Vocabulário > japonês

1 - O indispensável

O indispensável
Quiz
Curso
1 Bom dia こんにちは
kon'nichiwa
2 Somente de manhã おはよう
ohayō
3 Boa noite こんばんは
konbanwa
4 Adeus さようなら
sayōnara
5 Expressão mais familiar またね
mata ne
6 Até Logo また後でね
mata ato de ne
7 Sim はい
hai
8 Expressão mais familiar. Balançando a cabeça. うん
un
9 Não いいえ
iie
10 Expressão mais familiar. Balançando a cabeça. ううん
uun
11 Por favor! すみません
sumimasen
12 Obrigado ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 Expressão na língua corrente ありがとう
arigatō
14 Muito obrigada! どうもありがとう!
dōmo arigatō!
15 Obrigado pela sua ajuda 助かりました、 ありがと うございます
tasukari mashita, arigatō gozaimasu
16 Expressão mais familiar 助かった、ありがとう
tasukatta, arigatō
17 Solicito-os どういたしまして
dōitashimashite
18 Está bem ! 了解です
ryōkai desu
19 Expressão mais familiar オーケー
ōkē
20 Quanto custa por favor?  すみません、値段は いくらですか?
sumimasen, nedan wa ikura desu ka ?
21 Desculpe ! ごめんなさい!
gomen'nasai !
22 Expressão mais familiar ごめん!
gomen !
23 Não compreendo わかりません
wakarimasen
24 Expressão mais familiar わからない
wakaranai
25 Compreendi わかりました
wakarimashita
26 Expressão mais familiar わかった
wakatta
27 Não sei 知りません
shirimasen
28 Expressão mais familiar 知らない
shiranai
29 Proibido 禁止
kinshi
30 Onde é a casa de banho por favor? すみません、 トイレはどこですか?
sumimasen, toire wa doko desu ka ?
31 Feliz ano novo! 明けまして おめでとう ございます!
akemashite omedetō gozaimasu !
32 Expressão mais familiar 明けまして おめでとう!
akemashite omedetō !
33 Feliz aniversario! お誕生日 おめでとう ございます!
otanjōbi omedetō gozaimasu !
34 Expressão mais familiar お誕生日 おめでとう!
otanjōbi omedetō !
35 Boas festas! よいお年を!
yoi otoshi wo !
36 Felicidades! おめでとうございます!
omedetō gozaimasu !
37 Expressão mais familiar おめでとう!
omedetō !2 - Conversação

Conversação
Quiz
Curso
1 Bom dia. Como estás? こんにちは、お元気ですか?
kon'nichiwa, ogenki desu ka ?
2 Expressão na língua corrente 元気?
genki ?
3 Bom dia Vou bem, obrigado こんにちは、元気です、ありがとう
kon'nichiwa, genki desu, arigatō
4 Expressão na língua corrente うん、元気
un, genki
5 Tu falas japonês? 日本語を話せますか?
nihon go wo hanase masu ka? 
6 Não, não falo japonês いいえ、日本語は話せません
iie, nihon go wa hanase mase n 
7 Só um pouco 少しだけですが
sukoshi dake desu ga
8 Expressão mais familiar 少しだけならね
sukoshi dake nara ne
9 Vens de que país ? どこの国から来たのですか?
doko no kuni kara kita no desu ka ?
10 Expressão mais familiar どこの国から来たの?
doko no kuni kara kita no?
11 Qual é a tua nacionalidade お国はどちらですか?
okuni wa dochira desu ka ?
12 Expressão mais familiar 何人なの?
nani jin nano ?
13 Eu sou português ポルトガル人です
porutogaru jin desu 
14 E tu, vives aqui? あなたは? ここに住んでいるのですか?
anata wa ? koko ni sunde iru no desu ka ?
15 Expressão mais familiar きみは? ここに住んでいるの?
kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
16 Sim, moro aqui はい、ここに住んでいます
hai, koko ni sunde imasu
17 Expressão mais familiar うん、ここに住んでいるよ
un, koko ni sunde iru yo
18 Chamo-me Sarah, e tu? 私の名前はサラです、あなたは?
watashi no namae wa sara desu, anata wa ?
19 Expressão mais familiar 私の名前はサラ、あなたは?
watashi no namae wa sara, anata wa ?
20 Juliano ジュリアンです
jurian desu
21 Expressão mais familiar ジュリアン
jurian
22 O que fazes aqui? ここで何をしているのですか?
koko de nani wo shite iru no desu ka ?
23 Expressão mais familiar ここで何をしているの?
koko de nani wo shite iru no ?
24 Estou de férias バカンス中です
bakansu chū desu
25 Expressão mais familiar バカンス中だよ
bakansu chū dayo
26 Nós estamos de férias 僕たちは バカンス中です
bokutachi wa bakansu chū desu
27 Expressão mais familiar 僕たち バカンス中だよ
bokutachi bakansu chū dayo
28 Ando em viagem de negócios 出張中です
shucchō chū desu
29 Expressão mais familiar 出張中だよ
shucchō chū dayo
30 Trabalho aqui ここで働いています
koko de hataraite imasu
31 Expressão mais familiar ここで働いているよ
koko de hataraite iru yo
32 Nós trabalhamos aqui 僕たちはここで働いています
bokutachi wa koko de hataraite imasu
33 Expressão mais familiar 僕たち ここで働いているよ
bokutachi koko de hataraite irun yo
34 Quais são os bons lugares para comer? ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ?
35 Expressão mais familiar ご飯を食べるのに どこかいい所 ある?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
36 Há algum museu aqui perto? この近くに 美術館は ありますか?
kono chikaku ni bijyutsukan wa arimasu ka ?
37 Expressão mais familiar この近くに 美術館 ある?
kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
38 Onde tenho acesso à internet? どこか インターネットが できるところは ありますか?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ?
39 Expressão mais familiar どこか インターネットが できるところ ある?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?3 - Aprender

