sanasto > Kiinan kieli

1 - Keskeiset sanonnat
🔊 Hyvää päivää 🔊 你好
nǐhǎo
🔊 Hyvää iltaa 🔊 晚上好
wǎnshànghǎo
🔊 Näkemiin 🔊 再见
zàijiàn
🔊 Nähdään pian 🔊 回头见
huí tóu jiàn
🔊 Kyllä 🔊 是
shì
🔊 Ei 🔊 不是
búshì
🔊 Hei, anteeksi! 🔊 请
qǐng
🔊 Kiitos 🔊 谢谢
xièxiè
🔊 Kiitos paljon 🔊 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
🔊 Kiitos avustanne 🔊 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
🔊 Eipä kestä 🔊 没关系
méiguànxì
🔊 Selvä 🔊 好
hǎo
🔊 Mikä on tämän hinta? 🔊 多少钱?
duōshǎo qián
🔊 Anteeksi 🔊 对不起!
duì bu qǐ
🔊 En ymmärrä 🔊 我不懂
wǒ bù dǒng
🔊 Ymmärsin 🔊 我懂了
wǒ dǒng le
🔊 En tiedä 🔊 我不知道
wǒ bù zhīdào
🔊 Kielletty 🔊 禁止
jìnzhǐ
🔊 Missä wc on? 🔊 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
🔊 Hyvää uutta vuotta! 🔊 新年好!
xīnnián hǎo
🔊 Hyvää syntymäpäivää! 🔊 生日快乐!
shēngrìkuàilè
🔊 Hyviä juhlapyhiä! 🔊 节日快乐!
jiérì kuàilè
🔊 Onneksi olkoon! 🔊 祝贺您!
zhùhè nín
2 - Keskustelu
🔊 Hei! Mitä kuuluu? 🔊 你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
🔊 Hei! Kiitos hyvää 🔊 我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
🔊 Puhutko kiinan kieltä? 🔊 你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
🔊 Ei, en puhu kiinaa 🔊 不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
🔊 Vain vähän 🔊 仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
🔊 Mistä maasta olet kotoisin? 🔊 你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
🔊 Mikä on kansallisuutesi? 🔊 你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
🔊 Olen suomalainen 🔊 我是芬兰人
wǒ shì Fēnlánrén
🔊 Entä sinä? 🔊 你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
🔊 Kyllä, asun täällä 🔊 对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
🔊 Minun nimeni on Sarah, entä sinun? 🔊 我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
🔊 Julien 🔊 我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
🔊 Mitä teet täällä? 🔊 你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
🔊 Olen lomalla 🔊 我在休假
wǒ zài xiūjià
🔊 Me olemme lomalla 🔊 我们在休假
wǒmen zài xiūjià
🔊 Olen työmatkalla 🔊 我在出差
wǒ zài chūchāi
🔊 Työskentelen täällä 🔊 我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Me työskentelemme täällä 🔊 我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Tiedättekö hyvän ruokapaikan? 🔊 哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
🔊 Onko tässä lähellä museota? 🔊 附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
🔊 Mistä saisin internetyhteyden? 🔊 到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎng
3 - Oppia
🔊 Haluatko oppia muutaman sanan? 🔊 你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
🔊 Selvä 🔊 好的!
