žodynas > Kinų

1 - Pagrindinės frazės
🔊 Laba diena 🔊 你好
nǐhǎo
🔊 Labas vakaras 🔊 晚上好
wǎnshànghǎo
🔊 Viso gero 🔊 再见
zàijiàn
🔊 Iki 🔊 回头见
huí tóu jiàn
🔊 Taip 🔊 是
shì
🔊 Ne 🔊 不是
búshì
🔊 Prašau 🔊 请
qǐng
🔊 Ačiū 🔊 谢谢
xièxiè
🔊 Labai ačiū 🔊 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
🔊 Ačiū už jūsų pagalbą 🔊 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
🔊 Nėra už ką 🔊 没关系
méiguànxì
🔊 Gerai 🔊 好
hǎo
🔊 Kiek tai kainuoja? 🔊 多少钱?
duōshǎo qián
🔊 Atsiprašau 🔊 对不起!
duì bu qǐ
🔊 Aš nesuprantu 🔊 我不懂
wǒ bù dǒng
🔊 Aš supratau 🔊 我懂了
wǒ dǒng le
🔊 Aš nežinau 🔊 我不知道
wǒ bù zhīdào
🔊 Draudžiama 🔊 禁止
jìnzhǐ
🔊 Kur yra tualetas? 🔊 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
🔊 Gerų metų! 🔊 新年好!
xīnnián hǎo
🔊 Su gimtadieniu! 🔊 生日快乐!
shēngrìkuàilè
🔊 Gerų švenčių! 🔊 节日快乐!
jiérì kuàilè
🔊 Sveikinimai! 🔊 祝贺您!
zhùhè nín
2 - Pokalbis
🔊 Sveikas. Kaip tau sekasi? 🔊 你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
🔊 Sveikas. Viskas puiku, ačiū 🔊 我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
🔊 Ar tu kalbi kiniškai? 🔊 你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
🔊 Ne, aš nekalbu kiniškai 🔊 不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
🔊 Tik truputėlį 🔊 仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
🔊 Iš kokios šalies atvykai? 🔊 你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
🔊 Kokia yra tavo tautybė? 🔊 你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
🔊 Aš esu lietuvis 🔊 我是立陶宛人
wǒ shì Lìtáowǎnrén
🔊 O ar tu čia gyveni? 🔊 你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
🔊 Taip, aš čia gyvenu 🔊 对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
🔊 Mano vardas sara, o tavo? 🔊 我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
🔊 Julius 🔊 我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
🔊 Ką tu čia veiki? 🔊 你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
🔊 Atostogauju 🔊 我在休假
wǒ zài xiūjià
🔊 Mes atostogaujame 🔊 我们在休假
wǒmen zài xiūjià
🔊 Aš atvykau verslo reikalais 🔊 我在出差
wǒ zài chūchāi
🔊 Aš čia dirbu 🔊 我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Mes čia dirbame 🔊 我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Kur rekomenduojate pavalgyti? 🔊 哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
🔊 Ar netoliese yra muziejus? 🔊 附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
🔊 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? 🔊 到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎng
3 - Išmokti
🔊 Ar nori išmokti naujų žodžių? 🔊 你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
🔊 Taip, žinoma 🔊 好的!
