Alfabeto (armênio)

1

 • Ա > Ազատ սենյակ ունե՞ք > Você tem um quarto livre?
  Play
 • Բ > Բաժակ > Copo
  Play
 • Գ > Գարեջուր > Cerveja
  Play
 • Դ > Դանակ > Uma faca
  Play
 • Ե > Ե՞րբ ես եկել այստեղ > Quando é que chegaste?
  Play
 • Զ > Զրո > Zero
  Play
 • Ը > Ընթրիք > O jantar
  Play
 • Թ > Թեյ > Chá
  Play
 • Ժ > Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում > Partes à que horas?
  Play
 • Ի > Ի՞նչ ազգության ես > Qual é a tua nacionalidade
  Play
 • Լ > Լավ միտք է > É uma boa idéia
  Play
 • Խ > Խեցեմորթներ > Crustáceo
  Play
 • Ծ > Ծնունդդ շնորհավոր > Feliz aniversario!
  Play
 • Կ > Կա ջուր կամ մրգի հյութ > Há água ou sumo de fruta
  Play
 • Հ > Հազար > Mil
  Play
 • Ճ > Ճաշացանկը, խնդրեմ > A ementa, se faz favor
  Play
 • Մ > Մակարոնով > Com massa
  Play
 • Յ > Յոթ > Sete
  Play
 • Ն > Նա իր տանն է > Ele está em casa
  Play
 • Շ > Շաբաթ > Sábado
  Play
 • Ո > Ո՞ր երկրից ես > Vens de que país ?
  Play
 • Չ > Չարժե: Բարի ճանապարհ > De nada. Boa viagem!
  Play
 • Պ > Պահեստային ելք > Saida de emergência
  Play
 • Ջ > Ջուր > Água
  Play
 • Ռ > Ռեստորան > O restaurante
  Play
 • Ս > Սա գյուղ է > É uma aldeia
  Play
 • Վ > Վաթսուն > Sessenta
  Play
 • Տ > Տաս > Dez
  Play
 • Ց > Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո > Queres sair esta noite?
  Play
 • Փ > Փաստաթղթեր > Documentos
  Play
 • Ք > Քաղաքի կենտրոն > O centro da cidade
  Play
 • Օ > Օգնության կետ > Posto de socorro
  Play