hǎo de
🔊 Mikä tämän nimi on? 🔊 这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
🔊 Se on pöytä 🔊 这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
🔊 Pöytä, ymmärrätkö? 🔊 桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
🔊 En ymmärrä 🔊 我不懂
wǒ bù dǒng
🔊 Voitko toistaa? 🔊 请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
🔊 Voisitko puhua hitaammin? 🔊 你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
🔊 Voisitko kirjoittaa sen? 🔊 你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
🔊 Ymmärsin 🔊 我懂了
wǒ dǒng le
4 - Värit
🔊 Pidän tämän pöydän väristä 🔊 我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
🔊 Se on punainen 🔊 这是红色的
zhè shì hóngsè de
🔊 Sininen 🔊 蓝色
lánsè
🔊 Keltainen 🔊 黄色
huángsè
🔊 Valkoinen 🔊 白色
báisè
🔊 Musta 🔊 黑色
hēisè
🔊 Vihreä 🔊 绿色
lǜsè
🔊 Oranssi 🔊 橙色
chéngsè
🔊 Violetti 🔊 紫色
zǐ sè
🔊 Harmaa 🔊 灰色
huīsè
5 - Numerot
🔊 Nolla 🔊 零
líng
🔊 Yksi 🔊 一
🔊 Kaksi 🔊 二
èr
🔊 Kolme 🔊 三
sān
🔊 Neljä 🔊 四
🔊 Viisi 🔊 五
🔊 Kuusi 🔊 六
liù
🔊 Seitsemän 🔊 七
🔊 Kahdeksan 🔊 八
🔊 Yhdeksän 🔊 九
jiǔ
🔊 Kymmenen 🔊 十
shí
🔊 Yksitoista 🔊 十一
shíyī
🔊 Kaksitoista 🔊 十二
shí'èr
🔊 Kolmetoista 🔊 十三
shísān
🔊 Neljätoista 🔊 十四
shísì
🔊 Viisitoista 🔊 十五
shíwǔ
🔊 Kuusitoista 🔊 十六
shíliù
🔊 Seitsemäntoista 🔊 十七
shíqī
🔊 Kahdeksantoista 🔊 十八
shíbā
🔊 Yhdeksäntoista 🔊 十九
shíjiǔ
🔊 Kaksikymmentä 🔊 二十
èrshí
🔊 Kaksikymmentäyksi 🔊 二十一
èrshíyī
🔊 Kaksikymmentäkaksi 🔊 二十二
èrshíèr
🔊 Kaksikymmentäkolme 🔊 二十三
èrshísān
🔊 Kaksikymmentäneljä 🔊 二十四
èrshísì
🔊 Kaksikymmentäviisi 🔊 二十五
èrshíwǔ
🔊 Kaksikymmentäkuusi 🔊 二十六
èrshíliù
🔊 Kaksikymmentäseitsemän 🔊 二十七
èrshíqī
🔊 Kaksikymmentäkahdeksan 🔊 二十八
èrshíbā
🔊 Kaksikymmentäyhdeksän 🔊 二十九
èrshíjiǔ
🔊 Kolmekymmentä 🔊 三十
sānshí
🔊 Kolmekymmentäyksi 🔊 三十一
sānshí yī
🔊 Kolmekymmnetäkaksi 🔊 三十二
sānshí èr
🔊 Kolmekymmentäkolme 🔊 三十三
sānshí sān
🔊 Kolmekymmentäneljä 🔊 三十四
sānshí sì
🔊 Kolmekymmentäviisi 🔊 三十五
sānshí wǔ
🔊 Kolmekymmentäkuusi 🔊 三十六
sānshí liù
🔊 Neljäkymmentä 🔊 四十
sìshí
🔊 Viisikymmentä 🔊 五十
wǔshí
🔊 Kuusikymmentä 🔊 六十
liùshí
🔊 Seitsemänkymmentä 🔊 七十
qīshí
🔊 Kahdeksankymmentä 🔊 八十
bāshí
🔊 Yhdeksänkymmentä 🔊 九十
jiǔshí
🔊 Sata 🔊 一百
yībǎi
🔊 Sataviisi 🔊 一百零五
yībǎi líng wǔ
🔊 Kaksisataa 🔊 二百
èrbǎi
🔊 Kolmesataa 🔊 三百
sānbǎi
🔊 Neljäsataa 🔊 四百
sìbǎi
🔊 Tuhat 🔊 一千
yīqiān
🔊 Tuhat viisisataa 🔊 一千五百
yīqiān wǔbǎi
🔊 Kaksi tuhatta 🔊 二千
èrqiān
🔊 Kymmenen tuhatta 🔊 一万
yīwàn
6 - Ajan ilmaisut
🔊 Milloin tulitte tänne? 🔊 你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
