Vocabulário > albanês

1 - O indispensável
🔊 Bom dia 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 Boa noite 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 Adeus 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Até Logo 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Sim 🔊 Po
🔊 Não 🔊 Jo
🔊 Por favor! 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 Obrigado 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Muito obrigada! 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 Obrigado pela sua ajuda 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Solicito-os 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Solicito-os 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 Está bem ! 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 Está bem ! 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 Quanto custa por favor?  🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Quanto custa por favor?  🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Desculpe ! 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 Não compreendo 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Compreendi 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 Não sei 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 Proibido 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 Onde é a casa de banho por favor? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Onde é a casa de banho por favor? 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Feliz ano novo! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Feliz ano novo! 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 Feliz aniversario! 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Boas festas! 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 Felicidades! 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 Felicidades! 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - Conversação
🔊 Bom dia. Como estás? 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 Bom dia. Como estàs? 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Bom dia Vou bem, obrigado 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Tu falas albanês? 🔊 Flet shqip?
🔊 Não, não falo albanês. 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Só um pouco 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 Vens de que país ? 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Vens de que país ? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Qual é a tua nacionalidade 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Qual é a tua nacionalidade 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Eu sou português 🔊 Unë jam portugez
unə jam pɔɾtuɡɛz
🔊 Eu sou portuguesa 🔊 Unë jam portugeze
🔊 E tu, vives aqui? 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 Sim, moro aqui 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 Chamo-me Sarah, e tu? 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Chamo-me Sarah, e tu? 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Juliano 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 O que fazes aqui? 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 O que fazes aqui? 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Estou de férias 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Estou de férias 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 Nós estamos de férias 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Nós estamos de férias 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Ando em viagem de negócios 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Ando em viagem de negócios 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Trabalho aqui 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 Nós trabalhamos aqui 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 Quais são os bons lugares para comer? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Há algum museu aqui perto? 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 Onde tenho acesso à internet? 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - Aprender
🔊 Queres aprender un pouco de vocabulário? 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 Claro ! 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Claro ! 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 Como é que isto se chama? 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 Como é que isto se chama? 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 É uma mesa 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 É uma mesa 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Uma mesa, compreendes? 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Não compreendo 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Podes repetir por favor? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Podes falar um pouco mais devagar? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 Podes escrever por favor? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Compreendi 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - Cores
🔊 Gosto imenso da cor desta mesa 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 É vermelho 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 É vermelho 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 Azul 🔊 Blu
blu
🔊 Amarelo 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 Amarelo 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 Branco 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 Branco 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 Preto 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 Preto 🔊 I zi
i zi
🔊 Verde 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 Cor-de-laranja 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 Violeta 🔊 Lejla
lεjla
🔊 Cinzento 🔊 Gri
ɡɾi
5 - Números
🔊 Zero 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 Um 🔊 Një
ɲə
🔊 Dois 🔊 Dy
dy
🔊 Três 🔊 Tre
tɾε
🔊 Quatro 🔊 Katër
katəɾ
🔊 Cinco 🔊 Pesë
pεsə
🔊 Seis 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 Sete 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 Oito 🔊 Tetë
tεtə
🔊 Nove 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 Dez 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 Onze 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 Doze 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 Treze 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 Catorze 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 Quinze 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 Dezasseis 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Dezassete 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Dezoito 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 Dezanove 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 Vinte 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 Vinte e um 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Vinte e dois 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 Vinte e três 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Vinte e quatro 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Vinte e cinco 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Vinte e seis 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Vinte e sete 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Vinte e oito 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Vinte e nove 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 Trinta 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 Trinta e um 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Trinta e dois 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 Trinta e três 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 Trinta e quatro 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Trinta e cinco 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Trinta e seis 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Quarenta 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 Cinquenta 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 Sessenta 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 Setenta 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 Oitenta 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 Noventa 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 Cem 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 Cento e cinco 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 Duzentos 🔊 Dyqind
dycind
🔊 Trezentos 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 Quatrocentos 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 Mil 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 Mil e quinhentos 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Dois mil 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 Dez mil 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - Os marcadores de tempos
🔊 Quando é que chegaste? 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 Quando é que chegaste? 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 Hoje 🔊 Sot
sɔt
🔊 Ontem 🔊 Dje
djε
🔊 Há dois dias 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 Há dois dias 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Ficas quanto tempo? 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Ficas quanto tempo? 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Regresso amanhâ 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 Regresso amanhâ 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Regresso depois de amanhâ 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 Regresso depois de amanhâ 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Regresso amanhâ 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Regresso amanhâ – erreur 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Segunda-feira 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 Terça-feira 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 Quarta-feira 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 Quinta-feira 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 Sexta-feira 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 Sábado 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 Domingo 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 Janeiro 🔊 Janar
janaɾ
🔊 Fevereiro 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 Março 🔊 Mars
maɾs
🔊 Abril 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 Maio 🔊 Maj
maj
