Vocabulário > persa

1 - O indispensável

O indispensável
Quiz
Curso
1 Bom dia سلام
salâm
2 Outro maneira de dizer سلام
ruz xoš
3 Boa noite سلام
salâm
4 Outro maneira de dizer سلام
asr bexeyr
5 Adeus خداحافظ
xodâ hâfez
6 Outro maneira de dizer خداحافظ
xodâ negahdâr
7 Até Logo تا بعد
tâ ba'd
8 Sim بله
balé
9 Expressão mais familiar بله
ore
10 Não نه
na
11 Por favor! لطفاً
lotfan
12 Obrigado ممنون
mamnun
13 Muito obrigada! خیلی ممنون
xeyli mamnun
14 Obrigado pela sua ajuda ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
15 Solicito-os خواهش می کنم
xâheš mikonam
16 Está bem ! باشه
bâše
17 Quanto custa por favor?  ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
18 Desculpe ! ببخشید
bebaxšid
19 Expressão mais formal ببخشید
ozr mixâm
20 Não compreendo نمی فهمم
nemifahmam
21 Outro maneira de dizer نمی فهمم
motevajeh nemišam
22 Compreendi فهمیدم
fahmidam
23 Não sei نمیدونم
nemidunam
24 Proibido ممنوع
mamnu'
25 Onde é a casa de banho por favor? ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
26 Feliz ano novo! سال نو مبارک
sale no mobârak
27 Feliz aniversario! تولدت مبارک
tavalodet mobârak
28 Expressão mais formal تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
29 Expressão mais formal عیدت مبارک
eydetun mobârak
30 Felicidades! مبارکه
mobârake2 - Conversação

Conversação
Quiz
Curso
1 Bom dia. Como estás? سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
2 Bom dia Vou bem, obrigado سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
3 Só um pouco فقط یه کم
faqat ye kam
4 Vens de que país ? اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
5 Expressão mais formal اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
6 Qual é a tua nacionalidade ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
7 E tu, vives aqui? تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
8 Sim, moro aqui آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
9 Chamo-me Sarah, e tu? اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
10 Juliano ژولیان
Julien
11 O que fazes aqui? اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
12 Estou de férias اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
13 Nós estamos de férias اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
14 Ando em viagem de negócios سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
15 Trabalho aqui اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
16 Nós trabalhamos aqui اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
17 Quais são os bons lugares para comer? کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
18 Há algum museu aqui perto? این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
19 Onde tenho acesso à internet? کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?3 - Aprender

Aprender
Quiz
Curso
1 Queres aprender un pouco de vocabulário? دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
2 Claro ! آره، باشه
âre bâše
3 Como é que isto se chama? اسم این چیه؟
esme in cie?
4 É uma mesa یه میزه
ye mize
5 Uma mesa, compreendes? یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
6 Não compreendo نمی فهمم
nemifahmam
7 Podes repetir por favor? میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
8 Podes falar um pouco mais devagar? میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
9 Podes escrever por favor? میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
10 Compreendi فهمیدم
fahmidam4 - Cores

Cores
Quiz
Curso
1 Gosto imenso da cor desta mesa رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
2 É vermelho قرمزه
qermeze
3 Outro maneira de dizer قرمزه
qermez range
4 Azul آبی
âbiye
5 Amarelo زرد
zard
6 Branco سفید
sefid
7 Preto سیاه
siâh
8 Verde سبز
sabz
9 Cor-de-laranja نارنجی
nârenji
10 Violeta بنفش
banafš
11 Cinzento خاکستری
xâkestari5 - Números