🔊 Tänään 🔊 今天
jīntiān
🔊 Eilen 🔊 昨天
zuótiān
🔊 Kaksi päivää sitten 🔊 两天前
liǎng tiān qián
🔊 Kuinka kauan olet täällä? 🔊 你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
🔊 Lähden huomenna 🔊 我明天走
wǒ míngtiān zǒu
🔊 Lähden ylihuomenna 🔊 我后天走
wǒ hòutiān zǒu
🔊 Lähden kolmen päivän kuluttua 🔊 我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
🔊 Maanantai 🔊 星期一
xīngqīyī
🔊 Tiistai 🔊 星期二
xīngqīèr
🔊 Keskiviikko 🔊 星期三
xīngqīsān
🔊 Torstai 🔊 星期四
xīngqīsì
🔊 Perjantai 🔊 星期五
xīngqīwǔ
🔊 Lauantai 🔊 星期六
xīngqīliù
🔊 Sunnuntai 🔊 星期天
xīngqītiān
🔊 Tammikuu 🔊 1月
yī yuè
🔊 Helmikuu 🔊 2月
èr yuè
🔊 Maaliskuu 🔊 3月
sān yuè
🔊 Huhtikuu 🔊 4月
sì yuè
🔊 Toukokuu 🔊 5月
wǔ yuè
🔊 Kesäkuu 🔊 6月
liù yuè
🔊 Heinäkuu 🔊 7月
qī yuè
🔊 Elokuu 🔊 8月
bā yuè
🔊 Syyskuu 🔊 9月
jiǔ yuè
🔊 Lokakuu 🔊 10月
shí yuè
🔊 Marraskuu 🔊 11月
shí yī yuè
🔊 Joulukuu 🔊 12月
shí èr yuè
🔊 Mihin aikaa lähdet? 🔊 你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
🔊 Aamulla kello kahdeksan 🔊 早晨...八点
zǎochen bā diǎn
🔊 Aamulla vartin yli kahdeksa 🔊 早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
🔊 Aamulla puoli yhdeksältä 🔊 早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
🔊 Aamulla varttia vaille yhdeksän 🔊 早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
🔊 Illalla kello kuusi 🔊 晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
🔊 Olen myöhässä 🔊 我迟到了
wǒ chídào le
7 - Taksi
🔊 Taksi! 🔊 出租车!
chūzū chē
🔊 Mihin haluaisitte mennä? 🔊 你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
🔊 Menen asemalle 🔊 我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
🔊 Menen hotelliin Päivä ja Yö 🔊 我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
🔊 Voisitteko viedä minut lentokentälle? 🔊 您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
🔊 Voisitteko ottaa matkalaukkuni? 🔊 您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
🔊 Onko se kaukana täältä? 🔊 离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
🔊 Ei, se on ihan tässä lähellä. 🔊 不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
🔊 Kyllä, se on aika kaukana. 🔊 有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
🔊 Paljonko se maksaisi? 🔊 多少钱?
duōshǎo qián
🔊 Jätä minut tähän, kiitos! 🔊 请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
🔊 Se on oikealla 🔊 朝右边
cháo yòubiān
🔊 Se on vasemmalla 🔊 朝左边
cháo zuǒbian
🔊 Se on suoraa edessä 🔊 笔直走
bǐzhí zǒu
🔊 Se on tässä 🔊 到了
dào le
🔊 Se on tuolla 🔊 在那儿
zài nà ér
🔊 Pysähdy! 🔊 停!