Aprender
Quiz
Curso
1 Queres aprender un pouco de vocabulário? 単語を少し覚えてみますか?
tango wo sukoshi oboete mimasu ka ?
2 Expressão mais familiar 単語を少し覚えてみる?
tango wo sukoshi oboete miru ?
3 Claro ! はい、是非!
hai, zehi !
4 Expressão mais familiar うん、いいよ!
un, iiyo !
5 Como é que isto se chama? これは何て言うのですか?
kore wa nan te iu no desu ka ?
6 Expressão mais familiar これは何て言うの?
kore wa nan te iu no ?
7 É uma mesa それはテーブルです
sore wa tēburu desu
8 Expressão mais familiar それはテーブルだね
sore wa tēburu dane
9 Uma mesa, compreendes? テーブルです、わかりましたか?
tēburu desu, wakarimashita ka ?
10 Expressão mais familiar テーブル、わかった?
tēburu wakatta ?
11 Não compreendo わかりません
wakarimasen
12 Expressão mais familiar わからない
wakaranai
13 Podes repetir por favor? すみません、もう一回言っ てもらえますか?
sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ?
14 Expressão mais familiar お願い、もう一回言ってくれる?
onegai, mou ikkai itte kureru ?
15 Podes falar um pouco mais devagar? もう少しゆっくり 話してくれますか?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ?
16 Expressão mais familiar もう少しゆっくり 話してくれる?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure ru ?
17 Podes escrever por favor? すみません、書いてくれますか?
sumimasen, kaite kure masu ka ?
18 Expressão mais familiar お願い、書いてくれる?
onegai, kaite kure ru ?
19 Compreendi わかりました
wakarimashita4 - Cores

Cores
Quiz
Curso
1 Gosto imenso da cor desta mesa このテーブルの色が好きです
kono tēburu no iro ga suki desu
2 Expressão na língua corrente このテーブルの色 いいね
kono tēburu no iro iine
3 É vermelho 赤です
aka desu
4 Expressão mais familiar 赤だね
aka dane
5 Azul
ao
6 Amarelo 黄色
kiiro
7 Branco
shiro
8 Preto
kuro
9 Verde
midori
10 Cor-de-laranja オレンジ
orenji
11 Violeta
murasaki
12 Cinzento 灰色
haiiro5 - Números

Números
Quiz
Curso
1 Zero ゼロ
zero
2 Um
ichi
3 Dois
ni
4 Três
san
5 Quatro
shi
6 Outro maneira de dizer
yon
7 Cinco
go
8 Seis
roku
9 Sete
shichi
10 Outro maneira de dizer
nana
11 Oito
hachi
12 Nove
ku
13 Outro maneira de dizer
kyū
14 Dez
15 Onze 十一
jū ichi
16 Doze 十二
jū ni
17 Treze 十三
jū san
18 Catorze 十四
jū shi
19 Quinze 十五
jū go
20 Dezasseis 十六
jū roku
21 Dezassete 十七
jū shichi
22 Outro maneira de dizer 十七
jū nana
23 Dezoito 十八
jū hachi
24 Dezanove 十九
jū ku
25 Outro maneira de dizer 十九
jū kyū
26 Vinte 二十
ni jū
27 Vinte e um 二十一
ni jū ichi
28 Vinte e dois 二十二
ni jū ni
29 Vinte e três 二十三
ni jū san
30 Vinte e quatro 二十四
ni jū shi
31 Outro maneira de dizer 二十四
ni jū yon
32 Vinte e cinco 二十五
ni jū go
33 Vinte e seis 二十六
ni jū roku
34 Vinte e sete 二十七
ni jū shichi
35 Outro maneira de dizer 二十七
ni jū nana
36 Vinte e oito 二十八
ni jū hachi
37 Vinte e nove 二十九
ni jū ku
38 Outro maneira de dizer 二十九
ni jū kyū
39 Trinta 三十
san jū
40 Trinta e um 三十一
san jū ichi
41 Trinta e dois 三十二
san jū ni
42 Trinta e três 三十三
san jū san
43 Outro maneira de dizer 三十四
san jū yon
44 Trinta e quatro 三十四
san jū shi
45 Trinta e cinco 三十五
san jū go
46 Trinta e seis 三十六
san jū roku
47 Quarenta 四十
yon jū
48 Cinquenta 五十
go jū
49 Sessenta 六十
roku jū
50 Setenta 七十
nana jū
51 Oitenta 八十
hachi jū
52 Noventa 九十
kyū jū
53 Cem
hyaku
54 Cento e cinco 百五
hyaku go
55 Duzentos 二百
ni hyaku
56 Trezentos 三百
san byaku
57 Quatrocentos 四百
yon hyaku
58 Mil
sen
59 Mil e quinhentos 千五百
sen go hyaku
60 Dois mil 二千
ni sen
61 Dez mil 一万
ichi man6 - Os marcadores de tempos