hǎo de
🔊 Kaip tai vadinama? 🔊 这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
🔊 Tai yra stalas 🔊 这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
🔊 Stalas, supranti? 🔊 桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
🔊 Aš nesuprantu 🔊 我不懂
wǒ bù dǒng
🔊 Gal galėtum pakartoti? 🔊 请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
🔊 Gal galėtum kalbėti lėčiau? 🔊 你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
🔊 Gal galėtum tai užrašyti? 🔊 你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
🔊 Aš supratau 🔊 我懂了
wǒ dǒng le
4 - Spalvos
🔊 Man labai patinka šio stalo spalva 🔊 我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
🔊 Tai raudona 🔊 这是红色的
zhè shì hóngsè de
🔊 Mėlyna 🔊 蓝色
lánsè
🔊 Geltona 🔊 黄色
huángsè
🔊 Balta 🔊 白色
báisè
🔊 Juoda 🔊 黑色
hēisè
🔊 Žalia 🔊 绿色
lǜsè
🔊 Oranžinė 🔊 橙色
chéngsè
🔊 Violetinė 🔊 紫色
zǐ sè
🔊 Pilka 🔊 灰色
huīsè
5 - Skaičiai
🔊 Nulis 🔊 零
líng
🔊 Vienas 🔊 一
🔊 Du 🔊 二
èr
🔊 Trys 🔊 三
sān
🔊 Keturi 🔊 四
🔊 Penki 🔊 五
🔊 Šeši 🔊 六
liù
🔊 Septyni 🔊 七
🔊 Aštuoni 🔊 八
🔊 Devyni 🔊 九
jiǔ
🔊 Dešimt 🔊 十
shí
🔊 Vienuolika 🔊 十一
shíyī
🔊 Dvylika 🔊 十二
shí'èr
🔊 Trylika 🔊 十三
shísān
🔊 Keturiolika 🔊 十四
shísì
🔊 Penkiolika 🔊 十五
shíwǔ
🔊 Šešiolika 🔊 十六
shíliù
🔊 Septyniolika 🔊 十七
shíqī
🔊 Aštuoniolika 🔊 十八
shíbā
🔊 Devyniolika 🔊 十九
shíjiǔ
🔊 Dvidešimt 🔊 二十
èrshí
🔊 Dvidešimt vienas 🔊 二十一
èrshíyī
🔊 Dvidešimt du 🔊 二十二
èrshíèr
🔊 Dvidešimt trys 🔊 二十三
èrshísān
🔊 Dvidešimt keturi 🔊 二十四
èrshísì
🔊 Dvidešimt penki 🔊 二十五
èrshíwǔ
🔊 Dvidešimt šeši 🔊 二十六
èrshíliù
🔊 Dvidešimt septyni 🔊 二十七
èrshíqī
🔊 Dvidešimt aštuoni 🔊 二十八
èrshíbā
🔊 Dvidešimt devyni 🔊 二十九
èrshíjiǔ
🔊 Trisdešimt 🔊 三十
sānshí
🔊 Trisdešimt vienas 🔊 三十一
sānshí yī
🔊 Trisdešimt du 🔊 三十二
sānshí èr
🔊 Trisdešimt trys 🔊 三十三
sānshí sān
🔊 Trisdešimt keturi 🔊 三十四
sānshí sì
🔊 Trisdešimt penki 🔊 三十五
sānshí wǔ
🔊 Trisdešimt šeši 🔊 三十六
sānshí liù
🔊 Keturiasdešimt 🔊 四十
sìshí
🔊 Penkiasdešimt 🔊 五十
wǔshí
🔊 Šešiasdešimt 🔊 六十
liùshí
🔊 Septyniasdešimt 🔊 七十
qīshí
🔊 Aštuoniasdešimt 🔊 八十
bāshí
🔊 Devyniasdešimt 🔊 九十
jiǔshí
🔊 Šimtas 🔊 一百
yībǎi
🔊 Šimtas penki 🔊 一百零五
yībǎi líng wǔ
🔊 Du šimtai 🔊 二百
èrbǎi
🔊 Trys šimtai 🔊 三百
sānbǎi
🔊 Keturi šimtai 🔊 四百
sìbǎi
🔊 Tūkstantis 🔊 一千
yīqiān
🔊 Tūkstantis penki šimtai 🔊 一千五百
yīqiān wǔbǎi
🔊 Du tūkstančiai 🔊 二千
èrqiān
🔊 Dešimt tūkstančių 🔊 一万
yīwàn
6 - Laikas
🔊 Kada tu čia atvažiavai ? 🔊 你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
🔊 Šiandien 🔊 今天