tíng
🔊 Voisitteko ajaa hitaammin, kiitos! 🔊 慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
🔊 Voisitteko jättää minulle viestin? 🔊 您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma
8 - Perhe
🔊 Onko sinulla perhettä täällä? 🔊 你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
🔊 Minun isäni 🔊 我的父亲
wǒde fùqīn
🔊 Minun äitini 🔊 我的母亲
wǒde mǔqīn
🔊 Minun poikani 🔊 我的儿子
wǒde érzi
🔊 Minun tyttöni 🔊 我的女儿
wǒde nǚer
🔊 Veli 🔊 一个哥哥
yī gè gēgē
🔊 Sisko 🔊 一个姐姐
yī gè jiějiě
🔊 Ystävä 🔊 一个朋友
yī gè péngyou
🔊 Ystävä 🔊 一个朋友
yī gè péngyou
🔊 Poikaystäväni 🔊 我的男朋友
wǒde nánpéngyou
🔊 Tyttöystäväni 🔊 我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
🔊 Minun aviomieheni 🔊 我的丈夫
wǒde zhàngfu
🔊 Minun vaimoni 🔊 我的妻子
wǒde qīzi
9 - Tunteiden ilmaisu
🔊 Pidän paljon maastannne 🔊 我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
🔊 Minä rakastan sinua 🔊 我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
🔊 Olen onnellinen 🔊 我很幸福
wǒ hěn xìngfú
🔊 Olen surullinen 🔊 我很难过
wǒ hěn nánguò
🔊 Viihdyn hyvin täällä 🔊 我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
🔊 Minulla on kylmä 🔊 我很冷
wǒ hěn lěng
🔊 Minulla on kuuma 🔊 我很热
wǒ hěn rè
🔊 Se on vähän liian iso 🔊 太大了
tài dà le
🔊 Se on liian pieni 🔊 太小了
tài xiǎo le
🔊 Se on täydellinen 🔊 非常好
fēicháng hǎo
🔊 Haluaisitko lähteä ulos tänä iltana? 🔊 今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
🔊 Haluaisin lähteä ulos tänä iltana 🔊 我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
🔊 Se on hyvä idea 🔊 这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
🔊 Haluan lähteä viihteelle 🔊 我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
🔊 Se ei ole hyvä idea 🔊 这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
🔊 En halua lähteä ulos tänään 🔊 今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
🔊 Haluan vain rentoutua 🔊 我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
🔊 Urheiletko? 🔊 你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
🔊 Kyllä, olen liikunnan tarpeessa 🔊 是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
🔊 Pelaan tennistä 🔊 我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
🔊 Ei kiitos, olen ihan liian väsynyt 🔊 不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèi
10 - Baari
🔊 Baari 🔊 酒吧
jiǔbā
🔊 Haluatko juoda jotain? 🔊 你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
🔊 Juoda 🔊 喝
🔊 Lasi 🔊 杯子
bēizi
🔊 Mielelläni 🔊 好的,谢谢
hǎo de xièxiè
🔊 Mitä sinä haluat? 🔊 你喝什么?
nǐ hē shénme
🔊 Mitä teillä on valikoimassa? 🔊 有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
🔊 Vettä tai hedelmämehua 🔊 有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
🔊 Vesi 🔊 水
shuǐ
🔊 Voisitteko laittaa jäitä, kiitos! 🔊 能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
🔊 jäitä 🔊 冰块
bīng kuài
🔊 Suklaata 🔊 巧克力
qiǎokèlì
🔊 Maitoa 🔊 牛奶
niúnǎi
🔊 Teetä 🔊 茶
chá
🔊 Kahvia 🔊 咖啡
kāfēi
🔊 Sokerilla 🔊 加糖
jiā táng
🔊 Kermalla 🔊 加奶油
jiā nǎiyóu
🔊 Viiniä 🔊 葡萄酒
pútáojiǔ
🔊 Olutta 🔊 啤酒
píjiǔ
🔊 Yksi tee, (kiitos) 🔊 请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
🔊 Yksi olut, (kiitos) 🔊 请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
🔊 Mitä te haluaisitte juoda? 🔊 您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
🔊 Kaksi teetä, kiitos! 🔊 请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
🔊 Kaksi olutta, kiitos! 🔊 请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
🔊 En mitään, kiitos! 🔊 什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
🔊 Kippis 🔊 干杯
gānbēi
🔊 Terveydeksi! 🔊 为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
🔊 Lasku, kiitos! 🔊 我要买单
wǒ yào mǎi dān
🔊 Paljonko olen velkaa? 🔊 一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
🔊 Kaksikymmentä euroa 🔊 二十欧元
èrshí ōuyuán
🔊 Minä kutsun sinut 🔊 我请你
wǒ qǐng nǐ
11 - Ravintola
🔊 Ravintola 🔊 餐馆
cānguǎn
🔊 Haluatko syödä jotain? 🔊 你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
🔊 Kyllä, haluan 🔊 是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
🔊 Syödä 🔊 吃饭
chīfàn
🔊 Missä voisimme syödä? 🔊 我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
🔊 Missä voisimme syödä lounaan? 🔊 我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
🔊 Illallinen / Päivällinen 🔊 晚餐
wǎncān
🔊 Aamiainen 🔊 早餐
zǎocān
🔊 Hei, anteeksi! 🔊 对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
🔊 Saisimmeko ruokalistan, kiitos ? 🔊 请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
🔊 Tässä on ruokalista 🔊 这是菜单!