Os marcadores de tempos
Quiz
Curso
1 Quando é que chegaste? いつ ここに着いたのですか?
itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
2 Expressão mais familiar いつ ここに着いたの?
itsu koko ni tsui ta no ?
3 Hoje 今日
kyō
4 Ontem 昨日
kinō
5 Há dois dias 二日前
futsuka mae
6 Ficas quanto tempo? どの位いるのですか?
dono kurai iru no desu ka ?
7 Expressão mais familiar どの位いるの?
dono kurai iru no ?
8 Regresso amanhâ 明日に発ちます
ashita ni tachi masu
9 Expressão mais familiar 明日に発つよ
ashita ni tatsu yo
10 Regresso depois de amanhâ あさってに発ちます
asatte ni tachi masu
11 Expressão mais familiar あさってに発つよ
asatte ni tatsu yo
12 Expressão mais familiar 三日後に発つよ
mikkago ni tatsu yo
13 Segunda-feira 月曜日
getsuyō bi
14 Terça-feira 火曜日
kayō bi
15 Quarta-feira 水曜日
suiyō bi
16 Quinta-feira 木曜日
mokuyō bi
17 Sexta-feira 金曜日
kinyō bi
18 Sábado 土曜日
doyō bi
19 Domingo 日曜日
nichiyō bi
20 Janeiro 一月
ichi gatsu
21 Fevereiro 二月
ni gatsu
22 Março 三月
san gatsu
23 Abril 四月
shi gatsu
24 Maio 五月
go gatsu
25 Junho 六月
roku gatsu
26 Julho 七月
shichi gatsu
27 Agosto 八月
hachi gatsu
28 Setembro 九月
ku gatsu
29 Outubro 十月
jū gatsu
30 Novembro 十一月
jūichi gatsu
31 Dezembro 十二月
jūni gatsu
32 Partes à que horas? 何時に出発するのですか?
nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
33 Expressão mais familiar 何時に出発するの?
nanji ni shuppatsu suru no ?
34 De manhã, às oito 朝の8時です
asa no hachi ji desu
35 Expressão mais familiar 朝の8時
asa no hachi ji
36 De manhã, às oito e quinze 朝の8時15分です
asa no hachi ji jyūgo fun desu
37 Expressão mais familiar 朝の8時15分
asa no hachi ji jyūgo fun
38 De manhã, às oito e trinta 朝の8時半です
asa no hachi ji han desu
39 Expressão mais familiar 朝の8時半
asa no hachi ji han
40 De manhã, às oito e quarenta e cinco 朝の8時45分です
asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
41 Expressão mais familiar 朝の8時45分
asa no hachi ji yonjyūgo fun
42 À noite, às dezoito horas 夜の6時です
yoru no roku ji desu
43 Expressão mais familiar 夜の6時
yoru no roku ji
44 Estou atrasado 遅刻です
chikoku desu
45 Expressão mais familiar 遅刻だ
chikoku da7 - Taxi

Taxi
Quiz
Curso
1 Táxi! タクシー!
takushī
2 Onde deseja ir? どちらまで行かれますか?
dochira made ikare masu ka ?
3 Vou para a estação 駅に行きたいのですが
eki ni iki tai no desu ga
4 Vou para o hotel Dia e Noite 日夜ホテルに 行きたいのですが
nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
5 Podia levar-me ao aeroporto? 空港までお願いできますか?
kūkō made onegai deki masu ka ?
6 Pode levar a minha bagagem, se faz favor? 荷物を お願いできますか?
nimotsu wo onegai deki masu ka?
7 Fica longe daqui ? ここから遠いですか?
koko kara tōi desu ka?
8 Não, é mesmo aqui ao lado いいえ、すぐ近くです
iie, sugu chikaku desu
9 Sim é um pouco mais longe はい、少し遠いです
hai, sukoshi tōi desu
10 Quanto vai custar? いくら かかりますか?
ikura kakari masu ka?
11 Leve-me aqui por favor ここまで お願いします
koko made onegai shimasu
12 É à direita 右です
migi desu
13 É à esquerda 左です
hidari desu
14 É sempre à direito 真っ直ぐです
massugu desu
15 É aqui ここです
koko desu
16 É por ali あちらです
achira desu
17 Pare! ストップ!
stoppu!
18 Não se apresse ゆっくりでいいですよ
yukkuri de ii desu yo
19 Pode-me fazer uma factura por favor? 領収書を お願いできますか?
ryōshūsho wo onegai deki masu ka?8 - Sentimentos