Números
Quiz
Curso
1 Zero صفر
sefr
2 Um یک
yek
3 Dois دو
do
4 Três سه
se
5 Quatro چهار
câhâr
6 Cinco پنج
panj
7 Seis شش
šeš
8 Expressão na língua corrente شش
šiš
9 Sete هفت
haft
10 Oito هشت
hašt
11 Nove نه
noh
12 Dez ده
dah
13 Onze یازده
yâzdah
14 Doze دوازده
davâzdah
15 Treze سیزده
sizdah
16 Catorze چهارده
câhârdah
17 Quinze پانزده
pânzdah
18 Expressão na língua corrente پانزده
punzdah
19 Dezasseis شانزده
šânzdah
20 Expressão na língua corrente شانزده
šunzdah
21 Dezassete هفده
hevdah
22 Expressão na língua corrente هفده
hivdah
23 Dezoito هجده
hejdah
24 Expressão na língua corrente هجده
hiždah
25 Dezanove نوزده
nuzdah
26 Vinte بیست
bist
27 Vinte e um بیست و یک
bisto yek
28 Vinte e dois بیست و دو
bisto do
29 Vinte e três بیست و سه
bisto se
30 Vinte e quatro بیست و چهار
bisto câhâr
31 Vinte e cinco بیست و پنج
bisto panj
32 Vinte e seis بیست و شش
bisto šeš
33 Expressão na língua corrente بیست و شش
bisto šiš
34 Vinte e sete بیست و هفت
bisto haft
35 Vinte e oito بیست و هشت
bisto hašt
36 Vinte e nove بیست و نه
bisto noh
37 Trinta سی
si
38 Trinta e um سی و یک
sio yek
39 Trinta e dois سی و دو
sio do
40 Trinta e três سی و سه
sio se
41 Trinta e quatro سی و چهار
sio câhâr
42 Trinta e cinco سی و پنج
sio panj
43 Trinta e seis سی و شش
sio šeš
44 Expressão na língua corrente سی و شش
sio šiš
45 Quarenta چهل
cehel
46 Cinquenta پنجاه
panjâh
47 Sessenta شصت
šast
48 Setenta هفتاد
haftâd
49 Oitenta هشتاد
haštâd
50 Noventa نود
navad
51 Cem صد
sad
52 Cento e cinco پانصد
pânsad
53 Expressão na língua corrente پانصد
punsad
54 Duzentos دویست
divist
55 Trezentos سیصد
sisad
56 Quatrocentos چهارصد
câhârsad
57 Mil هزار
hezâr
58 Mil e quinhentos هزار و پانصد
hezâro pânsad
59 Expressão na língua corrente هزار و پانصد
hezâro punsad
60 Dois mil دو هزار
do hezâr
61 Dez mil ده هزار
dah hezâr6 - Os marcadores de tempos

Os marcadores de tempos
Quiz
Curso
1 Quando é que chegaste? کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
2 Hoje امروز
emruz
3 Ontem دیروز
diruz
4 Há dois dias دو روز پیش
do ruz piš
5 Ficas quanto tempo? چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
6 Regresso amanhâ فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
7 Regresso depois de amanhâ پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
8 Regresso amanhâ سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
9 Segunda-feira دوشنبه
došambe
10 Terça-feira سه شنبه
sešambe
11 Quarta-feira چهارشنبه
câhâršambe
12 Quinta-feira پنج شنبه
panjšambe
13 Sexta-feira جمعه
jome
14 Sábado شنبه
šambe
15 Domingo یکشنبه
yekšambe
16 Janeiro ژانویه
žânviyeh
17 Fevereiro فوریه
fevriyeh
18 Março مارس
mârs
19 Abril آوریل
âvril
20 Maio مه
me
21 Junho ژوئن
žuan
22 Julho ژوئیه
žuiye
23 Agosto اوت
ut
24 Setembro سپتامبر
septâmbr
25 Outubro اکتبر
octobr
26 Novembro نوامبر
novâmbr
27 Dezembro دسامبر
desâmbr
28 Partes à que horas? ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
29 De manhã, às oito صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
30 De manhã, às oito e quinze صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
31 Expressão mais formal صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
32 De manhã, às oito e trinta صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
33 Expressão mais formal صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
34 De manhã, às oito e quarenta e cinco صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
35 Expressão mais formal صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
36 À noite, às dezoito horas عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
37 Expressão mais formal عصر ساعت شش
šeš
38 Estou atrasado دیرم شده
diram šode7 - Taxi

Taxi
Quiz
Curso
1 Táxi! تاکسی!
taksi
2 Onde deseja ir? کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
3 Vou para a estação میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
4 Vou para o hotel Dia e Noite میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
5 Podia levar-me ao aeroporto? میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
6 Pode levar a minha bagagem, se faz favor? میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
7 Fica longe daqui ? از اینجا دوره؟
az injâ dure
8 Não, é mesmo aqui ao lado نه، همین بغله
na hamin baqale
9 Sim é um pouco mais longe بله یه کم دوره
bale ye kam dure
10 Quanto vai custar? چقدر میشه؟
ceqadre miše
11 Leve-me aqui por favor من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
12 É à direita سمت راسته
samte râste
13 É à esquerda سمت چپه
samte cape
14 É sempre à direito مستقیمه
mostaqime
15 É aqui همینجاست
haminjâst
16 É por ali از این طرفه
az in tarafe
17 Pare! همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
18 Não se apresse عجله نکنید
ajale nakonid
19 Pode-me fazer uma factura por favor? میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfan8 - Sentimentos