zhè shì càidān
🔊 Mitä haluaisit syödä? Lihaa vai kalaa? 🔊 你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
🔊 Riisillä 🔊 再加饭
zài jiā fàn
🔊 Pastalla 🔊 再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
🔊 Perunoilla 🔊 土豆
tǔdòu
🔊 Vihanneksilla 🔊 蔬菜
shūcài
🔊 Munakokkeli - Paistettuna - Keitettynä 🔊 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
🔊 Leipää 🔊 面包
miànbāo
🔊 Voita 🔊 黄油
huángyóu
🔊 salaatti 🔊 一份色拉
yī fèn sè lā
🔊 Jälkiruoka 🔊 一份甜点
yī fèn tián diǎn
🔊 Hedelmiä 🔊 水果
shuǐguǒ
🔊 Saisinko veitsen, kiitos! 🔊 请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
🔊 Kyllä, tuon sen heti 🔊 有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
🔊 Veitsi 🔊 刀
dāo
🔊 Haarukka 🔊 叉
chā
🔊 Lusikka 🔊 勺子
sháozi
🔊 Onko se lämmintä ruokaa? 🔊 这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
🔊 Kyllä, ja hyvin mausteista! 🔊 是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
🔊 Kuuma 🔊 热
🔊 Kylmä 🔊 冷
lěng
🔊 Mauste 🔊 辣
🔊 Minä otan kalaa 🔊 我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
🔊 Minä myös 🔊 我也一样
wǒ yě yīyàng
12 - Lähteä
🔊 On jo myöhä. Minun täytyy lähteä 🔊 天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
🔊 Voisimmeko nähdä uudelleen? 🔊 我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
🔊 Kyllä, mielellään 🔊 当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
🔊 Asun tässä osoitteessa 🔊 这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
🔊 Onko sinulla antaa puhelinnumerosi? 🔊 有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
🔊 Kyllä, tässä. 🔊 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
🔊 Minulla on ollut todella mukavaa kanssasi 🔊 和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
🔊 Niin minullakin, on ollut ilo tavata sinut. 🔊 我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
🔊 Me näemme pian uudestaan 🔊 希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
🔊 Ehdottomasti 🔊 我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
🔊 Näkemiin! 🔊 再见!
zàijiàn
🔊 Huomiseen! 🔊 明天见!
míngtiān jiàn
🔊 Hei! 🔊 再见!
zàijiàn
13 - Kulkuyhteydet
🔊 Etsin bussipysäkkiä 🔊 对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
🔊 Paljonko lippu Auringon kaupunkiin maksaa? 🔊 请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
🔊 Mihin tämä juna menee? 🔊 请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
🔊 Pysähtyykö tämä juna Auringon kaupungissa? 🔊 这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
🔊 Milloin juna lähtee Auringon kaupunkiin? 🔊 去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
🔊 Milloin juna saapuu Auringon kaupunkiin? 🔊 去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
🔊 Onko teillä juna-aikataulua? 🔊 我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
🔊 Yksi lippu Auringon kaupunkiin, kiitos 🔊 您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
🔊 Bussiaikataulu 🔊 汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
🔊 Mikä juna lähtee Auringon kaupunkiin? 🔊 请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
🔊 Tuo tuolla 🔊 就是这列
jiùshì zhè liè
🔊 Kiitos 🔊 谢谢
xièxiè
🔊 Eipä kestä. Hyvää matkaa! 🔊 不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
🔊 Autokorjaamo 🔊 修车库
xiū chēkù
🔊 Huoltoasema 🔊 加油站
jiāyóu zhàn
🔊 Tankki täyteen, kiitos 🔊 请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
🔊 Pyörä 🔊 自行车
zìxíngchē
🔊 Keskusta 🔊 市中心
shì zhōngxīn
🔊 Lähiö 🔊 郊区
jiāoqū
🔊 Se on iso kaupunki 🔊 这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
🔊 Se on kylä 🔊 这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
🔊 Vuoristo 🔊 一座山
yīzuòshān
🔊 Järvi 🔊 一条湖
yī tiáo hú
🔊 Maaseutu 🔊 乡村
xiāngcūn
14 - Hotelli
🔊 Hotelli 🔊 酒店
jiǔdiàn
🔊 Asunto 🔊 公寓
gōngyù
🔊 Tervetuloa! 🔊 欢迎
huānyíng
🔊 Onko teillä vapaita huoneita? 🔊 您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
🔊 Onko huoneessa kylpyhuone? 🔊 房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
🔊 Haluatteko kaksi erillistä sänkyä? 🔊 您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
🔊 Haluaisitteko kahden hengen huoneen? 🔊 您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
🔊 Huone, jossa on kylpyamme, parveke, suihku 🔊 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
🔊 Huone, jonka hintaan kuuluu aamiainen 🔊 住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
🔊 Paljonko maksaa yksi yö? 🔊 住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
🔊 Haluaisin nähdä huoneen etukäteen 🔊 我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
🔊 Tietysti, kyllä se onnistuu. 🔊 当然可以!