Sentimentos
Quiz
Curso
1 Gosto muito do teu país あなたの国が すごい好きです
anata no kuni ga sugoi suki desu
2 Amo-te 愛してます
aishite masu
3 Expressão mais familiar 愛してる
aishiteru
4 Estou feliz 嬉しいです
ureshii desu
5 Expressão mais familiar 嬉しいよ
ureshii yo
6 Estou triste 悲しいです
kanashii desu
7 Expressão mais familiar 悲しいよ
kanashii yo
8 Sinto-me bem aqui いい気分です
ii kibun desu
9 Expressão mais familiar いい気分だよ
ii kibun dayo
10 Estou com frio 寒いですね
samui desu ne
11 Expressão mais familiar 寒いね
samui ne
12 Tenho calor 暑いですね
atsui desu ne
13 Expressão mais familiar 暑いね
atsui ne
14 É muito grande 大きすぎます
ōki sugi masu
15 Expressão mais familiar 大きすぎるよ
ōki sugiru yo
16 É muito pequeno 小さすぎます
chiisa sugi masu
17 Expressão mais familiar 小さすぎるよ
chiisa sugiru yo
18 É óptimo ! 完璧です!
kanpeki desu !
19 Expressão na língua corrente ぴったり!
pittari !
20 Queres sair esta noite? 今晩 出かけたいですか?
konban dekake tai desu ka ?
21 Expressão mais familiar 今晩 出かけたい?
konban dekake tai ?
22 Eu gostaria de sair esta noite 今晩 出かけたいですね
konban dekake tai desu ne
23 Expressão mais familiar 今晩 出かけたいな
konban dekake tai na
24 É uma boa idéia いい案ですね
ii an desu ne
25 Expressão na língua corrente それ、いいね!
sore ii ne !
26 Tenho vontade de me divertir 遊びたいですね
asobi tai desu ne
27 Expressão mais familiar パーッと遊びたいな
pātto asobi tai na
28 Não é uma boa idéia いい案じゃないですね
ii an jya nai desu ne
29 Expressão mais familiar いい案じゃないね
ii an jya nai na
30 Não tenho vontade de sair esta noite 今晩は 出かけたくないです
konban wa dekake taku nai desu
31 Expressão mais familiar 今晩は 出かけたくないな
konban wa dekake taku nai na
32 Tenho vontade de descansar 休みたいです
yasumi tai desu
33 Expressão mais familiar 休みたいな
yasumi tai na
34 Queres fazer desporto? スポーツをしたいですか?
supōtsu wo shi tai desu ka ?
35 Expressão mais familiar スポーツ したい?
supōtsu shi tai ?
36 Sim, preciso de fazer éxercicio físico はい、気分転換しないと!
hai, kibuntenkan shinaito !
37 Eu jogo ténis テニスをします
tenisu wo shimasu
38 Expressão mais familiar テニスをするよ
tenisu wo suru yo
39 Não obrigado, estou muito cansado いいです ありがとう、結構疲れています
iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu
40 Expressão mais familiar いいよ ありがとう、結構疲れているんだ
iiyo arigatō kekkō tsukarete irunda9 - Família

Família
Quiz
Curso
1 Tens cá família? 家族もここに住んでいるのですか?
kazoku mo koko ni sunde iru no desu ka ?
2 Expressão mais familiar 家族もここに住んでいるの?
kazoku mo koko ni sunde iru no ?
3 O meu pai 私のお父さん
watashi no otōsan
4 Quando é um homem que fala 僕のお父さん
boku no otōsan
5 A minha mãe 私のお母さん
watashi no okāsan
6 Quando é um homem que fala 僕のお母さん
boku no okāsan
7 O meu filho 私の息子
watashi no musuko
8 Quando é um homem que fala 僕の息子
boku no musuko
9 A minha filha 私の娘
watashi no musume
10 Quando é um homem que fala 僕の娘
boku no musume
11 Um irmão
ani
12 兄=O irmão mais velho - 弟=Irmão mais novo
otōto
13 Uma irmã
ane
14 姉=Irmã mais velha - 妹=Irmã mais moça
imōto
15 Um amigo 男友達
otoko tomodachi
16 Uma amiga 女友達
on'na tomodachi
17 O meu namorado 私の彼氏
watashi no kareshi
18 A minha namorada 僕の彼女
boku no kanojo
19 O meu marido 私の夫
watashi no otto
20 A minha mulher 僕の妻
boku no tsuma10 - Bar