Sentimentos
Quiz
Curso
1 Gosto muito do teu país کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
2 Amo-te دوستت دارم
duset dâram
3 Estou feliz خوشحالم
xošhâlam
4 Estou triste ناراحتم
nârâhatam
5 Sinto-me bem aqui اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
6 Estou com frio سردمه
sardameh
7 Tenho calor گرممه
garmameh
8 É muito grande خیلی بزرگه
xeyli bozorge
9 É muito pequeno خیلی کوچیکه
xeyli kucike
10 É óptimo ! عالیه
âlie
11 Queres sair esta noite? دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
12 Eu gostaria de sair esta noite دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
13 É uma boa idéia پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
14 Tenho vontade de me divertir دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
15 Não é uma boa idéia پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
16 Não tenho vontade de sair esta noite دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
17 Tenho vontade de descansar میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
18 Queres fazer desporto? دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
19 Sim, preciso de fazer éxercicio físico نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
20 Eu jogo ténis تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
21 Não obrigado, estou muito cansado نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastam9 - Família

Família
Quiz
Curso
1 Tens cá família? خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
2 O meu pai پدرم
pedaram
3 A minha mãe مادرم
mâdaram
4 O meu filho پسرم
pesaram
5 A minha filha دخترم
doxtaram
6 Um irmão یه برادر
ye barâdar
7 Uma irmã یه خواهر
ye xâhar
8 Um amigo یه دوست
ye dust
9 Uma amiga یه دوست
ye dust
10 O meu namorado دوستم
dustam
11 A minha namorada دوستم
dustam
12 O meu marido شوهرم
šoharam
13 Expressão mais formal شوهرم
hamsaram
14 A minha mulher زنم
zanam
15 Expressão mais formal زنم
xânumam/hamsaram10 - Bar

Bar
Quiz
Curso
1 O bar بار
bâr
2 Queres beber algo? نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
3 Beber نوشیدن
nušidan
4 Copo لیوان
livân
5 Com todo o gosto با کمال میل
bâ kamâle meyl
6 Bebes o quê? چی میخوری؟
ci mixori?
7 O que há para beber? نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
8 Há água ou sumo de fruta آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
9 Água آب
âb
10 Pode pôr gelo por favor? میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
11 Gelo یخ
yax
12 Chocolate شکلات
šokolât
13 Leite شیر
šir
14 Chá چای
cây
15 Café قهوه
qahve
16 Com açúcar با شکر
bâ šekar
17 Com nata با خامه
bâ xâme
18 Vinho شراب
šarâb
19 Cerveja آبجو
âbejo
20 Um chá por favor یه چای لطفاً
ye cây lotfan
21 Uma cerveja por favor یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
22 O que querem beber ? نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
23 Dois chás por favor! دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
24 Duas cervejas por favor دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
25 Nada, obrigado هیچی. ممنون
hici mamnun
26 À tua saúde! به سلامتی تو
be salâmatiye to
27 Saúde! به سلامتی
be salâmati
28 Outro maneira de dizer به سلامتی
nuš
29 A conta por favor! صورتحساب لطفاً
surathesâb
30 Quanto devo por favor? چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
31 Vinte euros بیست یورو
bist yoro
32 Sou eu que te convido مهمون منی
mehmune mani11 - Restaurante

Restaurante
Quiz
Curso
1 O restaurante رستوران
resturân
2 Queres comer alguma coisa? غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
3 Sim, quero آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
4 Comer خوردن
xordan
5 Onde podemos comer? کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
6 Onde podemos almoçar? کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
7 O jantar شام
šâm
8 O pequeno almoço صبحانه
sobhâne
9 Por favor! لطفا!
lotfan
10 A ementa, se faz favor منو، لطفا!
meno lotfan
11 Aqui tem o menu بفرمایید منو
befarmâyid meno
12 O que preferes comer? Carne ou peixe? چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
13 Com arroz با برنج
bâ berenj
14 Com massa با ماکارونی
bâ mâkâroni
15 Batatas سیب زمینی
sib zamini
16 Legumes سبزیجات
sabzijât
17 Ovos mexidos – estrelados - ou ao casco املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
18 Pão نان
nân
19 Manteiga کره
karé
20 Uma alface سالاد
sâlâd
21 Uma sobremesa دسر
deser
22 Fruta میوه
mive
23 Você tem uma faca por favor? میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
24 Sim, trago já بله، الساعه
bale assâ'e
25 Uma faca چاقو
câqu
26 Um garfo چنگال
cangâl
27 Uma colher قاشق
qâšoq
28 É um prato quente? این غذای گرمه؟
in qazâye garme
29 Sim, e muito temperado também بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
30 Quente داغ
dâq
31 Frio سرد
sard
32 Temperado com especiarias تند
tond
33 Vou escolher peixe! من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
34 Eu também من هم همینطور
man ham hamintor12 - Deixar-se

