Your browser does not support JavaScript! Tanulás Kínai online - Ingyenes Kínai leckék - Beszélj

Tanulás Kínai

1

17 téma
17 téma

Alapvető kifejezések

Alapvető kifejezések
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Jónapot!
你好
nǐhǎo
Jóestét!
晚上好
wǎnshànghǎo
Viszlát!
再见
zàijiàn
Később találkozunk
回头见
huí tóu jiàn
Igen

shì
Nem
不是
búshì
Elnézést

qǐng
Köszönöm
谢谢
xièxiè
Köszönöm szépen!
非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
Köszönöm a segítségét!
谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
Kérem
没关系
méiguànxì
Jó - Jól van – Oké

hǎo
Elnézést, ez mennyibe kerül?
多少钱?
duōshǎo qián
Bocsánat!
对不起!
duì bu qǐ
Nem értem
我不懂
wǒ bù dǒng
Értem
我懂了
wǒ dǒng le
Nem tudom
我不知道
wǒ bù zhīdào
Tilos
禁止
jìnzhǐ
Elnézést, hol van a WC?
请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
B.ú.é.k!
新年好!
xīnnián hǎo
Boldog születésnapot!
生日快乐!
shēngrìkuàilè
Kellemes Ünnepeket!
节日快乐!
jiérì kuàilè
Gratulálok!
祝贺您!
zhùhè nínBeszélgetés

Beszélgetés
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Szia! Hogy vagy?
你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
Szia! Köszönöm, jól
我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
Beszélsz kínaiul?
你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
Nem beszélek kínaiul
不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
Csak egy kicsit
仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
Honnan jöttél?
你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
Milyen nemzetiségű vagy?
你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
Kínai vagyok
我是中国人
wǒ shì Zhōngguórén
És te, itt élsz?
你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
Igen, itt lakom
对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
Engem Sarah-nak hívnak, és téged?
我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
Julien vagyok
我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
Mit csinálsz itt?
你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
Nyaralok
我在休假
wǒ zài xiūjià
Nyaralunk
我们在休假
wǒmen zài xiūjià
Üzleti úton vagyok
我在出差
wǒ zài chūchāi
Itt dolgozom
我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
Itt dolgozunk
我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
Hol lehet jót enni?
哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
Van a közelben múzeum?
附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
Hol tudok internetezni?
到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎngTanulni

Tanulni
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Szeretnél megtanulni egy pár szót?
你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
Persze!
好的!
hǎo de
Ezt hogy hívják?
这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
Ez egy asztal
这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
Asztal, érted?
桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
Nem értem
我不懂
wǒ bù dǒng
Megismételnéd?
请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
Tudnád kicsit lassabban mondani?
你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
Leírnád, légy szíves?
你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
Értem
我懂了
wǒ dǒng leSzínek

Színek
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Tetszik az asztal színe
我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
Ez piros
这是红色的
zhè shì hóngsè de
Kék
蓝色
lánsè
Sárga
黄色
huángsè
Fehér
白色
báisè
Fekete
黑色
hēisè
Zöld
绿色
lǜsè
Narancssárga
橙色
chéngsè
Lila
紫色
zǐ sè
Szürke
灰色
huīsèSzámok

Számok
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Nulla

líng
Egy

Kettő

èr
Három

sān
Négy

Öt

Hat

liù
Hét

Nyolc

Kilenc

jiǔ
Tíz

shí
Tizenegy
十一
shíyī
Tizenkettő
十二
shí'èr
Tizenhárom
十三
shísān
Tizennégy
十四
shísì
Tizenöt
十五
shíwǔ
Tizenhat
十六
shíliù
Tizenhét
十七
shíqī
Tizennyolc
十八
shíbā
Tizenkilenc
十九
shíjiǔ
Húsz
二十
èrshí
Huszonegy
二十一
èrshíyī
Huszonkettő
二十二
èrshíèr
Huszonhárom
二十三
èrshísān
Huszonnégy
二十四
èrshísì
Huszonöt
二十五
èrshíwǔ
Huszonhat
二十六
èrshíliù
Huszonhét
二十七
èrshíqī
Huszonnyolc
二十八
èrshíbā
Huszonkilenc
二十九
èrshíjiǔ
Harminc
三十
sānshí
Harmincegy
三十一
sānshí yī
Harminckettő
三十二
sānshí èr
Harminchárom
三十三
sānshí sān
Harmincnégy
三十四
sānshí sì
Harmincöt
三十五
sānshí wǔ
Harminchat
三十六
sānshí liù
Negyven
四十
sìshí
Ötven
五十
wǔshí
Hatvan
六十
liùshí
Hetven
七十
qīshí
Nyolcvan
八十
bāshí
Kilencven
九十
jiǔshí
Száz
一百
yībǎi
Százöt
一百零五
yībǎi líng wǔ
Kétszáz
二百
èrbǎi
Háromszáz
三百
sānbǎi
Négyszáz
四百
sìbǎi
Ezer
一千
yīqiān
Ezerötszáz
一千五百
yīqiān wǔbǎi
Kétezer
二千
èrqiān
Tízezer
一万
yīwànIdőhatározók