Bar
Quiz
Curso
1 O bar バー
2 Queres beber algo? 何か飲みたいですか?
nani ka nomi tai desu ka ?
3 Expressão mais familiar 何か飲みたい?
nani ka nomi tai ?
4 Beber 飲む
nomu
5 Copo グラス
gurasu
6 Outro maneira de dizer コップ
koppu
7 Com todo o gosto 喜んで
yorokonde
8 Expressão mais familiar いいね
iine
9 Bebes o quê? 何にしますか?
nani ni shimasu ka ?
10 Expressão mais familiar 何にする?
nani ni suru ?
11 O que há para beber? 飲み物は 何がありますか?
nomimono wa nani ga arimasu ka ?
12 Expressão mais familiar 飲み物は 何があるの?
nomimono wa nani ga aru no ?
13 Há água ou sumo de fruta 水とフルーツジュースがあります
mizu to furūtsu jūsu ga arimasu
14 Expressão mais familiar 水とフルーツジュースがあるよ
mizu to furūtsu jūsu ga aru yo
15 Água
mizu
16 Pode pôr gelo por favor? すみません、氷をいれて もらえます か?
sumimasen, kōri wo irete morae masu ka ?
17 Gelo
kōri
18 Chocolate チョコレート
chokorēto
19 Leite ミルク
miruku
20 Outro maneira de dizer 牛乳
gyūnyū
21 Chá 紅茶
kōcha
22 Café コーヒー
kōhī 
23 Com açúcar 砂糖 と
satō to
24 Com nata クリーム と
kurīmu to
25 Vinho ワイン
wain
26 Cerveja ビール
bīru
27 Um chá por favor 紅茶をひとつ お願いします
kōcha wo hitotsu onegai shimasu
28 Expressão mais familiar 紅茶をひとつ お願い
kōcha wo hitotsu onegai
29 Uma cerveja por favor ビールを一杯 お願いします
bīru wo ippai onegai shimasu
30 Expressão mais familiar ビールを一杯 お願い
bīru wo ippai onegai
31 O que querem beber ? 何を飲まれますか?
nani wo nomare masu ka ?
32 Expressão mais familiar ご注文をお伺いします
gochūmon wo oukagai shimasu
33 Dois chás por favor! 紅茶を二つ お願いします!
kōcha wo futatsu onegai shimasu
34 Expressão mais familiar 紅茶を二つ お願い!
kōcha wo futatsu onegai
35 Duas cervejas por favor ビールを二杯 お願いします
bīru wo nihai onegai shimasu
36 Expressão mais familiar ビールを二杯 お願い
bīru wo nihai onegai
37 Nada, obrigado 何もいりません、ありがと うございます
nanimo irimasen, arigatō gozaimasu
38 Expressão mais familiar 何もいらない、ありがとう
nanimo iranai, arigatō
39 À tua saúde! 乾杯
kanpai
40 Saúde! 乾杯
kanpai
41 A conta por favor! お勘定お願いします
okanjō onegai shimasu
42 Quanto devo por favor? すみません、いくらですか?
sumimasen, ikura desu ka ?
43 Vinte euros 二七〇〇円
nisen nanahyaku en
44 Sou eu que te convido ご馳走します
gochisō shimasu
45 Expressão na língua corrente おごるよ
ogoru yo11 - Restaurante

Restaurante
Quiz
Curso
1 O restaurante レストラン
resutoran
2 Queres comer alguma coisa? 何か食べたいですか?
nani ka tabe tai desu ka ?
3 Expressão mais familiar 何か食べたい?
nani ka tabe tai ?
4 Sim, quero はい、食べたいです
hai, tabe tai desu
5 Expressão mais familiar うん、食べたい
un, tabe tai
6 Comer 食べる
taberu
7 Onde podemos comer? どこで 食べれますか?
doko de tabere masu ka ?
8 Expressão mais familiar どこで 食べれる?
doko de tabere ru ?
9 Onde podemos almoçar? どこで 昼食がとれますか?
doko de chūshoku ga tore masu ka ?
10 Expressão mais familiar どこで ランチにする?
doko de ranchi ni suru ?
11 O jantar 夕食
yūshoku
12 Expressão na língua corrente 晩ごはん
bangohan
13 O pequeno almoço 朝食
chōshoku
14 Expressão na língua corrente 朝ごはん
asagohan
15 Por favor! すみません!
sumimasen !
16 A ementa, se faz favor すみません、メニューをお願い します!
sumimasen, menyū wo onegai shimasu !
17 Aqui tem o menu こちらがメニューです!
kochira ga menyū desu
18 O que preferes comer? Carne ou peixe? 肉と魚、どちらが食べたいですか?
niku to sakana, dochira ga tabe tai desu ka ?
19 Expressão na língua corrente 肉と魚、どっちが食べたい?
niku to sakana, docchi ga tabe tai ?
20 Com arroz ご飯と 一緒に
gohan to issho ni
21 Com massa パスタと 一緒に
pasuta to issho ni
22 Batatas ポテト
poteto
23 Outro maneira de dizer じゃがいも
jyagaimo
24 Legumes 野菜
yasai
25 Ovos mexidos – estrelados - ou ao casco スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵
sukuranburueggu-medamayaki-hanjyukutamago
26 Pão パン
pan
27 Manteiga バター
batā
28 Uma alface サラダ
sarada
29 Uma sobremesa デザート
dezāto
30 Fruta フルーツ
furūtsu
31 Outro maneira de dizer 果物
kudamono
32 Você tem uma faca por favor? すみません、ナイフはありますか?
sumimasen, naifu wa arimasu ka ?
33 Sim, trago já はい、すぐにお持ちいたします
hai, sugu ni omochi shimasu
34 Uma faca ナイフ
naifu
35 Um garfo フォーク
fōku
36 Uma colher スプーン
supūn
37 É um prato quente? 温かい料理ですか?
atatakai ryōri desu ka ?
38 Sim, e muito temperado também はい、それにとても辛いです!
hai, soreni totemo karai desu !
39 Quente 温かい
atatakai
40 Frio 冷たい
tsumetai
41 Temperado com especiarias 辛い
karai
42 Vou escolher peixe! 魚にします!
sakana ni shimasu !
43 Expressão mais familiar 魚にするよ!
sakana ni suru yo !
44 Eu também 私も
watashi mo
45 Quando é um homem que fala 僕も
boku mo12 - Deixar-se

