbāo
19 Sviesto 黄油
huángyóu
20 Salotos 一份色拉
yī fèn sè lā
21 Desertas 一份甜点
yī fèn tián diǎn
22 Vaisių 水果
shuǐguǒ
23 Ar galėčiau gauti peilį? 请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
24 Taip, tuoj jums atnešiu 有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
25 Peilis
dāo
26 Šakutė
chā
27 Šaukštas 勺子
sháozi
28 Ar tai yra karštas patiekalas? 这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
29 Taip, ir labai aštrus! 是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
30 Karštas
31 Šaltas
lěng
32 Aštrus
33 Aš imsiu žuvį! 我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
34 Aš taip pat 我也一样
wǒ yě yīyàng12 - Išsiskirti

Išsiskirti
Viktorina
Mokytis
1 Jau vėlu! Aš turiu eiti! 天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
2 Gal galėsim vėl susitikti? 我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
3 Taip, su malonumu 当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
4 Aš čia gyvenu 这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
5 Ar tu turi telefono numerį? 有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
6 Taip, štai jis 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
7 Man buvo smagu su tavim 和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
8 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti 我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
9 Greitai susitiksime 希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
10 Aš taip pat tikiuosi 我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
11 Viso gero! 再见!
zàijiàn
12 Iki rytojaus! 明天见!
míngtiān jiàn
13 Iki! 再见!
zàijiàn13 - Transportas

Transportas
Viktorina
Mokytis
1 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės 对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
2 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? 请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
3 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? 请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
4 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? 这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
5 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? 去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
6 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? 去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
7 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau 我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
8 Ar turite traukinių tvarkaraštį? 您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
9 Autobusų tvarkaraštis 汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
10 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? 请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
11 Šitas 就是这列
jiùshì zhè liè
12 Ačiū 谢谢
xièxiè
13 Nėra už ką. Geros kelionės! 不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
14 Autoservisas 修车库
xiū chēkù
15 Degalinė 加油站
jiāyóu zhàn
16 Pilną, prašau 请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
17 Dviratis 自行车
zìxíngchē
18 Miesto centras 市中心
shì zhōngxīn
19 Priemiestis 郊区
jiāoqū
20 Tai yra didelis miestas 这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
21 Tai yra kaimas 这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
22 Kalnas 一座山
yīzuòshān
23 Ežeras 一条湖
yī tiáo hú
24 Kaimas 乡村
xiāngcūn14 - Ieškoti

Ieškoti
Viktorina
Mokytis
1 Ar sara yra čia? 请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
2 Taip, ji yra čia 是的,她在
shìde tā zài
3 Ji išėjo 她出去了
tā chūqù le
4 Galite jai paskambinti į mobilųjį 您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
5 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? 您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
6 Ji yra darbe 她在上班
tā zài shàngbān
7 Ji yra savo namuose 她在家
tā zàijiā
8 Ar julius čia yra? 请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
9 Taip, jis yra čia 是的,他在
shìde tā zài
10 Jis išėjo 他出去了
tā chūqù le
11 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? 您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
12 Galite jam paskambinti į mobilųjį 您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
13 Jis yra darbe 他在上班
tā zài shàngbān
14 Jis yra savo namuose 他在家
tā zàijiā15 - Viešbutis

Viešbutis
Viktorina
Mokytis
1 Viešbutis 酒店
jiǔdiàn
2 Butas 公寓
gōngyù
3 Sveikas atvykęs! 欢迎
huānyíng
4 Ar turite laisvų kambarių? 您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
5 Ar kambarys turi vonios kambarį? 房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
6 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? 您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
7 Ar pageidaujate dviviečio kambario? 您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
8 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
9 Kambarys su pusryčiais 住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
10 Kokia yra vienos nakties kaina? 住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
11 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį 我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
12 Taip, žinoma! 当然可以!
dāngrán kěyǐ
13 Ačiū. Kambarys labai geras. 谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
14 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? 好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
15 Atleiskite, bet man brangoka 太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
16 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? 请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
17 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? 我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
18 Jis yra pirmame aukšte 在二楼
zài èr lóu
19 Ar yra liftas? 有电梯吗?
yǒu diàntī ma
20 Liftas yra jūsų kairėje 电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
21 Liftas yra jūsų dešinėje 电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
22 Kur yra skalbykla? 洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
23 Ji yra pirmame aukšte 在底楼
zài dǐ lóu
24 Pirmas aukštas 底楼
dǐ lóu
25 Kambarys 房间
fángjiān
26 Sausas valymas 干洗店
gānxǐ diàn
27 Kirpykla 美发厅
měi fà tīng
28 Mašinų stovėjimo aikštelė 停车场
tíngchēchǎng
29 Kur yra susirinkimų salė? 我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
30 Susirinkimų salė 会议室
huìyì shì
31 Baseinas yra šildomas 游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
32 Baseinas 游泳池
yóuyǒngchí
33 Prašau mane pažadinti septintą valandą 请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
34 Prašau raktą 请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
35 Prašau kambario kortelę 请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
36 Ar man yra žinučių? 有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
37 Taip, štai jos 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
38 Ne, jūs nieko negavote 没有
méiyǒu
39 Kur galiu išsikeisti pinigus? 在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
40 Gal galite man iškeisti pinigų? 您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
41 Galime. Kiek jums reikia? 行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎo16 - Paplūdimys