Időhatározók
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Mikor érkeztél?
你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
Ma
今天
jīntiān
Tegnap
昨天
zuótiān
Két napja
两天前
liǎng tiān qián
Meddig maradsz?
你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
Holnap megyek el
我明天走
wǒ míngtiān zǒu
Holnapután megyek el
我后天走
wǒ hòutiān zǒu
3 nap múlva megyek el
我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
Hétfő
星期一
xīngqīyī
Kedd
星期二
xīngqīèr
Szerda
星期三
xīngqīsān
Csütörtök
星期四
xīngqīsì
Péntek
星期五
xīngqīwǔ
Szombat
星期六
xīngqīliù
Vasárnap
星期天
xīngqītiān
Január
1月
yī yuè
Február
2月
èr yuè
Március
3月
sān yuè
Április
4月
sì yuè
Május
5月
wǔ yuè
Június
6月
liù yuè
Július
7月
qī yuè
Augusztus
8月
bā yuè
Szeptember
9月
jiǔ yuè
Október
10月
shí yuè
November
11月
shí yī yuè
December
12月
shí èr yuè
Hánykor indulsz?
你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
Reggel 8-kor
早晨...八点
zǎochen bā diǎn
Reggel negyed 9-kor
早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
Reggel fél 9-kor
早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
Reggel háromnegyed 9-kor
早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
Este 6-kor
晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
Késésben vagyok
我迟到了
wǒ chídào leTaxi

Taxi
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Taxi!
出租车!
chūzū chē
Hová lesz?
你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
A pályaudvarra, legyen szíves
我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
A Nappal és Éjjel hotelbe, legyen szíves
我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
Kivinne a reptérre?
您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
Hozná a csomagjaimat?
您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
Messze van?
离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
Nem, itt van közel
不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
Igen, egy kicsit messzebb van
有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
Mennyibe fog kerülni?
多少钱?
duōshǎo qián
Vigyen ide, legyen szíves
请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
Jobbra
朝右边
cháo yòubiān
Balra
朝左边
cháo zuǒbian
Egyenesen
笔直走
bǐzhí zǒu
Itt van
到了
dào le
Erre van
在那儿
zài nà ér
Állj!
停!
tíng
Csak nyugodtan
慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
Tudna számlát adni?
您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào maÉrzelmek

Érzelmek
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Nagyon szeretem az országodat
我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
Szeretlek
我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
Boldog vagyok
我很幸福
wǒ hěn xìngfú
Szomorú vagyok
我很难过
wǒ hěn nánguò
Jól érzem magam itt
我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
Fázom
我很冷
wǒ hěn lěng
Melegem van
我很热
wǒ hěn rè
Túl nagy
太大了
tài dà le
Túl kicsi
太小了
tài xiǎo le
Tökéletes
非常好
fēicháng hǎo
Szeretnél elmenni valahová ma este?
今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
Szeretnék elmenni valahová ma este
我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
Jó ötlet!
这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
Szeretnék szórakozni
我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
Nem jó ötlet
这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
Nem akarok elmenni ma este
今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
Szeretnék pihenni
我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
Szeretnél sportolni?
你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
Igen, ki kell eresztenem a feszültséget
是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
Teniszezek
我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
Nem, köszönöm, elég fáradt vagyok
不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèiCsalád

Család
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Vannak itt rokonaid?
你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
Édesapám
我的父亲
wǒde fùqīn
Édesanyám
我的母亲
wǒde mǔqīn
A fiam
我的儿子
wǒde érzi
A lányom
我的女儿
wǒde nǚer
Fiútestvér
一个哥哥
yī gè gēgē
弟弟
yi gè dìdì
Lánytestvér
一个姐姐
yī gè jiějiě
妹妹
yi gè mèimei
Barát
一个朋友
yī gè péngyou
Barátnő
一个朋友
yī gè péngyou
A barátom
我的男朋友
wǒde nánpéngyou
A barátnőm
我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
A férjem
我的丈夫
wǒde zhàngfu
A feleségem
我的妻子
wǒde qīziBar

Bar
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
A bár
酒吧
jiǔbā
Iszol valamit?
你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
Inni