Deixar-se
Quiz
Curso
1 É tarde, tenho que ir! もう遅いですね!行かないと!
mou osoi desune! ikanai to !
2 Expressão mais familiar もう、こんな時間!行かないと!
mou kon'na jikan! ikanai to !
3 Podemos voltar a ver-nos? また 会えますか?
mata ae masu ka ?
4 Expressão mais familiar また会える?
mata ae ru ?
5 Claro, com todo o gosto うん、喜んで
un, yorokonde
6 Vivo nesta morada この住所に 住んでいます
kono jyūsho ni sunde imasu
7 Expressão mais familiar ここに 住んでいるよ
koko ni sunde iru yo
8 Tens um número de telefone? 電話番号を 教えてくれますか?
denwa bangō wo oshiete kure masu ka ?
9 Expressão mais familiar 電話番号を 教えてくれる?
denwa bangō wo oshiete kure ru ?
10 Tenho, toma lá! はい、これです
hai kore desu
11 Expressão mais familiar はい、これ
hai kore
12 Passei um bom momento contigo 楽しかったです
tanoshikatta desu
13 Expressão mais familiar 楽しかった!
tanoshikatta
14 Eu também. Foi um prazer ter-te encontrado. 私も、会えて良かったです
watashi mo aete yokatta desu
15 Expressão mais familiar 私も、会えて良かった
watashi mo aete yokatta
16 Vamos voltar a ver-nos, muito em breve 近いうちに また会いましょうね
chikai uchi ni mata aimashō ne
17 Expressão mais familiar 近いうちに また会おうね
chikai uchi ni mata aō ne
18 Espero bem! そうですね
sō desu ne
19 Expressão mais familiar そうだね
sō da ne
20 Adeus! さようなら
sayōnara
21 Até amanhã また明日
mata ashita
22 Olá! バイバイ!
bai bai13 - Transporte

Transporte
Quiz
Curso
1 Por favor! Procuro a paragem de autocarros すみません、 バス停を探しているのですが
sumimasen, basutei wo sagashiteiru no desu ga ?
2 Qual é o preço do bilhete para a cidade do sol por favor? すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no chikketto wa ikura desu ka?
3 Por favor, para onde vai este comboio ? すみません、この電車は どこ行きですか?
sumimasen, kono densha wa doko iki desu ka?
4 Este comboio pára na cidade do Sol? この電車は 太陽の町に 停まりますか?
kono densha wa taiyō no machi ni tomari masu ka?
5 Quando parte o comboio para a cidade do Sol? 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu shuppatsu shimasu ka ?
6 Quando chega o comboio da cidade do Sol? 太陽の町行きの電車は いつ着きますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu tsuki masu ka?
7 Um bilhete para A cidade do Sol por favor 太陽の町への 切符を一枚 お願いします
taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu
8 Tem o horário dos comboios 電車の時刻表は ありますか?
densha no jikokuhyō wa arimasu ka?
9 O horario dos autocarnos バスの時刻表
basu no jikokuhyō
10 Qual é o comboio para A cidade do Sol por favor? すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no densha wa dore desu ka ?
11 É este あれです
are desu
12 Obrigado ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 De nada. Boa viagem! どういたしまして、良いご旅行を!
dōitashimashite, yoi goryokō wo!
14 A oficina 整備工場
seibi kōjō
15 O posto de gasolina ガソリンスタンド
gasorin sutando
16 Pode atestar, se faz favor 満タンでお願いします
mantan de onegai shimasu
17 Bicicleta 自転車
jitensha
18 O centro da cidade 中心街
chūshingai
19 A periferia 郊外
kōgai
20 É uma grande cidade 大都市です
daitoshi desu
21 É uma aldeia 村です
mura desu
22 Uma montanha
yama
23 Um lago
mizu'umi
24 O interior 田舎
inaka14 - Procurar uma pessoa

Procurar uma pessoa
Quiz
Curso
1 Olhe, a Sarah está, por favor? すみません、サラさんはいますか?
sumimasen, sara san wa imasu ka ?
2 Sim, ela está aqui はい、彼女なら ここに いますよ
hai, kanojyo nara koko ni imasu yo
3 Expressão mais familiar うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
4 Ela saiu 彼女なら 出かけました
kanojyo nara dekake mashi ta
5 Expressão mais familiar 出かけたよ
dekake ta yo
6 Pode ligar para o telemovél dela 彼女の携帯に 電話してみてください
kanojyo no keitai ni denwa shite mite kudasai
7 Se a pessoa designada ou objeto é do sexo feminino 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
8 Sabe onde posso encontrá-la? 彼女が どこにいるか 知っていますか?
kanojyo ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
9 Expressão mais familiar どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
10 Ela está no trabalho dela 彼女の会社にいますよ
kanojyo no kaisha ni imasu yo
11 Expressão mais familiar 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
12 Ela está em casa 彼女の自宅にいますよ
kanojyo no jitaku ni imasu yo
13 Expressão mais familiar 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
14 O Juliano está, por favor? すみません、ジュリアンさん はいますか?
sumimasen, jurian san wa imasu ka ?
15 Sim, ele está aqui はい、彼なら ここに いますよ
hai, kare nara koko ni imasu yo
16 Expressão mais familiar うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
17 Ele saiu 彼なら 出かけました
karenara dekake mashi ta
18 Expressão mais familiar 出かけたよ
dekake ta yo
19 Sabe onde eu posso encontrá-lo 彼が どこにいるか 知っていますか?
kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
20 Expressão mais familiar どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
21 Pode ligar para o telemovél dele 彼の携帯に 電話してみてください
kare no keitai ni denwa shite mite kudasai
22 Se a pessoa designada ou objeto é do sexo masculino 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
23 Ele está no trabalho dele 彼の会社にいますよ
kare no kaisha ni imasu yo
24 Expressão mais familiar 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
25 Ele está em casa 彼の自宅にいますよ
kare no jitaku ni imasu yo
26 Expressão mais familiar 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo15 - Hotel