jīntiān
🔊 Vakar 🔊 昨天
zuótiān
🔊 Prieš dvi dienas 🔊 两天前
liǎng tiān qián
🔊 Kiek laiko pasiliksi? 🔊 你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
🔊 Aš išvažiuoju šiandien 🔊 我明天走
wǒ míngtiān zǒu
🔊 Aš išvažiuoju poryt 🔊 我后天走
wǒ hòutiān zǒu
🔊 Aš išvažiuoju po trijų dienų 🔊 我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
🔊 Pirmadienis 🔊 星期一
xīngqīyī
🔊 Antradienis 🔊 星期二
xīngqīèr
🔊 Trečiadienis 🔊 星期三
xīngqīsān
🔊 Ketvirtadienis 🔊 星期四
xīngqīsì
🔊 Penktadienis 🔊 星期五
xīngqīwǔ
🔊 Šeštadienis 🔊 星期六
xīngqīliù
🔊 Sekmadienis 🔊 星期天
xīngqītiān
🔊 Sausis 🔊 1月
yī yuè
🔊 Vasaris 🔊 2月
èr yuè
🔊 Kovas 🔊 3月
sān yuè
🔊 Balandis 🔊 4月
sì yuè
🔊 Gegužė 🔊 5月
wǔ yuè
🔊 Birželis 🔊 6月
liù yuè
🔊 Liepa 🔊 7月
qī yuè
🔊 Rugpjūtis 🔊 8月
bā yuè
🔊 Rugsėjis 🔊 9月
jiǔ yuè
🔊 Spalis 🔊 10月
shí yuè
🔊 Lapkritis 🔊 11月
shí yī yuè
🔊 Gruodis 🔊 12月
shí èr yuè
🔊 Kelintą valandą tu išvažiuoji? 🔊 你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
🔊 Aštuntą valandą ryto 🔊 早晨...八点
zǎochen bā diǎn
🔊 Ryte aštuonios penkiolika 🔊 早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
🔊 Ryte aštuonios trisdešimt 🔊 早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
🔊 Ryte be penkiolikos devynios 🔊 早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
🔊 Šeštą valandą vakaro 🔊 晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
🔊 Vėluoju 🔊 我迟到了
wǒ chídào le
7 - Taksi
🔊 Taksi! 🔊 出租车!
chūzū chē
🔊 Kur norite važiuoti? 🔊 你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
🔊 Važiuoju į stotį 🔊 我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
🔊 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » 🔊 我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
🔊 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? 🔊 您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
🔊 Ar galite paimti mano bagažą? 🔊 您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
🔊 Ar tai yra toli nuo čia? 🔊 离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
🔊 Ne, šalia 🔊 不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
🔊 Taip, tai yra truputį toliau 🔊 有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
🔊 Kiek tai kainuos? 🔊 多少钱?
duōshǎo qián
🔊 Nuvežkite mane čia, prašau 🔊 请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
🔊 Į dešinę 🔊 朝右边
cháo yòubiān
🔊 Į kairę 🔊 朝左边
cháo zuǒbian
🔊 Tiesiai 🔊 笔直走
bǐzhí zǒu
🔊 Čia 🔊 到了
dào le
🔊 Ten 🔊 在那儿
zài nà ér
🔊 Stop! 🔊 停!