dāngrán kěyǐ
🔊 Kiitos. Huone on todella kaunis. 🔊 谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
🔊 Hyvä, voisinko varata sen täksi yöksi? 🔊 好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
🔊 Se on vähän liian kallis minulle. 🔊 太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
🔊 Voisitteko katsoa laukkujani? 🔊 请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
🔊 Mistä löydän huoneeni? 🔊 我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
🔊 Se on ensimmäisessä kerroksessa 🔊 在二楼
zài èr lóu
🔊 Onko täällä hissiä? 🔊 有电梯吗?
yǒu diàntī ma
🔊 Hissi löytyy vasemmalta 🔊 电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
🔊 Hissi löytyy oikealta 🔊 电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
🔊 Missä on pesula? 🔊 洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
🔊 Se on pohjakerroksessa 🔊 在底楼
zài dǐ lóu
🔊 Pohjakerros 🔊 底楼
dǐ lóu
🔊 Huone 🔊 房间
fángjiān
🔊 Kuivapesu 🔊 干洗店
gānxǐ diàn
🔊 Kampaamo 🔊 美发厅
měi fà tīng
🔊 Parkkipaikka 🔊 停车场
tíngchēchǎng
🔊 Missä on kokoushuone? 🔊 我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
🔊 Kokoushuone 🔊 会议室
huìyì shì
🔊 Lämmitetty uima-allas 🔊 游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
🔊 Uima-allas 🔊 游泳池
yóuyǒngchí
🔊 Herättäisittekö minut seitsemältä, kiitos 🔊 请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
🔊 Avain, kiitos 🔊 请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
🔊 Passinne, kiitos 🔊 请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
🔊 Onko minulle viestejä? 🔊 有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
🔊 Kyllä, tässä ne on 🔊 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
🔊 Ei, ei mitään 🔊 没有
méiyǒu
🔊 Missä voin vaihtaa rahaa? 🔊 在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
🔊 Vaihdatteko rahaa? 🔊 您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
🔊 Kyllä. Voimme sen tehdä. Kuinka paljon haluatte vaihtaa? 🔊 行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎo
15 - Etsiä ystävää
🔊 Onko Sarah täällä? 🔊 请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
🔊 Kyllä, hän on täällä 🔊 是的,她在
shìde tā zài
🔊 Hän on jo lähtenyt 🔊 她出去了
tā chūqù le
🔊 Voitte soittaa hänelle 🔊 您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Tiedättekö, mistä voisin löytää hänet? 🔊 您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Hän on töissä 🔊 她在上班
tā zài shàngbān
🔊 Hän on kotona 🔊 她在家
tā zàijiā
🔊 Onko Julien täällä? 🔊 请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
🔊 Kyllä, hän on täällä 🔊 是的,他在
shìde tā zài
🔊 Hän on jo lähtenyt 🔊 他出去了
tā chūqù le
🔊 Tiedättekö, mistä voisin löytää hänet? 🔊 您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Voitte soittaa hänelle 🔊 您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Hän on töissä 🔊 他在上班
tā zài shàngbān