Hotel
Quiz
Curso
1 O hotel ホテル
hoteru
2 Apartamento マンション
manshon
3 Bem-vinda いらっしゃいませ!
irasshaimase !
4 Você tem um quarto livre? 空いてる部屋は ありますか?
aiteru heya wa arimasu ka ?
5 O quarto tem casa de banho com chuveiro? 部屋にお風呂は 付いていますか?
heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ?
6 Prefere duas camas individuais ツインルームの方が よろしいですか?
tsuin rūmu no hō ga yoroshii desu ka ?
7 Você deseja um quarto duplo? ダブルルームが よろしいですか?
daburu rūmu ga yoroshii desu ka ?
8 quarto com banheira- varanda- douche お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付
ofuro tsuki no heya - barukonī tsuki - shawā tsuki
9 Quarto com pequeno almoço 朝食付の部屋
chōshoku tsuki no heya
10 Qual é o preço de uma noite? 一泊 いくらですか?
ippaku ikura desu ka ?
11 Eu gostaria de ver o quarto antes por favor! すみません、まずお部屋を見せ てください
sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai
12 Sim claro! はい、もちろん!
hai, mochiron !
13 Obrigado, o quarto é óptimo ありがとう、 とてもいい部屋ですね
arigatō, totemo ii heya desu ne
14 Está bem, eu posso reservar para esta noite? では、今晩の予約は できますか?
dewa, konban no yoyaku wa deki masu ka ?
15 É um pouco caro para mim, obrigado 私には 少し高すぎます、ありがとう
watashi niwa sukoshi takasugi masu, arigatō
16 Pode encarregar-se das minhas bagagens, por favor? すみません、荷物を預かって もらえますか?
sumimasen, nimotsu wo azukatte morae masu ka ?
17 Onde fica o meu quarto, por favor? すみません、僕の部屋は どこですか?
sumimasen, boku no heya wa doko desu ka ?
18 Quando é uma mulher que fala すみません、私の部屋は どこですか?
sumimasen, watashi no heya wa doko desu ka ?
19 É no primeiro andar 二階です
nikai desu
20 Tem elevador? エレベーターは ありますか?
erebētā wa ari masu ka ?
21 O elevador fica à sua esquerda エレベーターは 左手にあります
erebētā wa hidarite ni arimasu
22 O elevador fica à sua direita エレベーターは 右手にあります
erebētā wa migite ni arimasu
23 Onde é a lavandaria コインランドリーは どこにありますか?
koinrandorī wa doko ni arimasu ka ?
24 Fica no rez-de-châo 一階に あります
ikkai ni arimasu
25 Térreo 一階
ikkai
26 Quarto 部屋
heya
27 Lavandaria クリーニング店
kurīningu ten
28 Cabelereiro 美容院
biyōin
29 Garagem 駐車場
chūshajō
30 Encontra-mo-nos na sala de reunião? 会議室で会いませんか?
kaigishitsu de ai masen ka ?
31 A sala de reunião 会議室
kaigishitsu
32 A piscina é aquecida ? プールは温水です
pūru wa onsui desu
33 A piscina プール
pūru
34 Acorde-me às sete horas, por favor すみません、7時に 起こしてください
sumimasen, shichiji ni okoshite kudasai
35 A chave por favor 鍵を お願いします
kagi wo onegai shimasu
36 O passe por favor カードキーを お願いします
kādo kī wo onegai shimasu
37 Há alguma mensagem para mim? 何か僕宛に伝言は ありますか?
nanika boku ate ni dengon wa arimasu ka ?
38 Quando é uma mulher que fala 何か私宛に伝言は ありますか?
nanika watashi ate ni dengon wa arimasu ka ?
39 Sim, aqui tem はい、こちらです
hai, kochira desu
40 Não, não tem nenhuma mensagem いいえ、何も ありません
iie, nanimo arimasen
41 Onde é que eu posso trocar dinheiro? どこで 両替できますか?
dokode ryōgae deki masu ka ?
42 Pode-me fazer o troco, se faz favor? すみません、両替してもらえ ますか?
sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ?
43 Podemos fazer o troco. Quanto quer trocar? できますよ、いくら替えましょ うか?
deki masu yo, ikura kae mashō ka ?16 - Praia