Paplūdimys
Viktorina
Mokytis
1 Paplūdimys 海滩
hǎitān
2 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? 您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
3 Ten toliau yra parduotuvė 往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
4 Balionas 足球
zúqiú
5 Žiūronai 望远镜
wàngyuǎnjìng
6 Kepuraitė 太阳帽
tàiyáng mào
7 Rankšluostis 浴巾
yùjīn
8 Sandalai 拖鞋
tuōxié
9 Kibiras 塑料桶
sùliào tǒng
10 Apsauginis kremas nuo saulės 防晒霜
fángshàishuāng
11 Maudymosi trumpikės 游泳裤
yóuyǒng kù
12 Akiniai nuo saulės 太阳眼镜
tài
13 Vėžiagyvis 贝壳类
bèiké lèi
14 Degintis 太阳浴
tàiyáng yù
15 Saulėta 阳光明媚
yángguāng míngmèi
16 Saulėlydis 日落
rìluò
17 Skėtis nuo saulės 遮阳伞
zhē yángsǎn
18 Saulė 太阳
tàiyáng
19 Saulės smūgis 中暑
zhòngshǔ
20 Ar pavojinga čia plaukioti? 这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
21 Ne, nepavojinga 不,不危险
bù, bù wēixiǎn
22 Taip, čia maudytis draudžiama 对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
23 Plaukti 游泳
yóuyǒng
24 Plaukimas 游泳
yóuyǒng
25 Banga 海浪
hǎi làng
26 Jūra 大海
dàhǎi
27 Kopa 沙丘
shāqiū
28 Smėlis
shā
29 Kokia yra rytojaus orų prognozė? 明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
30 Oras keisis 天气要变了
tiānqì yào biàn le
31 Lis 要下雨
yào xiàyǔ
32 Bus saulėta 要出太阳
yào chū tàiyáng
33 Bus vėjuota 要刮大风
yào guā dà fēng
34 Maudymosi kostiumas 游泳衣
yóuyǒng yī
35 Šešėlis 影子
yǐngzi17 - Seima

Seima
Viktorina
Mokytis
1 Gal galite man padėti? 能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
2 Aš pasiklydau 我迷路了
wǒ mílù le
3 Ko norėtumėte? 您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
4 Kas atsitiko? 发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
5 Kur galiu rasti vertėją? 在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
6 Kur yra artimiausia vaistinė? 最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
7 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? 请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
8 Nuo ko šiuo metu gydotės? 目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
9 Ligoninė 一所医院
yī suǒ yīyuàn
10 Vaistinė 一家药房
yī jiā yàofáng
11 Gydytojas 一位医生
yī wèi yīshēng
12 Medicinos paslaugos 医疗服务
yīliáo fúwù
13 Aš pamečiau savo dokumentus 我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
14 Mano dokumentus pavogė 我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
15 Radinių biuras 失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
16 Pagalbos punktas 医务室
yīwù shì
17 Atsarginis išėjimas 紧急出口
jǐnjí chūkǒu
18 Policija 警察局
jǐngchájú
19 Dokumentai 身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
20 Pinigai
qián
21 Pasas 护照
hùzhào
22 Bagažas 行李
xíngli
23 Ačiū, nereikia 不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
24 Palikite mane ramybėje! 别烦我!
bié fán wǒ
25 Išeikite! 走开!
zǒukāi
Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“
MP3 + PDF

Atsisiųsti visas idiomas ir frazes

Nemokama demonstracinė versijaPradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“