🔊 Hän on kotona 🔊 他在家
tā zàijiā
16 - Ranta
🔊 Ranta 🔊 海滩
hǎitān
🔊 Tiedättekö, että mistä voisin ostaa pallon? 🔊 您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
🔊 Tuolla on yksi kauppa 🔊 往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
🔊 Pallo 🔊 足球
zúqiú
🔊 Kiikarit 🔊 望远镜
wàngyuǎnjìng
🔊 Kypärä 🔊 太阳帽
tàiyáng mào
🔊 Pyyhe 🔊 浴巾
yùjīn
🔊 Sandaalit 🔊 拖鞋
tuōxié
🔊 Ämpäri 🔊 塑料桶
sùliào tǒng
🔊 Aurinkovoide 🔊 防晒霜
fángshàishuāng
🔊 Uimahousut 🔊 游泳裤
yóuyǒng kù
🔊 Aurinkolasit 🔊 太阳眼镜
tài
🔊 Äyriäinen 🔊 贝壳类
bèiké lèi
🔊 Ottaa aurinkoa 🔊 太阳浴
tàiyáng yù
🔊 Aurinkoinen 🔊 阳光明媚
yángguāng míngmèi
🔊 Lippalakki 🔊 日落
rìluò
🔊 Päivävarjo 🔊 遮阳伞
zhē yángsǎn
🔊 Aurinko 🔊 太阳
tàiyáng
🔊 Auringonpistos 🔊 中暑
zhòngshǔ
🔊 Onko täällä turvallista uida? 🔊 这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
🔊 On, se ei ole vaarallista 🔊 不,不危险
bù, bù wēixiǎn
🔊 Kyllä, uiminen on täällä kielletty 🔊 对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
🔊 Uida 🔊 游泳
yóuyǒng
🔊 Uiminen 🔊 游泳
yóuyǒng
🔊 Aalto 🔊 海浪
hǎi làng
🔊 Meri 🔊 大海
dàhǎi
🔊 Dyyni 🔊 沙丘
shāqiū
🔊 Hiekka 🔊 沙
shā
🔊 Millaista säätä huomiselle on luvattu? 🔊 明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
🔊 Vaihtelevaa säätä 🔊 天气要变了
tiānqì yào biàn le
🔊 Sataa 🔊 要下雨
yào xiàyǔ
🔊 Aurinko paistaa 🔊 要出太阳
yào chū tàiyáng
🔊 On hyvin tuulista 🔊 要刮大风
yào guā dà fēng
🔊 Uimapuku 🔊 游泳衣
yóuyǒng yī
🔊 Varjo 🔊 影子
yǐngzi
17 - Hätätapauksessa
🔊 Voisitteko auttaa minua? 🔊 能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
🔊 Olen eksyksissä 🔊 我迷路了
wǒ mílù le
🔊 Mitä haluaisitte? 🔊 您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
🔊 Mitä tapahtui? 🔊 发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
🔊 Mistä löydän tulkin? 🔊 在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
🔊 Mistä löydän lähimmän apteekin? 🔊 最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
🔊 Voitteko soittaa lääkäriin? 🔊 请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
🔊 Mitä hoitoa suosittelette? 🔊 目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
🔊 Sairaala 🔊 一所医院
yī suǒ yīyuàn
🔊 Apteekki 🔊 一家药房
yī jiā yàofáng
🔊 Lääkäri 🔊 一位医生
yī wèi yīshēng
🔊 Terveyskeskus 🔊 医疗服务
yīliáo fúwù
🔊 Olen hukannut henkilöpaperini 🔊 我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
🔊 Minulta on varastettu asiapaperini 🔊 我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
🔊 Löytötavaratoimisto 🔊 失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
🔊 Hätäkeskus 🔊 医务室
yīwù shì
🔊 Hätäuloskäynti 🔊 紧急出口
jǐnjí chūkǒu
🔊 Poliisilaitos 🔊 警察局
jǐngchájú
🔊 Asiakirjat 🔊 身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
🔊 Raha 🔊 钱
qián
🔊 Passi 🔊 护照
hùzhào
🔊 Matkalaukku 🔊 行李
xíngli
🔊 Ei kiitos 🔊 不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
🔊 Anna minun olla! 🔊 别烦我!
bié fán wǒ
🔊 Lähtekää! 🔊 走开!
zǒukāi