tíng
🔊 Neskubėkite 🔊 慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
🔊 Ar galite man išrašyti sąskaitą? 🔊 您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma
8 - Šeima
🔊 Ar čia turi giminių? 🔊 你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
🔊 Mano tėvas 🔊 我的父亲
wǒde fùqīn
🔊 Mano motina 🔊 我的母亲
wǒde mǔqīn
🔊 Mano sūnus 🔊 我的儿子
wǒde érzi
🔊 Mano dukra 🔊 我的女儿
wǒde nǚer
🔊 Brolis 🔊 一个哥哥
yī gè gēgē
🔊  🔊 弟弟
yi gè dìdì
🔊 Sesuo 🔊 一个姐姐
yī gè jiějiě
🔊  🔊 妹妹
yi gè mèimei
🔊 Draugas 🔊 一个朋友
yī gè péngyou
🔊 Draugė 🔊 一个朋友
yī gè péngyou
🔊 Mano draugas 🔊 我的男朋友
wǒde nánpéngyou
🔊 Mano draugė 🔊 我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
🔊 Mano vyras 🔊 我的丈夫
wǒde zhàngfu
🔊 Mano žmona 🔊 我的妻子
wǒde qīzi
9 - Jausmai
🔊 Man labai patinka tavo šalis 🔊 我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
🔊 Aš tave myliu 🔊 我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
🔊 Aš esu laimingas 🔊 我很幸福
wǒ hěn xìngfú
🔊 Aš esu liūdnas 🔊 我很难过
wǒ hěn nánguò
🔊 Aš čia gerai jaučiuosi 🔊 我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
🔊 Man šalta 🔊 我很冷
wǒ hěn lěng
🔊 Man karšta 🔊 我很热
wǒ hěn rè
🔊 Čia per erdvu 🔊 太大了
tài dà le
🔊 Čia per ankšta 🔊 太小了
tài xiǎo le
🔊 Čia puiku 🔊 非常好
fēicháng hǎo
🔊 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? 🔊 今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
🔊 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti 🔊 我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
🔊 Tai puiki mintis 🔊 这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
🔊 Noriu pasilinksminti 🔊 我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
🔊 Tai nėra gera mintis 🔊 这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
🔊 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti 🔊 今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
🔊 Aš noriu pailsėti 🔊 我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
🔊 Ar nori pasportuoti? 🔊 你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
🔊 Taip, man reikia nuleisti garą! 🔊 是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
🔊 Aš žaidžiu tenisą 🔊 我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
🔊 Ne, ačiū, esu pavargęs 🔊 不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèi
10 - Baras
🔊 Baras 🔊 酒吧
jiǔbā
🔊 Ar norėtum išgerti? 🔊 你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
🔊 Gerti 🔊 喝
🔊 Taurė 🔊 杯子
bēizi
🔊 Su malonumu 🔊 好的,谢谢
hǎo de xièxiè
🔊 Ką tu užsisakysi? 🔊 你喝什么?
nǐ hē shénme
🔊 Ko galima išgerti? 🔊 有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
🔊 Turime vandens arba vaisių sulčių 🔊 有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
🔊 Vanduo 🔊 水
shuǐ
🔊 Gal galite pridėti ledukų? 🔊 能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
🔊 Ledukai 🔊 冰块
bīng kuài
🔊 Šokolado 🔊 巧克力
qiǎokèlì
🔊 Pieno 🔊 牛奶
niúnǎi
🔊 Arbatos 🔊 茶
chá
🔊 Kavos 🔊 咖啡
kāfēi
🔊 Su cukrumi 🔊 加糖
jiā táng
🔊 Su pienu 🔊 加奶油
jiā nǎiyóu
🔊 Vyno 🔊 葡萄酒
pútáojiǔ
🔊 Alaus 🔊 啤酒
píjiǔ
🔊 Prašau arbatos 🔊 请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
🔊 Prašau alaus 🔊 请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
🔊 Ko norėtumėte išgerti? 🔊 您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
🔊 Dvi arbatas prašau! 🔊 请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
🔊 Du alaus prašau! 🔊 请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
🔊 Nieko, ačiū 🔊 什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
🔊 Į tave 🔊 干杯
gānbēi
🔊 Į sveikatą! 🔊 为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
🔊 Sąskaitą, prašau 🔊 我要买单
wǒ yào mǎi dān
🔊 Kiek aš moku? 🔊 一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
🔊 Dvidešimt eurų 🔊 二十欧元
èrshí ōuyuán
🔊 Aš vaišinu 🔊 我请你
wǒ qǐng nǐ
11 - Restoranas
🔊 Restoranas 🔊 餐馆
cānguǎn
🔊 Ar norėtum valgyti? 🔊 你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
🔊 Taip, ačiū 🔊 是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
🔊 Valgyti 🔊 吃饭
chīfàn
🔊 Kur galime pavalgyti? 🔊 我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
🔊 Kur galime papusryčiauti? 🔊 我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
🔊 Vakarienė 🔊 晚餐
wǎncān
🔊 Pusryčiai 🔊 早餐
zǎocān
🔊 Prašau! 🔊 对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
🔊 Prašau meniu! 🔊 请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
🔊 Štai ir meniu! 🔊 这是菜单!