Deixar-se
Quiz
Curso
1 É tarde, tenho que ir! دیره. باید برم
dire bâyad beram
2 Podemos voltar a ver-nos? می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
3 Claro, com todo o gosto آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
4 Vivo nesta morada من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
5 Outro maneira de dizer من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
6 Tens um número de telefone? خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
7 Tenho, toma lá! آره، بیا
âre biâ
8 Passei um bom momento contigo با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
9 Eu também. Foi um prazer ter-te encontrado. من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
10 Vamos voltar a ver-nos, muito em breve به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
11 Espero bem! من هم امیدوارم
man ham omidvâram
12 Adeus! خداحافظ
xodâ hâfez
13 Até amanhã تا فردا
tâ fardâ
14 Olá! خداحافظ
xodâ hâfez13 - Transporte

Transporte
Quiz
Curso
1 Por favor! Procuro a paragem de autocarros ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
2 Qual é o preço do bilhete para a cidade do sol por favor? ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
3 Por favor, para onde vai este comboio ? ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
4 Este comboio pára na cidade do Sol? این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
5 Expressão mais familiar این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
6 Quando parte o comboio para a cidade do Sol? قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
7 Quando chega o comboio da cidade do Sol? قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
8 Um bilhete para A cidade do Sol por favor ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
9 Tem o horário dos comboios ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
10 O horario dos autocarnos ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
11 Qual é o comboio para A cidade do Sol por favor? ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
12 É este اونه
une
13 Obrigado ممنون
mamnun
14 De nada. Boa viagem! خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
15 A oficina گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
16 O posto de gasolina پمپ بنزین
pompe benzin
17 Pode atestar, se faz favor پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
18 Bicicleta دوچرخه
docarxe
19 O centro da cidade مرکز شهر
markaze šahr
20 A periferia حومه
hume
21 É uma grande cidade شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
22 É uma aldeia یه روستاست
ye rustâst
23 Uma montanha یک کوه
ye kuh
24 Um lago یک دریاچه
ye daryâce
25 O interior دشت
dašt
26 Expressão sinónima دشت
rustâ14 - Procurar uma pessoa

Procurar uma pessoa
Quiz
Curso
1 Olhe, a Sarah está, por favor? ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
2 Sim, ela está aqui بله اینجاست
bale injâst
3 Ela saiu رفته بیرون
rafte birun
4 Pode ligar para o telemovél dela میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
5 Sabe onde posso encontrá-la? میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
6 Outro maneira de dizer میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
7 Ela está no trabalho dela سر کاره.
sare kâre
8 Ela está em casa خونه است
xunast
9 O Juliano está, por favor? ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
10 Sim, ele está aqui بله اینجاست
bale injâst
11 Ele saiu رفته بیرون
rafte birun
12 Sabe onde eu posso encontrá-lo میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
13 Outro maneira de dizer میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
14 Pode ligar para o telemovél dele میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
15 Ele está no trabalho dele سر کاره.
sare kâre
16 Ele está em casa خونه است
xunast15 - Hotel