🔊 Junho 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 Julho 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 Agosto 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 Setembro 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 Outubro 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 Novembro 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 Dezembro 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 Partes à que horas? 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 Partes à que horas? 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 De manhã, às oito 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 De manhã, às oito e quinze 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 De manhã, às oito e quinze 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 De manhã, às oito e trinta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 De manhã, às oito e trinta 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 De manhã, às oito e quarenta e cinco 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 À noite, às dezoito horas 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Estou atrasado 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - Taxi
🔊 Táxi! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 Onde deseja ir? 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Vou para a estação 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Vou para o hotel Dia e Noite 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Podia levar-me ao aeroporto? 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 Pode levar a minha bagagem, se faz favor? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Fica longe daqui ? 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Não, é mesmo aqui ao lado 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Sim é um pouco mais longe 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Quanto vai custar? 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Leve-me aqui por favor 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 É à direita 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 É à esquerda 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 É sempre à direito 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 É aqui 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 É aqui 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 É por ali 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 Pare! 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 Não se apresse 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Não se apresse 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 Pode-me fazer uma factura por favor? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Família
🔊 Tens cá família? 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 O meu pai 🔊 Babai im
babai im
🔊 O meu pai 🔊 Im atë
im atə
🔊 A minha mãe 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 A minha mãe 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 O meu filho 🔊 Djali im
djali im
🔊 O meu filho 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 A minha filha 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 Um irmão 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 Uma irmã 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 Um amigo 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 Uma amiga 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 O meu namorado 🔊 Miku im
miku im
🔊 A minha namorada 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 A minha namorada 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 O meu marido 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 O meu marido 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 A minha mulher 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 A minha mulher 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - Sentimentos
🔊 Gosto muito do teu país 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Amo-te 🔊 Të dua
tə dua
🔊 Amo-te 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 Estou feliz 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 Estou triste 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Sinto-me bem aqui 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 Estou com frio 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 Tenho calor 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 É muito grande 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 É muito pequeno 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 É óptimo ! 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 Queres sair esta noite? 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Eu gostaria de sair esta noite 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 É uma boa idéia 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Tenho vontade de me divertir 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Não é uma boa idéia 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Não tenho vontade de sair esta noite 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Tenho vontade de descansar 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 Queres fazer desporto? 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 Sim, preciso de fazer éxercicio físico 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 Eu jogo ténis 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 Não obrigado, estou muito cansado 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
🔊 O bar 🔊 Bari
baɾi
🔊 Queres beber algo? 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Beber 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 Copo 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 Com todo o gosto 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Bebes o quê? 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 O que há para beber? 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Há água ou sumo de fruta 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Água 🔊 Ujë
ujə
🔊 Pode pôr gelo por favor? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Gelo 🔊 Akull
akuɫ
🔊 Chocolate 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 Leite 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 Chá 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 Café 🔊 Kafe
kafε
🔊 Com açúcar 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 Com nata 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 Vinho 🔊 Verë
vεɾə
🔊 Cerveja 🔊 Birrë
birə
🔊 Um chá por favor 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Uma cerveja por favor 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 O que querem beber ? 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 O que querem beber ? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Dois chás por favor! 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Duas cervejas por favor 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 Nada, obrigado 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 Nada, obrigado 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 À tua saúde! 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 À tua saúde! 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 Saúde! 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 A conta por favor! 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Quanto devo por favor? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Vinte euros 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Sou eu que te convido 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - Restaurante
🔊 O restaurante 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 Queres comer alguma coisa? 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 Sim, quero 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 Comer 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 Onde podemos comer? 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 Onde podemos almoçar? 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Onde podemos almoçar? 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 O jantar 🔊 Darka
daɾka
🔊 O pequeno almoço 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 Por favor! 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 A ementa, se faz favor 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 Aqui tem o menu 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 O que preferes comer? Carne ou peixe? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Com arroz 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 Com massa 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 Com massa 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 Batatas 🔊 Patate
patatε
🔊 Legumes 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 Ovos mexidos – estrelados - ou ao casco 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Pão 🔊 Bukë
bukə
🔊 Manteiga 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 Uma alface 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 Uma sobremesa 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 Fruta 🔊 Fruta
fruta
🔊 Você tem uma faca por favor? 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Você tem uma faca por favor? 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Sim, trago já 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Uma faca 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 Um garfo 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 Uma colher 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 É um prato quente? 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 Sim, e muito temperado também 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Quente 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 Frio 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 Temperado com especiarias 🔊 Pikante
pikantε
🔊 Vou escolher peixe! 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 Eu também 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - Deixar-se
🔊 É tarde, tenho que ir! 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Podemos voltar a ver-nos? 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 Claro, com todo o gosto 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 Vivo nesta morada 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Tens um número de telefone? 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Tenho, toma lá! 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Passei um bom momento contigo 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 Eu também. Foi um prazer ter-te encontrado. 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Vamos voltar a ver-nos, muito em breve 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Espero bem! 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Adeus! 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Até amanhã 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Olá! 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - Transporte