Pohár
杯子
bēizi
Szívesen
好的,谢谢
hǎo de xièxiè
Mit kérsz?
你喝什么?
nǐ hē shénme
Mit lehet inni?
有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
Van víz, vagy gyümölcslevek
有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
Víz

shuǐ
Kérhetek bele jégkockát?
能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
Jégkocka
冰块
bīng kuài
Csoki
巧克力
qiǎokèlì
Tej
牛奶
niúnǎi
Tea

chá
Kávé
咖啡
kāfēi
Cukorral
加糖
jiā táng
Tejszínnel
加奶油
jiā nǎiyóu
Bor
葡萄酒
pútáojiǔ
Sör
啤酒
píjiǔ
Egy teát kérek
请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
Egy sört kérek
请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
Mit adhatok?
您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
Két teát kérünk szépen
请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
Két sört kérünk szépen
请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
Semmit, köszönöm
什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
Egészségedre!
干杯
gānbēi
Egészségünkre!
为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
A számlát, legyen szíves
我要买单
wǒ yào mǎi dān
Mennyivel tartozom?
一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
Húsz euróval
二十欧元
èrshí ōuyuán
Meghívlak
我请你
wǒ qǐng nǐÉtterem

Étterem
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Az étterem
餐馆
cānguǎn
Akarsz enni?
你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
Igen, szeretnék
是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
Enni
吃饭
chīfàn
Hol tudunk enni?
我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
Hol tudunk ebédelni?
我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
Vacsora
晚餐
wǎncān
Reggeli
早餐
zǎocān
Elnézést
对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
Kérhetek egy étlapot?
请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
Az étlap
这是菜单!
zhè shì càidān
Mit szeretnél inkább, húst, vagy halat?
你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
Rizzsel
再加饭
zài jiā fàn
Tésztával
再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
Krumpli
土豆
tǔdòu
Zöldség
蔬菜
shūcài
Rántotta - tükörtojás - lágytojás
炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
Kenyér
面包
miànbāo
Vaj
黄油
huángyóu
Saláta
一份色拉
yī fèn sè lā
Desszert
一份甜点
yī fèn tián diǎn
Gyümölcs
水果
shuǐguǒ
Kérhetek egy kést?
请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
Igen, azonnal hozom
有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
Kés

dāo
Villa

chā
Kanál
勺子
sháozi
Ez egy melegétel?
这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
Igen, és elég fűszeres is
是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
Meleg

Hideg

lěng
Fűszeres

Halat kérek
我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
Én is
我也一样
wǒ yě yīyàngElválás

Elválás
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Késő van, mennem kell
天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
Találkozunk megint?
我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
Igen, szívesen
当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
Ez a címem
这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
Van telefonszámod?
有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
Igen, tessék
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Jól éreztem magam veled
和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
Én is örülök, hogy találkoztunk
我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
Hamarosan újra találkozunk
希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
Én is remélem
我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
Viszlát!
再见!
zàijiàn
Holnap találkozunk
明天见!
míngtiān jiàn
Szia!
再见!
zàijiànKözlekedés

Közlekedés
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Elnézést, merre van a buszmegálló?
对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Mennyibe kerül a jegy «Napvárosba»?
请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Elnézést, hová megy ez a vonat?
请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Ez a vonat megáll «Napvárosban»?
这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Mikor indul a vonat «Napvárosba»?
去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Mikor jön a «Napvárosba» menő vonat?
去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Egy jegyet szeretnék «Napvárosba»
我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Meg tudná adni a vonatok menetrendjét?
您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
Buszmenetrend
汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
Elnézést, melyik vonat megy «Napvárosba»?
请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Ez
就是这列
jiùshì zhè liè
Köszönöm
谢谢
xièxiè
Nincs mit, jó utat!
不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
Autószervíz
修车库
xiū chēkù
Benzinkút
加油站
jiāyóu zhàn
Tele kérem
请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Bicikli
自行车
zìxíngchē
Belváros
市中心
shì zhōngxīn
Külváros
郊区
jiāoqū
Ez egy nagyváros
这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
Ez egy nagyváros
这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
Hegy
一座山
yīzuòshān
一条湖
yī tiáo hú
Vidék
乡村
xiāngcūnEgy személy keresése

Egy személy keresése
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Beszélhetnék Sarah-val?
请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
Igen itt van
是的,她在
shìde tā zài
Sarah elment
她出去了
tā chūqù le
Fel tudná hívni a mobilján?
您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Meg tudná mondani, hol találom?
您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Dolgozik
她在上班
tā zài shàngbān
Otthon van
她在家
tā zàijiā
Beszélhetnék Julien-nel?
请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
Igen itt van
是的,他在
shìde tā zài
Julien elment
他出去了
tā chūqù le
Meg tudná mondani, hol találom?
您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Fel tudná hívni a mobilján?
您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Dolgozik
他在上班
tā zài shàngbān
Otthon van
他在家
tā zàijiāHotel