Hotel
Quiz
Curso
1 O hotel هتل
hotel
2 Apartamento آپارتمان
âpârtemân
3 Bem-vinda خوش آمدید!
xoš âmadid
4 Expressão na língua corrente خوش آمدید!
xoš umadid
5 Você tem um quarto livre? اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
6 O quarto tem casa de banho com chuveiro? این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
7 Expressão mais formal این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
8 Prefere duas camas individuais دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
9 Você deseja um quarto duplo? یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
10 quarto com banheira- varanda- douche اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
11 Quarto com pequeno almoço اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
12 Expressão na língua corrente اتاق با صبحانه
sobhune
13 Qual é o preço de uma noite? قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
14 Eu gostaria de ver o quarto antes por favor! اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
15 Sim claro! بله البته
bale albate
16 Obrigado, o quarto é óptimo ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
17 Está bem, eu posso reservar para esta noite? بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
18 É um pouco caro para mim, obrigado برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
19 Pode encarregar-se das minhas bagagens, por favor? ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
20 Onde fica o meu quarto, por favor? ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
21 É no primeiro andar طبقه اوله
tabaqeye avale
22 Tem elevador? آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
23 O elevador fica à sua esquerda آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
24 O elevador fica à sua direita آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
25 Onde é a lavandaria رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
26 Fica no rez-de-châo طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
27 Térreo طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
28 Quarto اتاق
otâq
29 Lavandaria خشکشویی
xoškšui
30 Cabelereiro آرایشگاه
ârâyešgâh
31 Garagem پارکینگ خودرو
parkinge xodro
32 Encontra-mo-nos na sala de reunião? همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
33 Outro maneira de dizer همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
34 A sala de reunião اتاق جلسات
otâqe jalasât
35 A piscina é aquecida ? آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
36 Expressão na língua corrente آب استخر گرم است
estaxr garme
37 A piscina استخر
estaxr
38 Acorde-me às sete horas, por favor لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
39 A chave por favor کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
40 O passe por favor کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
41 Há alguma mensagem para mim? ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
42 Sim, aqui tem بله، بفرمایید
bale befarmâyid
43 Não, não tem nenhuma mensagem نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
44 Onde é que eu posso trocar dinheiro? کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
45 Pode-me fazer o troco, se faz favor? ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
46 Podemos fazer o troco. Quanto quer trocar? بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?16 - Praia

Praia
Quiz
Curso
1 A praia ساحل
sâhel
2 Sabe onde posso comprar uma bola? میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
3 Há alguma loja por qui? یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
4 Uma bola توپ
tup
5 Binóculos دوربین شکاری
durbine šekâri
6 Um boné کلاه
kolah
7 Toalha حوله
hole
8 Sandálias صندل
sandal
9 Balde سطل
satl
10 Protector solar کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
11 Calções de banho شورت شنا
šorte šena
12 Óculos de sol عینک افتابی
eynake âftâbi
13 Crustáceo خرچنگ
xarcang
14 Apanhar sol حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
15 Soalheiro آفتابی
âftâbi
16 Pôr-do-sol غروب
qorub
17 Guarda-sol سایبان
sâyebân
18 Sol خورشید
xoršid
19 Insolação آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
20 É perigoso nadar aqui? ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
21 Outro maneira de dizer ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
22 Não, não é perigoso نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
23 Sim, é perigoso tomar banho aqui بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
24 Nadar شنا کردن
šenâ kardan
25 Natação شنا
šenâ
26 Onda موج
moj
27 Mar دریا
daryâ
28 Duna تپه شنی
tappeye šeni
29 Areia شن
šen
30 Qual é a previsão do tempo para amanhã? پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
31 Outro maneira de dizer پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
32 O tempo vai mudar هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
33 Vai chover میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
34 Vai haver sol آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
35 Vai haver muito vento باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
36 Fato-de-banho لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
37 Sombra سایه
sâye17 - No caso de preocupações

No caso de preocupações
Quiz
Curso
1 Podes ajudar-me por favor? میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
2 Estou perdido من گم شدم
man gom šodam
3 O que deseja? چی میخواید؟
ci mixâyd?
4 O que é que aconteceu? چی شده؟
ci šode?
5 Onde posso encontrar um tradutor? کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
6 Onde é a farmácia mais próxima? نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
7 Expressão mais formal نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
8 Pode chamar um médico por favor? میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
9 Que tratamento é que segue neste momento? الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
10 Um hóspital بیمارستان
bimârestân
11 Uma farmácia داروخانه
dâruxane
12 Expressão na língua corrente داروخانه
dâruxune
13 Um médico دکتر
doktor
14 Serviço médico خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
15 Perdi os meus documentos مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
16 Roubaram-me os documentos دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
17 Seviço de perdidos e achados دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
18 Posto de socorro درمانگاه
darmângah
19 Saida de emergência خروج اضطراری
xoruje ezterari
20 Polícia پلیس
polis
21 Documentos مدارک
madârek
22 Dinheiro پول
pul
23 Passaporte گذرنامه
gozarnâme
24 Bagagens چمدان
camedân
25 Expressão na língua corrente چمدان
camedun
26 Esta bem, não obrigada نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
27 Deixe-me em paz! راحتم بذارید!
râhatam bezarid
28 Va-se embora! برید!
berid
Baixar mp3 e PDF
MP3 + PDF

Baixar todas as expressões

Demonstração gratuitaComeçar

Baixar mp3 e PDF