zhè shì càidān
🔊 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? 🔊 你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
🔊 Su ryžiais 🔊 再加饭
zài jiā fàn
🔊 Su makaronais 🔊 再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
🔊 Su bulvėmis 🔊 土豆
tǔdòu
🔊 Su daržovėmis 🔊 蔬菜
shūcài
🔊 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio 🔊 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
🔊 Duonos 🔊 面包
miànbāo
🔊 Sviesto 🔊 黄油
huángyóu
🔊 Salotos 🔊 一份色拉
yī fèn sè lā
🔊 Desertas 🔊 一份甜点
yī fèn tián diǎn
🔊 Vaisių 🔊 水果
shuǐguǒ
🔊 Ar galėčiau gauti peilį? 🔊 请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
🔊 Taip, tuoj jums atnešiu 🔊 有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
🔊 Peilis 🔊 刀
dāo
🔊 Šakutė 🔊 叉
chā
🔊 Šaukštas 🔊 勺子
sháozi
🔊 Ar tai yra karštas patiekalas? 🔊 这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
🔊 Taip, ir labai aštrus! 🔊 是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
🔊 Karštas 🔊 热
🔊 Šaltas 🔊 冷
lěng
🔊 Aštrus 🔊 辣
🔊 Aš imsiu žuvį! 🔊 我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
🔊 Aš taip pat 🔊 我也一样
wǒ yě yīyàng
12 - Išsiskirti
🔊 Jau vėlu! Aš turiu eiti! 🔊 天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
🔊 Gal galėsim vėl susitikti? 🔊 我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
🔊 Taip, su malonumu 🔊 当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
🔊 Aš čia gyvenu 🔊 这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
🔊 Ar tu turi telefono numerį? 🔊 有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
🔊 Taip, štai jis 🔊 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
🔊 Man buvo smagu su tavim 🔊 和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
🔊 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti 🔊 我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
🔊 Greitai susitiksime 🔊 希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
🔊 Aš taip pat tikiuosi 🔊 我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
🔊 Viso gero! 🔊 再见!
zàijiàn
🔊 Iki rytojaus! 🔊 明天见!
míngtiān jiàn
🔊 Iki! 🔊 再见!
zàijiàn
13 - Transportas
🔊 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės 🔊 对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
🔊 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? 🔊 请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
🔊 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? 🔊 请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
🔊 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? 🔊 这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
🔊 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? 🔊 去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
🔊 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? 🔊 去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
🔊 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau 🔊 我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
🔊 Ar turite traukinių tvarkaraštį? 🔊 您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
🔊 Autobusų tvarkaraštis 🔊 汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
🔊 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? 🔊 请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
🔊 Šitas 🔊 就是这列
jiùshì zhè liè
🔊 Ačiū 🔊 谢谢
xièxiè
🔊 Nėra už ką. Geros kelionės! 🔊 不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
🔊 Autoservisas 🔊 修车库
xiū chēkù
🔊 Degalinė 🔊 加油站
jiāyóu zhàn
🔊 Pilną, prašau 🔊 请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
🔊 Dviratis 🔊 自行车
zìxíngchē
🔊 Miesto centras 🔊 市中心
shì zhōngxīn
🔊 Priemiestis 🔊 郊区
jiāoqū
🔊 Tai yra didelis miestas 🔊 这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
🔊 Tai yra kaimas 🔊 这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
🔊 Kalnas 🔊 一座山
yīzuòshān
🔊 Ežeras 🔊 一条湖
yī tiáo hú
🔊 Kaimas 🔊 乡村
xiāngcūn
14 - Viešbutis
🔊 Viešbutis 🔊 酒店
jiǔdiàn
🔊 Butas 🔊 公寓
gōngyù
🔊 Sveikas atvykęs! 🔊 欢迎
huānyíng
🔊 Ar turite laisvų kambarių? 🔊 您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
🔊 Ar kambarys turi vonios kambarį? 🔊 房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
🔊 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? 🔊 您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
🔊 Ar pageidaujate dviviečio kambario? 🔊 您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
🔊 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu 🔊 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
🔊 Kambarys su pusryčiais 🔊 住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
🔊 Kokia yra vienos nakties kaina? 🔊 住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
🔊 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį 🔊 我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
🔊 Taip, žinoma! 🔊 当然可以!