🔊 Por favor! Procuro a paragem de autocarros 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Qual é o preço do bilhete para a cidade do sol por favor? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Por favor, para onde vai este comboio ? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Este comboio pára na cidade do Sol? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Quando parte o comboio para a cidade do Sol? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Quando chega o comboio da cidade do Sol? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Um bilhete para A cidade do Sol por favor 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Tem o horário dos comboios 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 O horario dos autocarnos 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Qual é o comboio para A cidade do Sol por favor? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 É este 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 Obrigado 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 De nada. Boa viagem! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 A oficina 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 A oficina 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 O posto de gasolina 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 Pode atestar, se faz favor 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Bicicleta 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 O centro da cidade 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 A periferia 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 É uma grande cidade 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 É uma aldeia 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 Uma montanha 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 Um lago 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 O interior 🔊 Fshati
f ʃati
14 - Hotel
🔊 O hotel 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 Apartamento 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 Bem-vinda 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 Você tem um quarto livre? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 O quarto tem casa de banho com chuveiro? 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Prefere duas camas individuais 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 Prefere duas camas individuais 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Você deseja um quarto duplo? 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 Você deseja um quarto duplo? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 quarto com banheira- varanda- douche 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Quarto com pequeno almoço 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Qual é o preço de uma noite? 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 Qual é o preço de uma noite? 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 Eu gostaria de ver o quarto antes por favor! 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Eu gostaria de ver o quarto antes por favor! 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Sim claro! 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 Obrigado, o quarto é óptimo 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Obrigado, o quarto é óptimo 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Está bem, eu posso reservar para esta noite? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 É um pouco caro para mim, obrigado 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Pode encarregar-se das minhas bagagens, por favor? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Pode encarregar-se das minhas bagagens, por favor? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Onde fica o meu quarto, por favor? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 É no primeiro andar 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Tem elevador? 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 O elevador fica à sua esquerda 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 O elevador fica à sua direita 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Onde é a lavandaria 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 Fica no rez-de-châo 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Térreo 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 Quarto 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 Lavandaria 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 Cabeleireiro 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 Garagem 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 Encontra-mo-nos na sala de reunião? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 A sala de reunião 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 A piscina é aquecida ? 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 A piscina 🔊 Pishina
piʃina
🔊 Acorde-me às sete horas, por favor 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 A chave por favor 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 O passe por favor 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 Há alguma mensagem para mim? 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Sim, aqui tem 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 Não, não tem nenhuma mensagem 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 Onde é que eu posso trocar dinheiro? 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Pode-me fazer o troco, se faz favor? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Podemos fazer o troco. Quanto quer trocar? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Podemos fazer o troco. Quanto quer trocar? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Procurar uma pessoa
🔊 Olhe, a Sarah está, por favor? 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 Sim, ela está aqui 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Ela saiu 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Pode ligar para o telemovél dela 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Sabe onde posso encontrá-la? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Ela está no trabalho dela 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Ela está em casa 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 O Juliano está, por favor? 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 Sim, ele está aqui 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Ele saiu 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Sabe onde eu posso encontrá-lo 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Pode ligar para o telemovél dele 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Ele está no trabalho dele 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 Ele está em casa 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - Praia
🔊 A praia 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 Sabe onde posso comprar uma bola? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Há alguma loja por qui? 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Uma bola 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 Binóculos 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 Um boné 🔊 Kapele
kapεle
🔊 Toalha 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 Sandálias 🔊 Sandale
sandalε
🔊 Balde 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 Protector solar 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 Calções de banho 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 Óculos de sol 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 Crustáceo 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 Apanhar sol 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Apanhar sol 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Soalheiro 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 Soalheiro 🔊 Me diell
🔊 Pôr-do-sol 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Guarda-sol 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 Sol 🔊 Diell
diεɫ
🔊 Insolação 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 É perigoso nadar aqui? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Não, não é perigoso 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Sim, é perigoso tomar banho aqui 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Nadar 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 Natação 🔊 Not
nɔt
🔊 Onda 🔊 Valë
valə
🔊 Onda 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 Mar 🔊 Det
dεt
🔊 Duna 🔊 Dunë
dunə
🔊 Areia 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 Qual é a previsão do tempo para amanhã? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 O tempo vai mudar 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Vai chover 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Vai haver sol 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 Vai haver muito vento 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Fato-de-banho 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 Sombra 🔊 Hije
hijɛ
17 - No caso de preocupações
🔊 Podes ajudar-me por favor? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Estou perdido 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 O que deseja? 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 O que é que aconteceu? 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Onde posso encontrar um tradutor? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Onde é a farmácia mais próxima? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Onde é a farmácia mais próxima? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Pode chamar um médico por favor? 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 Que tratamento é que segue neste momento? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Um hóspital 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 Uma farmácia 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 Uma farmácia 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Um médico 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 Um médico 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 Serviço médico 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Perdi os meus documentos 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Roubaram-me os documentos 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Seviço de perdidos e achados 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Posto de socorro 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 Saida de emergência 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Polícia 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 Documentos 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 Dinheiro 🔊 Para
paɾa
🔊 Passaporte 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 Bagagens 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 Esta bem, não obrigada 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Deixe-me em paz! 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 Deixe-me em paz! 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 Va-se embora! 🔊 Nisuni!
nisuni