Alfabeto (armênio)

1Ա
Ազատ սենյակ ունե՞ք
Você tem um quarto livre?
2Բ
Բաժակ
Copo
3Գ
Գարեջուր
Cerveja
4Դ
Դանակ
Uma faca
5Ե
Ե՞րբ ես եկել այստեղ
Quando é que chegaste?
6Զ
Զրո
Zero
7Ը
Ընթրիք
O jantar
8Թ
Թեյ
Chá
9Ժ
Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
Partes à que horas?
10Ի
Ի՞նչ ազգության ես
Qual é a tua nacionalidade
11Լ
Լավ միտք է
É uma boa idéia
12Խ
Խեցեմորթներ
Crustáceo
13Ծ
Ծնունդդ շնորհավոր
Feliz aniversario!
14Կ
Կա ջուր կամ մրգի հյութ
Há água ou sumo de fruta
15Հ
Հազար
Mil
16Ճ
Ճաշացանկը, խնդրեմ
A ementa, se faz favor
17Մ
Մակարոնով
Com massa
18Յ
Յոթ
Sete
19Ն
Նա իր տանն է
Ele está em casa
20Շ
Շաբաթ
Sábado
21Ո
Ո՞ր երկրից ես
Vens de que país ?
22Չ
Չարժե: Բարի ճանապարհ
De nada. Boa viagem!
23Պ
Պահեստային ելք
Saida de emergência
24Ջ
Ջուր
Água
25Ռ
Ռեստորան
O restaurante
26Ս
Սա գյուղ է
É uma aldeia
27Վ
Վաթսուն
Sessenta
28Տ
Տաս
Dez
29Ց
Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
Queres sair esta noite?
30Փ
Փաստաթղթեր
Documentos
31Ք
Քաղաքի կենտրոն
O centro da cidade
32Օ
Օգնության կետ
Posto de socorro