dāngrán kěyǐ
🔊 Ačiū. Kambarys labai geras. 🔊 谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
🔊 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? 🔊 好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
🔊 Atleiskite, bet man brangoka 🔊 太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
🔊 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? 🔊 请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
🔊 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? 🔊 我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
🔊 Jis yra pirmame aukšte 🔊 在二楼
zài èr lóu
🔊 Ar yra liftas? 🔊 有电梯吗?
yǒu diàntī ma
🔊 Liftas yra jūsų kairėje 🔊 电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
🔊 Liftas yra jūsų dešinėje 🔊 电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
🔊 Kur yra skalbykla? 🔊 洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
🔊 Ji yra pirmame aukšte 🔊 在底楼
zài dǐ lóu
🔊 Pirmas aukštas 🔊 底楼
dǐ lóu
🔊 Kambarys 🔊 房间
fángjiān
🔊 Sausas valymas 🔊 干洗店
gānxǐ diàn
🔊 Kirpykla 🔊 美发厅
měi fà tīng
🔊 Mašinų stovėjimo aikštelė 🔊 停车场
tíngchēchǎng
🔊 Kur yra susirinkimų salė? 🔊 我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
🔊 Susirinkimų salė 🔊 会议室
huìyì shì
🔊 Baseinas yra šildomas 🔊 游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
🔊 Baseinas 🔊 游泳池
yóuyǒngchí
🔊 Prašau mane pažadinti septintą valandą 🔊 请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
🔊 Prašau raktą 🔊 请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
🔊 Prašau kambario kortelę 🔊 请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
🔊 Ar man yra žinučių? 🔊 有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
🔊 Taip, štai jos 🔊 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
🔊 Ne, jūs nieko negavote 🔊 没有
méiyǒu
🔊 Kur galiu išsikeisti pinigus? 🔊 在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
🔊 Gal galite man iškeisti pinigų? 🔊 您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
🔊 Galime. Kiek jums reikia? 🔊 行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎo
15 - Ieškoti
🔊 Ar sara yra čia? 🔊 请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
🔊 Taip, ji yra čia 🔊 是的,她在
shìde tā zài
🔊 Ji išėjo 🔊 她出去了
tā chūqù le
🔊 Galite jai paskambinti į mobilųjį 🔊 您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? 🔊 您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Ji yra darbe 🔊 她在上班
tā zài shàngbān
🔊 Ji yra savo namuose 🔊 她在家
tā zàijiā
🔊 Ar julius čia yra? 🔊 请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
🔊 Taip, jis yra čia 🔊 是的,他在
shìde tā zài
🔊 Jis išėjo 🔊 他出去了
tā chūqù le
🔊 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? 🔊 您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Galite jam paskambinti į mobilųjį 🔊 您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Jis yra darbe 🔊 他在上班
tā zài shàngbān
🔊 Jis yra savo namuose 🔊 他在家
tā zàijiā