Hotel
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Hotel
酒店
jiǔdiàn
Lakás
公寓
gōngyù
Üdvözlöm!
欢迎
huānyíng
Van szabad szobájuk?
您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
Van fürdőszoba a szobához?
房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
Két egyszemélyes ágyat szeretne?
您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
Duplaágyas szobát szeretne?
您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
Szoba fürdőkáddal - erkéllyel - zuhanyzóval
房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
Szoba reggelivel
住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
Mennyibe kerül egy éjszaka?
住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
Először szeretném megnézni a szobát
我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
Persze!
当然可以!
dāngrán kěyǐ
Köszönöm, a szoba nagyon jó
谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
Jó, foglalhatok ma estére?
好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
Ez egy kicsit drága nekem, köszönöm
太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
Tudnák hozni a csomagjaimat?
请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
Elnézést, hol van a szobám?
我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
Az első emeleten
在二楼
zài èr lóu
Van lift?
有电梯吗?
yǒu diàntī ma
Balra van a lift
电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
Jobbra van a lift
电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
Merre van a mosoda?
洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
A földszinten
在底楼
zài dǐ lóu
Földszint
底楼
dǐ lóu
Szoba
房间
fángjiān
Tisztító
干洗店
gānxǐ diàn
Fodrászat
美发厅
měi fà tīng
Parkoló
停车场
tíngchēchǎng
Találkozunk a tárgyalóban?
我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
Tárgyaló
会议室
huìyì shì
A medence fűtött
游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
Medence
游泳池
yóuyǒngchí
Kérem, ébresszenek fel 7-kor
请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
A kulcsot, legyen szíves
请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
A belépőkártyát, legyen szíves
请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
Hagytak nekem üzenetet?
有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
Igen, itt vannak
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Nem, nem kapott semmit
没有
méiyǒu
Hol tudok pénzt felváltani?
在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
Tudna nekem pénzt felváltani?
您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
Igen, mennyit szeretne felváltani?
行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎoStrand

Strand
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Strand
海滩
hǎitān
Meg tudja mondani, hol tudok labdát venni?
您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
Erre van egy bolt
往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
Labda
足球
zúqiú
Távcső
望远镜
wàngyuǎnjìng
Baseball-sapka
太阳帽
tàiyáng mào
Törölköző
浴巾
yùjīn
Szandál
拖鞋
tuōxié
Vödör
塑料桶
sùliào tǒng
Napkrém
防晒霜
fángshàishuāng
Fürdőnadrág
游泳裤
yóuyǒng kù
Napszemüveg
太阳眼镜
tài
Rákféle
贝壳类
bèiké lèi
Napfürdőt venni
太阳浴
tàiyáng yù
Napos
阳光明媚
yángguāng míngmèi
Napnyugta
日落
rìluò
Napernyő
遮阳伞
zhē yángsǎn
Nap
太阳
tàiyáng
Napszúrás
中暑
zhòngshǔ
Veszélyes itt úszni?
这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
Nem, nem veszélyes
不,不危险
bù, bù wēixiǎn
Igen, tilos itt fürdeni
对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
Úszni
游泳
yóuyǒng
Úszás
游泳
yóuyǒng
Hullám
海浪
hǎi làng
Tenger
大海
dàhǎi
Dűne
沙丘
shāqiū
Homok

shā
Milyen időt mondanak holnapra?
明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
Változni fog az időjárás
天气要变了
tiānqì yào biàn le
Esni fog
要下雨
yào xiàyǔ
Sütni fog a nap
要出太阳
yào chū tàiyáng
Sokat fog fújni a szél
要刮大风
yào guā dà fēng
Fürdőruha
游泳衣
yóuyǒng yī
Árnyék
影子
yǐngziGond esetén

Gond esetén
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Elnézést, tudna segíteni?
能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
Eltévedtem
我迷路了
wǒ mílù le
Mit szeretne?
您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
Mi történt?
发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
Hol találok tolmácsot?
在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
Hol a legközelebbi gyógyszertár?
最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
Kérem, hívjon orvost!
请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
Milyen kezelést kap jelenleg?
目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
Kórház
一所医院
yī suǒ yīyuàn
Gyógyszertár
一家药房
yī jiā yàofáng
Orvos
一位医生
yī wèi yīshēng
Orvos
医疗服务
yīliáo fúwù
Elvesztettem az irataimat
我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
Ellopták az irataimat
我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
Talált tárgyak osztálya
失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
Elsősegély-állomás
医务室
yīwù shì
Vészkijárat
紧急出口
jǐnjí chūkǒu
Rendőrség
警察局
jǐngchájú
Iratok
身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
Pénz

qián
Útlevél
护照
hùzhào
Csomagok
行李
xíngli
Köszönöm, nem
不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
Hagyjon békén!
别烦我!
bié fán wǒ
Menjen innen!
走开!
zǒukāi