Praia
Quiz
Curso
1 A praia ビーチ
bīchi
2 Sabe onde posso comprar uma bola? どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか?
dokode bīchi bōru ga kaeru ka shitte masu ka ?
3 Há alguma loja por qui? この方向に進めば 店があ りますよ
kono hōkō ni susumeba mise ga arimasu yo
4 Uma bola ビーチボール
bīchi bōru
5 Binóculos 双眼鏡
sōgankyō
6 Um boné 帽子
bōshi
7 Toalha タオル
taoru
8 Sandálias サンダル
sandaru
9 Balde バケツ
baketsu
10 Protector solar 日焼けどめクリーム
hiyakedome kurīmu
11 Calções de banho 海水パンツ
kaisui pantsu
12 Óculos de sol サングラス
sangurasu
13 Crustáceo 甲殻類
kōkakurui
14 Apanhar sol 日光浴をする
nikkōyoku wo suru
15 Soalheiro 晴れた
hareta
16 Pôr-do-sol 日没
nichibotsu
17 Guarda-sol パラソル
parasoru
18 Sol 太陽
taiyō
19 Insolação 日射病
nisshabyō
20 É perigoso nadar aqui? ここで泳ぐのは 危ないですか?
koko de oyogu no wa abunai desu ka ?
21 Expressão mais familiar ここで泳ぐの 危ない?
koko de oyogu no abunai ?
22 Não, não é perigoso いいえ、危なくないですよ
iie, abunaku nai desu yo
23 Expressão mais familiar ううん、危なくないよ
uun, abunaku nai yo
24 Sim, é perigoso tomar banho aqui はい、ここで泳ぐのは 禁止されています
hai, koko de oyogu no wa kinshi sarete imasu
25 Expressão mais familiar うん、ここで泳ぐの 禁止されてるよ
un, koko de oyogu no kinshi sareteru yo
26 Nadar 泳ぐ
oyogu
27 Natação 水泳
suiei
28 Onda
nami
29 Mar
umi
30 Duna 砂丘
sakyū
31 Areia
suna
32 Qual é a previsão do tempo para amanhã? 明日の天気予報はどうですか?
ashita no tenki yohō wa dō desu ka ?
33 Expressão mais familiar 明日の天気予報はどう?
ashita no tenki yohō wa dō ?
34 O tempo vai mudar 天気は変わるみたいです
tenki wa kawaru mitai desu
35 Expressão mais familiar 天気は変わるみたい
tenki wa kawaru mitai
36 Vai chover 雨が降るみたいです
ame ga furu mitai desu
37 Expressão mais familiar 雨が降るみたい
ame ga furu mitai
38 Vai haver sol 晴れるみたいです
hareru mitai desu
39 Expressão mais familiar 晴れるみたい
hareru mitai
40 Vai haver muito vento 風が強いみたいです
kaze ga tsuyoi mitai desu
41 Expressão mais familiar 風が強いみたい
kaze ga tsuyoi mitai
42 Fato-de-banho 水着
mizugi
43 Sombra 日陰
hikage17 - No caso de preocupações

No caso de preocupações
Quiz
Curso
1 Podes ajudar-me por favor? すみません、 助けてもらえますか?
sumimasen, tasukete morae masu ka ?
2 Expressão na língua corrente すみません、 ちょっといいですか?
sumimasen, chotto ii desu ka
3 Estou perdido 道に迷っているんです
michi ni mayotte irun desu
4 O que deseja? 何かお探しですか?
nani ka osagashi desu ka ?
5 Expressão na língua corrente 何にしましょうか?
nani ni shimashō ka ?
6 O que é que aconteceu? どうしたのですか?
dōshita no desu ka ?
7 Onde posso encontrar um tradutor? 通訳は どこで頼めますか?
tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
8 Onde é a farmácia mais próxima? 最寄の薬局は どこですか?
moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
9 Pode chamar um médico por favor? すみません、医者を呼ん でもらえますか?
sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
10 Que tratamento é que segue neste momento? 今 何かの治療をうけていますか?
ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
11 Um hóspital 病院
byōin
12 Uma farmácia 薬局
yakkyoku
13 Um médico 医者
isha
14 Serviço médico 医療サービス
iryō sābisu
15 Perdi os meus documentos 身分証明書を失くしました
mibun shōmeisho wo nakushi mashita
16 Roubaram-me os documentos 身分証明書を盗まれました
mibun shōmeisho wo nusumare mashita
17 Seviço de perdidos e achados お忘れ物預かり所
owasuremono azukarisho
18 Posto de socorro 救護所
kyūgosho
19 Saida de emergência 非常口
hijyōguchi
20 Polícia 警察
keisatsu
21 Documentos 身分証明書
mibun shōmeisho
22 Dinheiro お金
okane
23 Passaporte パスポート
pasupōto
24 Bagagens 荷物
nimotsu
25 Esta bem, não obrigada 結構です、ありがとう
kekkō desu, arigatō
26 Deixe-me em paz! ほっといてください!
hottoite kudasai!
27 Expressão mais familiar ほっといて!
hottoite!
28 Va-se embora! あっちに行ってください!
acchi ni itte kudasai!
29 Expressão mais familiar あっちに行って!
acchi ni itte !
Baixar mp3 e PDF
MP3 + PDF

Baixar todas as expressões

Demonstração gratuitaComeçar

Baixar mp3 e PDF