16 - Paplūdimys
🔊 Paplūdimys 🔊 海滩
hǎitān
🔊 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? 🔊 您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
🔊 Ten toliau yra parduotuvė 🔊 往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
🔊 Balionas 🔊 足球
zúqiú
🔊 Žiūronai 🔊 望远镜
wàngyuǎnjìng
🔊 Kepuraitė 🔊 太阳帽
tàiyáng mào
🔊 Rankšluostis 🔊 浴巾
yùjīn
🔊 Sandalai 🔊 拖鞋
tuōxié
🔊 Kibiras 🔊 塑料桶
sùliào tǒng
🔊 Apsauginis kremas nuo saulės 🔊 防晒霜
fángshàishuāng
🔊 Maudymosi trumpikės 🔊 游泳裤
yóuyǒng kù
🔊 Akiniai nuo saulės 🔊 太阳眼镜
tài
🔊 Vėžiagyvis 🔊 贝壳类
bèiké lèi
🔊 Degintis 🔊 太阳浴
tàiyáng yù
🔊 Saulėta 🔊 阳光明媚
yángguāng míngmèi
🔊 Saulėlydis 🔊 日落
rìluò
🔊 Skėtis nuo saulės 🔊 遮阳伞
zhē yángsǎn
🔊 Saulė 🔊 太阳
tàiyáng
🔊 Saulės smūgis 🔊 中暑
zhòngshǔ
🔊 Ar pavojinga čia plaukioti? 🔊 这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
🔊 Ne, nepavojinga 🔊 不,不危险
bù, bù wēixiǎn
🔊 Taip, čia maudytis draudžiama 🔊 对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
🔊 Plaukti 🔊 游泳
yóuyǒng
🔊 Plaukimas 🔊 游泳
yóuyǒng
🔊 Banga 🔊 海浪
hǎi làng
🔊 Jūra 🔊 大海
dàhǎi
🔊 Kopa 🔊 沙丘
shāqiū
🔊 Smėlis 🔊 沙
shā
🔊 Kokia yra rytojaus orų prognozė? 🔊 明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
🔊 Oras keisis 🔊 天气要变了
tiānqì yào biàn le
🔊 Lis 🔊 要下雨
yào xiàyǔ
🔊 Bus saulėta 🔊 要出太阳
yào chū tàiyáng
🔊 Bus vėjuota 🔊 要刮大风
yào guā dà fēng
🔊 Maudymosi kostiumas 🔊 游泳衣
yóuyǒng yī
🔊 Šešėlis 🔊 影子
yǐngzi
17 - Seima
🔊 Gal galite man padėti? 🔊 能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
🔊 Aš pasiklydau 🔊 我迷路了
wǒ mílù le
🔊 Ko norėtumėte? 🔊 您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
🔊 Kas atsitiko? 🔊 发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
🔊 Kur galiu rasti vertėją? 🔊 在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
🔊 Kur yra artimiausia vaistinė? 🔊 最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
🔊 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? 🔊 请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
🔊 Nuo ko šiuo metu gydotės? 🔊 目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
🔊 Ligoninė 🔊 一所医院
yī suǒ yīyuàn
🔊 Vaistinė 🔊 一家药房
yī jiā yàofáng
🔊 Gydytojas 🔊 一位医生
yī wèi yīshēng
🔊 Medicinos paslaugos 🔊 医疗服务
yīliáo fúwù
🔊 Aš pamečiau savo dokumentus 🔊 我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
🔊 Mano dokumentus pavogė 🔊 我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
🔊 Radinių biuras 🔊 失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
🔊 Pagalbos punktas 🔊 医务室
yīwù shì
🔊 Atsarginis išėjimas 🔊 紧急出口
jǐnjí chūkǒu
🔊 Policija 🔊 警察局
jǐngchájú
🔊 Dokumentai 🔊 身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
🔊 Pinigai 🔊 钱
qián
🔊 Pasas 🔊 护照
hùzhào
🔊 Bagažas 🔊 行李
xíngli
🔊 Ačiū, nereikia 🔊 不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
🔊 Palikite mane ramybėje! 🔊 别烦我!
bié fán wǒ
🔊 Išeikite! 🔊 走开!
zǒukāi

Pradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“